פרשת שמות- לפום צערא אגרא

"דבר תורה פרשת שמות". על מה אנו בגלות?" והתשובה היא: לשון הרע! ביאור נפלא בדברי חז"ל: "לפום צערא אגרא" מפרשת השבוע... והקשר לדברי משה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם מפני מה זאת האומה משתעבדת יותר מכל האומות שיש בעולם? אכן נודע הדבר = החטאה הזאת שלא על חינם משתעבדים...

לפום צערא אגרא!

"ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר"

משה יוצא מארמונו של פרעה, לראות את אחיו בעבודתם. 

ביום השני כשיצא וראה שני עברים ניצים (על פי המדרשים היו אלו דתן ואבירם), אמר: "ויאמר לרשע למה תכה רעך" 

והם בעזות ענו לו: "ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי?!"

תגובתו של משה באופן מידי הייתה: "ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר". 

המדרש במקום מבאר את המילים באופן אחר: 

"אכן נודע הדבר" - "אומר היה משה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם מפני מה זאת האומה משתעבדת יותר מכל האומות שיש בעולם?

אכן נודע הדבר = החטאה הזאת שלא על חינם משתעבדים..." 

נראה שפסוק זה הוא בעל חשיבות ממדרגה ראשונה, הוא נותן את הסיבה לכן שעם ישראל משועבדים יותר מכל עם אחר, כמו כן גם את הסיבה לכך שאנו נמצאים בגלות זמן כה רב... 

והסיבה לאריכות הזמן של הגלות היא: לשון הרע! 

כשאומר לו אחד מהם: "כאשר הרגת את המצרי", מבין משה שלמעשה דיברו עליו לשון הרע וכי מהיכן היה יודע זה את שעשה אמש? הרי לא ראה זאת בכלל?!... 

וזהו שאמרו חז"ל: 
"לפום צערא אגרא": לפום (=לפה) צערא אגרא (=צער השכירות - השעבוד)...


שואל האדמו"ר מסלונים:
אם גלות היא עונש על עברות, מדוע גלינו למצרים? הרי לא היה העם היהודי?!
 
ועוד, הרי אברהם מתפלל על סדום שהיו רעים וחטאים, ובברית בין הבתרים לא מתפלל על בני ישראל?

מוסיף ספר נתיבות שלום:
ירדו 70 צדיקים, יצאו 600 אלף במ"ט שערי טומאה, מה הרווח בזה? 

והאלשיך הקדוש משלים את השאלה: 
למה עשה ה' ככה ליעקב ובניו הקדושים, הרי אין ה' עושה דינא בלא דינא?!...


ותירוץ אחד לכולם: 
נדרש זיכוך לבני ישראל. יעקב היה צריך לרדת בשלשלאות של ברזל, מפני כבודו הוריד ה' את בניו, והוא הלך אחריהם.


משל למה הדבר דומה: 

פרה שלא רוצה לילך, לוקחים בנה בראש והיא הולכת אחריו...


כן הוא הנמשל:

לא הייתה אפשרות להוריד את יעקב ללא שירד יוסף תחילה - ושבני ישראל יתחילו את תהליך הזיכוך.


זהו שאומר משה:
אכן נודע הדבר - כעת הבנתי למה ה' שיעבד את בני ישראל...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏