בשלח- שלוש מצוות הכרחיות

"פרשת בשלח דבר תורה קצר". מה היה דחוף לתת לעם ישראל את שלושת מצוות של פרה אדומה, שבת וכיבוד אב ואם במרה?! (פרה אדומה ושבת קשורים למשכן ומה הטעם לאומרם כעת?) תירוץ המהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל וביאור נפלא של המגלה עמוקות...

שלוש מצוות הכרחיות

"שם שם לו חוק..."

נשאלת השאלה:
מה היה דחוף לתת לעם ישראל מצוות של פרה אדומה, שבת וכיבוד אב ואם במרה?! (פרה אדומה ושבת קשורים למשכן ומה הטעם לאומרם כעת?) 

מתרץ המהר"ם שפירא מלובלין:

מובא בגמרא (מסכת שבת פח:): 
בשעה שעלה משה למרום ביקשו המלאכים: "תנה הודך על השמים" ולמדו זאת מהדין של בר-מצרא. 

בשלשת המצוות הללו, על  המקיימים נאמר שהוא שותף להקב"ה: 
"כל האומר ויכולו, והדיין שדן דין אמת נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית והמכבד את אביו ואימו אומר הקב"ה כאילו דרתי בינהם וכיבדוני (=שותפות)" 

וברגע שיש להם מצוות של שותפות הרי שיש להם דין של שותף והשותף קודם לבר מיצר... לכך היה דחוף לתת להם דווקא את אלו...


תירוץ נוסף של ה'מגלה עמוקות':
כשעם ישראל עבר את הים עלה שוב הקטרוג של מכירת יוסף "נסעו מזה" זה = 12 נסעו מהאחווה של 12 השבטים. ותיקנו זאת ע"י "זה אלי ואנווהו" וכדי להשתיק את הקטרוג נתן להם 3 מצוות:
 
שבת - כנגד יוסף שעשה הכנה לשבת: "וטבוח טבח והכן" 

דינים - פרשת משפטים הפותחת "כי תקנה עבד עברי" ככפרה שיוסף נמכר לעבד. 

פרה אדומה - אלמלא מכירת יוסף לא היה העגל, שטס הזהב של עלי שור שנועד להעלות את ארונו של יוסף זרק מיכה ויצר את העגל (ואילו לא נמכר יוסף לא היה עגל)...

בעקבות הדברים הללו אף התקינו, שלא יעברו על עם ישראל 3 ימים ללא קריאת התורה ולכן קוראים בתורה בימים: שני חמישי ושבת (וכך יוצא שלא עוברים שלשה ימים ללא קריאת התורה).© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏