פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ה'

פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי נחוניא בן הקנה זכה לאריכות ימים בזכות כך שהיה חסיד גדול, נוח לבריות ומעביר על מידותיו. תפילת בית המדרש שהיה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו.

מסכת אבות
פרק ג  משנה ה

רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה אוֹמֵר: 
כָּל הַמְקַבֵּל עָלָיו עֹל תּוֹרָה - 
מַעֲבִירִין מִמֶּנּוּ עֹל מַלְכוּת וְעֹל דֶּרֶךְ אֶרֶץ. 
וְכָל הַפּוֹרֵק מִמֶּנּו עֹל תּוֹרָה - 
נוֹתְנִין עָלָיו עֹל מַלְכוּת וְעֹל דֶּרֶךְ אֶרֶץ.


באור המשנה

רבי נחוניא בן הקנה אומר: כל המקבל עליו עול תורה - כל מי שמקבל על עצמו לעמול ולשקוד על התורה.

מעבירין ממנו עול מלכות - משא מלך ושרים, ועול דרך ארץ - עמל וטורח הפרנסה וזאת לפי שמלאכתו מתברכת בזכות כך שקיבל על עצמו את עול התורה.

וכל הפורק ממנו עול תורה - כל האומר קשה עלי עול התורה ואיני יכול לסובלה. 

נותנים עליו עול מלכות - משא מלך ושרים, ועול דרך ארץ - עמל וטורח הפרנסה, וזאת לפי ש"אדם לעמל יולד" (איוב ה, ז) ואם אינו עמל בתורה אזי מעמיסים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ.


מעשי אבות

רבי נחוניא בן הקנה היה בדורו של רבן יוחנן בן זכאי ורבו של רבי ישמעאל כהן גדול, זכה לאריכות ימים בזכות כך שהיה חסיד גדול, נוח לבריות ומעביר על מידותיו. 

כפי שראינו במסכת מגילה (כח.): 

שאלוהו תלמידיו במה זכית לאריכות ימים? אמר להם: "מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מיטתי קללת חברי, ותרן בממוני הייתי" 


וממשיכה הגמרא שם ומביאה דוגמה לכל דבר: 

"לא נתכבדתי בקלון חברי" – כגון, רב הונא שהיה טעון מעדר על כתפו ובא רב חנא בר חנילאי ונטלו ממנו על מנת לכבדו, אמר לו: אם רגיל אתה לטעון בעירך – טען, ואם לא – אל תטען לפי  שאיני רוצה להתכבד בקלונך.

"ולא עלתה על מטתי קללת חברי" – כגון, מר זוטרא שכשהיה עולה על מטתו היה אומר: "יהא מחול לכל מי שצערני". 

"ותרן בממון הייתי" – כגון: איוב שהיה ותרן בממונו, ומניח פרוטה לחנוני מממונו.


במסכת ברכות (פרק ד משנה ב) מובא: 
שהוא היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה. 

אמרו לו תלמידיו: מה מקום לתפילה זו? 

אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי. 


שנו רבותינו: 
בכניסתו מהו אומר? 

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ולא אומר על טמא – טהור ולא על טהור – טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם.

ביציאתו מהו אומר? 

מודה אני לפניך, ה' אלוקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים – אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אני עמל והם עמלים – אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים – אני רץ לחיי עולם הבא, והם רצים לבאר שחת שנאמר: "ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם" 
(ברכות כח: וכן נפסק בשולחן ערוך סימן קי, ח). 

"ספר הבהיר" מיוחס לרבי נחוניא בן הקנה, וספר זה דן בנושאי קבלה.
 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏