מושגים ביהדות- "ספר התהילים"

ראל. כתיבת ספר התהילים - "מי כתב את ספר התהילים"? למה נקרא שם הספר - תהילים"?, מעלת אמירת תהילים, "קריאת ספר התהילים בחג השבועות", "מה יכול ללמוד האדם מספר התהילים"? מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לשבועות...

ספר התהילים

לכל אדם, בכל מקום, בכל עת ובכל מצב
ספר התהילים של דוד המלך ע"ה, נעים זמירות ישראל, הוא ספר התהילות והתפילות הנצחי של עם ישראל. בכל מצב שיהודי נמצא הרי הוא פותח את ספר התהילים, קורא ברגש את מזמוריו, ומוצא בהם את שאהבה נפשו.

דוד המלך ע"ה אמר את מזמורי התהילים בכל מצב, גם בעתות צרה, כשהיה נודד במדבריות מפני רודפיו הרבים, וגם בעתות שמחה כשזכה לימים של אורה וישועה. גם בתולדות עם ישראל, היו ימים של חשכה וימים של אורה, ימים של רדיפות וימים של מנוחה. בספר התהילים מוצא העם היהודי את הביטוי והרגש המתאים לכל מצב: דברי חיזוק ועידוד במצבים קשים, המחזקים את האמונה בישועת ה'. וכן שירי שבח והודאה במצבים של שמחה. כשם שדוד המלך לא התייאש בעיצומם של צרותיו, ובטח בה' ובישועתו, כך לא מתייאש עם ישראל בחשכת גלותו, ומוצא ניחומים בספר התהלים של נעים זמירות ישראל. במזמוריו שיתף דוד המלך ע"ה את צרות ישראל בצרותיו, וכשביקש על עצמו ביקש על כלל האומה, שהיה מכיר ביגונותיה ובשמחותיה.

גם בחיינו הפרטיים, ישנם מצבים של שמחה והתרוממות הנפש, לעומת מצבים של שפל, ייסורים וכאב. בכל המצבים הללו מוצאים אנו את הביטוי המתאים בספר התהילים. כפי שכותב המלבי"ם: בית האוצר היקר הזה - כל אדם יחזה בו תפילה וכל תחינה, כל הודאה וכל תהילה, על כל דבר ועל כל עניין, צוקה או תשועה, צרה או רווחה, אשר יהיה ליחיד או לרבים.

וכן אמרו רבותינו, ר' יודן בשם ר' יהודה אומר: 

"כל מה שאמר דוד בספרו, כנגדו וכנגד כל ישראל אמרו, וכנגד כל העיתים אמרו".


כתיבת ספר התהילים

דוד המלך ע"ה חיבר את ספר התהילים, על ידי עשרה זקנים, והם: אדם הראשון, מלכי צדק [שם בן נח], אברהם, משה, הימן, ידותון, אסף ושלושת בני קורח.

כל פרקי התהילים נכתבו ברוח הקודש, ומטרתם לזמר ולהלל בם את ה' יתברך. ואמרו רבותינו, כי לולי דוד לא היינו יכולים להלל ולזמר לבוראנו כראוי.

שם הספר: נקרא "תהלים", כי כולו מלא תהילות לה' יתברך, שברא את העולם יש מאין. תהלים - ראשי תבות: תהילות הודיות לבורא יש מאין.


מעלת אמירת תהילים

רבותינו הפליגו רבות בשבח מעלת אמירת מזמורי התהילים:

בספר תהילה לדוד כותב: מי שחשקה נפשו להידבק בהקב"ה, ידבק ללמוד ספר תהלים, ויאמרו בנחת ובשירה ובזמרה ובכוונת הלב ובהכנעה. מזמוריו מאה וחמישים כמנין "הכנעה", וכמנין "כעס", כי הוא מתקן את עוון הכעס.

החיד"א כותב: לימוד תהלים עושה לאדם תועלת גדולה, שיזכה להידבק בקונו ובתורתו ובמצוותיו, ומביאו לידי הכנעה ומרחיקו מלשון הרע. ולימוד התהלים מקרב הגאולה.

ועוד, מן הספר הזה ילמד האדם הדעות האמיתיות: מציאות ה' יתברך, ושיודע כל הנעשה בעולם ומשגיח על הכלל והפרט, ומשלם שכר טוב לטובים וגמול לרשעים, והישארות הנפש, ומידות טובות. וכן ילמד ממנו דרכי התשובה. ועוד יש בספר סגולות לשמירה ולהצלחה בים וביבשה, ולמציאת חן.

תהילות אברהם אומר: כל אדם מישראל האומר תהלים, כאילו יצא מפי דוד, שכן דוד המלך ע"ה התפלל על כך שיהיו שפתותיו דובבות בקבר כאשר יאמרו תהלים.

מעשה היה ביהודי פשוט, שהיה טוחן חיטים והיה אומר תהלים כל ימיו. כשנפטר ראהו צדיק אחד בחלומו כשדוד מלך ישראל יוצא לקראתו בכינורו, והיה שמח שמחה גדולה.

ואומר רבי חיים פלאג'י: וטוב מעט בכוונה ספר אחד, מהרבות שלא בכוונה כל חמישה ספרים.קריאת ספר התהילים בחג השבועות

בחג השבועות, יום פטירתו של דוד המלך, נוהגים להרבות באמירת תהלים. ספר התהילים שכתב דוד המלך ע"ה, מהווה כעין השלמה וחיזוק לתורה שניתנה ביום זה מאת ה' יתברך על ידי משה רבנו, כפי שאומרים חז"ל (מדרש שוחר טוב פרק א):

דוד חיבר חמישה ספרי תהילים כנגד חמישה חומשי תורה. שהיה משה משובח שבנביאים, ודוד משובח במלכות, וכל מה שעשה משה עשה דוד. שהלומד תורה בלי יראת שמים אינו כלום, בא דוד ולימד בספר התהילים יראת שמים. לכן נקראו משה ודוד "שני פרנסים טובים". 

ועוד, שחיזק דוד תורת משה בימיו, שתיקן משמרות לקיום התורה, שזירז לאחרים שיקומו באשמורת הלילה ללמוד תורה ותהלים. 

ודוד נפטר בשבת ביום שנפטר משה, משום שעל ידי משה ניתנו חמישה ספרים, וכן דוד, שבספר התהילים חיזק את תורת משה.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏