דינים והלכות ל"הכנת שולחן שבת"

ים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו המיקום הראוי לשולחן שבת?". "הכנת השולחן לשבת". מעלת נשיקת ידי ההורים וברכתם. סיפור על הגאון רבי ישועה בסיס זצ"ל שהמתין בגשם כדי לנשק את ידי אמו. ברכת המלאכים בכניסתו לבית. אמירת 'שלום עליכם', 'אשת חיל' ו'אזמר בשבחין'.

שולחן שבת

מקום השולחן
כתוב בזוהר הקדוש (ח"ג רעב ב): 
"יכין לכבוד שבת מקום הסיבה נאה, כמו שמתקנים חופה לכלה, כי השבת היא המלכה והיא הכלה". 

על כן, יש לערוך את השולחן במקום נאה ומשובח, וכן נהגו רבים לאכול בשבת בסלון שהוא מקום נאה יותר.


מערכת כלים מיוחדת
על כל אדם להקפיד שתהיה לו מערכת כלים מיוחדת לשבת הכוללת: סט סכו"ם, סט צלחות, כלי הגשה וכוסות, נאים ומיוחדים לשבת, כי אין זה מכבוד השבת לאכול ולשתות בכלי חול, וכל שכן כשאינם סט אחד וכל אחד אוכל ושותה בצלחת וכוס שונים, שהרי זה זלזול וחוסר חשיבות בכבוד שבת המלכה - הכלה. 

כן אמרו בגמרא (מסכת שבת קיט ע"א) על רב נחמן שהיה מכין את הבית לקראת שבת, ומוציא את כלי הסעודה של חול ומכניס את כלי הסעודה של שבת. והיה אומר: אילו היו באים רבי אמי ורבי אסי לבקרני בביתי, וכי לא הייתי מגיש לפניהם בכלים מכובדים?!...


הכנת השולחן
יש לערוך את השולחן מבעוד יום, כמו שעורכים שולחן מבעוד מועד לקראת המלכה - הכלה ששמחים בבואה, ולא בלחץ ברגע האחרון. ואולם, אם בא לביתו וראה שהשולחן אינו ערוך כראוי, יעזור לעורכו באורך רוח ובסבלנות.


זריז ונשכר
כשיבוא לביתו, ימהר לקדש ולאכול מיד, שבזה מראה חביבותו לשבת, שמקדשו מיד בכניסתו. על כן, לא יתעכב בשיחה עם המתפללים, ואפילו בדברי תורה, אלא יזדרז לביתו, וזוכה בזה לאריכות ימים. (סימן רעא ס"א ומשנ"ב. ח"ג עא)

 ואמרו בגמרא (שבת קיט ע"ב): "רבי זירא מהדר אזוזי זוזי דרבנן, אמר להו: במטותא מינייכו, לא תחללוניה." ופירש רש"י כשהיה רואה זוגות זוגות של תלמידי חכמים מדברים בדברי תורה, היה מחזר אחריהם ואומר להם: בבקשה מכם לכו והתעסקו בעונג שבת, ואל תחללו אותה לבטל תענוגים.


מעלת נשיקת ידי ההורים וברכתם
הן אמת שתמיד יש עניין לנשק את ידי ההורים ולקבל ברכתם, אך חשיבות יתירה ישנה בנשיקת ידיהם בשבת. ועל דרך הסוד, מעלה גדולה יותר יש בנישוק ידי האם. וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י, שבברכה זו מבטלים ההורים כל הקפדה שעלולה להזיק לבניהם, אם הקפידו עליהם במשך השבוע. 

וגם הרב יעב"ץ [הרב יעקב עמדין בן חכם צבי] כתב, המנהג לברך את הילדים בליל שבת, שאז חל השפע וראוי להמשיכו עליהם, כיון שאין בכוחם להמשיך את השפע במעשיהם מחמת קטנותם, אבל על ידי הגדול יורד השפע ונאחז בקטנים ביותר, כיון שעדיין לא טעמו טעם חטא. ומכל מקום גם הבנים הגדולים יקבלו ברכה מאבותיהם. ע"כ. (שבת ב יז. ח"ג תקכ)

גם בן נשוי, נכון שילך בליל שבת לנשק ידי הוריו ולקבל ברכתם. וכך היה נוהג רבנו האר"י ללכת לבית אמו הרבנית שרה ע"ה ולנשק ידיה. אך אם מחמת כן נגרם צער לאשתו ובני ביתו שמתעכב הקידוש והם רעבים, ילך להוריו בזמן אחר. (ח"ג תקכג)


המתין בגשם כדי לנשק את ידי אמו

הגאון רבי ישועה בסיס זצ"ל, רבה של תוניס, נהג לסור לבית אמו בכל ליל שבת בשובו מבית הכנסת ולנשק ידיה. ליל שבת אחד בשלהי חודש טבת, יצא הרב מבית הכנסת אל רוחות הזעף ומטרות העוז. גונן על ראשו במצנפתו, ומיהר את צעדיו. בהגיעו אל הבית הטה אוזנו, ולא שמע את התכונה הרגילה של עריכת השולחן וסידורו. 
אמר לנפשו: יתכן שאמי נחה מעט, נרדמה מעמל יומה, ואם כן, יתכן שפתיחת הדלת תעיר אותה. עמד בחצר, והגשמים ממשיכים לרדת בזעף, ורוחות עזות מנשבות. וכך עמד, עד ששמע את אמו מהלכת בבית, ואז נכנס בדחילו ורחימו כולו נוטף מים לנשק ידה. (מעין השבו' ג שנח)


ברכת המלאכים בכניסה לבית
אמרו חז"ל (מסכת שבת קיט ע"ב): שני מלאכי השרת מְלַוִּים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק, ושולחן ערוך, ומיטתו שיושב עליה מוצעת, מלאך טוב אומר: "יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך", ומלאך רע עונה "אמן" בעל כרחו. 
ואם לא מצא כן, מלאך רע אומר: "יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך", ומלאך טוב עונה "אמן" בעל כרחו.


שלום עליכם
בבואו לביתו יאמר בשמחה ומאור פנים: "שבת שלום". אחר כך יתאספו כל בני הבית סביב השולחן ויאמרו יחד: "שלום עליכם וכו' מלך מלכי המלכים הקב"ה". [ולא ממלך.] ונוהגים לכופלו שלוש פעמים. (שבת ב יג)"ואת עלית על כולנה"
יאמרו בנעימה פרק "אשת חיל מי ימצא...", וכשיגיע לפסוק: "רבות בנות עשו חיל", יצביע על אשתו ויאמר: "ואת עלית על כולנה". ויחדיר בעצמו שאשתו - בשבילו, היא עולה על כולן, וממילא תחוש גם היא רצון וחשק להיות כן. 

ומסופר על הגאון הרב אלעזר מנחם שך זצ"ל: בליל שבת בא רבנו לבית ושר "אשת חיל...", והיה מוסיף בהדגשה מרובה את הפסוק "רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה". (ספר "מרן ראש הישיבה" עמוד נד)

אזמר בשבחין
יש אומרים פיוט "אזמר בשבחין", שחיברו רבנו האר"י ז"ל. ומכל מקום אם יש טורח לבני הבית ומאבדים סבלנותם, יקצר בכל אלו.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏