פרשת שמיני ושבת פרה

"שבת שמיני ושבת פרה". בשנה מעוברת יצא ששבת שמיני תהיה עם שבת פרה. ונשאלת השאלה: "מה הקשר בין פרשת שמיני לפרשת פרה"? מסתבר שהקשר מאוד הדוק שהרי שתיהן נועדו לכפרה על חטא העגל ההוכחות במאמר שלפניכם..

פרשת שמיני - פרה

בשנה מעוברת יצא ששבת שמיני תהיה ביחד עם שבת פרה. 

ונשאלת השאלה: 
"מה הקשר בין פרשת שמיני לפרשת פרה"? הפרשה השלישית מארבעת הפרשיות
 
רש"י:  
אלמלא חטא העגל לא היינו עושים משכן

ספורנו: 
לא היה צורך בהשראת השכינה הקב"ה כבר אמר: "בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" - לאחר חטא העגל נדרש מקום מיוחד להשראת השכינה

לא בכל שנה מצטרפים שמיני ופרה ביחד שניהם עוסקים בכפרה על חטא העגל
הגמרא מביאה שהקב"ה נתן למשה ביום השמיני שמונה מצוות ובניהם פרה אדומה ולמחרת נעשתה פרה אדומה

ולכן כל פרט ופרט שבמשכן היה בו כפרה על חטא העגל:
יבוא "אלה פקודי" המשכן ויכפר על "אלה אלוהיך ישראל" 

יבוא זהב שבמשכן ויכפר על זהב של חטא העגל
 
גם פרה אדומה נועדה לכפר על חטא העגל - כמאמר חז"ל "תבוא האם ותקנח צואת בנה"

רש"י מביא דרשה בשם ר' משה הדרשן המבארת את הקשר בין פרה אדומה וחטא העגל. ובאיזה אופן היא מכפרת על חטא העגל בכל מילה ומילה:

"ויקחו אליך" - משלהם כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם כך יביאו זו לכפרה משלהם

"פרה אדמה" - משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך אמרו תבוא אמו ותקנח הצואה כך תבוא פרה ותכפר על העגל.  (כלי יקר מביא: שכיוון שהביאו עגל זהב שצבעו אדום כך יביאו פרה אדומה)

"אדמה" - על שם (ישעיהו א) אם יאדימו כתולע שהחטא קרוי אדום

"תמימה" - על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומין תבוא זו ותכפר עליה' ויחזרו לתמותם

"לא עלה עליה עול" - כשם שפרקו מעליהם עול שמים 

"אל אלעזר הכהן" - כשם שנקהלו על אהרן שהוא כהן לעשות העגל ולפי שאהרן עשה את העגל לא נעשית עבודה זו על ידו שאין קטגור נעשה סנגור

"ושרף את הפרה" - כשם שנשרף העגל.

"עץ ארז ואזוב ושני תולעת" - שלושה מינין הללו כנגד שלשת אלפי איש שנפלו בעגל וארז הוא הגבוה מכל האילנות ואזוב נמוך מכולם סימן שהגבוה שנתגאה וחטא ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לו.

"למשמרת" - כמו שפשע העגל שמור לדורות לפורענות שאין לך פקודה שאין בה מפקודת העגל שנאמר (שמות לב): "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם" 

וכשם שהעגל מטמא כל העוסקין בו כך פרה מטמאה כל העוסקין בה 
וכשם שנטהרו באפרו שנאמר (שמות לב): "ויזר על פני המים" כך: "ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת...".

יוצא איפה, שפרשת שמיני ופרשת פרה קשורים שניהם בכך שהם כפרה על חטא העגל.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏