ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת הלש"

ק למלאכת הכנת לחם הפנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת לש", "האם בשבת מותר לתת רוטב לתבשיל מרוסק?", "האם מותר בשבת לתת שמן לסלט החתוך דק דק?", "האם מותר לטרוף ביצה חיה בכוס בשבת?". "האם מותר להכין חלב מאבקת חלב בשבת?". "האם מותר בשבת להכין טחינה מטחינה גולמית?". "האם מותר להכין ג'לי בשבת?", האם מותר להטיל מי רגלים על עפר בשבת?".

"מלאכת לש"

 

הגדרת המלאכה

הנותן מים וקמח ומגבל [מערב ולש] אותם יחד, הרי זה עובר מן התורה על מלאכת "לש". אבל אם רק נתן מים לקמח ולא גיבלם יחד, עבר איסור מדרבנן.

 


"נתינת רוטב בשבת לתוך תבשיל"

מותר לתת רוטב לתבשיל מרוסק, כגון לתפוחי אדמה מרוסקים, ולערבם יחד היטב ]תשובת הרמב"ם, בית יוסף ס"ס שכא, שבת ד עדר[. והטעם בזה, שכשם שבדבר מבושל אין איסור טוחן, כי כבר נעשה רך בבישול וטחינתו נוחה מאוד ואין שם מלאכה עליה, כך גם אין שם לישה עליה ]החזון איש[. ועוד שאין זה אלא תיקון מאכל [משנה ברורה]. (ארחות שבת רלב)

 


"נתינת משקה לתוך סלט בשבת"

מותר לערב שמן, לימון, מיונז וחומץ לסלט ירקות החתוך דק דק. וכן מותר לערב מיץ תפוזים לסלט גזר מגורד וכיוצא. שכיון שהחתיכות ניכרות ואינן נבללות עם המשקה, אין בזה משום לש. (שביתת השבת, תורת השבת, אשל אברהם מבוטשאטש, יד יוסף ועוד. שבת ד רפב)

 


סלט מיונז

מותר לערב מיונז לתערובת של חתיכות תפוחי אדמה, ביצים ומלפפון חמוץ, ואין בזה משום לש, כיון שהחתיכות ניכרות כנ"ל. (מנוחת אהבה ח"ב עמוד שז, ועוד)הכנת מיונז ורטבים - בלילה רכה

מותר להכין מיונז מביצים, שמן, חרדל, סוכר ומלח. ויערב בכף בנחת, ויאכל לאלתר. ואף שמן הדין רשאי היה לערב אפילו בכוח כי זו בלילה רכה, מכל מקום מאחר שמעורב כאן שמן, ודרך השמן לצוף, ויש טורח גדול כדי לערבו, לכן לא יערב בכוח אלא בנחת. (שבת ד רעג, רעז)

 

מותר לטרוף גבינה עם דבש או שאר מיני רטבים שבלילתם רכה. (שבת ד רעג, רעז)"לטרוף ביצה בשבת"

מותר לטרוף ביצה חיה בכוס במהירות בכח ותנופה רבה עם מעט סוכר וקקאו להטעימה, כדי לצחצח את קולו שיהיה חלק ונעים לתפילה וקריאת התורה. ]רבנו חננאל, הרמב"ם, תוספות, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן ועוד. שבת ד עדר[

 


"מטרנה בשבת"

מותר להכין חלב מאבקת חלב או מאבקת סימילאק ומטרנה כדרכו בחול. שהבלילה ממיסה את האבקה, ואין בזה משום לישה כלל. (שבת ד רפ, רפא)

 

חילבה

מותר להוסיף בשבת מיץ לימון ומיץ עגבניות עם תבלינים לתוך חילבה, ומותר לטרוף אפילו בכוח, כי מטרתו שיהיה רך ודליל יותר. ובפרט כשאוכל לאלתר. (שבת ד רפד)

 


טחינה

מותר להכין טחינה על ידי שמערב בטחינה הגולמית מים, מיץ לימון, מלח ואבקת שום. ואף שכשמוסיף מעט מים בתחילה ומערבב היא נעשית עבה, מכל מקום כיון שאין עושים כן כדי שתהיה טעימה יותר אלא להקל את הכנתה, וגם הלישה לא מתקיימת, שהרי מוסיפים לה עוד מים וחוזרת להתרכך כבתחילה, מותר, ובפרט כשאוכל לאלתר. (מנוחת אהבה ח"ב עמוד שו. ג תה)

 


ג'לי

מותר להכין ג'לי בשבת, על ידי שמערב אבקת ג'לי במים רותחים שבכלי שני, ונותנו במקרר והוא נקרש. ואין בזה משום לישה, כיון שבעירוב האבקה הכל נשאר נוזל, ומה שאחר זמן נעשה סמיך, אין זה אלא גרמא בעלמא. (שבת ד רפא, שא)

 


"אין לישה בלא משקה"

אין איסור לש בלי תערובת משקה. על כן, מותר לרסק כמה מיני פירות יחד עם המיץ שלהם, שאין זה משקה חיצוני אלא מיץ הפירות בלבד. (שבת ד רפו)

 


"הדבקת שיניים תותבות בשבת"

המרכיב פלאטה של שיניים תותבות בפיו, ופעמים שהיא זזה ממקומה ומפריעה באכילה ובדיבור, מותר לתת אבקה המדביקה אותה לחניכיים, אף שהאבקה מתערבת ברוק, ואין לחשוש בזה משום לישה. [שהלישה נעשית כלאחר יד, וגם אינה מתקיימת, והרי זה פסיק רישיה דלא ניחא ליה בשני דרבנן שבודאי מותר, כמבואר להלן.] (ציץ אליעזר, שרגא המאיר, שבט הלוי. שבת ד רפה)

 מי רגלים על עפר

"מותר להטיל מי רגלים (לעשות צרכיו) על עפר בשבת". 

ואף שהתבאר לעיל שאפילו רק נתינת המים לקמח בלי לגבלם יחד אסורה מדרבנן? מכל מקום כאן שאינו נותן את מי הרגלים בידיו, אפילו אם היה "פסיק רישיה" שוודאי יתגבל העפר, כיון שלא איכפת לו מזה כלל, מותר, כדלהלן בהלכות בישול בשבת. 

וכל שכן שיש כאן גם כבוד הבריות שהוא זקוק לעשיית צרכיו, שבוודאי יש להקל יותר. (משנ"ב שכא סקנ"ז, חזון איש. שבת ד רפז)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏