הלכות שבת- "שבת בלילה ושירת הבקשות"

ובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר להישאר ערים כל הלילה בשבת?". "קריאת שמע על המיטה בשבת". "דיני 'תענית חלום' בשבת". "שירת הבקשות בשבת". "מעלת השירה בשבת" "אכילה קודם עמוד השחר בשבת"...

סדר הלילה 

מנדד שינה מעיניו
מי שחשקה נפשו בתורה וחפץ לנדד שינה מעיניו וללמוד כל הלילה, רשאי לעשות כן, ובלבד שמרוב לתורה חשקו לא מרגיש צער, אבל אם מרגיש צער בנדוד השינה, אל יעשה כן, כי שבת ניתנה לעונג ולא לצער, ורמזו: שינה בשבת תענוג. (שבת ב רטז)


קריאת שמע
קודם שילך לישון, יאמר קריאת שמע על המיטה, ויאמר "הריני מוחל וסולח וכו'", ויברך ברכת "המפיל" בשם ומלכות, אפילו לאחר חצות, כמו בכל לילה. כי כל הלילה זמן שינה. 
(כן פסקו החיד"א, תפלה לדוד, משנה ברורה, תשורת שי, קרן לדוד, אשל אברהם, משיב הלכה, בנין דוד, עמק יהושע, תשובות והנהגות ועוד. עיין חזו"ע ברכות תק, תקיב. תשובה בכתב יד בשו"ת יחוה דעת חלק ז. ה"ב יב רסד. פס"ת ב תתקפו).

אבל אינו אומר את הוידוי בליל שבת. [ובמוצאי שבת, אם ישן קודם חצות, לא יאמר את הוידוי. אבל אם ישן לאחר חצות, יאמר.] (א שדמ)


תענית חלום
החולם חלום רע, לא יתענה תענית חלום, אפילו אם נראה לו שהחלום רע מאוד, כי בימינו אין להתייחס לחלומות, שרוב ככל החלומות הם דברים בטלים, כזבים והבלים, ואין בהם אפילו דבר אחד אמיתי, כי החלום יבוא מחמת עצבות ודמיון או מרוב אכילה ושתייה שגוברת המרה ומביאה חלומות מבוהלים. 

ואם רוצה, ילך לאוהבו שיפתרהו לטובה או שיעשה "הטבת חלום" [כמובא הנוסח בסידורים]. ויקדיש את השבת לקריאת תהילים, ויעסוק בתורה כפי כוחו, וימָנע משיחת חולין, ויפדה את תעניתו ביום ראשון בסכום כסף לצדקה [שיעור סעודה אחת לעני]. (חזו"ע ברכות שפג)שירת הבקשות
מנהג קדום בארצות המזרח לקום בלילות שבת בחורף, לשיר בקול נעים גילה ורנן, שירות ותשבחות לה' יתברך. ועד היום רבים קמים כן ומזמרים עד הבוקר. (ע' שבת ה רלה)


בריאת העולם בשביל השירה
אמר רבי עקיבא: אל"ף ראשי תבות: אפתח לשון פה. 
אמר הקב"ה: אפתח פה של כל בשר ודם, כדי שיהיו מקלסים לפני בכל יום וממליכים אותי בארבע רוחות העולם. שאלמלא שירה וזמרה שישראל מזמרים לפני בכל יום, לא בראתי את עולמי. 

ומנין שלא ברא הקב"ה את עולמו אלא בשביל שאומרים שירה וזמרה? 

שנאמר: "הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו". 

ומנין שמיום שברא הקב"ה את עולמו, השמים והארץ אומרים לפניו שירה? 

שנאמר: "השמים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע". וכן נאמר: "מכנף הארץ זמירות שמענו". וכל סדרי בראשית אומרים לפניו שירה, שנאמר: "ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם ה'". (אותיות דרבי עקיבא, הובא בפתיחה לאור זרוע הגדול)


זוכה לתורה
על ידי השירה, זוכה האדם ללמוד תורה ביישוב הדעת ובשמחה. לא לחינם ה' יתברך בוחר בשירי זמרה. על כן, בוודאי שאין בזה ביטול תורה ללמוד את שירת הבקשות. 

ורבים מגדולי ישראל ובראשם מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל היו באים בכל ליל שבת כארבע שעות לשמוע אל השירה ואל הזמרה, והעידו על עצמם שהשירה הייתה מסייעת להם לכל השבוע ללימוד התורה בשמחה ובחשק רב. ובלבד שהכול נעשה בשמחה של מצווה ובכובד ראש."נחש נחש, אל תמנע ממני לומר שירה לפני ה' יתברך!"

מעשה שהיה בליל שבת קודש פרשת "לך לך" שנת ה'תשכ"ט, שהשכים מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ויצא מביתו שבשכונת "תל ארזה" בירושלים לכיוון שכונת "נחלאות", כדי להשתתף בשירת הבקשות שהתקיימה מידי ליל שבת בבית הכנסת "אוהבי ציון". 

והנה לפתע הגיח נחש שהזדקף מולו ולא זז. הרים מרן את קולו ואמר: "נחש נחש, אל נא תמנע ממני לומר שירה לפני ה' יתברך!" ומיד המשיך מרן ופסע ישר בדרכו, או אז התכופף לו הנחש והסתלק כלעומת שבא, ויהי לפלא... (מפי החזן ר' חיים כהן)


אכילה קודם עמוד השחר
הקם בעוד לילה לשירת הבקשות או לעסוק בתורה, רשאי לאכול ולטעום משהו. אך בהגיע עמוד השחר, חייב להפסיק. ועל הגבאים לתת את הדעת על כך, ולא להכשיל את הציבור באיסור אכילה קודם התפילה. (ילקוט יוסף תפילה א קכו, קנד).


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏