מקץ וחנוכה- מעלין בקודש

"פרשת מקץ וחנוכה". הקשר בין בית הלל שנקבעה הלכה כמותם לבין חלומותיהם של פרעה ליוסף?! "רעיון נפלא לחנוכה ולפרשת מקץ"...

"החלומות וחנוכה"

ההבדל בין ב"ש לב"ה שנקבעה הלכה כמותם הוא שמעלין בקודש ואין מורידין. 

זהו ההבדל שהיה בין פרעה ליוסף בחלומות, אצל יוסף החלום עלה מדרגה - בהתחלה חלם על שיבולים (צומח) ואח"כ כוכבים (דרגה גבוהה). 

ואילו אצל פרעה ההפך- חלם תחילה על פרות (חי) ואח"כ שיבולים (צומח) דרגה שהיא פחותה. 

ולכן מניחים קודם תפילין של יד ואח"כ תפילין של ראש, שמעלתם גדולה יותר בחינת מעלין בקודש!


בדרך אגב נשאל:
מדוע הזכיר שר המשקים לפני פרעה גם את שר האופים: "ויתן אותי במשמר, אותי ואת שר האופים"? 

אלא שיוסף פתר לו, זה לא חכמה וכי מה היה ליוסף להפסיד שיפתור לו את החלום בצורה טובה - אם יתקיים מעלה ואם לא אז לא קרה כלום.
 
אבל לשר האופים שפתר שימות היה לו מה להפסיד שאילו היה המלך מחזיר אותו היה שר האופים מוצא עילה להרע ליוסף, אלא מזה שפתר לשנינו ידע שר המשקים שיוסף רק הוא מסוגל לפתור את החלומות "איש כפתרון חלומו חלמנו".


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏