50000ניצבים- כי קרוב אליך הדבר מאד!!! עות של הקרבה והיכולת של כל אחד בקיום המצוות כפי שהיה האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחה זצ"ל, מספר בדרך של משל נפלא ומיוחד המבאר שאכן קרוב אלינו הדבר מאד! הבה נתחיל רק בדברים הפשוטים... לצפייה לצפייה
50001ניצבים- פיוס לאחר הרתעה תבוא מגיעה פרשת ניצבים ומשה מפייס את בני-ישראל הייתכן?! עד שהופעלה הרתעה כעת משה מרכך אותה?! תשובה נפלאה בדרך של משל ונמשל לביאור הסיבה לפיוס כיוון שהמטרה כבר הושגה... לצפייה לצפייה
50002ניצבים-לחיות בשביל לעשות טוב למה אפרים מלונטשיץ בפירושו "כלי יקר" מדוע התורה מקדימה את החיים לטוב? ובנוסף הסברו הנפלא של רבי יואל מסאטמר בביאורו על הדרך שיבור לו האדם... לצפייה לצפייה
50003ניצבים- "אתם נצבים" לפני יום הדין יד בשבת שלפני ראש השנה ולא בכדי. משל ונמשל המבארים כיצד על ידי חזרה בתשובה ניתן להעפיל על כל ה"צדיקים הגמורים" כפי הנאמר: "מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד"... לצפייה לצפייה
50004ניצבים- תשובה מאהבה ותשובה מיראה המבארים את ההבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מיראה. האם אני חוזר בתשובה כי אני אוהב את הקב"ה ורוצה לעשות רצונו או שמא הנני מפחד מנחת זרועו ובשל כך אני משתדל לעשות רצונו?! לצפייה לצפייה
50005ניצבים- האם לעשות תשובה זה קל? כלות של גדולי הדור בהתייחסם לתשובה הנדרשת לפני ראש השנה כפי הנאמר בפרשתנו: "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו"... האם לעשות תשובה זה קשה? או קל?!... לצפייה לצפייה
50006ניצבים- ללכת עם השיירה יכורי משה' בשם הרב קמינצקי זצ"ל לבאר "מדוע בפרשת כי תבוא, כל הקללות הם בלשון יחיד, ובפרשת בחוקתי, הקללות הם בלשון רבים?". ומה הפשר המכתב שבראש חודש אלול, היה הסבא מקלם, תולה על דלת הישיבה?... לצפייה לצפייה
50007ניצבים- התשובה מתאימה דווקא למי שקשה לו... פרשת ניצבים המבארים שלאותם אנשים האומרים שקשה להם להתאמץ ולקבל על עמם לחזור בתשובה, למעשה, הם אינם מבינים שדווקא להם כדאי לעשות תשובה... עצה נפלאה למי שרוצה שנה טובה ומבורכת... לצפייה לצפייה
50008ניצבים- איך מתחילים להידבק בה'? מוע בקולו ולדבקה בו" "רעיון נפלא לפרשת השבוע ניצבים" המבאר כיצד על האדם לפעול כדי להידבק בהקב"ה שהוא צדיק וישר, בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
50009ניצבים- המפתח להצלחה אמצים בלבקש ולבקש.. ולבסוף גם להתלונן במקום לתעל את האנרגיות לחזרה בתשובה. משל ונמשל הממחישים שאנחנו לא רוצים להתאמץ ולחזור בתשובה וממשיכים לבקש ולבקש. הבה נתאמץ ונפתח לנו שערי אורה... לצפייה לצפייה
50010ניצבים- תעשה את מה שאתה יכול! את מאמרו של ר' זושא מאנפולי זצ"ל שאמר- כשאעלה לשמיים לא ישאלו אותי מדוע לא היית אברהם אבינו, אלא ישאל אותי למה לא היית זושא... לצפייה לצפייה
50011ניצבים- השבת שלפני ראש השנה את פתיחת הפרשה "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקכם.." ההתאמה והקשר להתייצבות לדין בראש השנה כפי שמסביר זאת ר' ישראל מסלנטר בספרו. זו גם העצה והזמן לעשות חשבון נפש להתחרט על העבר ולקבל לעתיד להיטיב את דרכנו... בכדי לזכות לשנה טובה ומבורכת! לצפייה לצפייה
50012ניצבים- "שלום יהיה לי?!" מיד לאחר פרשת הקללות שבכי-תבוא?. "מה הקשר בין פרשת ניצבים לראש השנה?". "משל ונמשל של המגיד מדובנא" המבארים את העוצמה של הקללות דווקא לפני יום הדין - ראש השנה... לצפייה לצפייה
50013ניצבים- היכולת לעמוד ביום הדין לפני יום הדין? סיפור מספר מעם לועז מעשה שהוא בעצם משל המתאר שבכדי לעמוד ביום הדין למשפט - יש להתייצב מתוך אחדות! לצפייה לצפייה
50014ניצבים- דקדוקי רש"י בפרשת ניצבים "פרשת ניצבים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ניצבים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
50015ניצבים- המצוות בשבילך ובשביל שילמדו "פרשת ניצבים וורט קצר". הסבר נפלא של הפסוק: ״הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת״ המבאר את האופן בקיום המצוות והשפה מהן עלינו ועל הסובבים אותנו... לצפייה לצפייה
50016ניצבים- מי שמתייצב סולחים לו! "פרשת ניצבים משל ונמשל". "משל ונמשל לפרשת ניצבים המבארים את הקשר בין הפרשה לראש השנה, ומניין הביטחון המופרז שהקב"ה יסלח לנו... לצפייה לצפייה
50017ניצבים- לברך על הרעה "אור החיים קצר לפרשת ניצבים". שאלתו של רבנו חיים בן עטר: מדוע אומר הכתוב: "כל הדברים האלה", הלא מספיק לומר: "כי יבואו עליך הברכה והקללה, אשר נתתי לפניך"?! ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
50018ניצבים- מתפללים על כולם "פרשת ניצבים דבר תורה". בראש השנה צריכים להתפלל על פרנסתם של כלל עם ישראל וההוכחה מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
50019ניצבים- לשבת ליד המלך "פרשת ניצבים משל קצר". משל ונמשל המבארים באופן נפלא את הדרך של חוזר בתשובה ואת עליונותו על פני הצדיקים... לצפייה לצפייה
50020ניצבים- הסתכלות אמיתית "פרשת ניצבים וורט קצר". תשובתו של האלשיך הקדוש לשאלה: מדוע חרג משה רבינו מהרגלו ודיבר לכל ישראל בעוד היה רגיל לפנות תחילה אל הנשיאים?... לצפייה לצפייה
50021ניצבים- לא רוצה תזכורת! "משל מליצי לפרשת ניצבים". ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל המבארים שהחלטה טובה יכולה למנוע אסון... חבל לחכות לתזכורת... לצפייה לצפייה
50022ניצבים- אחדות כתנאי לברית "פרשת ניצבים דרשה קצרה". הקשר בין אחדותם של עם ישראל לבין הברית בינם לבין הקב"ה והקשר לזכייה ביום הדין - ראש השנה... לצפייה לצפייה
50023ניצבים- הרופא האמיתי "פרשת ניצבים סיפור". סיפור נפלא המבאר כי כשיש בעיה רפואית פונים לריבון העולמים... לצפייה לצפייה
50024ניצבים- עם הנצח לא מפחד! "משל לפרשת ניצבים". משל ונמשל המבארים שעם כל הנסיונות של אומות העולם לחסל את ישראל אנו עומדים וניצבים!... לצפייה לצפייה
51000וילך- חביבי תתעורר! הכל לטובה! א פעם חש האדם כי ה' עזב אותו, הוא הולך במחשבותיו בייאוש, כאן מבטיחה התורה: תדע שהקב"ה גם במצבים הקשים ביותר בהם אתה בטוח שהוא איננו... הוא שם. תיזהר כיוון שהייאוש מפסידנו את התקווה... ה' איננו מרפה ממך ולעולם לא עוזב אותך!... לצפייה לצפייה
51001וילך- מצוות הקהל והקשר למצוות לקט, שכחה ופאה מצוות הקהל למצוות לקט, שכחה ופאה. בנוסף ביאורו של המשך חכמה לכך שמצוות לקט שכחה ופאה הם הכנה לימים הנוראים מכוח מאמר חז"ל: "במידה שאדם מודד כך מודדים לו"... לצפייה לצפייה
51003וילך- למה צריך להביא ילדים למצוות הקהל?! על הסיבה שנדרשים הילדים במצוות הקהל. בנוסף הטעם שציווה הקב"ה להביאם הוא בכדי לזכות את ישראל בעוד מצוות... שאלה של ילד לר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל: אם הקב"ה רצה לזכות את ישראל היה לו להסתפק בכמה מצוות בודדות ותו לא?! והתשובה הנפלאה שממחישה יותר מכל איזו זכות להיות בן של מלך... לצפייה לצפייה
51004וילך- מעמד הקהל ומעמד הר סיני לשנה שבה פרשת וילך נמצאת בעשרת ימי תשובה ונקראת "שבת שובה". בנוסף רעיון של ה"שפת אמת" על הקשר שבין מעמד הר סיני לבין מעמד הקהל והסיבה לכך שכולם חייבים להגיע: אנשים, נשים, ילדים ותינוקות... לצפייה לצפייה
51005וילך- דקדוקי רש"י בפרשת וילך "פרשת וילך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וילך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏