שמות- לבוש הולם ומיוחד

"דבר תורה לפרשת שמות" המבאר את השאלה: כיצד ביקש ה' מבני ישראל לשאול מהמצריים שמלות - ללבוש בגדי נכרים? והלא זה בניגוד לציווי: "ואבדיל אתכם מן העמים"?! זאת ועוד והלא נגאלו ישראל ממצרים בזכות שלא שינו את לבושם?!...

לבוש הולם ומיוחד

"ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות... ושמתם על בניכם ובנותיכם"

נשאלת השאלה: 
וכי מותר לישראל ללבוש בגדי נכרים? 

והלא הלכה פסוקה היא ברמב"ם (הלכות עכו"ם פי"א ה"א): "אין הולכים בחוקות העכו"ם ולא מדמין להם לא במלבוש... אלא יהא ישראל מובדל מהן... וכן הוא אומר "ואבדיל אתכם מן העמים"? 

ועוד ניתן להקשות: 
יש אומרים שישראל נגאלו ממצרים בזכות שלא שינו את לבושם? ואיך זה מסתדר עם ציווי ה'?!


תירוץ לפי דברי המהרי"ק (סימן פ"ח הובאו דבריו בשו"ע י' קע"ח, א'): 
למעשה האיסור הוא רק אם יש בבגד צד של עבודה זרה או חוסר צניעות. רק אז קיים האיסור, אבל ללא טעמים אלו לכאורה אין איסור. 

זוהי הסיבה אם כן, שמותר לרופא ללבוש חלוק שניכר בו שהוא רופא, למרות שעובדי כוכבים משתמשים אף הם בחלוק מעין זה... 

יוצא איפה, שלא היה איסור ללבוש את בגדי המצריים, בפרט שלא היה איזה שהוא לבוש מיוחד ליהודים כפי שכתב חכמת אדם (כלל פט) שאז חייב ללכת בלבוש המיוחד והמייחד את היהודים.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏