שמות- משה בן עמרם הלוי

"פרשת שמות וורט" על הפסוק: "וילך איש מבית לוי וייקח את בת לוי" ובנוסף שאלתו של ספר שערי אורה: לשם מה האנונימיות הזו לפני לידת משה? מה הייתה הבעיה לכתוב "וילך עמרם וייקח את יוכבד גרושתו"?! והיא ילדה את משה?! וביאורו של המהר"ל על ההדגשה של התורה: "בן לוי ובת לוי...

משה בן עמרם הלוי

"וילך איש מבית לוי וייקח את בת לוי"

הגמרא (מסכת סוטה יב.) שואלת: לאן הלך? 

והיא משיבה:
הלך בעצת ביתו להחזיר את אימהּ יוכבד, כיון שראתה שגרש אביה את אימה ועשו כן כל בני ישראל (אמר לא שווה להביא ילדים אם ממילא הורגים אותם).

אמרה לו: "שלך קשה משל פרעה" - הוא גזר רק על הזכרים, אתה גם על הנקבות. 
הוא גזר רק בעולם הזה, אתה גם לעולם הבא. 

מיד עמד והחזיר את אשתו, והלכו כולם והחזירו נשותיהם...


כלי יקר מבאר את המילים:

וילך = גט, שנאמר: "והלכה והייתה לאיש אחר". 

וייקח = נישואים, שנאמר: "כי ייקח איש אשה חדשה". 

וכך הוא מסביר את הפסוק:
"וילך איש" - גרש את - "מבית" - אשתו נקראת ביתו - "לוי" - שמנע עצמו מללוות אותה שבילד השלישי כבר צריך האב ללוות את אשתו (לא יכולה להחזיק 3 ביחד...) - "ויקח את בת לוי" - התחתן שוב עם אשתו.המהר"ל מבאר את ההדגשה: 

הדגש הוא על בן לוי שלקח את בת לוי

שמשה רבינו היה חייב לצאת מהורים ששניהם משבט לוי, שהוא המקודש ביותר.


כמו שמובא סיפור בפרקי דר' איעזר לז: 
שבא גוי אחד לר' מאיר ושאל אותו: יעקב אביכם צדיק היה? 
אמר לו: הן. 

אמר לו: והלא אמר: "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך"" והיכן עישר מבניו? 
ענה לו ר' מאיר: עישר את לוי והקדישו לה'.

אמר לו: לוי הוא 1/12, פחות מעשירית?! 
אמר לו רבי מאיר: והרי היו 14 שמנשה ואפרים נכללו אף הם. 

אמר לו הגוי: אתה מקשה עוד יותר, אם כך הוא רק 1/14?
השיב לו רבי מאיר: מכאן שמתוך ה-14 היו 4 בכורים: ראובן, גד, דן ויוסף. כל אחד בכור לאימא אחרת, הרי שנשארו 10 (בכור קדוש מרחם) ואם כך יוצא שלוי הוא עשירית מהם...

רש"י בפרשת ויצא כותב על הפסוק: "על כן קרא שמו לוי"- בניגוד לשאר הילדים, לא לאה קראה את שמו של לוי, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו...

מדרש:
הקב"ה שלח את גבריאל להביא את לוי לפניו, ונתן לו 24 מתנות כהונה וקידשו, ולכן כתוב "על כן קרא שמו" ולא 'קראה' שמו...


ספר שערי אורה שואל: 
לשם מה האנונימיות הזו לפני לידת משה? 

מה הייתה הבעיה לכתוב "וילך עמרם וייקח את יוכבד גרושתו"?! והיא ילדה את משה?!

והוא מתרץ
על פי הגמרא (במסכת שבת נה:): ארבעה מתו בעטיו של נחש (שהיו צדיקים גמורים) ואלו הן: בנימין בן יעקב, עמרם אבי משה, ישי אבי דוד, וכלאב בן דוד. 

ומכיוון שעמרם היה אחד מהם, אילו פרטה התורה שזהו עמרם היו אנשים אומרים לעצמם: "טוב, זו לא חכמה שמשה נהיה משה רבינו - אבא שלו היה עמרם. 

"אילו אבא שלי היה עמרם - גם אני הייתי כמו משה רבינו..." 

לכן הצניעה התורה את עמרם בהולדת משה... לומר לך שמשה רבינו היה משה רבינו בזכות עצמו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏