סוכות- "מתכון לשמירת מצוות"

"דרשה לסוכות". "ההבדל בין יהודי לגוי שבא לידי ביטוי במצוות הסוכה". "מדוע שביקשו הגויים מצווה אחת הקב"ה בחר דווקא במצוות סוכה?" והלא הקב"ה יכל להביא עוד מצוות?! ביאור נפלא של הספר 'שירת דוד' המוצא את "המתכון לשמירת מצוות - סוכה!"

"ההבדל בין יהודי לגוי"  - סוכה


הרב ברוך רוזנבלום מצא הבדל בין יהודי לגוי שבא לידי ביטוי במצוות הסוכה


מובא בספר שירת דוד: 

יש הבדל אחד מהותי בין יהודי לגוי:


אצל הגוי, יש רק את העולם הזה, אין אחריו עוד עולם. זה ניגמר כאן!


אצל יהודי , העולם הזה הוא רק פרוזדור, לפני שתיכנס לטרקלין - עולם הבא.


מה ההבדל בניהם?


הגוי חייב ליהנות בעולם הזה, כי זה הסיבוב האחרון שלו, אין לו משהו אחר, אז הוא אומר "אכל ונשתה, כי מחר נמות"...


זה גם מה שאמר עשיו הרשע: אם אני רואה שאברהם אבינו מת, אז בֹא נאכל ונשתה, לפחות נהנה מהעולם הזה! 


ומיד אמר ליעקב: "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה"... 


אבל יהודי יודע, שהעולם הזה הוא בר-חלוף. 


לא משנה כמה זמן הוא חי כאן, מבחינתו הדבר החשוב ביותר זה העולם הבא, אז הוא לא משקיע בעולם הזה, הוא לא משקיע בטיולים ובמותרות אלא אם הדבר נצרך לו להמשך תקין של חייו...


היהודי מודע לזה שהעולם הזה הוא עראי = בר חלוף...


זה ההבדל שמאפיין את היהודי והגוי. היהודי חי את החיים שלו, כדירת ארעי  בעולם הזה. 


 לעומתו הגוי, העולם הזה נחשב אצלו, כדירת קבע.


על ידי יסוד זה הוא מסביר את דברי חז"ל הקדושים:


אומרת הגמרא (מסכת עבודה זרה ג):

אמרו לפניו ריבונו של עולם תנה לנו מראש ונעשנה. אמר להן הקב''ה: שוטים שבעולם מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת?! אלא אף על פי כן מצווה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה. 

ומי מצית אמרת הכי? והא אמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב {דברים ז-יא} אשר אנכי מצווך היום, היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם ולא היום ליטול שכר? אלא שאין הקב''ה בא בטרוניא עם בריותיו.

ואמאי קרי ליה מצווה קלה? משום דלית ביה חסרון כיס.


מיד כל אחד [ואחד] נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא שנאמר (תהילים ב-ג):  "ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו". 


מקדיר? והא אמרת אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו?! משום דישראל נמי זימני דמשכא להו תקופת תמוז עד חגא והוי להו צערא. והאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה? נהי דפטור בעוטי מי מבעטי?!... מיד הקב''ה יושב ומשחק עליהן שנאמר: (תהילים ב-ד) "יושב בשמים ישחק"...


הסבר:

לעתיד לבוא, יבואו אומות העולם ויבקשו שכר. "כל מה שבראנו בעולם, לכבוד ישראל בראנו..." , והקב"ה אומר להם – שקר וכזב, כל מה שעשיתם, לכבודכם עשיתם!

המדרש מביא שאומות העולם מבקשים מהקב"ה: "ריבונו של עולם, תן לנו מצווה אחת ונקיים אותה"

אומר להם הקב"ה – מי שטרח בשבת, יאכל בשבת.

אבל בכל אופן, תן לנו מצווה! - מברשים הם.

משיב הקב"ה: אין בעיה, אתן לכן מצווה – מצות קלה יש לי ושמה סוכה, לכו תבנו סוכה.

מיד כל אחד בונה סוכה בראש גגו ויושב בסוכה.

 מה עושה הקב"ה?

מקדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז, וכל אחד לא רק שיוצא מהסוכה, אלא יוצא מהסוכה ובועט בה, שנאמר (תהילים ב-ג): " ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו".

שואלת הגמרא: הקב"ה מקדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז?! הרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו? ועוד, הרי גם יהודי שמצטער, פטור מלשבת בסוכה?!...

משיבה הגמרא: באמת איננו חייב בסוכה - הוא יכל לצאת מהסוכה, אבל לבעוט בסוכה?! - זו הוכחה שאין לו חפץ בה!...

ומיד הקב"ה צוחק, שנאמר (תהילים ב-ד): "יושב בשמים ישחק"...


שואל הספר שירת דוד: 

למה הקב"ה בחר דווקא במצוות סוכה???

הקב"ה יכל להביא עוד מצוות. (בספר הוא לא מביא איזו מצווה חלופית... אבל) 


ניקח דוגמה: 

נניח שהקב"ה היה אומר: מצווה קלה יש לי, וציצית שמה. כל אחד שילבש ציצית!

יופי... איזו ציצית הכי מהודרת? מצמר! 


ובאמת כל אחד לובש ציצית מצמר. (זו אכן מצווה קלה, בקושי עולה 100 ₪...הקב"ה מגיע, מוציא חמה מנרתיקה, יש 50 מעלות עכשיו בחוץ... מיד הגוי יאמר: "ריבונו של עולם, אני לא יכל ללכת עם ציצית, לא יכול!!!  אין מזגן, אני לא יכול! מיד מוריד את הציצית, וזורק אותה...


"למה הקב"ה בחר דווקא במצוות סוכה?"


משיב הספר שירת דוד ברעיון נפלא:

הסיבה פשוטה. אם ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא, זה דירת ארעי מול דירת קבע. הגויים מחשיבים את העולם הזה - לעולם של קבע. 


אומר הקב"ה – בואו אני אתן לכם, מתכון לשמירת המצוות, שכל אחד מכם ידע: "אתה ארעי פה!" - קיימו מצוות סוכה!.


הגוי, לא מוכן לקבל את זה, שהעולם הזה הוא דירת ארעי. 


הוא בועט בסוכה מתוך אידיאל, השקפת העולם שלו לא תואמת לזו של היהודי...


מכאן נבין:

כל המהות של סוכות, זה כדי ללמד אותך, שאתה ארעי בעולם הזה!. 


סוכות- ולישרי לב שמחה! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏