אלול- לדון לכף זכות!

"סיפור עם מוסר השכל לחודש אלול". "וְנִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ" המסביר שבכדי שהקב"ה ידון אותנו לכף זכות גם אנחנו צריכים לדון את האחרים לכף זכות!. הקב"ה מחכה לראות כיצד אנו נגיב ולפי זה הוא שופט אותנו. אם אתה רוצה, שהמקום ידון אותך לזכות - אז תדבר זכות, למרות כל מה שהחבר עשה לך!!!...

"וְנִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ"


שואל הבעל שם טוב זצ"ל:

מה הפירוש: "וְנִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ"?! זה מדעתו או לא מדעתו?!


מבאר הבעל שם טוב:

לאחר 120 שנה, עולה נשמתו של היהודי למעלה ומציגים לפניו סיפור הדומה למעשיו שלו עצמו. ומקשים ממנו לשפוט את הנאשם (הוא כמובן לא יודע שהשחקן מגלם אותו...). על פי מה שיפסוק - כך יקבל...

היה ודן לכף זכות - מן השמים ידונוהו לכף זכות... ואם חלילה ההפך מה שגזר יבוא לו.


יוצא אם כן, ש"נִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ (=על פי פסיקתו) וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ" - הוא לא ידע שהוא פסק למעשה לעצמו...


הגמרא (מסכת שבת קכ"ז, א) מביאה:

"אמר רב יהודה בר שילא אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן: 

ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן: הכנסת אורחין וביקור חולים ועיון תפלה והשכמת בית המדרש (אלו ארבעה דברים, שאנחנו מכירים מהתפילה בכל בוקר ממסכת פאה, והגמרא כאן מוסיפה עוד שני דברים) והמגדל בניו לתלמוד תורה והדן את חברו לכף זכות. 


כדי להבין מה זה נקרא לדון את חברי לכף זכות, נתבונן בסיפור הבא שמביאה הגמרא (מסכת שבת קכ"ז , ב):


"מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונשכר אצל בעה''ב אחד בדרום שלש שנים.

ערב יוה''כ אמר לו: תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני. 

אמר לו: אין לי מעות. 

אמר לו: תן לי פירות. 

אמר לו: אין לי תן לי קרקע. - אין לי. 

תן לי בהמה - אין לי. 

תן לי כרים וכסתות - אין לי. 

הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש.

לאחר הרגל, נטל בעה''ב שכרו בידו ועמו משאוי שלשה חמורים: אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים והלך לו לביתו. 

אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו, אמר לו: בשעה שאמרת לי תן לי שכרי ואמרתי אין לי מעות במה חשדתני? אמרתי שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך ולקחת בהן... 

ובשעה שאמרת לי תן לי בהמה, ואמרתי אין לי בהמה במה חשדתני? אמרתי שמא מושכרת ביד אחרים... 

בשעה שאמרת לי תן לי קרקע, ואמרתי לך אין לי קרקע במה חשדתני? אמרתי שמא מוחכרת ביד אחרים היא... 

ובשעה שאמרתי לך אין לי פירות, במה חשדתני? אמרתי שמא אינן מעושרות... 

ובשעה שאמרתי לך אין לי כרים וכסתות במה חשדתני? אמרתי שמא הקדיש כל נכסיו לשמים... 

אמר לו: "העבודה כך היה! הדרתי כל נכסי בשביל הורקנוס בני שלא עסק בתורה וכשבאתי אצל חבריי בדרום התירו לי כל נדרי ואתה כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות!".


מעניין לראות, שהגמרא לא מספרת מי אלה היו האנשים בסיפור הזה?.

אבל בשאילתות, כתוב שהאדם שגר בגליל וירד לדרום - הוא ר' עקיבאוהאדם שגר בדרום והעסיק אותו - היה ר' אליעזר בן הורקנוס


שואל הרב רוזנבלום: 

למה הגמרא לא מספרת מי זה היה? מדוע הגמרא לא מספרת 'מעשה בר' עקיבא, שירד מהגליל לדרום, ועבד אצל ר' אליעזר בן הורקנוס'?!


והוא משיב:

הגמרא מביאה לנו יסוד (כתוב בחז"ל, שרחל ביתו של כלבה שבוע לקחה את ר' עקיבא לבעל, זה בגלל שהיא שמעה מהסיפור הזה).


אם הגמרא הייתה כותבת 'מעשה בר' עקיבא' , היו אנשים אומרים: "טוב... חכמה גדולה... וכי אני ר' עקיבא?! זה באמת מתאים לר' עקיבא - אדם שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והוא אומר עוד 'כל ימי הייתי מחכה לזה' - אז אין פלא!!!

ואם ר' אליעזר בן הורקנוס עושה הלנת שכר שכזו, האם יעלה בדעתך שהוא עושה משהו שהוא לא בסדר?!..."


לכן באה הגמרא ואומרת לך – תשמע, אני לא אומרת לך במי מדובר, שלא תגיד – זה סיפורים לצדיקים בלבד...


אלא, כל אחד ואחד צריך ללמוד, שאם הבעל הבית לא נותן לך משכורת, ואומר לך שאין לו כלום, על כל דבר אתה צריך ללמד עליו זכות!  "ואתה כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות" – למה?


כי אם אתה רוצה, שהקב"ה ידון אותך לזכות, אומר לנו הבעל שם-טוב - "וְנִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ". מביאים לך סיפור, ואומרים לך – תפסוק! בֹא ונראה, אם אתה מלמד זכות או לא...


אם אתה לא מלמד זכות, ואומר: "בעל הבית הזה... צריכים לחנוק אותו".., אומר הקב"ה: "מה אמרת?! לחנוק את מי?!... אם כך תאמר לי בבקשה, כמה פעמים אתה עשית לי, והבטחת לי... ואם כל זה, אני מלמד עליך זכות והשארתי אותך?!..."


אם אתה רוצה, שהמקום ידון אותך לזכות (יהיה הדבר הגרוע מכל...) - אז תדבר זכות, למרות כל מה שהחבר עשה לך!!!...


אלול- על הקב"ה אי-אפשר לשקר! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏