5000תולדות - לשון הרע על עצמי?! "סיפור לשבת פרשת תולדות". מדוע כהו עיניו של יצחק? בשביל שיעקב יקבל את הברכות?! היה אפשר לגלות ליצחק שעשיו רשע ויעקב יקבל את הברכות?... "סיפור על החפץ חיים" על האיסור לדבר לשון הרע אפילו על עצמנו... לצפייה לצפייה
5001תולדות- הרחק מחבר רע! "רעיון לפרשת תולדות". כשרבקה עברה ליד בית עבודה זרה מי היה מונע מעשיו הרשע לצאת?! ועוד, תינוק במעי אמו, המלאך בא ומלמד אותו את כל התורה כולה! וכי חשב יעקב שבבית המדרש ילמד יותר מאשר עם המלאך, שכל כך רצה לצאת כשעברה בבית המדרש?! תשובתו הנפלאה של החתם סופר... לצפייה לצפייה
5002תולדות- "איך לוקחים אחריות?" "חידוש לפרשת תולדות". רבקה קצה בנפשה ואמרה: "אם כן, למה זה אנכי?!" ומה הוביל אותה לרוץ לבית המדרש: "ותלך לדרוש את ה'"?!... רבקה אימנו מלמדת אותנו כיצד על מנהיג לעשות בדק בית... "איך לקחת אחריות?" ו"מהי המשמעות של המילה אחריות?" מבית מדרשה של רבקה אימנו... לצפייה לצפייה
5003תולדות- "וורטים לפרשת השבוע תולדות" "פרשת תולדות וורטים". מדוע התואר שהוצמד ליעקב אבינו: "איש תם". בנוסף חידוש נפלא מהשל"ה הקדוש ומה הוא למד מכך שהתורה בחרה לתת לו דווקא את התואר "איש תם". מהו הגורם לשנאת הגויים אלינו? ומדוע אמרה רבקה: "עלי" קללתך... לצפייה לצפייה
5004תולדות- איך אפשר לאהוב את עשו?! "דבר תורה לפרשת תולדות". האם יצחק אבינו ידע בדיוק "עם מי יש לו עסק"?!... האם לא ראה שעשיו כל היום בשדה ואילו בנו יעקב רכון על לימודיו בבית?!. מה ראה יצחק שלא ראתה רבקה?! ביאורים נפלאים בהבדל שבין יצחק לרבקה. והאם יתכן כי אהבת יצחק לעשיו הייתה "אסטרטגיה של יצחק אבינו" לעתיד לבוא... לצפייה לצפייה
5005תולדות- לצאת בשלום מגרר זה נס! " משל קצר לפרשת תולדות". אבימלך מלך גרר, אחוזת מרעהו ופיכול שר הצבא שלו באים אל יצחק ואומרים לו: "וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום..." האומנם?! "משל ונמשל לשבת תולדות" המבארים את כוונתם... לצפייה לצפייה
5006תולדות- ההבדל בין עשיו הרשע לדוד המלך "סיפור לשבת תולדות". כשחזר עשיו מן השדה למעשה חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום: 1. בא על נערה מאורסה. 2. הרג את הנפש 3. כפר בעיקר 4. כפר בתחיית המתים 5. שט את הבכורה. במה שונה עשו מדוד המלך שהרג את אוריה ועליו כתוב "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"?! ביאור נפלא מתוך מעשה שהיה... לצפייה לצפייה
5007תולדות- האם ניתן למכור בכורה? "רעיונות לפרשת השבוע תולדות". עשיו מוכר את הבכורה בעד נזיד עדשים האם זה אפשרי?!... מגוון מפרשים ומדרשי חז"ל המבארים את הפן ההלכתי ואופן המכירה. האם בכלל אפשר למכור בכורה?! ואם כן, כיצד? ובכלל לשם מה יעקב היה צריך את הבכורה? והאם היו מקרים נוספים של העברת בכורה? לצפייה לצפייה
5008תולדות- יצחק מעדיף לברך את עשיו! "משל ונמשל לפרשת השבוע תולדות". משל של האלשייך הקדוש לביאור העדפתו של יצחק לברך את עשיו תחילה. נדמיין לעצמנו שאילו יעקב לא היה שומע בעצת אימו היו כל ברכותיו של יעקב ניתנות לעשיו. ואם כן, האיך חשב יצחק לברך דווקא את עשיו מאשר את בנו הצדיק יעקב?!... כמה ראייתם של אבות האומה היא ראייה נכונה ואמתית... לצפייה לצפייה
5009תולדות- "זה עומת זה עשה אלוקים" "חידוש לפרשת תולדות". הקב"ה יוצר בכל דור איזון בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה. ברגע שאחד מהם נחלש נחלש גם חברו ולהפך ברגע שצד אחד מהם מתחזק הרי ברור שהצד השני מתחזק אף הוא... הדבר בא לידי ביטוי במדרשי חז"ל לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
5010תולדות- צלחת המרק כהסתכלות לחיים "דבר תורה קצר לפרשת תולדות". הרב יחזקאל לוינשטיין מבאר מדוע עשיו בז לבכורה? הדבר נעוץ בהסתכלות האדם על חייו... נזיד עדשים - צלחת המרק היא מעין משל לדרך בה אנשים מסתכלים על חייהם ואיך נראה להם עולם הבא: כשהצלחת מלאה- עולם הבא נראה קטן. כשהצלחת ריקה - עולם הבא נראה ענק. לצפייה לצפייה
5011תולדות- "וורטים לפרשת תולדות" "פרשת השבוע תולדות וורטים". האם יעקב אבינו שיקר לאביו יצחק?! כיצד מוודא יצחק שיעקב עומד לפניו? מה הפלא בכך שיצחק מזהה את קולו של יעקב אך מבין שהידיים ידי עשיו?! ועוד, אם יצחק רואה שהדברים לא תואמים (הקול והידיים) מדוע אם כן ברכו?! ביאורים נפלאים ממדרשי חז"ל ורעיון נפלא ל"שבת תולדות וחודש כסלו" לצפייה לצפייה
5012תולדות- מה קורה ביציאה? "חידוש לפרשת תולדות". דרגת שלשת האבות ומשה רבינו – הייתה בחינת "יראה מאין עין וישמע מבלי אוזן!" יוצא איפה, שאין סיכוי שעשיו הצליח לרמות את יצחק! אם כן, עולה השאלה: כיצד יתכן שיצחק אהב את עשיו הרשע?! ביאור נפלא של "החפץ חיים לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
5013תולדות- שפה זרה! "פרשת תולדות משל ונמשל". יעקב עושה הכל שאביו יצחק לא יזהה אותו. הוא מתחזה ושם פרווה על חלקת צווארו, הרי יודע הוא שאין דרך עשיו להיות שם שמים שגור בפיו, למה לקח סיכון כל כך גדול והזכיר שם שמים?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת תולדות" לצפייה לצפייה
5014תולדות- תלוי איך מפרשים... "פרשת תולדות וורט קצר". מדוע חשש יעקב שיצחק יקלל אותו (גם אם לא יברכו) הרי האב מרחם על בנו. ומהיכן הגיע החשש לקללה?! ומדוע רבקה לא חששה ואמרה בביטחון "עלי קללתך בני"?! "וורט קצר תולדות" לצפייה לצפייה
5015תולדות- מי שמתייאש לא מתקדם! "סיפור עם מוסר השכל פרשת תולדות". מה כל ההתעסקות בבארות אשר חפר יצחק באה ללמד אותנו? ביאורו הנפלא של החפץ חיים המוסבר על ידי "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע תולדות".. לצפייה לצפייה
5016תולדות- לא אוכל מהגזל! "וורט לשבת תולדות". מדוע צריך יצחק לומר לעשיו איזה כלים צריך לקחת לציד? הרי התורה מעידה שעשו היה "איש ציד" וממילא ידע אלו כלים עליו לקחת... ואם כך, היה יצחק אבינו צריך לומר לו: "צודה לי ציד..." ועוד, מדוע לא לקח עשיו את "בגדי החמודות" – הרי לפי חז"ל היו הבגדים הללו מכניעים לפניו את החיות ומה יותר הכרחי מהם כעת?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
5017תולדות- אין שלימות ללא עמל! "רעיון לפרשת תולדות". תשובת רבי חיים שמואלביץ זצ"ל לשאלה: אם בא מלאך ומלמדו את כל התורה, הרי שתלמיד חכם עצום הוא... אם כך, מדוע לא ציוונו חז"ל לעמוד בפני אישה הרה הנכנסת לחדר?! ועוד, מדוע רצה יעקב אבינו לצאת מבטן אימו אם הגיע לדרגה גבוהה שכזו?! לצפייה לצפייה
5018תולדות- תורה מגנה ומצילה "סיפור לפרשת תולדות". "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי". מדוע השתמשה התורה כאן בלשון של 'אבל' היה יותר נכון לכתוב: "ימי פטירת אבי" שאז יוכל עשו להרוג את יעקב? ביאור נפלא של הכלי יקר... עם "סיפור לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
5019תולדות- להכיר את הקב"ה "סיפור חסידי לפרשת תולדות". מפני מה היו אמותינו עקרות? מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים. סיפור על הרב הקדוש על בעל ה- 'ברכת אברהם' מסלונים זצ"ל המגלה שבכדי להכיר את הקב"ה צריך תפילות של חשוכי בנים ועקרות... לצפייה לצפייה
5020תולדות- אין אדם רואה נגעי עצמו! סיפור לשבת תולדות". בשביל נזיד עדשים היה מוכן עשיו לתת את הבכורה, ובכדי להצדיק את טיפשותו - החל ללגלג על אחיו התמים, שמחשיב את הבכורה ומוכן לתת תמורתה נזיד עדשים. והנה שכשיעקב אבינו השתמש בזכות הבכורה לקבל את הברכות, מתמרמר הוא על 'רמאותו'... היתכן?! ביאור נפלא על ידי "סיפור לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
5021תולדות- למנף התדרדרות וללמד זכות "סיפור לפרשת תולדות". לא ניתן לומר שיצחק אבינו לא ידע מיהו בנו עשיו ומהן "מעלותיו"... והראיה לכך שהזהירו לא להביא מן הגזל משמע שידע בדיוק עם מי יש לו עסק... אם כן, מה ראה יצחק לאהוב את בנו הרשע?! ביאור נפלא של לימוד זכות מיצחק אבינו... לצפייה לצפייה
5022תולדות- ענה כסיל כאיוולתו "סיפור קצר פרשת תולדות". תשובה לשאלה: מדוע נאמר אצל יצחק אבינו "וילכו מאתו בשלום", והרי רק למתים אומרים ב"שלום", ולחיים צריכים לומר – "לשלום"?! לצפייה לצפייה
5026תולדות- מקללה לברכה "שיחה לפרשת תולדות" הרב רוזנבלום המבאר שסיפור קבלת הברכות של יעקב במרמה אינו אלא תיקון לחטא אדם הראשון ולמעשה כל הברכות הם כנגד הקללות שנתקלל אדם הראשון... ביאור נפלא ומדהים... לצפייה לצפייה
5027תולדות- דקדוקי רש"י בפרשת תולדות "פרשת תולדות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תולדות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
5028תולדות- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת תולדות" דגשים בפרשת תולדות לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע תולדות. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏