וארא- שלום בין מים לאש

"דבר תורה לפרשת וארא". סיפור על ר' יונתן אייבשיץ המבאר מהו השלום ומהו הנס שבהשכנת השלום בין האש למים...

שלום בין מים לאש

"ואש מתלקחת בתוך הברד"
עשו האש וקרח שלום ביניהם וזהו נס גדול ובפרט שבדרך כלל האש מקיף את המים ולא המים את האש...

המשנה במסכת בבא מציעא פרק ח' משנה א':
"מי שנפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה ומאנשי סדום וממצרים הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו"

שואל הגאון: 
למה דווקא את אלו, תוסיף גם את סיחון ועוג וכו'?!

והוא משיב:
אלא הדיבור יש בו רוח אש (חום) ומים (רוק) הקב"ה יעניש במידה כנגד מידה

מבול - במים 
פלגה - רוח (ויפץ ה' אותם)
סדום - באש 
מצרים - בברד היה את שלשתם רוח מים ואש.

ובאלה יפרע ה' ממי שאינו עומד בדיבורו


מעשה על ר' יונתן אייבשיץ:

כשרצה ר' יונתן אייבישיץ זצ"ל להדפיס את התלמוד נתקל בהתנגדות של כומר ששנא את היהודים. 

לשם כך התערב המלך, פנה אל הכומר ושאלו: "מדוע תסרב?" 

הכומר רגז וענה בביטול: "הכל שם שטויות! אני קראתי את זה..."

שאלו המלך: "ומה שטויות ראית?!" 

השיב הכומר בעזות: "כתוב שכל הרואה סיר בחלומו יצפה לשלום וכי מה הקשר בין סיר לשלום?! - לכן הכל שטויות ואין להתיר להם להדפיס את ספריהם הפטיר הכומר...". 

לעומתו טען ר' יונתן כי ספרי היהודים מלאים חכמה ושכל... 

וכשסיפר המלך לר' יונתן את הפסול שמצא הכומר השיב ר' יונתן:
כי האש והמים אינם יכולים להיות יחדיו, או שהמים יכבו את האש או שהאש תאדה את המים, בא הסיר ועשה שלום ביניהם... הוא למעשה איפשר להם קיום! 

שמח המלך ואישר את הדפסת הספרים...

כפה הקב"ה שלום בין המים והאש והביא את הרוח כדי להיפרע ממצרים.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏