בא- איך חולקים כבוד זה לזה?

"סיפור לשבת בא". המסביר איך חכמים למדו ממשה ואהרן וחלקו כבוד זה לזה, עד שהדיבור יצא מבין שניהם כאילו שניהם מדברים. סיפור נפלא על ר' עקיבא איגר ור' יעקב מליסא איך חלקו גדולי ישראל כבוד זה לזה!.

איך חולקים כבוד זה לזה?

"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן...דברו אל כל עדת ישראל"

רש"י מקשה: 
והרי נאמר למשה ואתה תדבר אם כן, אהרן לא דיבר? 

אלא, משיב רש"י: 
שמשה ואהרן חלקו כבוד זה לזה, והדיבור יצא מבין שניהם כאילו שניהם מדברים.

מובא סיפור בספר "וקראת לשבת עונג":

פעם אחת נסעו ר' עקיבא איגר ור' יעקב מליסא לוורשא, לאסיפת רבנים גדולה שנערכה בעיר. כל הדרך ישבו ודברו דברי תורה. 

יהודי וורשא הגיעו בהמוניהם לשערי העיר כדי לקבל את פני שני גדולי הדור, והובילום במרכבה מפוארת רתומה לסוסים בכבוד מלכים. 

ברצונם היה לכבדם, ולכן התירו תלמידי חכמים את הסוסים ומשכו בעצמם את העגלה במקום הסוסים....

כשראה ר' עקיבא את כל הכבוד הזה, חשב כי הוא לר' יעקב ולכן ירד מן המרכבה ומשך גם הוא את העגלה... 

ושראה ר' יעקב את הכבוד הזה חשב גם הוא כי הוא לכבודו של ר' עקיבא ולכן גם הוא ירד מהמרכבה ומשך אותה בגופו... 

וכך נשארה העגלה ריקה כשתלמידי חכמים וביניהם גם ר' עקיבא איגר ור' יעקב מליסא מושכים אותה...

כך חלקו גדולי ישראל כבוד זה לזה!


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏