40000פינחס- זהירות משוחד דברים "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת פינחס". לפני הכניסה לארץ ישראל התייצבו בנותיו של צלופחד לפני משה רבנו, וטענו כלפיו על הירושה של אביהן. משה רבנו לא עונה להן תשובה ומיד: "ויקרב משה את משפטן לפני ה'" מדוע? מה קרה?! "סיפור לפרשת פינחס" המורה כמה עלינו ללמוד מחוכמתם של רבותינו זצ"ל... לצפייה לצפייה
40001פינחס- משה מודיע לפינחס מהו שכרו "משל ונמשל לפרשת פינחס". "לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום" שאלתו הגאון רבי יצחק מוואלוזי'ן: מדוע ה' ציווה למשה שהוא עצמו ילך ויודיע לפנחס מהו שכרו שקבל על מעשהו? מתאים כ-"דבר תורה לפרשת השבוע פנחס" והתשובה בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
40002פינחס- ההנהגה והרוח שמאחריה "וורט קצר לפרשת פינחס". מדוע משתמש משה (בפעם היחידה בתנ"ך) בכינוי "אלוקי הרוחות"? ומדוע פינחס לא נבחר למנהיג? הסבר במאמר חז"ל: "כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו". לצפייה לצפייה
40003פינחס- ההוראה לחופש הגדול "דרשה קצרה לפרשת השבוע פרשת פינחס". מה הייתה גדולתן של האבות הקדושים? ומה נטעו בנו? מדוע מפחד יעקב שייזכר שמו במחלוקת קרח ובהריגת שכם? ו"מה הלקח לנו ההורים לחופש הגדול?"... לצפייה לצפייה
40004פינחס- זכותו של פינחס "דבר תורה קצר לפרשת פינחס". מדוע זכה פנחס למה שלא זכה משה רבינו שנאמר בפנחס: "לכן הנני נותן לו את בריתי שלום"? "משל ונמשל לפרשת השבוע פינחס" המבארים שמעשהו של פינחס היה למעשה גדול ממשה ולכך זכה לברית שלום... לצפייה לצפייה
40005וורטים קצרים לפרשת פינחס "וורטים קצרים לפרשת פינחס". שלשה "רעיונות קצרים לפרשת פינחס". "שאלות ותשובות לפרשת השבוע פרשת פינחס" של שכרו של פינחס שקינא להקב"ה -בדין הוא שיטול שכרו. ומה זכה שהשכר יהיה גם לדורות הבאים? והמשמעות של המילה: "בתוכם" לצפייה לצפייה
40006פינחס- "איך לקבל חיי נצח?" "דבר תורה לשולחן שבת פרשת פינחס". "מדוע קיבל פינחס שכר לחיות לעולם?". הקב"ה מנהיג את העולם במידה כנגד מידה, מהי אם כן המידה כנגד מידה בין המעשה לשכר?! ביאורו הנפלא של ה'מגלה צפונות' המסביר "מדוע קיבל פינחס שכר שיחיה לעולם?"... לצפייה לצפייה
40007פינחס- מוותר על השכר?! "משל ונמשל לשולחן שבת פרשת פינחס". "מהי הסיבה ששכרו של פינחס הוא לחיות לעולם?". כדי לקבל משהו נדרש לוותר על משהו אחר. "על מה וויתר פינחס?", משל ונמשל המבארים "מדוע קיבל פינחס שכר מיוחד?"... לצפייה לצפייה
40008פינחס- שלום בין אחים "וורט קצר לפרשת פינחס". "רעיון לפרשת השבוע פינחס". מדוע השכר של מסירות הנפש של פינחס היה דווקא: "הנני נותן לו את בריתי שלום?" מה עניין השלום אצל פינחס?! ביאור נפלא של ספר "מנחה בלולה" - מתאים כ- "דבר תורה קצרצר לשבת פינחס" לצפייה לצפייה
40009פינחס- "ההבדל בין משה רבינו לפינחס" "דבר תורה לשולחן השבת פרשת פינחס". "משל ונמשל לשבת פרשת פינחס". "ההבדל בין מעשיו של משה רבינו למעשהו של פינחס" "משל ונמשל לפרשת פינחס" המאירים את "ההבדל בין משה לפנחס" מעשהו של מי גדול יותר? לצפייה לצפייה
40010פינחס- יהושוע מוכיח שתורה משמים! "וורט לשבת פינחס". דבר תורה קצר לשולחן השבת פרשת פינחס". "האם התורה היא משמים?", "מהי ההוכחה שהתורה מסיני?" רעיון נפלא המביא ראיה שעצם מסירת ההנהגה ליהושוע בן נון על ידי משה היא ההוכחה שהתורה היא משמים... לצפייה לצפייה
40011פינחס- התמידות וההתמדה "דרשה קצרה לפרשת פינחס". "מהו הפסוק הכולל בתוכו את כל מצוות התורה?". מהי החשיבות של ההתמדה? עניין ההתמדה היא העיקר בעבודת ה' אומנם אין לנו קרבנות אך "ונשלמה פרים שפתינו" – כמה התמדה נדרשת להגיע לתפילות ולהתמיד בהן בכל יום... כפי שאומר המהר"ל בחינת- עבד שלא סר עבודתו מן אדון שלו... מאת ר' יאיר לבקוביץ' לצפייה לצפייה
40012פינחס- רצף האירועים בפרשה "סיכום לפרשת פינחס". "מהו רצף האירועים בפרשת פינחס?". מהו ההיגיון בסדר של הדברים בפרשת פינחס?". הקב"ה משלם לפנחס, על המעשה הנפלא שהוא עשה. עונש למדיינים. מניית עם ישראל. ציווי על חלוקת הארץ. בנות צלופחד תובעות את חלקן. משה מתבשר שאיננו נכנס לארץ. משה מבקש מנהיג. משה סומך את ידיו על יהושע. ציווי על הקורבנות. ביאור ההקשר בין כל הנושאים בפרשת פינחס... לצפייה לצפייה
40013פינחס- ציווי הקרבנות לכלל ישראל "דרשה לפרשת פינחס". בפרשת פינחס מופיעה פרשת הקרבנות. לכאורה מקומם של הקרבנות צריך להיות בחומש ויקרא? ובפרט קרבן התמיד כבר מופיע בפרשת תצוה - התורה כבר ציותה על זה, אז למה התורה מצווה פעם נוספת?! ביאור נפלא של רבנו בחיי לציווי חדש... לצפייה לצפייה
40014פינחס- קרבנות הם ההגנה המלחמה! "דבר תורה פרשת פינחס". למה נסמכה פרשת קרבנות, למינויו של יהושע? ומה בכלל הקשר לברית בין הבתרים?!. ביאורו הנפלא של האזנים לתורה על הצורך בציווי על הקרבנות דווקא לפני שיהושע הולך להילחם על כיבוש הארץ כחלק מציוד ההגנה שיהיה לו מפני האויבים... לצפייה לצפייה
40015פינחס- קרבן התמיד דווקא מכבש! "שיחה לפרשת פינחס". מדוע מצווה התורה להביא את קרבן התמיד דווקא מכבש? "מה ההבדל בין כבש לגדי?" ביאור נפלא של המהרש"ם מברעזן לאור מדרשי חז"ל. מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לפרשת פינחס"... ארוך אבל שווה!!! לצפייה לצפייה
40016פינחס- רוצות נחלה בארץ ישראל "דבר תורה לפרשת פינחס". בנות צלופחד באות ודורשות נחלה בארץ ישראל. על פי רש"י הן היו צדיקות וחיבבו את ארץ ישראל. מי אמר שהם מחבבות את הארץ? אולי הם היו חובבות נדל"ן?! ביאורו הנפלא של הנצי"ב מוולוז'ין והראיה שגדלותן של בנות צלופחד לא הייתה רק בעצם הבקשה אלא גם בעיתוי שלה... לצפייה לצפייה
40017פינחס- הרצון להיכנס לארץ "משל ונמשל פרשת פינחס". מדוע הקב"ה מצווה את משה רבינו לעלות דווקא עכשיו?! לשם מה הוא מזכיר לו פעמיים את העניין שהוא לא נכנס לארץ, בזמן שבפועל רק בפעם השלישית הקב"ה מתכוון שהוא יעלה באמת? רצונו העז של משה רבינו להיכנס לארץ ישראל הביא אותו פעמיים לנסות אולי התבטלה הגזירה והוא יוכל בסופו של דבר לדרוך בארץ ישראל. לצפייה לצפייה
40018פינחס- לגדול אצל מנהיג "וורט פרשת פינחס". שני מדרשים שמביא רש"י על האופן המניע את משה רבינו כאשר הוא מחפש מנהיג לציבור נראים כסותרים זה את זה. מצד אחד אתה אומר, שמשה רבינו לא דואג לעצמו, אלא דואג רק לציבור - אתה מעלה את הגדולה של משה רבינו... ומאידך משה עסוק רק שהילדים שלו יקבלו גדולה - לא דואג לצרכי ציבור. אז תחליט, הוא עוסק בצרכי ציבור או בילדים שלו?! ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת פינחס"... לצפייה לצפייה
40019פינחס- פיצול ההנהגה של משה "דברי תורה פרשת פינחס". כל אדם מכיר את הבנים שלו טוב מאוד, ובוודאי שמכיר הוא את היכולות של תלמידיו. וכי משה רבינו לא ידע שיהושע מתאים יותר? לשם מה הוא מבקש שבניו יירשו את ההנהגה?! ביאור נפלא של 'ילקוט הראובני' בשם ה'מגלה עמוקות'... לצפייה לצפייה
40020פינחס- עין יפה של מנהיג "פרשת השבוע פינחס - דבר תורה". מהי העין טובה שהתייה למשה רבינו?. מה היא בעצם הנדיבות? ובמה היא באה לידי ביטוי? מבחר דוגמאות למנהיגים שנהגו בעין טובה המלמדים אותנו שיש לעשות חסד ולהיטיב עם הזולת בעין יפה, גם לפנים משורת הדין... לצפייה לצפייה
40021פינחס- הקריטריון למנהיגות יהודית "שיחה לפרשת השבוע פינחס". מהו הקריטריון למנהיגות יהודית?. במה יהושוע היה יותר טוב מבניו של משה רבינו?! אז מה אם הוא מְסַדֵּר אֶת הַסַּפְסָלִים, וְהוּא פּוֹרֵס אֶת הַמַּחְצְלָאוֹת...?! ואם כן מדוע חשב משה רבינו, שבניו כן ראויים למנהיגות? מהי 'מעלת המבקש'? ומה כל זה קשור לימי בין המצרים? "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת פינחס"... לצפייה לצפייה
40022פינחס- מרוויח רק מי שעושה לשם שמים "סיפור עם מוסר השכל פרשת פינחס". לכאורה היו כאלו שהרגו הרבה אנשים שמרדו בה', מדוע דווקא פינחס עלה בשכרו על כולם?! "סיפור לפרשת פינחס" המבאר שמי שעושה לשם שמים ללא נגיעות אישיות הקב"ה מתגמל אותו בהתאם... לצפייה לצפייה
40023פינחס- דקדוקי רש"י בפרשת פנחס "פרשת פינחס דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת פינחס בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
40024פינחס- פינחס שיכך את הכעס "פרשת פינחס משל ונמשל". מי אמר שפינחס שיכך את כעסו של ה'? אולי מיתת עשרים וארבע אלף היא זו שפעלה לשיכוך כעסו של ה'?! משל ונמשל המבארים שפינחס הוא הגורם... לצפייה לצפייה
40025פינחס- שפע גשמי וגאולה "פרשת פינחס דבר תורה קצר". יש אנשים המצפים למשיח רק כדי שיפתור את כל בעיותיהם הכלכליות, שימחק את המינוס בבנק וישפיע שפע של חיי רווחה חומריים... זו איננה ציפייה אמתית ונכונה למשיח!... לצפייה לצפייה
40026פנחס - בין המצרים "פרשת פינחס מילתא דבדיחותא". סיפור על רבי פנחס הלוי הורוביץ אשר על גופו הבין מדוע תושבי עירו אינם חוקים לו כבוד ואילו במקום אחר מתכבד הוא בכבוד מלכים... לצפייה לצפייה
40027פינחס- מי שהתבייש, איננו מנהיג! "פרשת פינחס דרשה קצרה". למינויו של יהושוע אמרו חז"ל: כי הזקנים שבאותו הדור אמרו: "אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה" מהי הבושה?! ביאור נפלא של החיד"א... לצפייה לצפייה
40028פינחס- אש של התלהבות "וורט קצרצר לפרשת פינחס". הסבר נפלא על העושה מצווה מתוך חשק להגדיל ולהאדיר את כבוד ה' בעולם... לצפייה לצפייה
40029פינחס- מידות במצוות הצדקה "דבר תורה לשבת פרשת פינחס". שלושת נקודות הצריכות זהירות במצוות הצדקה נמצאות בפסוק: "בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני"... לצפייה לצפייה
40030פינחס- קנאות של שלום "פרשת פינחס דרשה קצרה". כשקנאות מגיעה מתוך דאגה לזולת אין היא מחלוקת אלא שלום אמיתי... לצפייה לצפייה
40031פינחס- מעלת פינחס ושכרו "פרשת פינחס משל". למה פיחס זכה לשכר כה גדול על שהשיב את חמתו של ה' בעוד משה עשה זאת מספר פעמים ולא הובטח לו כעלום?! משל ונמשל המבארים זאת היטב... לצפייה לצפייה
40032פינחס- המצווה של כולם! "פרשת פינחס וורט". ביאור נפלא המסביר שאם כולם משתתפים במצווה אחת הרי שנחשב הדבר שכל אחד עשאה בעצמו... לצפייה לצפייה
40033פינחס- דרכיה דרכי נועם "פרשת פינחס שיחה קצרה". דברים מאלפים שכתב הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל במחברתו האישית להורות שהקנאות מועילה רק לפרקים. אבל דרך התורה דרכיה דרכי נועם... לצפייה לצפייה
40034פינחס- שכר? רק בעוד שבוע! "לקח מפרשת פינחס". לקח נפלא מפרשת פינחס על כך שאת שכרו על מעשהו הנועז קוראים רק בשבוע שלאחר מכן... לצפייה לצפייה
40035פינחס- הקרבה עצמית "משל לפרשת פינחס". משל ונמשל לפרשת פינחס הבארים מדוע זכה פינחס לשכר כה גדול - "הנני נותן לו את בריתי שלום". לצפייה לצפייה
40036פינחס- יש או אין שכר מצווה? "פרשת פינחס חידוש". אם אין שכר מצווה בעולם הזה מדוע הקב"ה נתן לפינחס את שכרו?! שלשה תירוצים: ביאור נפלא של החתם סופר מתרץ בספר 'תורת משה'. תשובה נוספת מובאת בספר 'שואל ומשיב' להגאון יוסף שאול נטנזון. עוד תירוץ מובא בספר 'תורת איש' להגאון יצחק שלמה אונגר... לצפייה לצפייה
40037פינחס- רועה נאמן "פרשת פינחס דבר תורה קצרצר" משה רבנו מבקש רועה מיוחד - רועה נאמן. ביאור נפלא על בקשת משה: "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה"... לצפייה לצפייה
40038פינחס- פינחס והגאולה "דבר תורה חסידי קצר לפרשת פינחס". מהי הסיבה שפרשת פינחס נקראת תמיד בסמיכות לימי בין המצרים? ביאור חסידי של השפת אמת והרבי מליובאוויטש... לצפייה לצפייה
40039פינחס- במקום שאין איש "פרשת פינחס חידוש". חידוש לפרשת פינחס המבאר שבמקום שאין איש עליך לקחת את המושכות לידיים... לצפייה לצפייה
40040פינחס- הנהגה ופסיקה "פרשת פינחס סיפור". סיפור על ההנהגה של ישיבת פורת יוסף. ההתלבטויות של הרב יהודה צדקה וחכם ציון אבא שאול... וכיצד התמנה הרב יהודה צדקה לראש הישיבה. לצפייה לצפייה
40990פרשת פינחס וימי בין המצרים "דבר תורה לפרשת פינחס וימי בין המצרים". המשנה כותבת שבי"ז - בָטַל הַתָּמִיד – וכי רק התמיד בוטל?! - בוטלה כל העבודה, לא רק התמיד – לא היה תמיד, לא היו מוספים... שום קרבן לא נעשה. ברגע שבוטל התמיד, בוטל הכול?!. ומה זה קשור לפרשת פינחס?... לצפייה לצפייה
131000בין המצרים- להתחזק בביטחון ובאמונה בה' "דבר תורה קצר לימי בין המצרים". רעיון נפלא של ה"כלי יקר" המבאר מהם שני "הגורמים שהביאו לחורבן". ומדוע הימים הללו צריכים חיזוק באמונה וביטחון בה' "משל ונמשל המבארים מהו הביטחון בה' שמגן על עם ישראל"?!, מדוע נוצחו עם ישראל בי"ז בתמוז ובתשעה באב?! "מדוע ימי בין המצרים צריכים חיזוק"?... לצפייה לצפייה
131001בין המצרים- "חסרה עוד דמעה אחת" "דרשה לימי בין המצרים". כמה דמעות ספגו אבני הכותל שריד בית מקדשנו עד ימינו אנו? כולנו "מאמינים בני מאמינים", "ובכל יום אחכה לו שיבוא" אך לפעמים בצוק העיתים מתגנבות אלינו מחשבות של ייאוש "אם אבותינו שהיו כל כך צדיקים לא זכו אז איך אנחנו נזכה"?! "סיפור מרבי נחמן מברסלב" מספר דרשת המועד... לצפייה לצפייה
131002בין המצרים- הרהור תשובה של רגע "דרשה קצרה לימי בין המצרים". "הסיפור על יוסף משיתא" שהגיע לדרגה שפלה שהוציא מנורת זהב מבית המקדש וברגע אחד של תשובה חזר בו והסכים להקריב את חייו למען הקב"ה... איך ברגע אחד של כניסה אל הקודש הכל נראה אחרת. "מה הפסדנו בחורבן הבית"... לצפייה לצפייה
131003בין המצרים- למה קרבן התמיד לא כיפר? "וורט ליז בתמוז". "וורט לימי בין המצרים". אם קרבן התמיד של שחר, מכפר על עברות של לילה, ותמיד של בין הערבים, מכפר על עברות של יום, אז איך נחרב בית המקדש?! ביאור של הלשם בחיבורו שנקרא "ביאור הדע"ה" הקב"ה לא מקבל תשובה שאין עימה חרטה וקבלה לעתיד... לצפייה לצפייה
131004בין המצרים- על עזבם את תורתי "משל ונמשל לימי בין המצרים". ביאור הסתירה אם הגמרא אומרת, שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אז איך יכול להיות שהגמרא כאן אומרת, שהבית הראשון חרב מכיון שלא ברכו בתורה תחילה? בדרך של "משל ונמשל לבין המצרים". מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לימי בין המצרים"... לצפייה לצפייה
131005בין המצרים- אדם הראשון ובית המקדש "שיחה לימי בין המצרים". מה הקשר, בין חטאו של אדם הראשון, לחורבן בית המקדש?. מדוע בפסוק "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד" האותיות ע' ו-ד' גדולות?. העבודה של חודש תמוז ואב היא עבודת העיינים. מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לימי בין המצרים" לצפייה לצפייה
131006שלשת ההפטרות בימי בין המצרים "שיעור לימי בין המצרים". מדוע נבחרו שלושת ההפטרות של תלתא דפורענותא להיות בימי בין המצרים דווקא?. ביאור של התפארת יהונתן: שלושת ההפטרות שקוראים בתמוז ואב הם - דִּבְרֵי יִרְמְיָהוּ – עניין הדיבור, שִׁמְעוּ דְּבַר ה' – עניין השמיעה, חֲזוֹן יְשַׁעְיָהוּ – עניין הראיה... מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לימי בין המצרים" לצפייה לצפייה
131400"חורבן בית המקדש הראשון" "תיאור של חורבן בית המקדש הראשון". פרק ראשון - המובא בשער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. "אגדות החורבן של בית מקדש הראשון", נבואות ירמיהו ופחדיו של נבוכדנצר ועלייתו לירושלים, גלות הילדים, גלות "החָרָש והמסגר", "צדקיהו המלך והמרד" , "חנניה בן עזור - נביא שקר ועלילת השקר", המצור על ירושלים והזוועות, "הובקעה העיר ובטל קורבן התמיד", "שריפת בית המקדש וסופו של צדקיהו", על נהרות בבל, "צערו של ירמיהו וחזרתו לירושלים", צער השכינה ותחנוני האבות ו"רצח גדליה בן אחיקם"... לצפייה לצפייה
131401"חורבן בית המקדש השני" "תיאור חורבן בית המקדש השני". פרק שני - המובא בשער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אגדות החורבן של בית מקדש השני: התאחדות והתחזקות לאחר בניית בית המקדש השני, שנאת חינם והסימנים לחורבן הקרב הסיפור על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, בריחתו של נירון קיסר, זוועות הרב בירושלים, רבי יוחנן יוצא מירושלים ואספסיינוס קיסר והצלת יבנה וחכמיה, הבקעת חומות ירושלים והתוצאה - בית אלוקינו היה לשריפת אש, גאוותו של טיטוס ועונשו, עקיבא ונחמתו, על תרנגול ותרנגולת חרב הר המלך, לצפייה לצפייה
131402חורבן ביתר "תיאור חורבן ביתר" המובא בשער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אגדות החורבן של חורבנה של העיר ביתר לאחר חורבן בית שני. ותקנת חז"ל בברכת המזון את ברכת "הטוב והמטיב". הטוב - שהגופות לא הסריחו, והמטיב - שניתנו לקבורה לאחר שבע שנים... לצפייה לצפייה
131403עשרה הרוגי מלכות "עשרה הרוגי מלכות" פרק שלישי המובא בחוברת שער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אגדות חז"ל על החורבן החל מגזירת הקיסר, עלייתו של רבי ישמעאל לשמים והריגת עשרה הרוגי מלכות: "הריגת רבן שמעון בן גמליאל", "הריגת רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול", "הריגת רבי עקיבא", "הריגת רבי חנינא בן תרדיון", "הריגת רבי יהודה בן דמא", "הריגת רבי חוצפית המתורגמן", "הריגת רבי חוצפית המתורגמן", "הריגת רבי חנינא בן חכינאי", "הריגת רבי ישבב הסופר", "הריגת רבי אלעזר בן שמוע" לצפייה לצפייה
131404"ארבע תעניות"- ימי חשבון הנפש והתעוררות ארבעה הצומות שתיקנו הנביאים על חורבן בית המקדש וגלות ישראל פרק רביעי בחוברת שער האגדה - ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "צום גדליה", "צום עשרה בטבת"ו-"תשעה באב" "חמשה דברים הרעים שאירעו בשבעה עשר בתמוז": "נשתברו הלוחות", "בוטל התמיד", "הובקעה העיר", "שרף אפוסטמוס את התורה", "הועמד צלם בהיכל" אל מול חמשת הדברים שארעו בתשעה באב עם "משל ונמשל לתשעה באב" לצפייה לצפייה
131500הלכות בין המצרים - הלכות ארבע תעניות "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. טעם התענית בשבעה עשר בתמוז, טעם התענית בשלשה בתשרי, טעם התענית בעשרה בטבת. לצפייה לצפייה
131501הלכות בין המצרים- אכילה ושתיה בלילה שקודם התענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. מטרת התענית, הכרזת הצום, זמן התענית, צום עשרה בטבת שחל ביום שישי, תענית יחיד ביום שישי, אכילה ושתיה בלילה שקודם התענית. לצפייה לצפייה
131502הלכות בין המצרים- החייבים והפטורים מן התענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דיני החייבים והפטורים מן התענית: מעוברת, מיניקה, יולדת ומפילה, חולה, זקן מופלג, קטנים, קטן שהגדיל, בעלי שמחה, שתיית הכוס בברית מילה, בעלי שמחה בצום דחוי, ברית מילה דחויה, פדיון הבן, חתן וכלה. לצפייה לצפייה
131503הלכות בין המצרים- פרטים בדיני התענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. פרטים בדיני התענית: שכח וברך, תפנוקים, תרופות, לעיסת תרופות בצום, טעימת התבשיל, נתינת יין בפה המוהל, שטיפת הפה בתענית, האם מותר לעשן סיגריות בצום, הרחת בשמים וסיכום איסורי התענית. לצפייה לצפייה
131504הלכות בין המצרים- מדיני התפילות בתענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. מדיני התפילות בתענית: אמירת "עננו", הפטורים מן התענית, שכח, שכח ואכל, דיני חזרת השליח צבור בתענית, שליח ציבור מתענה, שליח ציבור שטעה, דין המתפלל עם השליח ציבור, טעה בחתימת הברכה, אם החתן או בעלי הברית נמצאים בבית הכנסת ביום התענית והדין בבית האבל. לצפייה לצפייה
131505הלכות בין המצרים- דיני קריאת התורה בתענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דיני קריאת התורה בתענית: קריאת התורה בשחרית ומנחה, רוב מנין מתענים, קורא מתענה, עולה מתענה, ויום השנה. לצפייה לצפייה
131506הלכות בין המצרים- מדיני תפילת מנחה בתענית "הלכות בין המצרים". "הלכות ארבע תעניות" ו-"הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. מדיני תפילת מנחה בתענית: זמן תפילת מנחה, רוב מנין, שאר תעניות, בין השמשות, טלית גדול, דין המאחרים לתפילה בתענית, מנין מאוחר, צדקה - אגרא דתעניתא, לצפייה לצפייה
131507ימי בין המצרים- המקור לבין המצרים ותיקון חצות "הלכות בין המצרים". "הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דיני אמירת תיקון חצות, נשים ותיקון חצות, תיקון חצות בראש חודש אב, תיקון חצות של רבי דוד אביחצירא הי"ד, של הבבא סאלי זיע"א ושל הבבא אלעזר אביחצירא זצוק"ל, דיני תיקון רחל בחצות היום, הדין ביום שאין בו וידוי, תשעה באב ושנת השמיטה. לצפייה לצפייה
131508הלכות בין המצרים- ברכת "שהחיינו" "הלכות בין המצרים". "הלכות ברכת שהחיינו בימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. בגד חדש, פרי חדש בימי בין המצרים. הדין לגביי חולה ומעוברת, דין קטנים, מילה ופדיון הבן ושמחת הראיה. לצפייה לצפייה
131509בין המצרים- זהירות ומנהגי בין המצרים "זהירות ומנהגי בין המצרים". "הלכות ימי בין המצרים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. הזהירות והמנהגים בימי בין המצרים: הליכה יחידי, הכאה, כלי נגינה, "מוזיקה בקייטנה", "חוג נגינה בימי בין המצרים", "שירים וחוגי שירה בבין המצרים", ריקודים, "תספורת ונישואין בימי בין המצרים" ושלשת הפטרות הפורענות - "תלתא דפורענותא" לצפייה לצפייה
131510הלכות תשעת הימים חלק א' "מדיני חודש מנחם אב". "הלכות תשעת הימים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. ברכת "שהחיינו", משפט יהודי עם גוי, דחיית זמן הניתוח, מסיבת שידוכים, קניה ומכירה - משא ומתן של שמחה, רכישת מוצרים, עשיית מלאכה בנה ביתך וקבלנים, כניסה לבית חדש בחודש אב ומצוות מעקה, צביעה וסיוד, דיני פועלים, תפירה, רקמה, סריגה, לימוד תפירה, מלאכות ושאר בעלי מלאכה בתשעת הימים... לצפייה לצפייה
131511הלכות תשעת הימים חלק ב' "הלכות תשעת הימים" אכילת בשר בתשעת הימים והגזרות שלאחר החורבן המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. גדרי אכילת בשר מר"ח אב: ילדים קטנים, חולה, יולדת, טעה וברך, הדין במסעדה, טעימת התבשילים בערב שבת, שאריות מסעודת שבת, סעודת מצוה ובעלי השמחה, אכילת בשר באירועים שונים בתשעת הימים לצפייה לצפייה
131512הלכות תשעת הימים חלק ג' "דיני חודש מנחם אב". "הלכות תשעת הימים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. סיום מסכת בתשעת הימים, סיום משניות וזוהר החל מראש חודש אב לצפייה לצפייה
131513הלכות תשעת הימים חלק ד' "דיני חודש מנחם אב". "הלכות תשעת הימים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. שתיית יין ושיכר בתשעת הימים, דיני רחיצה וכיבוס החל מראש אב, ניקוי חליפה לשבת לצפייה לצפייה
131514דברים האסורים בשבוע שחל בו תשעה באב "הלכות שבוע שחל בו תשעה באב" דיני שבוע שחל בו ט' באב. דברים האסורים בשבוע שחל בו תשעה באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. חומרתו של השבוע, הדינים לגביי תספורת וסירק השיער, כיבוס בגדים, לבישת בגדים מכובסים, מגבות מכובסות, רחיצה במים חמים או קרים בתשעה באב, הדין לגביי רחיצה לנשים וקטנים בט' באב... לצפייה לצפייה
131515דברים המותרים בשבוע שחל בו תשעה באב "הלכות שבוע שחל בו תשעה באב" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דברים המותרים בשבוע שחל בו תשעה באב ואופן ההיתר בדברים המותרים בשבוע זה: גיהוץ בגדים, גזיזת הציפורניים, צחצוח נעליים, ניקיון הבית והדין במצב שתשעה באב חל להיות ביום ראשון, או שחל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון ואין שבוע שחל בו... לצפייה לצפייה
131516דיני שבת חזון - "חזון ישעיהו" "הלכות ודיני שבת חזון" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. הלכות שבת חזון לגביי: תספורת, רחיצה ובגדי שבת. ומה הדין בכל אלו במקרה שתשעה באב חל בשבת (נדחה ליום ראשון)והאם צריך התרה במקרה שטעינו... לצפייה לצפייה
131900 אור בחשיכה - שבת חזון דבר תורה קצר לתקופת בין המצרים ושבת חזון. רעיון נפלא בדרך של משל ונמשל לשבת חזון המיוחדות שבשבת זו הפותחת את ה"שבוע שחל בו" תשעה באב שבוע המצטרף ל"תשעת הימים" הנוהגים בו כל בית ישראל חומרות ודיני אבלות... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏