שבת- השבת תובעת את עלבונה

הרב יעקב ניימן זצ"ל, מעשה ששמע בעצמו מפי ה"חפץ חיים" זצ"ל על יהודי בעל בית חרושת שהתעקש לעבוד בשבת למרות אזהרותיו של החפץ חיים ולבסוף הודה ואמר: "עכשיו אני רואה שדבריו צודקים ואמתיים. אכן, יש בכוחו של פסוק בחומש לשתק את בית החרושת, לא רק ליום בשבוע, אלא לכל השבוע!"...

השבת תובעת את עלבונה

אי אפשר להתעלם ממקרים כאובים כאשר הלקח נלמד רק כאשר היה כבר מאוחר.

סיפר פעם הרב יעקב ניימן זצ"ל, מעשה ששמע בעצמו מפי ה"חפץ חיים" זצ"ל: 

פעם אחת הגיע ה"חפץ חיים" לעיר צ'רניקוב, ושמע שיש שם בעיר יהודי בעל בית חרושת המעסיק פועלים יהודים בשבת. 
נכנס אליו ה"חפץ חיים" ודיבר עמו שיפסיק את העבודה בשבת. ענה לו בעל בית החרושת: "אני מרוויח בכל יום ארבעת אלפים רובל, וכי רוצה אתה שאפסיד כתוצאה מן השביתה בשבת סכום כל כך גבוה?" 

אמר לו ה"חפץ חיים" שאינו צודק כלל בחשבונו, ואם ימשיך לחלל את השבת הוא עלול להפסיד את כל בית החרושת.
ה"חפץ חיים" נימק את דבריו בעובדה שכאשר התורה באה להזהיר את האדם על שמירת השבת, היא מצווה עליו: "ששת ימים תעשה מלאכה" - ציווי שאינו נוגע לעצם העניין, שהרי מה זה משנה מה יעשה בששת ימי החול? 
אלא בודאי שהתכוונה התורה לומר לאדם: אם רצונך שתהיה לך פרנסה במשך ששת ימי המעשה, עליך לשבות ביום השביעי! אבל אם לא תשמור על קדושת היום השביעי, אז גם בימי השבוע לא יהיה לך מה לעשות! 

לשמע הדברים ענה לו האיש בלעג: "מה הרבי חושב, וכי פסוק בחומש יעמיד את בית החרושת שלי ללא עבודה עשרים וארבע שעות בכל שבוע?!"

זמן קצר אחרי השיחה שהייתה בין ה"חפץ חיים" לבין בעל בית החרושת נכנסו הבולשביקים לרוסיה, ובין שאר פעולותיהם שם החרימו את כל בתי החרושת שהיו בבעלותו של אותו האיש. 

הוא עצמו הצליח בדרך נס לברוח בעירום ובחוסר כל ולהינצל ממוות. בראותו את אשר עבר עליו, נזכר בדברי ה"חפץ  חיים" ומיד הריץ לו מכתב בו הודה ואמר: "עכשיו אני רואה שדבריו צודקים ואמתיים. אכן, יש בכוחו של פסוק בחומש לשתק את בית החרושת, לא רק ליום בשבוע, אלא לכל השבוע!"...

כמה מזעזעים הדברים!


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏