פרסום הנס ודמי חנוכה

"דרשה קצרה לחנוכה". מדוע דווקא בחנוכה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו, ולוקח שמן להדליק?! תירוצו המדהים של רבי יששכר דוב מבעלזא זצ"ל. ונתינת דמי חנוכה בחג האורים לעניים...

פרסום הנס והקשר לדמי חנוכה

 

נפסק להלכה בשו"ע באורח חיים סימן תרע"א:


שצריך להיזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו, ולוקח שמן להדליק!


עניין זה מצינו גם במצוות ארבע כוסות. גם שם נפסק להלכה בשו"ע אורח חיים סימן תע"ב: 

אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ימכור מלבושו או ילווה או ישכיר עצמו בשביל יין לארבע כוסות.

 


מהי הסיבה לכך, שדווקא שני המצוות הללו נתייחדו בהקרבה גדולה לעשייתן?!

 


תירץ ר' יששכר דוב מבעלזא זצ"ל:

משום ששתי מצוות אלה אינן כשאר מצוות שבתורה. 


בשאר מצוות מלמדים אותנו חז"ל בגמרא מסכת ברכות דף ו': 

"חשב אדם לעשות מצווה,ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה", כיוון שהקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה.


ואילו בשתי מצוות אלה, הדלקת נרות חנוכה וארבע כוסות אין הדבר כן, שאף אם חשב לעשות ונאנס ולא עשה – לא נחשב הדבר כאילו עשאן, זאת משום שטעם מצוות אלה הוא כדי לפרסם את הנס שאירע בימים אלה, ואם לא עשה את המצווה בפועל, לא נתפרסם הנס על ידו!

 

משום כך, נוהגים להעניק "דמי חנוכה" כדי שיוכל כל אדם לקיים את המצווה כראוי.

 

אם כן מדוע מחלקים לכולם? אלא, כדי שלא לבייש את מי שאין לו, נהגו לתת לכל מבקש.

 


טעם נוסף לנתינת מעות בימי חנוכה: 

זה המנהג לחלק צדקה בימי החג. ובפשטות נראה שהמקור כבר נמצא בדברי המגן אברהם (בראש הלכות חנוכה, סימן תר"ע) "נוהגים הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחים".

 


החתם סופר מסביר את הטעם:

כדי שייכנס וייצא העני בין מזוזה לנר. והדבר נלמד מההכנה למצוות: "ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו"

כי נע"ם ראשי תיבות נר עני מזוזה".


וכל זה מדובר בנתינת צדקה, כפי שהסברנו לעיל שיוכל העני לקיים מצוות נרות חנוכה ולפרסם הנס.

 

וכן נפסק להלכה: "מרבים בצדקה בימי חנוכה כי הם מסוגלים לתקן בהם פגמי נפשו על ידי הצדקה ובייחוד ללומדי תורה העניים להחזיקם" (קיצור שולחן ערוך קלט, א).

 

חג אורים שמח© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏