בראשית - הקנאה של קין

"סיפור קצר בראשית". שביצע: "ויאמר השם אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך" מה רצה לומר לו בשאלה הזו?! "סיפור עם רבי חיים מבריסק" זצ"ל ומה למד הוא מהשאלה הזו...

הקנאה של קין

"ויאמר ה' אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך" 

פעם הגיעו לר' חיים מבריסק שני סוחרים לדין תורה. שטחו השניים את טענותיהם, והרב פסק לטובת האחד מהם. רטן הסוחר השני על פסק הדין והשמיע דברי תרעומת, כי אין הפסק צודק. אך, ר' חיים היה איתן בדעתו כי פסק דינו אמת הוא!. 

לאחר שיצאו, שאל ר' חיים את האנשים שנכחו בשעת פסק הדין: 

"מדוע כשרב פוסק על בהמה ששווייה אלפי רובלים, שהיא טרפה, מקבל השואל את הפסק, מוכרה לגוי בזול או מפקירה ללא שום הרהור, ועוד מודה הוא לה' על שהצילו מאיסור טרפה, ואילו כאשר אדם יוצא חייב בדין תורה, אין הוא מקבל את הפסק ובא בטרוניא ובטענות על הרב?!" 

לא היה מענה בפי השומעים, ושתקו לשמע השאלה הנשאלת. 

ענה להם ר' חיים בעצמו את התשובה: 

"מידת הקנאה, היא המעבירה את האדם על דעתו! אדם מוכן להפסיד אלפי רובלים, ביודעו כי איש לא נצחו, אך, כשרואה את חברו מנצח ונוטל ממנו ממונו, זאת אינו יכול לסבול. 

וזה מה שנאמר אצל קין "למה חרה לך ולמה נפלו פניך"? מה היא אם כן השאלה כאן?הרי לפני כן מסופר כי ה' לא שעה אל מנחתו?! 

אלא, השאלה הייתה כאן לקין: האם הנך עצוב, כי לא קיבלתי את מנחתך, או שמא משום שקיבלתי את מנחתו של הבל...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏