לך לך - איך נדע לכבד אורחים?

"סיפור פרשת לך לך". מדוע מכניס אורחים גדול כאברהם צריך לנדוד?! סיפור על רבי נחום מצרנוביל זצ"ל המלמד שהקב"ה מלמד אותנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה...

איך נדע לכבד אורחים?

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" 

ר' נחום מצ'רנוביל עסק במצוות פדיון שבויים כל ימיו, היה הוא עובר ונודד בערים ובכפרים כדי לאסוף מעות עבור מצווה חשובה זו. 

פעם אחת, כשנקלע במסעיו לעיר ז'יטומיר, העלילו עליו גויי העיר עלילה שפלה, ומשום כך, עצרוהו השלטונות והשליכוהו לבית הסוהר. 

אחד מחשובי הקהילה, אשר בא לבקרו בכלא, ביאר בפניו את הפסוק : "לך לך מארצך", אברהם אבינו הצטיין בהכנסת אורחים, וכל ימיו טיכס עצה, כיצד לכבד את אורחיו. 

אמר לו הקב"ה: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך", ואחרי שאתה עצמך תהפוך לנודד, אז, תרגיש יותר את צרכיו של האורח. 

כך גם אתה, ר' נחום... 

כיוון שכל ימיך מצטיין הנך במצוות פדיון שבויים, העניקו לך מן השמים את ההזדמנות, לחוש את טעמו של השבי, ומעתה תבין יותר את הרגשתו של השבוי...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏