שמות- גדולתם של אבות

"וורט פרשת שמות". על משה וההבדל בינו לבין האבות הקדושים. שכבר בתחילת השליחות שאל לשמו של ה', ולבסוף אמר: "למה הרעותָ .. ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה וגו'" ותשובת ה': לכן "עתה תראה אשר אעשה לפרעה"...

גדולתם של אבות

"עתה תראה אשר אעשה לפרעה"

הקב"ה בא בתביעה למשה שהרהר אחר מידותיו ואמר: "למה הרעות לעם הזה"

רש"י מבאר: 
לא כאברהם שאמרתי לו "ביצחק יקרא לך זרע" ואח"כ אמרתי לו העלה לעולה ולא הרהר אחרי...

חז"ל מפרשים את ההשוואה בין משה לאבות:

אברהם - נדרש לקנות את מערת המכפלה למרות שה' הבטיח לו את כל הארץ...

יצחק - אמר לו ה' גור בארץ הזאת ומשלא מצא מים ("ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק" ולא הרהר אחר מידותי)...

יעקב - שאמר לו ה': "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה" וכשחיפש מקום לנטות אהלו לא מצא עד שקנה במאה קשיטה ולא הרהר אחר מידותי ולא שאל אותי מה שמי, כשם ששאלת אתה. 

ואתה בתחילת השליחות כבר שאלת לשמי, ולבסוף אמרת "למה הרעותָ .. ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה וגו'" לכן "עתה תראה אשר אעשה לפרעה"... 

היה לך לדעת כמו האבות ש"כל מן דעביד רחמנא לטב עביד".© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏