48000כי תצא- הצער קובע את המחיר... "דבר תורה לפרשת השבוע כי תצא" דבר תורה קצר לפרשת כי תצא המבאר בדרך של משל ונמשל את מאמר חז"ל: "לפום צערא אגרא". כלומר, לפי גודל הצער – כך הוא השכר - מי שטרח והתייגע בעמל המצוות בוודאי יהיה שכרו רב עצום לפי הצער שחווה בקיומן... לצפייה לצפייה
48001כי תצא- שעטנז אל מול גאווה "סיפור קצר לשבת פרשת כי תצא" סיפור על הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל שחשש מאיסור גדול יותר משעטנז... שעטנז אל מול גאווה ממה יותר יש לחשוש?... לצפייה לצפייה
48002כי תצא- "השב תשיבם" "סיפור לשולחן שבת פרשת כי תצא". סיפור נפלא על הגאון הצדיק רבי יוסף יוזל הורוביץ ה"סבא מנוהברדוק" כיצד שמר על אבידה במשך שבע שנים והחזירה לבעליה... לצפייה לצפייה
48003כי תצא- להקריב הכל למען ה'... "דבר תורה קצר לפרשת השבוע כי תצא" לקח ומוסר השכל מהתנהגותה של היונה... מדוע נמשלו עם ישראל ליונה? מדוע מצווה התורה על מצוות שילוח הקן? למה אסור לקחת את האם? רעיון נפלא לפרשת כי תצא על ייחודיותה של היונה בהקרבה למען בניה ולמען ה' יתברך... לצפייה לצפייה
48004כי תצא- למה שרוצים יש כסף... "משל ונמשל לפרשת השבוע כי תצא". הסבר הרשעות של מואב ע"י משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא שממנו משמע שאך מתוך רשעות לא קדמו את בני ישראל בלחם ומים ולא מתוך עוני ודוחק... (וקראת לשבת עונג) לצפייה לצפייה
48005כי תצא- במלחמה צריך לגלות יוזמה... "דבר תורה קצר לפרשת כי תצא" רעיון נפלא שמביא רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל כהכנה לימים הנוראים, ההשוואה של ניצחון במלחמה בין שתי מדינות לבין מלחמת היצר. יוזמה היא המפתח להצלחה בכל מלחמה - הפתרון של ה"קוצקר רבה" לכתיבה וחתימה טובה... לצפייה לצפייה
48006כי תצא- לזכור מה עשה ה' למרים "משל ונמשל לפרשת כי תצא" משל נפלא שמביא הרב ברונשטיין בספרו בשם ה"חפץ חיים" המבאר את האזהרה של הקב"ה לכל מדבר לשון הרע ע"י זכירה של מעשה מרים הנביאה שאף היא לקתה בצרעת בעוון לשון הרע. לצפייה לצפייה
48007כי תצא- במלחמה נשיב את הגזלה!... "דבר תורה לפרשת כי תצא". משל ונמשל שמביא רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" להסביר את הפסוק הפותח את פרשתנו: "כי תצא למלחמה על אויביך" המבאר שרק על ידי מלחמה אינטנסיבית ביצר שלנו... ניתן להשיג בחזרה את מה שה"יצר הרע" גנב מאתנו... לצפייה לצפייה
48008כי תצא- האם לבלעם מגיע שכר על הברכות? "דבר תורה לשולחן שבת פרשת כי תצא" בלעם בא לקלל את ישראל ולבסוף בחסדי ה' מברך את ישראל. האם יכול לטעון הוא שמגיע לו שכר בעבור הברכות?! "משל ונמשל לפרשת כי תצא" של המגיד מדובנא (כפי שמובאים בספר: וקראת לשבת עונג) המביאים תשובה ניצחת לדרישתו של בלעם לתשלום... לצפייה לצפייה
48009כי תצא- 'אויבו מספר אחד של האדם' "שיחה לפרשת כי-תצא". "פרשת כי תצא היא הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות" זו הפרשה בריבוי מצוות 'עשה' ו'לא תעשה' 74 מצוות. והיא פותחת בפסוק: "כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ" איזו מלחמה? מי האויב? ביאור נפלא של חז"ל על "כוחו של היצר הרע", "נחישותו של השטן" ו- "כיצד מפיל היצר הרע את האדם" נשגב ככל שיהיה עד יומו האחרון... "האם הקב"ה נתן לנו כוחות להתמודד מול מלאכים?" "פרשת כי תצא וחודש אלול" לצפייה לצפייה
48010כי תצא- "חיסול יצר הרע ולקיחתו בשבי" "וורט לפרשת כי תצא". רעיון מאוד יפה של החיד"א על הפסוק שפותח את הפרשה: "כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹוקיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ". "איך ביטלו אנשי כנסת הגדולה את היצר של עבודה זרה?". "האם הצליחו לבטל את יצר הרע של עריות?". "מה הקשר בין יצר הרע של עריות ועבודה זרה לפרשת כי תצא?" משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
48011כי תצא- איך ניכנס הנחש הביתה? "חודש אלול בפרשת כי תצא". רעיון מאוד יפה של הרב ברוך רוזנבלום המבאר "מהי העבודה בחודש אלול?" דווקא מפרשת השבוע. "מהו העוון היחידי שמי שעובר עליו ה' עוזב אותו?". "האם אדם שמתנהג בחוסר צניעות, הקב"ה עוזב אותו?". "למה אסור להרדם בראש השנה?". "מי שישן בראש השנה, ישן לו המזל" האומנם?!. כשלא שומרים על צניעות ניכנס הנחש הביתה... לצפייה לצפייה
48012כי תצא- מצוות ה' או רצון ה'?! "דרשה לפרשת השבוע כי תצא". "האם יתכן שאדם עושה מצות ה' ולא עושה רצון ה'?" ביאורו של ר' אלחנן וסרמן למצוות בן סורר ומורה. "מהו התיקון לחטא של לקיחת אישה יפת תואר? - בן סורר ומורה". "מהו התיקון לחטא אשת יפת תואר?". "מה מתקנים ההורים של בן סורר ומורה?" מתוך "שיחה שלר הרב רוזנבלום לפרשת כי תצא". לצפייה לצפייה
48013כי תצא- ההכנה לראש השנה "פרשת כי תצא וראש השנה". סדרי העדיפויות של האדם קשים הם ויש להילחם ביצר הרע כדי לבחור את הדבר הנכון. ה' מבטיח לנו: כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ – אם תחליט לצאת למלחמה, כנגד היצר הרע וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ... עיבוד משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום. לצפייה לצפייה
48014כי תצא- חוסר ביטחון זו עבירה! "דרשה קצרה לפרשת כי תצא". איך יתכן שאחד שיוצא למלחמה ונחשב לאחד הצדיקים שבדור (שהרי כל מי שהייתה בידו עבירה חזר בציווי כהן המשוח מלחמה) הייתכן שאדם צדיק שכזה, יוצא למלחמה ורואה אשת יפת תואר?! ביאור נפלא של הספר שו"ת גבעת הלבונה באופן של "מצוה גוררת מצוה, ועבירה גוררת עבירה"... לצפייה לצפייה
48015כי תצא- 'בכר' סמל לפי שניים "פרשת כי תצא וורט". ביאור נפלא המובא בפתגמין קדישין המבאר מדוע נכתבה המילה בכור ללא האות ואו' והביאור היפה שמביא הספר הטיול לאחי המהר"ל שמתרץ על פי הארי ז"ל לצפייה לצפייה
48016כי תצא- המחזיק בחטאי אבותיו ישלם! "פרשת כי תצא משל ונמשל". איך יתכן שהתורה אומרת: "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו" ומאידך יש פסוק האומר: "פוקד עוון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים"?! "משל ונמשל לפרשת כי תצא" המבארים מדוע המחזיק בחטאי אבותיו ישלם גם על החטאים שעשו הם... לצפייה לצפייה
48017כי תצא- מיהו המגיד האמיתי? "סיפור לפרשת השבוע כי תצא". סיפור על אחד שניסה להתחזות למגיד מדובנה. ואיך הצליח המגיד בחכמתו להוכיח לעיני כל הקהל כי הוא המגיד האמיתי על ידי משל אחד שמקשה שני קושיות ומתרץ אותן... מדהים!!! לצפייה לצפייה
48018כי תצא- אתה כוננת מישרים "סיפור לשבת כי תצא". סיפור נפלא שסיפר הרב ראובן קרלנשטיין על מצוות הקם תקים עימו. כיצד הצליח פסוק אחד בתורה לאחד בין שני מתחרים השונאים זה את זה ולהפוך אותם לאוהבים אהבת נפש.... לצפייה לצפייה
48019כי תצא- אם רק תצא, תנצח! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת כי תצא". "כי תצא למלחמה ונתנו ה' אלוקיך בידך..." מי אמר שתנצח? אולי תפסיד?! סיפור לפרשת כי תצא המבאר מדוע התורה מתארת מצב ניצחון במלחמה ולא מצב של הפסד?... לצפייה לצפייה
48020כי תצא- קשוט עצמך תחילה! "סיפור קצר לשבת כי תצא". סיפור על רב קהילה שביקש עצה איך יצליח במלאכתו לעורר את בני עדתו לתשובה ולתיקון המעשים ערב הימים הנוראים. ורבי משה טייטלבוים, בעל 'ישמח משה', הביא לו את הדרך מפרשת השבוע שלנו... לצפייה לצפייה
48021כי תצא- אויב או שונא?! "וורט קצר לשבת כי תצא". מדוע באבידה משתמשת התורה בלשון "אויבך" - "כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה השב תשיבנו לו" ואילו בפריקה בלשון "שונאך" - "כי תראה חמור שונאך". מה ההבדל?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
48022כי תצא- האם חזן יכול לחזור בו? "שבת כי תצא וורט קצר". שני מקרים שהגיעו לפני הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל על חזן שסיכם עם גבאי בית הכנסת שהוא יעבור לפני התיבה בימים הנוראים וחזר בו ובשני המקרים פסק להם באופן שונה מה ההבדל? ומה ההבדל בין חזן שמקבל תשלום לזה המתנדב בחינם?... לצפייה לצפייה
48023כי תצא- לא לנצל את הרגש האימהי "פרשת כי תצא סיפור קצר". כיצד הגיב הגאון רבי יוסף חיים זונענפעלד זצ"ל כשבקהילתו רדפו אחרי יהודי שהתייחס יפה לבנו שיצא לתרבות רעה? וכיצד הביא ראיה לכך מפרשת השבוע כי תצא... לצפייה לצפייה
48024כי תצא- זהירות אפילו במומר "כי תצא סיפור קצר". סיפור שהיה עם הגאון רבי אברהם מסוכטשוב זצ"ל כיצד גער בחסיד אחד שאמר על האפיקורס "ימח שמו!" וראייתו מפרשת השבוע פרשת כי תצא... לצפייה לצפייה
48025כי תצא- כבוד לעשירים?! "דרשה קצרה לפרשת כי תצא". ביאור נפלא על הפסוק: "יֵשֵׁב עוֹלָם לִפְנֵי אֱלֹוקִים חֶסֶד וֶאֱמֶת מַן יִנְצְרֻהוּ" המסביר מדוע רבי יהודה הנשיא ורבי עקיבא היו מכבדים עשירים... לצפייה לצפייה
48026כי תצא- דקדוקי רש"י בפרשת כי תצא "פרשת כי תצא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת כי תצא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
48027כי תצא- באותה ההתלהבות "בחן את עצמך לפרשת כי תצא". האם השמחה כשאתה נודר נדר לבית הכנסת, זהה לשמחה שאתה משלם אותו?!... לצפייה לצפייה
48028כי תצא- להעדיף את המידות הרעות "פרשת כי תצא וורט קצר". שני אופנים בעבודת ה' על ידי המידות הטובות ועל ידי המידות הרעות מה עדיף?!... לצפייה לצפייה
48029כי תצא- מצוות השבת הנפש "פרשת כי תצא סיפור עם מוסר השכל". מוסר השכל לפרשת כי תצא, המבאר את חיוב השבת אבידה לא רק ב"אבידת גופו" אלא גם ב-"אבידת נפשו"... לצפייה לצפייה
48030כי תצא- לנקוט יוזמה "פרשת כי תצא דבר תורה קצר".במלחמת היצר הרע - ככל שתנקוט יותר יוזמות, ולא תשב בחיבוק ידיים כך גוברים הסיכויים שתנצח... לצפייה לצפייה
48031כי תצא- שלא על מנת לקבל פרס "סיפור על חכמה יהודית לפרשת כי תצא". כיצד הצליח הרב לחלץ יהודי תמים שהשיב אבידה והעלילו עליו שהחזיר רק את חציה... לצפייה לצפייה
48032כי תצא- אם אינך מוצא, פגמת! "רעיון תורני פרשת כי תצא". אם אדם לא מצליח למצוא במה הוא לא בסדר, הרי שהוא פגם בלימוד שלו... לצפייה לצפייה
48033כי תצא- עניין של סדרי עדיפויות "סיפור קצר עם מסר לפרשת כי תצא". ביאור נפלא של ר' אייזל חריף לכפל הסיבה בתורה להרחקת העמוני והמואבי... לצפייה לצפייה
48034כי תצא- ההבדל בין חשק לבין חפץ "פרשת כי תצא דבר תורה". מהו בעצם ההבדל בין חשק לבין חפץ? ביאור נפלא המסביר מהי כוונת התורה בהשהיית השבויה בבית... לצפייה לצפייה
48035כי תצא- האחדות מנצחת את עמלק "פרשת כי תצא חידוש". ביאורו הנפלא של רבי שמחה בונים מפשיסחא על הדרך שלנו לגבור על עמלק... לצפייה לצפייה
48036כי תצא- כי הוא ראשית אונו "פרשת כי תצא מעשה עם הגאון מווילנא". פסיקה שפסק הגאון מווילנא זצ"ל בדין בכור לקבלת הירושה מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
48037כי תצא- הונאה בעסקים ועמלק "דברי תורה קצרים לפרשת כי תצא" מה הקשר בין הונאה בעסקים ועמלק? תשובתו הנפלאה של הנצי"ב מוולוג'ן לפרשת כי תצא... לצפייה לצפייה
48038כי תצא- אל תהיה הגורם "דבר תורה קצר פרשת כי תצא". ביאור נפלא בדברי רש"י המסביר את הסמיכות של מצוות שילוח הקן למצוות מעקה... לצפייה לצפייה
48039כי תצא- עמלק וחודש אלול "פרפראות לפרשת כי תצא" מהו הקשר בין עמלק לחודש אלול? ביאורו הנפלא של ה'לבוש יוסף'לפרשת כי תצא... לצפייה לצפייה
48040כי תצא- הרוחניות וחומריות "פרשת כי תצא רעיון תורני". האם ניתן לעבוד את הקב"ה בתורה ובתפילה, ובו בזמן להיות מונחים בחומריות ותאווה?... לצפייה לצפייה
48041כי תצא- התדרדרות מתחילה בזנב "משל ונמשל פרשת כי תצא" רעיון נפלא מפרשת כי תצא איך ההתדרדרות דל האדם מתחילה בדברים הקטנים ואינה נעצרת עד שהיצר הרע מכריע את החוטא עד בלתי השאיר לו שריד... מתאים גם כ- "דבר תורה לחודש אלול" לצפייה לצפייה
121000אלול- ימים של התחזקות בתורה ובמצוות "דברי תורה לחודש אלול". מה נדרש מאתנו בימים אלו - "הימים הנוראים"? האם נוכל תוך ארבעים יום לשפר את מאזן כל השנה כולה? נראה לנו שהדבר בלתי אפשרי, ולכן נוטים אנו להתייאש מראש. משל ונמשל המובאים בשער ההלכה לימים הנוראים הממחישים "מהי העבודה בחודש אלול?" ו"מהי עבודת יום הכיפורים וראש השנה" לצפייה לצפייה
121001חודש אלול – היראה מיום הדין "דבר תורה קצר לימי חודש אלול". "אריה שאג מי לא יירא" דורשי רשומות מצאו רמז בפסוק זה המקשר אותנו לחודש אלול - חודש הרחמים והסליחות. "משל ונמשל לחודש אלול" המבארים את ההבדל בין אלו החשים יראה בחודש אלול לבין אלו הנשארים בשאננותם... לצפייה לצפייה
121002אלול - הקב"ה הוא דוד שלי! "דרשה לסליחות". "שיעור לחודש אלול" מעובד מתוך דרשתו השבועית של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א: סמלו של חודש אלול: "אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי". "מה היחס בין ישראל להקב"ה?" האם הוא של בעל ואישה או של דוד ואחיין?! מה לעשות כדי לא ליפול ברוחנו כאשר רואים את כמות העוונות אל מול הידיעה שיום הדין מתקרב... לצפייה לצפייה
121003חודש אלול – לעשות משהו "דבר תורה לאלול". "משל לימי חודש אלול" מספר 'לנפש תדרשנו' שמביא הגאון רבי שריה דבליצקי שליט"א להבנת הצורך בשינוי על ידי עשייה - דיבורים זה לא מספיק נדרשת עשייה... מתאים כ- "דברי חיזוק לחודש אלול". לצפייה לצפייה
121004חודש אלול – לבנות מערכת אמון חדשה "דבר תורה לימי הסליחות". בחודש אלול ניתנת האפשרות לזכייה באשראי נוסף.. משל ונמשל המבארים כיצד בימי הדין נבקש שנה טובה ומבורכת, ובשמים ישאלונו באיזו זכות?! האם יש לנו מה לענות?!... מתאים כ- "דברי חיזוק לחודש הרחמים והסליחות". לצפייה לצפייה
121005חודש אלול – המאמץ כדאי "דברי תורה לחודש אלול". האם ההתאמצות לחזרה בתשובה בחודש אלול כדאית? מסתבר שהמאמץ כדאי באם תהיה לנו שימת לב קטנה הרי שהיא עוזרת מאד... "משל ונמשל לחודש אלול" שהביא הצדיק רבי חיים מצאנז זצ"ל. מתאים כ- "שיחת חיזוק לימי חודש אלול" לצפייה לצפייה
121006אלול- חכם עיניו בראשו "דבר תורה לחודש אלול" "דברי חיזוק לקראת הימים הנוראים" המובאים בהקדמה לחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א סיפור הממחיש את ההזדמנות לתפוס את הימים הללו בידיים ו"למלא את נשמתנו באוצרות רוחניים". לצפייה לצפייה
121007אלול- סגולתם של ימי אלול "סגולתו של חודש אלול" המובאת בהקדמה לחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א: "הזמן לפתח את הרגשות של בן לאביו", להרגיש את האבא שבשמים. הרגשות שהיו בתרדמה במשך השנה, אטומים מלהרגיש אבא אוהב, אותן רגשות יכולות להתפתח במהירות משגשגת בחודש אלול. "אלול" - חיפוש ובילוש. היכן עלינו לבלוש בחודש זה? במה עלינו לחטט ולחפש?. "התקדמות אישית בחודש אלול". "הרמזים של חודש אלול". לצפייה לצפייה
121008אלול- סוד האושר במשחק הכדורגל... "דבר תורה לחודש אלול", "רעיון לשיחת חיזוק בימי התשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים מהו סוד האושר במשחק הכדורגל?!... ואיך הצליח הרב שלום שבדרון זצ"ל להשתמש בזה כדי לחזק בחור שיתאמץ לשבור את היצר הרע... לצפייה לצפייה
121009אלול- "אל תגיד שאין לך זמן להתכונן" "דרשות לחודש אלול". "מעלת חודש אלול". מתוך "שיעורים לחודש אלול" מעובד מדרשתו השבועית של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א: "מהי דרגתו שלחודש אלול?", "מדוע אומרים את המזמור לְדָוִד ה' אוֹרִי וְיִשְׁעִי בחודש אלול?", "שלושים הימים של חודש אלול הם ימי ההכנה ליום הדין" - "מדוע דווקא שלושים יום?". נותנים לך 30 ימים לפשפש במעשיך, שלא תגיד שלא נתנו לך זמן להתכונן... לצפייה לצפייה
121010אלול- "תציל את עצמך!" "שיחת חיזוק קצרה לחודש אלול". "החשיבות להתעוררות בחודש אלול", הקב"ה נותן לנו 30 יום , להתכונן לקראת יום הדין. הוא פותח לנו מחתרת, איך אפשר שלא לנצל את ההזדמנות בשלושים יום האלה, כדי להציל את נפשנו?!... ימי אלול הם ימי הרחמים והסליחות - הבה ננצלם כדבעי... לצפייה לצפייה
121011אלול- "החשש מיום הדין" "דרשות קצרות לחודש אלול". "הפחד של חודש אלול". "ממה פחד ר' יוחנן?" "מהי חרדת ר' יוחנן בן זכאי?", ולמה המיטה שלך תתמלא בדמעות? ליישם את מה שגילו לנו רבותינו בחודש אלול: "צבירת זכויות ככל שניתן והתובנה ש: "יש אפשרות לזכות בדין" אבל צריך לחשוש... מתוך "שיעור לחודש אלול" שמסר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
121012אלול - להוכיח שאני אוהב את ה'! "דרשה קצרה לימי אלול". רעיון נפלא של ה'שפת אמת' על הקשר בין הפסוק שאנו אומרים ב'מזמור לתודה' בכל יום: "וְלוֹ אֲנַחְנוּ עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ" לבין חודש אלול. "מהי נקודת המבחן לאדם בחודש אלול?". הבחינה של "כמה אתה מחובר לקב"ה?", לעומת "כמה אתה מחובר פחות לעצמך"... "הסיפור על רבי פינחס בן יאיר ונהר גינאי". שאלתו של ר' יצחק מקוזמיר ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
121013אלול- שִׁמְעוּ וּתְחִי נַפְשְׁכֶם! "שיחה לחודש אלול הכנה לראש השנה". שיחה מעובדת מדרשתו של הרב ברוך רוזנבלום המביאה לתובנה שאדם ששומע לא בהכרח מפנים. "איך יכולה להיות סכנה לכל הגוף דרך האוזן?". "מה היה ההבדל הזה גם בין יתרו לעמים האחרים?". "משל ונמשל לחודש אלול" המבארים את המושג: "אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא". הקב"ה זוכר לטובה, את מי שזוכר אותו, את מי שמראה שהוא מפחד מהקב"ה, את מי שפוחד מיום הדין, אכפת לו מה הקב"ה חושב עליו... לצפייה לצפייה
121014אלול- לא להתעסק עם מוקשים "חודש אלול משל ונמשל". משל ונמשל לחודש אלול המחזקים את האדם לבל ייפול ברשתו של היצר הרע... מתוך דבר התורה היומי מפי הרב רונן חזיזה, בחוברת לפחות 5 דקות תורה ביום לצפייה לצפייה
121020חודש אלול - המאמץ הכרחי "סיפור קצר לימי חודש אלול". סיפור על הצדיק רבי מרדכי מלכוביץ' המבאר שהמאמץ בימים אלו לא רק כדאי אלא הכרחי כדי להשיג שנה טובה ומתוקה... מתאים כ- "דרשה קצרה לחודש אלול" לצפייה לצפייה
121021אלול- לדון לכף זכות! "שיחה קצרה לחודש אלול". ביאור של הבעל שם טוב למאמר חז"ל: "וְנִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ" המסביר שבכדי שהקב"ה ידון אותנו לכף זכות גם אנחנו צריכים לדון את האחרים לכף זכות!. הקב"ה מחכה לראות כיצד אנו נגיב ולפי זה הוא שופט אותנו. אם אתה רוצה, שהמקום ידון אותך לזכות - אז תדבר זכות, למרות כל מה שהחבר עשה לך!!!... לצפייה לצפייה
121022אלול- על הקב"ה אי-אפשר לשקר! "שיחות חיזוק לחודש אלול". "אלול - הכנה לראש השנה". תשובתו של ר' אהרון קוטלר לשאלה: אם דּוֹבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָיו של הקב"ה, איך אנחנו מתכוננים לבוא לפני הקב"ה לדין?! לדעת שהקב"ה יודע את המחשבות שלנו... הידבקות במידת האמת היא המפתח לשינוי אמיתי וההכנה הראויה ליום הדין... לצפייה לצפייה
121023הפחד מחודש אלול "סיפור לחודש אלול". משל ונמשל שנשא הגאון רבי אליהו לואפיאן זצ"ל כשיחת התעוררות בהיכל ישיבת פונוביז', בה דיבר על הפחד והמורא שצריך לחוש כל אחד שלושים יום קודם יום הדין... "משל ונמשל לחודש אלול"... לצפייה לצפייה
121024אלול- לפחות אל תחייך! "דבר תורה קצר לחודש אלול". "סיפור לימי אלול כיצד הצליח הרב להסביר ליהודי שבא לבקש תיקן מהי ההכנה הראויה לקראת יום הדין... לצפייה לצפייה
121025אלול- ההבדל בין צדיק לבעל תשובה "משל לחודש אלול". מהו ההבדל בין הצדיק שלא חטא מעולם ולא עזב אך פעם את אביו שבשמים, לבין בעל התשובה? ומדוע ברגע של רצון לחזור בתשובה וחרטה על העבר מצליח החוזר בתשובה לקבל דרגה יותר מהצדיק?! "מקום שבלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד"... לצפייה לצפייה
121026אלול- תזכורת נא לפחד! "דרשה לחודש אלול". "משל ונמשל לחודש אלול" המבארים את שלושת הסוגים בבני האדם הנמצאים ברמת פחד שונה. הקב"ה דופק לנו כל חודש אלול בשופר, עורו ישנים משנתכם ונרדפים הקיצו מתרדמתכם. דרשה לעוררנו לקראת ראש השנה - כאשר נפתחים ספרי חיים ומתים. לצפייה לצפייה
121027אלול- הדרך להשגת חסידות "חודש אלול דבר תורה חסידי". מהי הדרך להשגת חסידות? תשובתו של הבעל שם טוב בדרך של "משל ונמשל לחודש אלול"... "משל של הבעל שם טוב לחודש אלול"... לצפייה לצפייה
121028אלול- לא בושה לבקש סליחה! "ימי חודש אלול סיפור". סיפור לימי אלול על בקשת הסליחה של הסטייפלר. להתנצל על מעשיך בפני האחר זו גדולה מאין כמוה, להוריד את הראש ולומר: "טעיתי" זו גדולה. מתוך החיזוק היומי... לצפייה לצפייה
121029אלול- תאוות הכבוד עד היכן? "ימי חודש אלול דבר תורה קצר". עבודת המידות בחודש אלול צריכה היא עבודה יסודית. דבריו הנפלאים של האדמו"ר מנדבורנא לתלמידיו בכדי להמחיש להם עד היכן תאווה זו מגיעה... לצפייה לצפייה
121030אלול- לא כולם משוגעים! "מוסר השכל לימי חודש אלול". השאננות והחשיבה שכולם מתכוננים ליום הדין ולי יש זמן - הרסנית ומגוחכת. משל מליצי עם מוסר השכל המחדד את היכולת שלנו להבחין במציאות כפי שהיא... לצפייה לצפייה
121031אלול- התקווה שלך לכפרה "סיפור עם הבעל שם טוב לחודש אלול". סיפור נפלא עם הבעל שם טוב המעורר לתשובה אמיתית... לצפייה לצפייה
121032אלול- תתעורר אתה הנהג! "משל מליצי לימי חודש אלול". משל ונמשל לאלול המבארים שעלינו לקחת אחריות, להשתנות ולהוביל את המשפחה בדרך בטוחה לשנה הבאה... לצפייה לצפייה
121033אלול- המספר 40 ביהדות "פרפראות לימי חודש אלול". מהי המשמעות של המספר 40 ביהדות? מה הקשר של המספר 40 לחודש אלול והימים הנוראים? לצפייה לצפייה
121034אלול- אל תחשוב שניצלת! "מסר לחודש אלול". "מליצה עם מסר חשוב לחודש אלול". אם אנחנו חושבים שהמזל האיר לנו פנים השנה אין זה בהכרח שכך יהיה שנה הבאה - יש הזדמנות להפוך את הכול ולהבטיח לעצמנו שנה טובה ומתוקה... לצפייה לצפייה
121035אלול- "ימי חודש אלול דבר תורה". לצפייה לצפייה
121036אלול- "ימי חודש אלול דבר תורה". לצפייה לצפייה
121037אלול- מסית ומפיל אותך! "חודש אלול משל ונמשל". משל מליצי המבאר מהי שיטתו של היצר הרע. וכמה צריכים להיזהר מהיצר הרע בחודש אלול... לצפייה לצפייה
121038אלול- המלך מחכה לך!
vv9v8v09fq:mamar:7;8;9;10;12;13;14;15;16;18;19;20;24;25;26;29;31;32;34;38;42;43;44;45;46;47;48;49;50;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;66;67;68;70;71;72;73;74;75;76;77;82;85;86;87;89;91;92;93;95;96;97;98;101;102;104;105;106;107;108;110;112;113;114;115;116;117;119;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;137;138;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;171;174;176;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;208;210;211;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;224;225;226;227;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;598;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;655;656;666;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1043;1044;1045;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1144;1145;1148;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1577;1578;1579;1580;1581;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;189"דרשה קצרה לאלול" רעיון נפלא לחודש אלול המובא בדרך של "משל לחודש אלול" עם מוסר השכל המלמד אותנו לא לחשוש מלעשות תשובה בטענה שאנחנו לא רצויים - הקב"ה מחכה שנעשה צעד קטן וממתין בכיליון עיניים ואומר "שובו בנים שובבים"
לצפייה לצפייה
121500הלכות לחודש אלול- "מנהג הסליחות" "הלכות הקשורות לחודש אלול" ומנהג הסליחות כפי שמובאים בשער ההלכה לימים הנוראים: "מהו הזמן הראוי לסליחות?", "מיהו הראוי להיות שליח ציבור?", "מהי מטרת הסליחות?". "מה הדין לשומע סליחות מרדיו או לוויין?", "בדיקת תפילין ומזוזות בחודש אלול", והחתימה: לשנה טובה תכתבו ותחתמו לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏