יתרו- מי שמכבד הורים שישאר כאן!

"פרשת יתרו דבר תורה קצר". "למה אומות העולם רוצים שנפסיק לשמוע בקול ההורים שלנו?!" מה הקשר למכחישי השואה? ומדוע מגיע למי שמכבד את הוריו להישאר בעום הזה כמה שיותר?...

 מי שמכבד הורים שיישאר כאן!

"כבד את אביך ואת אמך" 

נשאלת השאלה: 
למה רק בדיברה זו ניתן שכר "למען יאריכון ימיך"? ובפרט שהקב"ה בכוונה לא פירט את שכר המצוות כדי שלא יהיה האדם מעדיף מצווה זו על אחרת שהיא בעלת שכר גבוה יותר?!

המדרש מביא משל בשם ר' חייא: 

משל למה הדבר דומה? 

למלך שביקש לעשות לו שדה, פרדס וכרם. שכר פועלים ולא אמר להם מהו השכר שיינתן להם על סוג הנטיעה ושתלו כולם כל הנטיעות ונמצאו השדה, הפרדס והכרם מושלמים.

כן הוא הנמשל: 

הקב"ה נתן מגוון של מצוות. אילו ה' היה אומר מה שכרן של כל אחת מהן, היו כולם משקיעים בזו עם השכר הגבוה ומזניחים את האחרות. 
אבל כעת שאין אנו יודעים מהי שכרה של כל מצווה עושים אנו את כל המצוות באופן מושלם...

חז"ל אף מציינים ששני מצוות נאמר בהן שכר שווה: כיבוד אב ואם ושילוח הקן. כדי שיראה האדם שמצווה קלה בשילוח הקן זהה בשכרה למצווה קשה ככיבוד אב ואם ולא יבוא לזלול באף מצווה ממצוות התורה. 

אם כן מדוע נתייחדה זו בעשרת הדיברות על פני חברותיה?!

לומר לך שעיקר יסודם של הדיברות הם העברה מדור לדור שתלויים בכיבוד אב ואם כפי שאומרת התורה: "רק הישמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחרב...ִ" 

כל מעמד הר סיני הוא נשען על כיבוד ושמיעה בקול ההורים... 

כפי שרואים בתחילת מסכת אבות: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע.." וכך הלאה מדור לדור...

זה מה שרוצים אומות העולם שנפסיק לשמוע בקולם וממילא לא תהיה עדות לתורה. דוגמת מכחישי השואה שלולא אלו שעדיין חיים וסיפרו לנו - זה באמת ניתן להכחשה...

זו הסיבה לשכר! אדם שמכבד את הוריו ראוי שיישאר כאן בעולם הזה - אריכות חיים מגיעה לו! כיוון שבזכותו עברה תורה נותנים לו אריכות ימים להעבירה הלאה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏