הלכות לחודש אדר

"הלכות לחודש אדר". אדר וסגולתו לעם ישראל, פטירת משה רבנו הסגולות והמנהגים ביום זה, "הלכות פורים קטן".

הלכות לחודש אדר

משנכנס אדר מרבים בשמחה
הן אמת שתמיד צריך האדם להיות בשמחה, בכל מצב ובכל זמן, ויכול להגיע לזה על ידי שתולה את בטחונו אך ורק בבורא יתברך, ולא חושש משום אדם בעולם, וכמו שכתב בספר חובות הלבבות, כי אחד מעמודי הביטחון הוא: להאמין ולדעת ששום אדם בעולם לא יכול להזיק לי, ולא להיטיב לי, אם לא ברצון הבורא יתברך.


מכל מקום אמרו חז"ל (תענית כט ע"א): "משנכנס אדר מרבים בשמחה", וכמו שנאמר במגילה: "והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה".


וגבר ישראל
חודש אדר מסוגל לישועות גדולות יותר מכל חודש אחר, שכך גזרה חכמתו יתברך. (הריטב"א) ולכן אם יש משפט ליהודי עם גוי, ישתדל שהדיון יתקיים בחודש אדר. פטירת משה רבנו
ביום ז' באדר נפטר משה רבנו ע"ה, כמבואר בגמרא (קידושין לז ע"א) ובשלחן ערוך (סימן תקפ ס"ב). ומנהג החסידים הבריאים להתענות ביום זה. ובליל ז' באדר, יש לומדים את התיקון שסידר הגאון רבנו יוסף חיים זצ"ל, ומנהג יפה הוא. 

ובשנה מעוברת [שישנם שני חודשי אדר], יעשו כן ב-ז' אדר ב'. וטוב שיעשו את הלימוד גם ב-ז' אדר א'. (לב) [ועיין בחוברת 'חג הסוכות בהלכה ובאגדה' את כל תהליך פטירתו של משה רבנו ע"ה בהרחבה מיוחדת מרגשת ונפלאה.]


קבלת תענית - המתענה ביום שבעה באדר, צריך לקבל על עצמו את התענית בתפלת מנחה של היום הקודם, ככל תענית יחיד שאדם מקבל עליו להתענות, שצריך לקבל ממנחה שביום הקודם, כמבואר בשלחן ערוך (סימן תקסב סעיף ו). ויאמר את הנוסח המובא בסידורים קודם אמירת 'עושה שלום' שבסיום העמידה.


פורים קטן
בשנה מעוברת, ימי י"ד וט"ו שבאדר ראשון, אע"פ שאין עושים בהם את מצוות הפורים, מכל מקום אסורים בהספד ובתענית, ואין אומרים בהם תחנון. 

וראוי לעשות בהם קצת משתה ושמחה, בי"ד לבני הפרזים, ובט"ו לבני ירושלים, בשירות ותשבחות לה' יתברך, ויאמרו דברי תורה וחיזוק האמונה, כדי לזכות את הרבים. וכל העושים כן, תבוא עליהם ברכה. 

וכמו שכתב הרמ"א בסוף הלכות פורים: (משלי טו טו): "וטוב לב משתה תמיד", והעיקר שיהיה הכל לשם שמים. [כן כתבו בשבח המנהג הזה הסמ"ק, הר"ן ועוד. 

ורבנו פרץ העיד שכך נהגו רבותיו, ושכן היה רגיל רבנו יחיאל להרבות בו בשמחה ובסעודה, ולהזמין בני אדם לשמוח עמו. וכן כתבו הגאון מוילנא, נהר שלום, החתם סופר, האליה רבה ועוד].© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏