8001וישב- כדי לקבל דברים טובים צריך לסבול! "דבר תורה לפרשת וישב". "רעיון נפלא לפרשת השבוע וישב" איך הצליח יוסף לעמוד בכל המצב הזה של המכירה.. והכלא.. ?! מהיכן ידע שאין דבר כזה לקבל משהו טוב בלי לעבור קושי משמעותי?. מדוע שבכדי שהחלומות יתקיימו הוא חייב לסבול ולהתבזות?! מבן מפונק לאסיר בכלא זר... והדרך למלוכה... לצפייה לצפייה
8002וישב- חכמת יוסף בפתרון החלומות "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת וישב" משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא להסבר השאלה: והרי חלומם של שר המשקים ושר האופים מאוד דומים, מדוע אם כן, פתר יוסף כי שר המשקים ישוב לתפקידו ואילו את שר האופים יתלו?!... לצפייה לצפייה
8003וישב- מעלתן של הייסורים "דבר תורה וישב" רעיון נפלא המבאר את כל אחת מהצרות של יעקב אבינו. ובנוסף מהי המשמעות של הייסורין מתוך הבנה ברורה -מפליא לגלות איך שמבינים את המשמעות - הכל נראה אחרת! - לא פשוט בכלל - לקבל את הכל באהבה!!! לצפייה לצפייה
8004וישב- בן כמה נחשב הילד לנער? "וורט לפרשת השבוע וישב" שאלתו של ה"שפת אמת" מגור: מדוע המדרש מתפלא שיוסף בן 17 קרוי "נער", והרי אצל יצחק בן 37 היה קרוי "נער" שאמר אברהם: "ואני והנער נלכה עד כה.."?! וביאורו הנפלא... לצפייה לצפייה
8005וישב- "וחטאתי נגדי תמיד" "דבר תורה לשבת וישב". מדוע עשה לו יעקב כתונת פסים וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! הרי מפורש בתורה: "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם... וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים" רואים מסדר השתלשלות האירועים שיעקב עשה את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!... חז"ל קבעו שהמשקל היה שני סלעים, אך המהרש"א מבאר שמשני סלעים לא יכולים לייצר בגד, שכן זהו משקל זעום?! למה ברא ה' שתי אוזניים ופה אחד?!... לצפייה לצפייה
8006וישב- מה עושים ששניים צודקים?! "סיפור קצר לפרשת וישב" רעיון נפלא המובא בספר: "וקראת לשבת עונג" הבא לידי ביטוי בוויכוח שהיה בין הנצי"ב מוולוז'ין ור' יוסף דוב סולוביצ'יק מבריסק שהגיעו לדין תורה אצל בפני ר' זאב, מגיד העיר ווילנא ובפני ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנא. והקשר לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
8007וישב- לביטחון בה' לא צריך הוכחות! "סיפור לשבת וישב". שאלתו של המהר"ם מאמשינוב מדוע יש צורך בכפילות לשון: ולא זכר... וישכחהו.."?! ותשובתו הנפלאה... בנוסף, סיפור על אמונתו המוחלטת של ה"סבא מנוברדוק" שהיה ידוע בביטחונו בה' המלמד אותנו שצריך האדם לבטוח בה' גם ללא הוכחות!... לצפייה לצפייה
8008וישב- הריחוק הוא הוא גורם השנאה... "וורט פרשת וישב" ממה חששו האחים כאשר מקרב יעקב את אחיהם יוסף?! וגם אם היה משהו, מדוע לא דיברו האחים עם האבא יעקב על החששות שלהם?! יתכן והוא היה מרגיע אותם והכל יבוא על מקומו בשלום?!... לצפייה לצפייה
8009וישב- ייעודו של שר המשקים "דבר תורה לשבת וישב" רעיון נפלא לשבת וישב המבאר מדוע יוסף פותר את החלום ומוסיף לשר המשקים שהוא יחזור לתפקידו כמשפט הראשון? מה המשמעות של זה?! רעיון המסביר את ייעודו של שר המשקים ומדוע לנפל לו הזבוב לכוס פרעה... לצפייה לצפייה
8012וישב- כשאין מאור אין חזרה למוטב! "דבר תורה לפרשת השבוע וישב" בשבת הסמוכה לחנוכה קוראים אנו בפרשת "וישב". ישנו רעיון מוסרי, הנלמד מפרשה זו, וממהות ימי החנוכה יחד. האם כדי לזכות לדרכה של תורה, יצטרך האדם שלא לאכול כל יום אלא רק פת במלח, ומים לפי מידה, ולישון על הארץ?! לצפייה לצפייה
8013וישב- "איך מורידים את יעקב?!" "דרשה קצרה לפרשת וישב". בכל פרשה ופרשה, מתחילת חומש בראשית, תמיד התורה מרוממת דמותו של הצדיק, ומורידה את דמותו של הרשע. ומה נאמר ומה נדבר, על הפרשה שלנו שעוסקת במכירת יוסף?!... "משל ונמשל לפרשת וישב" המבארים איך סיבבה ההשגחה העליונה כך, שיוסף יגיע למצרים, כדי שיעקב ירד בכבוד גדול. לצפייה לצפייה
8014וישב- השגחה מופלאה "מדרש לפרשת וישב". מדוע רצו השבטים להרוג את ביתה של דינה? ומה עשה לה יעקב הסבא שלה כדי לשמור עליה? מדרש נפלא המתאר כיצד הגיעה אסנת בת פוטי-פרע להתחתן עם יוסף?... לצפייה לצפייה
8015וישב- נא לפנות לשולח "דרשה קצרה לפרשת השבוע וישב". מדוע בחר יעקב אבינו ללכת ולשבת עם עשיו ואלופיו (המנויים בסף הפרשה הקודמת)?. מה על האדם לעשות כאשר הוא רואה שהוא מוקף צרות,ל"ע? "סיפור על הסטייפלר" הממחיש למי צריך לפנות בעת צרה... לצפייה לצפייה
8016וישב- צדיקותו של יוסף "פרשת וישב דבר תורה". תשובתו של הגאון בעל "אפיקי ים" זצ"ל לשאלות: מה רצתה התורה לומר במילים: "והוא נער"? מדוע כתבה התורה את הלשון "ויבא" היה לה לומר "ויספר"? מהו הלשון: "אל אביהם" וכי אביהם הוא ולא אביו?! והוא מבאר בכל זה צדקת יוסף הצדיק ע"ה... לצפייה לצפייה
8017וישב- מוציא דיבה? תברר לפני! "פרשת וישב דבר תורה קצר". כיצד הסביר הרב יעקב גלינסקי לקהילה שרצתה להוציא נידוי לאחד מחבריה שאסור לפסוק לפני שמבררים לעומק את שהיה? ומדוע הייתה התביעה על יוסף שלא הוכיח את אחיו תחילה? ומה כל זה קשור לביתו של המן הרשע?!... לצפייה לצפייה
8018וישב- הארה של הקב"ה "פרשת וישב וורט". וכי הריח הנודף ממשא הגמלים הטריד את יוסף הצדיק בשעה שחרב עליו עולמו, וממעמד של בן זקונים ליעקב אבינו ע"ה הוא מובל מצרימה כעבד? מהו, איפוא, "מתן שכרן של צדיקים" בכך שהזדמנו לו בשמים? ביאור נפלא של הגר"מ פוגרמנסקי זצ"ל... לצפייה לצפייה
8019וישב- כלב ותלמיד חכם מה לעשות? "פרשת וישב משל מליצי". אחי יוסף: "ויתנכלו אותו להמיתו" מבאר רש"י ש"ויתנכלו" זה לשון של ערמומיות. ובמדרש רבה מובא, שתוכניתם הייתה לשסות בו את הכלבים. מה ערמומיות יש ב'לשסות כלבים'?! ותשובתו של הבן איש חי ב"סיפור מליצי לפרשת וישב"... לצפייה לצפייה
8020וישב- ההצלה בזריקה לבור?! "פרשת וישב דבר תורה קצר". "והבור ריק אין בו מים" – אבל נחשים ועקרבים יש בו. אם יש בבור נחשים ועקרבים, איזו הצלה עשה כאן ראובן? הרי יוסף לבסוף ימות מחמת הנחשים והעקרבים?! ביאור נפלא של הספר 'זהב שבא'... לצפייה לצפייה
8021וישב- לדעת לקרוא חדשות "סיפור עם מוסר השכל פרשת וישב". איזו מין שלווה יעקב אבינו מבקש לשבת? וכי שכח לרגע את צרת דינה ועשיו?! גם בנו יוסף הצדיק ע"ה הסתובב במקומות קשים ורעים, מי בכלל יכול להעלות על הדעת את הסבל שלו עשרות שנים. והוא החזיק מעמד הכיצד?! "סיפור עם מוסר השכל" הכל תלוי בעיני המתבונן... לצפייה לצפייה
8022וישב- ראייה נכונה! "פרשת וישב סיפור". האחים ניסו "להעלים" את יוסף עם חלומותיו = נבואותיו ולבסוף לא זו בלבד שלא מנעו קיומם, אלא שעל ידי המכירה נתקיימה המלוכה!... "סיפור לפרשת וישב" המתאר מהי ראייה נכונה שצריכה להיות ליהודי... לצפייה לצפייה
8023וישב- היכן הראש שלך?! "פרשת וישב דרשה". לכאורה שתי החלומות של שרי פרעה זהים הם, אם כך, כיצד ידע יוסף לפתור לזה לרעה ולזה לטובה?!. ביאור נפלא בתוספת "סיפור עם מוסר השכל לשבת וישב" המבאר שאדם ה'מבזבז' את ראשו נועד לאבדון... לצפייה לצפייה
8024וישב- וורטים קצרים "פרשת וישב וורטים קצרים". מבחר "וורטים קצרים לפרשת וישב": ר' יונתן אייבישיץ - מה הסיבה שגרמה למכירת יוסף?. מה מצווה יעקב את יוסף?. כיצד הבין יעקב אבינו מדברי האחים מה ארע עם יוסף. מדוע נמנעו האחים מלהרוג את יוסף?. "ראשי תיבות לפרשת וישב". לצפייה לצפייה
8025וישב- חלום שאינו מבשר טוב "פרשת וישב וורט קצר". מניין ידע יוסף שחלומו של שר המשקים מבשר טובה ואילו חלומו של שר האופים איננו מבשר טוב וקיצו קרב?! ביאורו הנפלא של רבי מאיר שלום מפוריסוב זצ"ל... "וורט קצר לפרשת השבוע וישב" לצפייה לצפייה
8026וישב- מאוחר מדי "דבר תורה קצר לפרשת השבוע וישב". לא פעם אדם מגיע לגיל גבורות ומכה על חטא שבצעירותו לא אסף מצוות ומעשם טובים... ר' דוד מזאבליטוב זצ"ל מצא לכך בדרך צחות רמז מפסוקים בפרשת השבוע ... לצפייה לצפייה
8027וישב- כבוד האדם קודם לחיים "סיפור קצר לפרשת השבוע וישב". ההנהגה בכבוד האדם של רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל. "סיפור על רבי יהושע לייב דיסקין" שסיפר תלמידו רבי ישראל שיינקר זצ"ל על העדפתו כאשר השמש שם לו מלח במקום סוכר בכוס התה שלו... לצפייה לצפייה
8028וישב- מי הבכור באמת?! "וורט קצר לשבת וישב". וורט חזק של ה'מגדים חדשים' המבאר "מדוע קפץ על יעקב רוגזו של יוסף"? במילים אחרות: מדוע דווקא שביקש יעקב ליישב בשלווה צץ רוגזו של יוסף?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
8035וישב- "מכירה בעבור נעלים" "שיחה לפרשת וישב". "מדוע מכרו אחי יוסף את אחיהם וקנו נעלים?!". מדוע בתשעה באב וים הכיפורים לא מברכים ברכת "שעשה לי כל צרכי?. שמעון ולוי לא מקבלים נחלה - מדוע?. ולמה צריכים לאכול את קורבן פסח באופן הבא: וְכָכָה תֹּאכְלוּ אֹתוֹ מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים נַעֲלֵיכֶם בְּרַגְלֵיכֶם וּמַקֶּלְכֶם בְּיֶדְכֶם... לצפייה לצפייה
8500וישב- "פרשת וישב וחנוכה" "הקשר בין חנוכה לפרשת וישב". "שיחה לפרשת וישב" המבארת את הקשר לחג החנוכה. כיצד נקשרת מכירת יוסף למצוות המהדרין מן המהדרין שיש בחנוכה? ומה הלקח לגבינו?... מה מלמד אותנו ראובן בעניין החזרה בתשובה ואיך זה קשור להידור במצוות... "סיפור לפרשת וישב" על ההתרשלות של משמרת בִּלְגָּה והתוצאה שלה... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏