בר מצווה- מה מקבל הבר מצווה?

"בר מצווה דבר תורה". אם ביום אחד ילד בן 13 מתחייב בתרי"ג מצוות, "מדוע מכנים את "בר המצווה" בלשון יחיד ולא "בר מצוות" ברבים?" ביאור נפלא המחדד את הסיבה להגדרה של בר מצווה על מצווה יחידה ומיוחדת...

מה מקבל הבר מצווה?

לילד שנכנס לעול המצוות בגיל 13 ויום אחד אנו קוראים "בר מצווה"

נשאלת השאלה:
בתורה יש תרי"ג מצוות - 613 כפי שמנו הראשונים. אם כן מדוע אנו מכנים את "בר המצווה" בלשון יחיד ולא בלשון רבים "בר מצוות"?!

נקדים:

הרמב"ם (בפרק ו מהלכות מזוזה הלכה י"ג) כותב:
אמרו חכמים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, מוחזק לו, שלא יחטא:  שהרי יש לו מזכירים רבים, והן הן המלאכים שמצילין אותו מלחטוא, שנאמר (תהילים לד,ח): "חונה מלאך ה' סביב, ליראיו ויחלצם". 

יוצא שמצוות תפילין גוררת אחריה את כל המצוות. 

גם ספר "שערי תשובה" לרבנו יונה (שער ג' אות כב') מביא: 
"ומצות תפילין ומצות מזוזה - מצוות עשה הן, והינן בכלל קבלת מלכות שמים, כי על כן נכתבו בפרשת שמע ישראל".

מובא במסכת ברכות דף יג' עמוד א' סדר הקדימה: 
"ולמה קדמה פרשת 'שמע' לפרשת 'והיה אם שמוע'? כדי שיקבל על עצמו עול מלכות שמים ואחר כך עול מצוות".

אם אלה הם פני הדברים, מובן כעת מדוע מכנים את "בר המצווה" בלשון יחיד כיוון שלפני שהוא מקבל את עול המצוות עליו לקבל מצווה בודדת שעל שמה הוא מכונה ביחיד הלא היא -"עול מלכות שמים".

ברגע שהוא קיבל עליו עול מכות שמים יכול הוא לקבל עול מצוות. קבלת עול מלכות שמים מאפשרת לו לקבל את עול המצוות והיא מכינה אותו להתמודד עם הקשיים שיש בקיומן... 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏