41000מטות- שמירה על המסגרת "דבר תורה קצר לפרשת מטות". מדרש רבה על בפרשה מחבר בין שבועה לבין קיום תורה ומצוות. מה ראו חז"ל לקבוע שפורץ המסגרות אשר גדרה התורה לא יוכל לשמור הבטחתו? וכי לא יכול להיות אדם פשוט או אפילו רשע שישבע ולא יקיים?! "משל ונמשל לפרשת מטות"... לצפייה לצפייה
41001מטות- כבודו של בלעם בזכות ישראל "רעיון נפלא לשולחן השבת לפרשת מטות". "מדוע זכה בלעם הרשע לכבוד כל כך גדול?" האם בשל עוצמתו וכוחו? ואם כן הוא מדוע מת לבסוף במיתה שפלה: "ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב"?! ביאורו של ה"בן איש חי" בדרך של "משל ונמשל לפרשת מטות... לצפייה לצפייה
41002מטות- הזהירות משבועה "סיפור לפרשת השבוע פרשת מטות". סיפור מדהים על שני ענקי הדור הסבא משפולי זצ"ל ורבי פנחס מקוריץ זצ"ל שנשבעו שבועה מנוגדת לחסיד אחד ותשובתו של הצדיק רבי ישראל מרוז’ין לגביי שבועתו של מי נתקיימה... ומדוע?... לצפייה לצפייה
41003מטות- חינוך ילדים קודם לפרנסה "רעיון חינוכי מפרשת השבוע פרשת מטות". האם פרנסת הבית קודמת לחינוך הבנים? או שמא להפך ללא פרנסה איך נגדל את ילדנו?! תשובתו של משה רבנו בפרשת השבוע פרשת מטות. "סיפור מליצי לשבת מטות" אך עם מסר נוקב לכל אחד מאתנו... לצפייה לצפייה
41004מטות- ישמח צדיק כי חזה נקם "משל ונמשל לפרשת השבוע מטות". לאחר שה' מבקש ממשה לנקום מהמדיינים, משה רבנו בודק האם עדיין נשארה השפעה על בני ישראל מאותם רשעים שניסו להחטיאם. "משל ונמשל של המגיד מדובנא לפרשת מטות"... לצפייה לצפייה
41005מטות- חומרת שבועות ונדרים "דבר תורה לפרשת מטות". סיפור מהגמרא המקיים את מאמר חז"ל: "בעוון נדרים בניו הקטנים של אדם מתים" ומדוע העונש כל כך חמור דווקא בשבועה?! "משל ונמשל לפרשת מטות" המבארים זאת באופן נפלא והמסקנה: שלא להישבע אפילו לדבר אמת!... לצפייה לצפייה
41006מטות- לְמַה שצריך כסף, יש לך?! "משל ונמשל לפרשת מטות". משל ונמשל המבארים למה לתורה חשוב כל-כך לציין שבלק מלך מואב - שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר מִפְּתוֹר אֲרַם נַהֲרַיִם לְקַלְלֶךָּ? מה זה משנה אם הוא שכר את בלעם בן בעור, או שבלעם בן בעור הגיע בהתנדבות לקלל?!... ביאור נפלא של המגיד מדובנא... לצפייה לצפייה
41007מטות- בין תפילין של יד לשל ראש "פרשת מטות דבר תורה". הפגיעה של מדיין היא בלב ובמוח. מה הקשר בין מלחמת מדין ולבקשת בני גד ובני ראובן לנחלה בעבר הירדן? מה העניין הזה, שהקב"ה נתן לשבט גד כוחות כאלה חזקים של וְטָרַף זְרוֹעַ אַף קָדְקֹד? ביאור נפלא מתוך ה- "שיעור של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת מטות" לצפייה לצפייה
41008מטות- דקדוקי רש"י בפרשת מטות "פרשת מטות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מטות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
41009מטות- האישה, המים והתורה "פרשת מטות דבר תורה". מה הקשר בין האישה, המים והתורה? ביאור נפלא של הרב נוייגרשל המובא בספר להתעדן באהבתך לצפייה לצפייה
41010מטות- לפרגן ולהחמיא "פרשת מטות דבר תורה". "מדוע זכה עוג מלך הבשן לאריכות ימים?" דבר התורה היומי מפי הרב רונן חזיזה, במסגרת "לפחות 5 דקות תורה ביום". רַעְיוֹן מִפָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ - פָּרָשַׁת מַטּוֹת לצפייה לצפייה
41011מטות- ככל היוצא מפיו, יעשה! "פרשת מטות סיפור". סיפור על ראש הישיבה הגאון ר' יוסף כהנמן זצ"ל ועל הסיבה שבכל ערב ראש השנה היה אוכל לבד... לצפייה לצפייה
41012מטות- באותו רצון וחשק "פרשת מטות וורטים קצרים". שני ביאורים נפלאים על הפסוק: "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" והקשר למאמר חז"ל: "צדיק גוזר - והקב"ה מקיים"... לצפייה לצפייה
41013מטות- להקריב הכול למענו "פרשת מטות דבר תורה קצר". ביאור של האדמור מגור על השתתפותו של שבט לוי במלחמת מדין... לצפייה לצפייה
41014מטות- בעד כולם "פרשת מטות סיפור קצר". מה עשה הרב יהושע ליב דיסקין זצ"ל כדי שדברי החזן יתקיימו בעד כל הנוכחים בהלוויה?... לצפייה לצפייה
41015מטות- אפרים ומנשה ושבט לוי "פרשת מטות חידוש". אם מכל שבט נשלחו 1000 אנשים הכיצד הגיעו 12,000 הרי אם מנשה ואפרים ושבט לוי היו אמורים להיות 13,000 איש?! ביאור נפלא של הראם לפרשת מטות... לצפייה לצפייה
41016מטות- רוח רביעית "פרשת מטות דבר תורה". ביאורו של ספר 'משך חכמה' בעניין מחלוקתם של הרמב"ם והרמב"ן במצב של מלחמה היא נגד 7 העמים או עמלק שנאמר בהם 'לא תחיה כל נשמה' האם להשאיר רוח רביעית או לא?... לצפייה לצפייה
41017מטות- ברכת צדיק בדרך אגב "פרשת מטות דבר תורה". ביאורו הנפלא של המהרי"ל דיסקין זצ"ל בהתבוננות בפרשת מטות להבין כיצד ברכת צדיק בדרך אגב מתקיימת!... לצפייה לצפייה
41018מטות- מי קודם למי? "פרשת מטות וורט". ביאור נפלא של הספר 'גנזי ישראל' באיזה אופן מקדימים אדם לבהמה ומתי מקדימים את הבהמה לאדם.... לצפייה לצפייה
41019מטות- כל החיים חוזרים בתשובה "משל לפרשת מטות". משל ונמשל לפרשת מטות המבארים שכל החיים על האדם להיות בתהליך של חזרה בתשובה. האם זה אפשרי?! מסתבר שכן.... לצפייה לצפייה
41020מטות- לא כדאי לחזור ככלב "פרשת מטות סיפור קצר". סיפור על הגאון מווילנא זצ"ל שהסכים לחתוף מכות ולא לדבר לשון הרע... לצפייה לצפייה
131000בין המצרים- להתחזק בביטחון ובאמונה בה' "דבר תורה קצר לימי בין המצרים". רעיון נפלא של ה"כלי יקר" המבאר מהם שני "הגורמים שהביאו לחורבן". ומדוע הימים הללו צריכים חיזוק באמונה וביטחון בה' "משל ונמשל המבארים מהו הביטחון בה' שמגן על עם ישראל"?!, מדוע נוצחו עם ישראל בי"ז בתמוז ובתשעה באב?! "מדוע ימי בין המצרים צריכים חיזוק"?... לצפייה לצפייה
131001בין המצרים- "חסרה עוד דמעה אחת" "דרשה לימי בין המצרים". כמה דמעות ספגו אבני הכותל שריד בית מקדשנו עד ימינו אנו? כולנו "מאמינים בני מאמינים", "ובכל יום אחכה לו שיבוא" אך לפעמים בצוק העיתים מתגנבות אלינו מחשבות של ייאוש "אם אבותינו שהיו כל כך צדיקים לא זכו אז איך אנחנו נזכה"?! "סיפור מרבי נחמן מברסלב" מספר דרשת המועד... לצפייה לצפייה
131002בין המצרים- הרהור תשובה של רגע "דרשה קצרה לימי בין המצרים". "הסיפור על יוסף משיתא" שהגיע לדרגה שפלה שהוציא מנורת זהב מבית המקדש וברגע אחד של תשובה חזר בו והסכים להקריב את חייו למען הקב"ה... איך ברגע אחד של כניסה אל הקודש הכל נראה אחרת. "מה הפסדנו בחורבן הבית"... לצפייה לצפייה
131003בין המצרים- למה קרבן התמיד לא כיפר? "וורט ליז בתמוז". "וורט לימי בין המצרים". אם קרבן התמיד של שחר, מכפר על עברות של לילה, ותמיד של בין הערבים, מכפר על עברות של יום, אז איך נחרב בית המקדש?! ביאור של הלשם בחיבורו שנקרא "ביאור הדע"ה" הקב"ה לא מקבל תשובה שאין עימה חרטה וקבלה לעתיד... לצפייה לצפייה
131004בין המצרים- על עזבם את תורתי "משל ונמשל לימי בין המצרים". ביאור הסתירה אם הגמרא אומרת, שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אז איך יכול להיות שהגמרא כאן אומרת, שהבית הראשון חרב מכיון שלא ברכו בתורה תחילה? בדרך של "משל ונמשל לבין המצרים". מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לימי בין המצרים"... לצפייה לצפייה
131005בין המצרים- אדם הראשון ובית המקדש "שיחה לימי בין המצרים". מה הקשר, בין חטאו של אדם הראשון, לחורבן בית המקדש?. מדוע בפסוק "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד" האותיות ע' ו-ד' גדולות?. העבודה של חודש תמוז ואב היא עבודת העיינים. מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לימי בין המצרים" לצפייה לצפייה
131006שלשת ההפטרות בימי בין המצרים "שיעור לימי בין המצרים". מדוע נבחרו שלושת ההפטרות של תלתא דפורענותא להיות בימי בין המצרים דווקא?. ביאור של התפארת יהונתן: שלושת ההפטרות שקוראים בתמוז ואב הם - דִּבְרֵי יִרְמְיָהוּ – עניין הדיבור, שִׁמְעוּ דְּבַר ה' – עניין השמיעה, חֲזוֹן יְשַׁעְיָהוּ – עניין הראיה... מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לימי בין המצרים" לצפייה לצפייה
131400"חורבן בית המקדש הראשון" "תיאור של חורבן בית המקדש הראשון". פרק ראשון - המובא בשער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. "אגדות החורבן של בית מקדש הראשון", נבואות ירמיהו ופחדיו של נבוכדנצר ועלייתו לירושלים, גלות הילדים, גלות "החָרָש והמסגר", "צדקיהו המלך והמרד" , "חנניה בן עזור - נביא שקר ועלילת השקר", המצור על ירושלים והזוועות, "הובקעה העיר ובטל קורבן התמיד", "שריפת בית המקדש וסופו של צדקיהו", על נהרות בבל, "צערו של ירמיהו וחזרתו לירושלים", צער השכינה ותחנוני האבות ו"רצח גדליה בן אחיקם"... לצפייה לצפייה
131401"חורבן בית המקדש השני" "תיאור חורבן בית המקדש השני". פרק שני - המובא בשער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אגדות החורבן של בית מקדש השני: התאחדות והתחזקות לאחר בניית בית המקדש השני, שנאת חינם והסימנים לחורבן הקרב הסיפור על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, בריחתו של נירון קיסר, זוועות הרב בירושלים, רבי יוחנן יוצא מירושלים ואספסיינוס קיסר והצלת יבנה וחכמיה, הבקעת חומות ירושלים והתוצאה - בית אלוקינו היה לשריפת אש, גאוותו של טיטוס ועונשו, עקיבא ונחמתו, על תרנגול ותרנגולת חרב הר המלך, לצפייה לצפייה
131402חורבן ביתר "תיאור חורבן ביתר" המובא בשער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אגדות החורבן של חורבנה של העיר ביתר לאחר חורבן בית שני. ותקנת חז"ל בברכת המזון את ברכת "הטוב והמטיב". הטוב - שהגופות לא הסריחו, והמטיב - שניתנו לקבורה לאחר שבע שנים... לצפייה לצפייה
131403עשרה הרוגי מלכות "עשרה הרוגי מלכות" פרק שלישי המובא בחוברת שער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אגדות חז"ל על החורבן החל מגזירת הקיסר, עלייתו של רבי ישמעאל לשמים והריגת עשרה הרוגי מלכות: "הריגת רבן שמעון בן גמליאל", "הריגת רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול", "הריגת רבי עקיבא", "הריגת רבי חנינא בן תרדיון", "הריגת רבי יהודה בן דמא", "הריגת רבי חוצפית המתורגמן", "הריגת רבי חוצפית המתורגמן", "הריגת רבי חנינא בן חכינאי", "הריגת רבי ישבב הסופר", "הריגת רבי אלעזר בן שמוע" לצפייה לצפייה
131404"ארבע תעניות"- ימי חשבון הנפש והתעוררות ארבעה הצומות שתיקנו הנביאים על חורבן בית המקדש וגלות ישראל פרק רביעי בחוברת שער האגדה - ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "צום גדליה", "צום עשרה בטבת"ו-"תשעה באב" "חמשה דברים הרעים שאירעו בשבעה עשר בתמוז": "נשתברו הלוחות", "בוטל התמיד", "הובקעה העיר", "שרף אפוסטמוס את התורה", "הועמד צלם בהיכל" אל מול חמשת הדברים שארעו בתשעה באב עם "משל ונמשל לתשעה באב" לצפייה לצפייה
131500הלכות בין המצרים - הלכות ארבע תעניות "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. טעם התענית בשבעה עשר בתמוז, טעם התענית בשלשה בתשרי, טעם התענית בעשרה בטבת. לצפייה לצפייה
131501הלכות בין המצרים- אכילה ושתיה בלילה שקודם התענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. מטרת התענית, הכרזת הצום, זמן התענית, צום עשרה בטבת שחל ביום שישי, תענית יחיד ביום שישי, אכילה ושתיה בלילה שקודם התענית. לצפייה לצפייה
131502הלכות בין המצרים- החייבים והפטורים מן התענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דיני החייבים והפטורים מן התענית: מעוברת, מיניקה, יולדת ומפילה, חולה, זקן מופלג, קטנים, קטן שהגדיל, בעלי שמחה, שתיית הכוס בברית מילה, בעלי שמחה בצום דחוי, ברית מילה דחויה, פדיון הבן, חתן וכלה. לצפייה לצפייה
131503הלכות בין המצרים- פרטים בדיני התענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. פרטים בדיני התענית: שכח וברך, תפנוקים, תרופות, לעיסת תרופות בצום, טעימת התבשיל, נתינת יין בפה המוהל, שטיפת הפה בתענית, האם מותר לעשן סיגריות בצום, הרחת בשמים וסיכום איסורי התענית. לצפייה לצפייה
131504הלכות בין המצרים- מדיני התפילות בתענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. מדיני התפילות בתענית: אמירת "עננו", הפטורים מן התענית, שכח, שכח ואכל, דיני חזרת השליח צבור בתענית, שליח ציבור מתענה, שליח ציבור שטעה, דין המתפלל עם השליח ציבור, טעה בחתימת הברכה, אם החתן או בעלי הברית נמצאים בבית הכנסת ביום התענית והדין בבית האבל. לצפייה לצפייה
131505הלכות בין המצרים- דיני קריאת התורה בתענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דיני קריאת התורה בתענית: קריאת התורה בשחרית ומנחה, רוב מנין מתענים, קורא מתענה, עולה מתענה, ויום השנה. לצפייה לצפייה
131506הלכות בין המצרים- מדיני תפילת מנחה בתענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. מדיני תפילת מנחה בתענית: זמן תפילת מנחה, רוב מנין, שאר תעניות, בין השמשות, טלית גדול, דין המאחרים לתפילה בתענית, מנין מאוחר, צדקה - אגרא דתעניתא, לצפייה לצפייה
131507ימי בין המצרים- המקור לבין המצרים ותיקון חצות "הלכות בין המצרים". "הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דיני אמירת תיקון חצות, נשים ותיקון חצות, תיקון חצות בראש חודש אב, תיקון חצות של רבי דוד אביחצירא הי"ד, של הבבא סאלי זיע"א ושל הבבא אלעזר אביחצירא זצוק"ל, דיני תיקון רחל בחצות היום, הדין ביום שאין בו וידוי, תשעה באב ושנת השמיטה. לצפייה לצפייה
131508הלכות בין המצרים- ברכת "שהחיינו" "הלכות בין המצרים". "הלכות ברכת שהחיינו בימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. בגד חדש, פרי חדש בימי בין המצרים. הדין לגביי חולה ומעוברת, דין קטנים, מילה ופדיון הבן ושמחת הראיה. לצפייה לצפייה
131509בין המצרים- זהירות ומנהגי בין המצרים "זהירות ומנהגי בין המצרים". "הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. הזהירות והמנהגים בימי בין המצרים: הליכה יחידי, הכאה, כלי נגינה, "מוזיקה בקייטנה", "חוג נגינה בימי בין המצרים", "שירים וחוגי שירה בבין המצרים", ריקודים, "תספורת ונישואין בימי בין המצרים" ושלשת הפטרות הפורענות - "תלתא דפורענותא" לצפייה לצפייה
131510הלכות תשעת הימים חלק א' "מדיני חודש מנחם אב". "הלכות תשעת הימים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. ברכת "שהחיינו", משפט יהודי עם גוי, דחיית זמן הניתוח, מסיבת שידוכים, קניה ומכירה - משא ומתן של שמחה, רכישת מוצרים, עשיית מלאכה בנה ביתך וקבלנים, כניסה לבית חדש בחודש אב ומצוות מעקה, צביעה וסיוד, דיני פועלים, תפירה, רקמה, סריגה, לימוד תפירה, מלאכות ושאר בעלי מלאכה בתשעת הימים... לצפייה לצפייה
131511הלכות תשעת הימים חלק ב' "הלכות תשעת הימים" אכילת בשר בתשעת הימים והגזרות שלאחר החורבן המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. גדרי אכילת בשר מר"ח אב: ילדים קטנים, חולה, יולדת, טעה וברך, הדין במסעדה, טעימת התבשילים בערב שבת, שאריות מסעודת שבת, סעודת מצוה ובעלי השמחה, אכילת בשר באירועים שונים בתשעת הימים לצפייה לצפייה
131512הלכות תשעת הימים חלק ג' "דיני חודש מנחם אב". "הלכות תשעת הימים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. סיום מסכת בתשעת הימים, סיום משניות וזוהר החל מראש חודש אב לצפייה לצפייה
131513הלכות תשעת הימים חלק ד' "דיני חודש מנחם אב". "הלכות תשעת הימים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. שתיית יין ושיכר בתשעת הימים, דיני רחיצה וכיבוס החל מראש אב, ניקוי חליפה לשבת לצפייה לצפייה
131514דברים האסורים בשבוע שחל בו תשעה באב "הלכות שבוע שחל בו תשעה באב" דיני שבוע שחל בו ט' באב. דברים האסורים בשבוע שחל בו תשעה באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. חומרתו של השבוע, הדינים לגביי תספורת וסירק השיער, כיבוס בגדים, לבישת בגדים מכובסים, מגבות מכובסות, רחיצה במים חמים או קרים בתשעה באב, הדין לגביי רחיצה לנשים וקטנים בט' באב... לצפייה לצפייה
131515דברים המותרים בשבוע שחל בו תשעה באב "הלכות שבוע שחל בו תשעה באב" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דברים המותרים בשבוע שחל בו תשעה באב ואופן ההיתר בדברים המותרים בשבוע זה: גיהוץ בגדים, גזיזת הציפורניים, צחצוח נעליים, ניקיון הבית והדין במצב שתשעה באב חל להיות ביום ראשון, או שחל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון ואין שבוע שחל בו... לצפייה לצפייה
131516דיני שבת חזון - "חזון ישעיהו" "הלכות ודיני שבת חזון" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. הלכות שבת חזון לגביי: תספורת, רחיצה ובגדי שבת. ומה הדין בכל אלו במקרה שתשעה באב חל בשבת (נדחה ליום ראשון)והאם צריך התרה במקרה שטעינו... לצפייה לצפייה
131900 אור בחשיכה - שבת חזון דבר תורה קצר לתקופת בין המצרים ושבת חזון. רעיון נפלא בדרך של משל ונמשל לשבת חזון המיוחדות שבשבת זו הפותחת את ה"שבוע שחל בו" תשעה באב שבוע המצטרף ל"תשעת הימים" הנוהגים בו כל בית ישראל חומרות ודיני אבלות... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏