הלכות שבת- "מאה ברכות בשבת"

המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם נשים חייבות לברך 100 ברכות בשבת?". "כיצד ניתן לברך מאה ברכות בשבת?". "דיני 'רצה והחליצנו' בברכת מעין שלוש". חשבון "השלמת 100 ברכות". "מהן האפשרויות להשלמת 100 ברכות בשבת"...

מאה ברכות בשבת

חיוב מאה ברכות
כתב מרן השלחן ערוך ]סימן מו ס"ג[: "חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות לפחות". וגם הנשים חייבות בזה. וכן פסקו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל ועוד. (ה"ע א ט)


מיני מגדים ובשמים
מאחר ועם ארבעת התפילות ושלושת הסעודות, עדיין חסרות כעשרים ברכות כדי להגיע למאה ברכות, על כן ירבה לברך על עוגות, פירות וממתקים, ועל ד' סוגי בשמים: 
"עצי בשמים" [לואיזה, הדס], 
"עשבי בשמים" [נענע], 
"מיני בשמים" [בושם], 
"הנותן ריח טוב בפירות" [אתרוג, לימון, מילון, לאחר שישפשף מעט את הקליפה].
 (מנחות מג ע"ב. סימן רצ ס"א. שבת ב שלח. חזו"ע ברכות שיג. ח"ג תשלח)


מדידה ושקילה
מדידה ושקילה אינה מותרת אלא לצורך מצווה. על כן, מותר לשקול [במשקל מכני] מאכל, כדי לדעת אם יש בו כזית [27 גרם] ולברך אחר האכילה ברכה אחרונה. (שו ס"ז)


רצה והחליצנו בברכת מעין שלוש
אכל כזית עוגה או שבעת המינים, או שתה רביעית [81 גרם] יין, מברך "מעין שלוש", ומזכיר "ורצה והחליצנו ביום השבת הזה", ואם שכח ונזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה'", יחזור ויזכיר. אבל אם נזכר לאחר מכן, אינו חוזר. (שבת ב קצה)


קינוח לאחר סעודה
אף על פי שבסעודה שבימי החול, הנכון להביא את הקינוחים בתוך הסעודה ולא לאחר ברכת המזון, כי אם יביאו לאחר ברכת המזון, יתחייבו גם בברכה אחרונה, והרי זה גורם לברכה שאינה צריכה, [אבל בתוך הסעודה לא מברכים ברכה אחרונה, כי ברכת המזון פוטרת]. מכל מקום בשבת, רשאי להביא את הקינוחים לאחר ברכת המזון, מאחר ויש צורך להשלים מאה ברכות. (ה"ע ג צג)


חיבוב מצוות
מנהג נאה ומשובח לספור את הברכות בשבת, כדי לוודא שאכן השלים מאה ברכות. וכן היה מנהגו של מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל לספור את הברכות כמונה מרגליות. ומחיבת הרב למצוות, היו לו בביתו עציצים של עצי ועשבי בשמים, כדי להשלים מאה ברכות, וכן מברך על לימון.


היסח הדעת
אם ברך על הבשמים קודם הסעודה, לא יברך עליהם שוב לאחר ברכת המזון, משום שאין ברכת המזון נחשבת הפסק אלא למאכל ומשקה. אולם אם לאחר שהריח, חשב שלא להריח עוד, ועתה חזר בו ורוצה להריח, יברך. (ה"ע ג צב)


ברכות התורה
אם אינו יכול להשלים מאה ברכות בפירות ובשמים, יכוון לברכות העולים לתורה וההפטרה, ויענה אמן, ויחשב לו כאילו ברך בעצמו, כי גדול העונה יותר מהמברך. (סימן רפד ס"ג. רעק"א ס"ק ד. שבת ב שלח)


זיכוי הרבים
מנהג יפה להביא סוגי בשמים לבית הכנסת, כדי לזכות את הציבור במאה ברכות. ומסופר על החתם סופר זצ"ל שהיה מביא עמו בשמים לבית הכנסת ביום כיפור, ונותן לאחרים לברך ולהריח, כדי לענות אחריהם "אמן", ויצטרף לו למאה ברכות. 

"ויהי ערב ויהי בוקר"
חשבון מאה הברכות מתחיל מערב עד ערב ולא מבוקר עד בוקר. והמקדים לקבל את השבת מזמן פלג המנחה, וכן המאריך בסעודה אחר צאת השבת, מצטרפים לו הברכות לחשבון מאה הברכות של שבת. (ה"ע א ס. שבת ב שלז)

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏