נח- הצלתו של אברהם אבינו

"מדרש לפרשת נח". מדרש שמביא רבינו בחיי על הדרך שבא הצליח תרח להציל את בנו הקטן אברהם מחרבו של נמרוד הרשע. דין ודברים בין תרח לנמרוד בעקבות הולדתו של אברהם שהיוותה סכנה לממלכתו של נמרוד כפי שהורו יועצי נמרוד בהביטם בכוכבים...

הצלתו של אברהם אבינו


"ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם"
 

רבנו בחיי מביא מדרש: 

כי באותו לילה בו נולד אברהם אבינו,ראו החוזים בכוכבים של נמרוד, כוכב גדול יוצא מן המזרח ורץ לרקיע, ובולע ארבעה כוכבים מארבע רוחות העולם. 

נבהלו הם מאד והבינו, כי עתיד להיוולד בן שיהיה גדול ומפורסם, שיירש את כל ארץ כנען ויהרוג את המלכים שבה. התייעצו והחליטו לספר לנמרוד על כך. 

וכך אמרו לו: "בלילה היינו בביתו של תרח, שערך משתה להולדת בנו, והנה לאחר המשתה,יצאנו לטייל בחצר של תרח, וראינו בשמיים מראה, כוכב הבולע ארבעה כוכבים בארבע קצוות השמים. בוודאי מורה דבר זה, על בנו של תרח, שעתיד לכבוש העולם! 
אם טוב הדבר בעיניך, קח מתרח תינוקו והרגהו, לפני שיגדל ויבטל אותך ואת אמונתך" 

קרא המלך נמרוד לתרח וביקש ממנו את הבן שנולד לו, ובשכר זה הבטיח לו, שימלא לו את כל ביתו בזהב. נבהל תרח מאד ולא ידע מה להשיב למלך, ובתוך כך התעשת ואמר: בבקשה, מוכן אני לכל אשר תבקש, ומה שתרצה תיתן לי. 

למחרת חזר תרח אל המלך ואמר לו: "אדוני המלך, איני רוצה לעשות דבר ללא רשותך, ולכן, אני רוצה להתייעץ איתך. אמש, בא לי אדם אחד ואמר לי, שרוצה הוא שאתן לו סוס נאה, ובתמורתו הוא ימלא ביתי בשעורים. עניתי לו, שאיני יכול לעשות דבר ללא מלכי הרם והחכם, ואם ימצא חן הדבר בעיני מלכי, אתן לו את סוסי. ועתה, מה דעתך מלכי"? 

"שוטה שכמוך! ענה נמרוד, אם ברשותך סוס כה יקר, כיצד תחליפנו בכסף?, בוודאי שלא בשעורים"! 

אמר לו תרח: אל יחרה אפך בי, גם אני, הכיצד אוכל להחליף בני תמורת כסף?!... 

כששמע נמרוד את דברי תרח כעס עליו ובקש להרגו. נפל תרח לרגלי המלך ובקש סליחתו, וודאי אדוני המלך, אך לצון חמדתי לי בטיפשותי, תן לי זמן, כדי לפייס את אשתי, ואביא את בני אליך. נתן לו המלך זמן כאשר ביקש.

 לאחר שלשה ימים בא תרח אל המלך ובידו תינוק אחר, אולם, לא ידע המלך, כי תינוק זה לא היה בנו של תרח, אלא בן שפחתו שילדה. לקח המלך את התינוק וחמתו שככה...

כך הצליח תרח להציל את בנו אברהם שהפך לאבי אומות העולם... 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏