ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת גוזז"

הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת גוזז", "גזיזת שערות בשבת", "הוצאת שיער לבן מתוך שחור", "סירוק במסרק בשבת", "לסדר את השיער במברשת רכה בשבת", "סידור השיער ביד בשבת", "הסרת פלסטר בשבת", "תלישת נוצות בשבת", " האם מותר לתלוש ציפורניים או עור בשבת?" סיפור "שומר שבת כדת מחללו"...

מלאכת גוזז 


הכנת אריגים למשכן

בבניית המשכן הוצרכו לאריגים מצמר עיזים בשביל בגדי הכהונה ולפרישׂת יריעות על המשכן, ולשם כך הוצרכו לגזוז את הצמר, ללבנו, לצובעו ועוד.

 


גוזז שערות

הגוזז שתי שערות בכלי [מספריים, מכונה וכדומה] חייב מהתורה משום תולדת גוזז. ואף שאינו צריך לשער, אין זה נחשב "מלאכה שאין צריך לגופה" האסורה רק מדרבנן כמבואר להלן במלאכת צידה, כי מאחר ומתקן את גופו ומייפה עצמו, נחשב מלאכה הצריכה לגופה. (רמב"ן. שבת ג שנה)

 


לבן מתוך שחור

הגוזז אפילו שערה אחת לבנה מתוך שערותיו השחורות, חייב. כיון שאפילו בשערה אחת אדם מקפיד שלא יהיה נראה כזקן. ומלבד איסור שבת, עובר גם על איסור מן התורה של "לא ילבש גבר שמלת אשה", שממנו למדנו שאסור לאיש לתקן עצמו בתיקוני נשים. 

וכן פסק מרן בשלחן ערוך: "אסור לאיש ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות, משום לא ילבש גבר שמלת אשה".(סימן שמ ס"א. יורה דעה סימן קפב ס"ו)

 


"סירוק במסרק בשבת"

פסק מרן בשלחן ערוך (סימן שג סכ"ז): "אסור לסרוק במסרק בשבת, שאי אפשר שלא יעקרו שערות". 

וכתב המשנה ברורה (ס"ק פו): "כתב בספר ישועות יעקב, ראיתי אנשים מקילים לסרוק ראשם בשבת, וכמעט נעשה הדבר כהיתר אצלם, ואוי לעיניים שכך רואות לעבור בשאט נפש לחלל שבת בידיים. ומהראוי לכל חכם בעירו להזהיר על זה, אולי ישמעו ויקחו מוסר". ע"כ.

 

מברשת רכה או ששיניה רחוקות

מותר לסדר את השיער במברשת רכה [העשויה משערות] (ה קט). וכן מותר להשתמש במברשת ששיניה רחוקות אחת מהשניה, משום שאין זה ודאי שיתלשו שערות. (כן הורה מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל הלכה למעשה בשיעור שמסר בליל שבת - ראש חודש אלול ה'תשמ"ט, בשבת חתן בר מצווה לנכדו רבי עובדיה יוסף בן הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א).

 


"סידור השיער ביד בשבת"

מותר לסדר שערותיו בידיים. וכן מותר לאשה לחלוק את שערות ראשה בידיה ולהפרידן זו מזו, ולעשות כמין שביל. (שבת ה יג) ואם מותר לקלוע צמה או להתירה בשבת, וכן אם מותר לתת קרם או להתיז ספריי על השיער, עיין להלן במלאכות בונה וסותר.

 


הסרת פלסטר

מותר להסיר פלסטר הדבוק במקום שיער, אף שבודאי יתלשו שערות. (שבת ג תג)"תלישת נוצות בשבת"

מותר לתלוש נוצות מעור עוף מבושל. לפי שאין דרך מלאכת גזיזה לאחר הבישול. וגם כיון שבבישול התרככו הנוצות במקום חיבורם, הרי הם כתלושים, ואין בהם איסור תולש. (שבת ד רא)

 


עור אדם. ציפורניים.

אסור לתלוש ציפורניים או עור. והרגילים בימי החול לכסוס ציפורניהם או את העור בראשי אצבעותיהם או בשפתיהם, ישימו לב שלא יכשלו בחילול שבת. (ה"ע ד רלו)סיפור: "שומר שבת כדת מחללו"


אדמו"ר אחד ישב עם קהל חסידים גדול בליל שבת קודש, ויחד זימרו בקול נעים את הזמר: "כל מקדש שביעי...". כאשר הגיעו למילים "כל שומר שבת כדת מחללו", נעצר האדמו"ר וחזר על המילה "מחללו", "מחללו", שוב ושוב, כשהוא מפנה את מבטו אל פינה מסוימת. באותה פינה, במרחק רב, עמד אחד מהנוכחים, ומהרגלו היה כוסס ציפורניו. כששמע את הרבי חוזר שוב ושוב על המילה "מחללו", התעשת לפתע והבין שהוא מחלל את השבת בזה שהוא כוסס ציפורניים. מיד הפסיק והוציא את ידו מהפה, ואז המשיך הרבי בניגון הזמר בסדר הרגיל. 

(שבת כהלכה)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏