הלכות שבת- מלאכה בערב שבת

מתוך החוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "איסור מלאכה בערב שבת". "דיני מלאכה לצורך השבת". שני סיפורים על הזכות להפסקת מלאכה בערב שבת". "האם מותר לכתוב חידושי תורה בערב שבת?". "האם מותר להשכיר מונית בערב שבת?". "האם מותר למכור כרטיסי טיסה כשהטיסה בשבת?". "האם מותר לכתוב חידושי תורה בערב שבת?". "האם מורת להשאיר מכונת מכירה פועלת בשבת?". "האם צריך לנתק מזכירה אלקטרונית או פקס' בערב שבת?"...

מלאכה בערב שבת

"איסור מלאכה בערב שבת"

אין לעשות מלאכת קבע שאינה לצורך השבת, מזמן מנחה קטנה [שעתיים וחצי קודם צאת הכוכבים לפי שעות זמניות. בחורף בערך ב-14:30. ובקיץ ב-15:50]. והעושה מלאכה בזמן הזה, אין לו ברכה ממנה, ואף אם נראה לו שמרוויח עתה, יפסיד במקום אחר. 

אולם מותר לו לעשות מלאכת עראי, כתפירת כפתור, כתיבת אגרת לחברו, מכירת סחורה, כיבוס בגדים במכונת כביסה, עד סמוך לשבת. וכן כל מלאכה המותרת בחול המועד, מותרת בערב שבת. (שבת א כד, מ, מג. ח"א תה)


"מלאכה לצורך השבת"
מלאכה הנעשית לצורך השבת, מותר לעשותה כל היום אפילו על ידי אומן [בעל מקצוע]. לכן מותר לתקן קצר חשמלי או פלאטה שהתקלקלה. וכמו כן, בעלי חנויות של מאכל ומשקה שמוכרים לצורך השבת ממש, מותר להם למכור כל היום, רק שישאירו לעצמם זמן לחזור לביתם ולהתארגן לקבל את השבת בנחת. ]שבת א מג[


סיפור - "בזכות מה זכה רבי איסר לבן מאור ישראל?"

לגביר העשיר רבי איסר הייתה חנות גדולה של בדים יקרים וכל מיני משי. מנהגו היה שכאשר הגיע חצות היום בערב שבת, סוגר את החנות כדי להכין עצמו מבעוד מועד לקדושת השבת. 

פעם אחת בערב שבת הגיע לחנותו שר גדול, והחל לברור לעצמו הרבה סחורות יקרות, והתעכב בחנות לעשות השוואות מחירים של הסחורות. בתוך כך הגיע חצות היום, ורבי איסר פנה לסגור את החנות כדרכו, אולם השר התחנן לפניו שימתין מעט ויסיים עמו את העסק. 

רבי איסר לא הסכים בשום פנים ואופן, תמורת כל הון שבעולם לא יוותר על הכנותיו לשבת קודש. 

השר יצא מהחנות בזעף, ורבי איסר הפסיד סכום גדול. 
אך בשכר זאת זיכוהו מן השמים בבן ענק, הלוא הוא רבנו הגדול מאור ישראל הרמ"א - רבי משה איסרליש, אשר כל קהילות בני אשכנז קבלו הוראותיו."אני לא יודע אם הייתי עומד בניסיון הפרנסה כמוך"

רבי אריה לוין נהג בערבי שבתות להסתובב בין בעלי החנויות ולזרזם לסגור את החנויות לקראת שבת, כדי שלא יעברו על חילול שבת. 
באחת השבתות, כשהתקרב עת כניסת השבת, ראה יהודי שממשיך למכור וחנותו עמוסה בקונים, ניכר היה שאיננו מתכונן כלל לנעול את החנות לפני כניסת שבת. רבי אריה שהצטער לראות יהודי העומד להיכשל בחילול שבת, נכנס פנימה לחנות, הניח את כובעו על הדלפק ו... "ישב לנוח". 

ראה אותו בעל החנות, הופתע ואמר: "כבוד הרב, מדוע כבודו בא אלי בשעה כל כך מאוחרת לפני כניסת שבת?"

אמר לו רבי אריה בלב אוהב וכואב: "מה אומר לך, אתה עומד בפני ניסיון גדול של כסף, אבל שבת זה שבת, לא ישווה לה כל הון שבעולם! אולי תרוויח מאה או מאתיים אבל תפסיד הון שלם".

בעל החנות חשב רגע, הסתכל בעיניו של הרב ואמר: "כבוד הרב צודק. יש לי ייסורי מצפון על כך שאני עושה זאת, ואני לא אמשיך לחלל שבת, בפרט שאתה מצטער, ואני לא רוצה לצער אדם כמוך". 

מיד פיזר את הקונים וסגר את החנות. אמר לו רבי אריה ברוב ענווה: "אשריך, יהודי יקר. אני לא יודע אם אני הייתי עומד בניסיון הפרנסה כמוך. הזכות שלך גדולה מאוד, ובוודאי שתינתן לך ברכה בפרנסתך כיאה לשומר השבת".כתיבת סת"ם
סופר סת"ם [כותב ספרי תורה, תפילין, מזוזות], אסור לו לכתוב לאחר זמן מנחה קטנה הנ"ל, אלא אם כן הוא דחוק בפרנסתו, כדי לקנות בכסף צורכי שבת. ומכל מקום מותר להגיה את ספר התורה לפרשת השבוע של אותה שבת. 
(שבת א עב)

כתיבת חידושי תורה
מותר ומצווה לכתוב ולחדש דברי תורה כל היום, בין ביד בין במחשב. אבל העובד בהקלדה, אף שמקליד דברי תורה, לא יעשה כן לאחר זמן מנחה קטנה. (שבת א מג)


השכרת מונית
פשוט וברור שאסור להשכיר מונית ליהודי מחלל שבת, שיסיע בה אנשים בשבת, שהרי זה מסייע בידי עוברי עבירה. וכמו שכותב הרמב"ם (שביעית פ"ה מ"ו): 
אמר הקב"ה "ולפני עיור לא תתן מכשול", הכוונה בזה, שמי שעיוורה אותו התאווה והדעות הרעות, אל תעזרהו על עיוורונו ותוסיף להתעותו. 
לפיכך אסור לסייע בעשיית העבירות, ולא לגרום למה שיביאהו לכך, אלא נעשה בהיפך. [ואם מותר להשכיר מונית לגוי, עיין להלן בדיני אמירה לגוי בשבת.] (ח"א קה)


מכירת כרטיסי טיסה
פשוט וברור שאסור לסוכן נסיעות למכור כרטיסים כשהטיסה היא בשבת. 

ואפילו אם הטיסה מתחילה ביום חמישי או שישי והמטוס ינחת קודם כניסת השבת, אך לא יספיקו להגיע לביתם קודם השבת, לא ימכור להם כרטיסים, משום מסייע בידי עוברי עבירה וכנ"ל. 
ואולם, אם יש סיכוי סביר שיספיקו להגיע לביתם ברכב קודם השבת, מותר למכור להם כרטיסי טיסה. (ח"א רלז)


מכונת מכירה
מכונה שמניחים בה מטבעות ובאופן אוטומטי יוצא ממנה מאכל או משקה, מותר להשאירה פועלת בשבת בשכונה של גויים. וטוב שיתכוון שלא לזכות בכסף עד צאת שבת. (שבת א קנד)


מזכירה אלקטרונית. פקס.
מזכירה אלקטרונית שבטלפון או פקס, אין חובה לנתקם מערב שבת. (שבת א קנב)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏