וישב- מה עושים ששניים צודקים?!

"סיפור חסידי לשבת וישב". מתוך הספר "וקראת לשבת עונג" בוויכוח שהיה בין הנצי"ב מוולוז'ין ור' יוסף דוב סולוביצ'יק מבריסק שהגיעו לדין תורה אצל בפני ר' זאב, מגיד העיר ווילנא ובפני ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנא. והקשר לפרשת השבוע...

מה עושים ששניים צודקים?!

 

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו"

 

נאמר במדרש: "ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה אמר הקב"ה: לא דיין לצדיקים במה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא מבקשים לישב בשלווה בעולם הזה?"

 

מה עושים ששניים צודקים?!

בין הנצי"ב מוולוז'ין ור' יוסף דוב סולוביצ'יק מבריסק היה ויכוח בעניין מסוים בהנהגת הישיבה. החליטו הם להציע טענותיהם בפני ר' זאב, מגיד העיר ווילנא ובפני ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנא.

שמעו הרבנים את טענותיהם ושקעו במחשבה.

 

יודעים אתם – פתח ר' זאב – "עומד אני עכשיו בפרשת וישב!"...

נתנו כולם עיניהם בו בפליאה ולא הבינו את דבריו. הימים ימי חורף היו ובינם לפרשת וישב הפרידו שבועות רבים...

 

אפרש לכם את כוונתי – אמר ר' זאב – הרי מגיד אני בווילנא, ובכל שבת דורש אני בבית הכנסת. דרכי תמיד בדרשותיי, להציג תמיד את הרע לעומת הטוב, ואת הצדיק לעומת הרשע. וכך בכל שבתות השנה מוצא אני נושא לדרשותיי:

בשבת פרשת בראשית: מציג אני את אדם הראשון - ולעומתו את הנחש. את קין מול הבל.

בפרשת נח: הטוב זהו נח מול הרע שהוא דור המבול

בפרשת לך-לך: את אברהם מול פרעה

בפרשת וירא: את אברהם מול סדום ועמורה וכך בכל שבת יש לי צדיק ורשע...

אולם כאשר אני מגיע לפרשת וישב, אל יוסף ואחיו, אני עומד נבוך. אין לי צדיק ורשע כי גם יוסף וגם אחיו השבטים צדיקים טהורים...

 

גם כאן זהו המצב שבו אני נמצא, שהרי שניכם צדיקים וגאונים ושניכם צודקים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏