"שימוש לאור הנר והחשמל בשבת"

רת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר לקרוא לאור הנר בשבת?", "באיזה אופן יהיה מותר לקרוא לאור הנר בשבת?". האם ילד בגיל 5 כבר צריך לדעת מסכת שבת על פה - "סיפור על רבי דוד אבוחצירא". "מתי כדאי להתחיל מנחה בערב שבת?". "מהם הדברים שמותר לקרוא לאור הנר בשבת?", "מהם הדברים שאסור לקרוא לאור הנר בשבת?". דינים לגביי אור הלאמפה בשבת". "דיני אור מחשמל בשבת". "האם יש לנו יכולת כיום, לגזור גזרות מדעתנו?".

שימוש לאור נר וחשמל 

קריאה לאור הנר
אסור לקרוא לאור הנר, גזירה שמא יטה את השמן לפתילה כדי שיאיר יותר יפה, ונמצא מבעיר בשבת. וכן אסור לקרוא לאור נר שעווה, שמא יסיר את הפחם שבראש הפתילה כדי שיהיה אורו צלול ויפה. ואמנם רשאי לקרוא לאור הנר כאשר אדם אחר משגיח עליו שלא יגע בנר. (סימן ערה סעי' א, ג. שבת א רכב, רלט)

מותר לקרוא לאור הנר את המשניות והגמרא של פרק שני במסכת שבת - "במה מדליקין", אבל שאר פרקי שבת שיש נוהגים לקרוא בכל סעודה, אסור לקוראם לאור הנר. והטעם בזה, כיון שבפרק שני הוזכרו דיני השמנים והפתילות הפסולים להדלקת נר שבת מחשש שמא יטה, וקריאתו תזכיר לו שאסור להטות בשבת. (סימן ערה ס"ז. שבת א רמה)


ילד בגיל 5 כבר צריך לדעת מסכת שבת על פה
כשהיה רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, ילד רך כבן חמש שנים, התארח פעם בשבת קודש בבית סבו הדגול הבבא סאלי זיע"א. 
כשהגיעה שעת לילה מאוחרת, כבה החשמל ורק אורות הנרות הבליחו בחשיכה. מכיון שהילד עדיין לא השלים לקרוא את שמונת פרקי המשניות ממסכת שבת הכלולים בתיקוני שבת, נטל ספר משניות ועמד לקוראו בסמוך לנרות. 
משהבחין סבו בדבר, העיר לו בנזיפה, שאסור לקרוא לאור הנר. משהתנצל הילד ואמר: "עדיין לא השלמתי את פרקי המשניות", נענה הסבא ואמר: "ילד בגילך צריך כבר לדעת משניות שבת על פה". ("אביר יעקב" עמוד 292)


דברים השגורים אצל האדם, כפרקי תהלים, שיר השירים, הגדה של פסח וכיוצא, 
מותר לקרוא ראשי פרקים מהם לאור הנר, ואת השאר ימשיך על פה. אבל אם אינם שגורים אצלו, לא יקרא לאור הנר כשהוא לבדו. (סימן ערה ס"ט. שבת א רמט, רנ)


שימוש לאור הנר
כשם שאסור לקרוא לאור הנר, כך אסור להבחין לאור הנר בין שני דברים הדומים מאוד. על כן, הקם בעוד לילה ורוצה להבחין בין בגדו לבגד חברו, לא יבחין לאור הנר. כיון שצריך עיון רב להבחין ביניהם, יש חשש שמא יטה את הנר. (סימן ערה סי"א. שבת א רנ)אור הלאמפה
מנורת נפט ]לאמפה[ שאורה רב, ונמשך אורה במידה שווה משעת הדלקתה עד כיבויה, מותר לקרוא לאורה. שאין חשש שמא יגביה את האש, שדוקא בנר שאורו מתמעט ממה שהודלק מתחילה, יש חשש שיגביה, אבל כאן שהאור דולק בשווה כל זמן שיש בה נפט, לא חששו שמא יגביה. וטוב שיניח פתק שכתוב עליו באותיות גדולות "שבת היום". (שבת א רלז)


אור החשמל
מותר לקרוא לכתחילה לאור החשמל. ואף אם ישנה אפשרות להדליק בנברשת עוד כמה מנורות, או מנורת עמעם שאפשר להגביר בה את עוצמת האור, מותר לקרוא לאורם. מהטעם הנ"ל בלאמפה. גם כי אחר חתימת התלמוד, אין לנו יכולת לגזור גזרות מדעתנו, וכיון שלא היה חשמל בזמן חז"ל, אין זה בכלל הגזירה שלא לקרוא לאור הנר. (שבת א רכב)

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏