מלאכות שבת- "דברים המותרים והאסורים בקריאה בשבת"

עניין "דברים המותרים והאסורים בקריאה בשבת". המובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "אלו דברים אסורים לקריאה בשבת?". "האם מותר לקרוא מכתבי חול ביום שבת?", "האם מותר לקרוא בשבת מודעות של ענייני מצווה?", "האם מותר לקרוא בשבת מודעות העוסקות בענייני מסחר?", "האם מותר לקרוא עיתון בשבת?". "האם מותר לקרוא בדיחות בשבת?", "האם מותר לקרוא בספרי רפואה בשבת?". "האם מותר לקרוא דברים המצערים בשבת?". "האם מותר להסתכל באלבום תמונות בשבת?". "האם מותר לחלק קבלות למתפללי בית הכנסת בשבת?, "האם מותר לחלק הזמנות לאירוע בשבת?", "האם מותר לערוך בחירות לוועד בית-הכנסת בשבת?"

דברים המותרים והאסורים בקריאה בשבת

 

"מכתבי חול ביום שבת"

אסור לקרוא, ואפילו לעיין בעיניים בלבד ללא קריאה בפה, במכתבים של ענייני חול, כחשבונות בנק, חשמל, מים, גז, חוזה שכירות, חוזה עבודה, תפריטי בישול וכיוצא. וניירות אלו נקראים בלשון רבותינו: "שטרי הדיוטות", והרי הם מוקצים ואסורים בטלטול, כמבואר להלן. (ב קפח)

 

 

"מודעות של מצווה בשבת"

מותר לקרוא בשבת מודעות של ענייני מצווה, כמו זמני התפילות, שיעורי תורה או הרצאות וכנסים של חיזוק לתורה וקירוב לבבות. 

אבל מודעות העוסקות בענייני מסחר, אפילו של מצווה, כמודעות על מכירת אתרוגים, ספרי קודש וכיוצא, אסור לקוראן בשבת. 


ונכון שיסירו בערב שבת מלוח המודעות שבבית הכנסת את אותן מודעות העוסקות בענייני מסחר, כדי שלא יכשלו הציבור. (ב קצו)

 

 

"קריאת עיתון בשבת"

מן הדין מותר לקרוא בעיתון דתי בענייני חדשות שאינם מסחר ואין בהם לשון הרע. אולם ראוי לכל אדם שימנע מקריאת עיתון בשבת לגמרי. 


וברור הדבר שעיתונים חילוניים, הם מוקצה ואסור לטלטלם, ואסור לקרוא בהם ואפילו בחול, לפי שנכשלים בהם בעבירות חמורות, רכילות, ליצנות, לעג על התורה וחכמי ישראל ושומרי המצוות, ופריצות, ועובר באיסור תורה שקורא אותו בקריאת שמע מבלי לשים לב: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ה' יצילנו. 


וכל הכותבים, המדפיסים, המוכרים, המחלקים בתיבות הדואר והמסייעים, חטא הרבים נשאו, ועוברים גם באיסור "ולפני עיור לא תתן מכשול", ובכלל מחטיאי הרבים הם, שאין מספיקים בידם לעשות תשובה. 


וכבר אמרו חז"ל: "גדול המחטיא לאדם יותר מההורגו, שההורגו הוא רק בעולם הזה, אבל המחטיאו הוא גם בעולם הבא. ואמרו בגמרא, שמזונותיו מתמעטים וייסורים באים עליו ונופל בגיהינום. ה' יצילנו. (שבת ג לב. ב רו, רט. סימן שז סט"ז משנה ברורה ס"ק סא ביאור הלכה)

 

 

"קריאת דברי שחוק בשבת"

מליצות ודברי חול של ליצנות והבל, אסור לקרותם או לדבר בהם אפילו בחול, והקורא או המדבר בהם, פסק מרן השולחן ערוך (סימן שז סעיף טז) שעובר משום מושב לצים, ועוד כמה איסורים חמורים יש בקריאתם. 

וברוך ה' לא חסרה היום ספריה תורנית העוסקת בדברי קדושה כסיפורי צדיקים, וסיפורים המשמחים את לב הקורא שיכול לקרוא בהם בחול ובשבת, וישמח ויתענג לבו מאוד. (ב ריב)

 

ספרי היסטוריה של גויים על מלחמות שעברו, אין לקרוא בהם בשבת. (שבת ג לא)

 

 

"ספרי רפואה בשבת" 

יש מתירים לקרוא בספרי רפואה בשבת. 

אולם בוודאי שראוי לכל אדם לעסוק בדברי תורה וקדושה ביום השבת, ורק בשהותו בבית הכיסא [שירותים] שאסור להרהר בדברי תורה, יקרא בספרים אלו. (שבת ג לא. ספר חסידים תתקמט)

 

 

"קריאה המצערת בשבת"

אין לעיין בשבת בעלונים המחולקים לרבים, ובהם קריאת הרבנים לתרום למשפחה במצוקה, ומתארים את גודל הצער והיגון, כיון שבקריאה זו נגרם צער לקורא בשבת. וכבר כתב בספר חסידים, שאסור להזכיר בשבת מאוהב שלו שמת. 

וכמו כן, אסור לקרוא סיפורים המצערים את האדם, כמאורעות חורבן בית המקדש ומאורעות השואה וכיוצא. (שבת ג לב)

 

 

"תמונות בשבת"

מותר להסתכל באלבום תמונות משפחתי או של גדולי תורה. אבל תמונות שמסופר תחתם על תוכן התמונה, אסור לקרוא בהם, מחשש שמא יקרא שטרי הדיוטות [חול]. ומכל מקום אם כתוב רק את שם הרב וכיוצא, מותר לקרוא. (ב רב)

 

 

"חלוקת קבלות למתפללי בית הכנסת בשבת"

בתי כנסת שרוב המתפללים באים רק בשבת, יש להקל לחלק לאותם אנשים את הקבלות על תרומותיהם. וכן יש להקל לחלק הזמנות של חתונה, בר מצווה, וכדומה, שכל אלו צרכי מצווה הם. (ב רג, רד)

 

 

"בחירות לוועד בית הכנסת בשבת"

בית כנסת הרוצים לערוך בחירות לגבאים, טוב שלא יעשו זאת בשבת. 
אולם אם אין הגבאים מוחזקים ליראי שמים ואוהבי תורה, ועל ידי הבחירות אפשר שייבחרו יראי ה' שיחזקו את בית הכנסת בהרבצת שיעורי תורה וקירוב לבבות, מותר לערוך את הבחירות כשרוב הציבור באים רק בשבת. (ב קצב) 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏