124000חג סוכות - "פרי עץ הדר" "דבר תורה לחג סוכות". "פרי עץ הדר" סיפור נפלא על רבי מרדכי מנשכיז זצ"ל המלמד מהם סדרי העדיפויות כאשר מזדמן לאדם קיום מצוות גמילות חסד אל מול הידור מצווה... לצפייה לצפייה
124001סוכות- קיום מצווה לשם שמים "סיפור לחג סוכות". התורה מצווה: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" מהי חביבות מצווה? ואיך ניתן לקיימה שלא על מנת לקבל פרס... נלמד מהגאון אליהו מווילנא זצ"ל... לצפייה לצפייה
124002ערב סוכות- "לשלוט על הכעס" "דבר תורה לערב חג הסוכות". "מהו הגבול שלחייב אדם לשלוט בכעסו?" "סיפור על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב" זצ"ל איך הצליח לעורר רעש גדול בשמים בעצם שליטתו המלאה במידת הכעס בערב חג הסוכות... לצפייה לצפייה
124003סוכות- המילה "סכה" והמשמעות בכשרותה "רעיון של הגאון מוילנא לחג סוכות". "הלכות דפנות הסוכה הנרמזים בשם סוכה". "שלשת סוגי הסוכות הכשרות" לגביי דפנות הסוכה נמצאים ברמז במילה "סכה"... לצפייה לצפייה
124004חג סוכות - הסוכה שהצילה "סיפור נפלא לחג הסוכות". "סיפור מרגש לחג סוכות" על סוכתו הנפלאה והמיוחדת של רבי דוד מלעלוב זצ"ל שנעלמה בלילה אחד... ופיתרון התעלומה שנתגלתה לאחר שנים בדרך אגב... (אלה מועדי) לצפייה לצפייה
124005סוכות- "ראשון לחשבון עוונות" "מדרש לחג סוכות" "משל ונמשל לחג סוכות" שמביא המדרש להסביר את מה שישראל עושים בחג סוכות ואיך בזה שנוטלים לולביהם ביו"ט ראשון של סוכות, ומהללים ומקלסים לפני הקב"ה - הקב"ה מתרצה להם ומוחל להם... לצפייה לצפייה
124006סוכות- "גימטריות לחג סוכות" "גימטריות לחג סוכות" רעיונות לדברי תורה בחג סוכות" קישורים בין סוכות למצוות הצדקה ע"י גימטרייה, ארבעת המינים כנגד תרי"ג מצוות ורמז למי שקונה אתרוג עם לולב נאה זוכה לחיי העולם הזה והבא... לצפייה לצפייה
124007למה עושים סוכה דווקא לאחר יום הכיפורים? "דבר תורה קצר לסוכות" רעיון קצר לסוכות המבאר "למה עושים סוכות אחרי יום הכיפורים ולא לאחר פסח?" תירוצו הנפלא של החידושי הרי"ם - אין דעת לעובר עבירה, אלא אם כן עשה תשובה... רק לאחר שה' סולח ניתן לעשות סוכה... לצפייה לצפייה
124008סוכות- ראשון לחשבון עוונות? "דבר תורה קצר לחג הסוכות" מדוע ט"ו בתשרי - חג הסוכות הוא ראשון לחשבון עוונות? האם אי אפשר לעשות עבירות ב-4 הימים שבין יוה"כ לסוכות?! בנוסף שאלתו של הרב אלזרוב: "ולקחתם לכם ביום הראשון" - ראשון לחשבון עוונות! מה הקשר?! וביאורו הנפלא... לצפייה לצפייה
124009סוכות- הבן עולה על אביו "רעיון נפלא לחג הסוכות" למרות שיש ירידת הדורות ותמיד האב גדול מהבן, כמאמר חז"ל: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם ראשונים כבני אדם אנחנו כ..." למעט שלשה דברים וסוכות שבו עושים תשובה מאהבה הוא אחד מהם... לצפייה לצפייה
124010סגולה בסוכה שלא מדברים לשון הרע! "רעיון נפלא לחג סוכות של הגאון מוילנא" רעיון שמביא הגאון מוילנא לסגולה מיוחדת שיש לסוכה שלא מדברים בה לשון הרע וההוכחה לכך... והקשר למה שמוסיפים בברכת המזון בימי חג הסוכות:"הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"... לצפייה לצפייה
124011סוכות- להסתופף בצל השכינה "משל ונמשל לחג הסוכות" הקשר בין הימים הנוראים לסוכות מבואר על ידי משל נפלא הממחיש שלאחר ר"ה ויוה"כ וההתעלות הרוחנית אומר הקב"ה - אם אתם רוצים לזכות בהגנתי על חייכם, בריאותכם ורכושכם ומשפחתכם- עליכם לחסות בצילא דמהימנותא - בסוכה. לצפייה לצפייה
124012סוכות - הקשר בין התורה לסוכה "רעיון של הגאון לסוכות" רעיון נפלא שמביא הגאון מווילנא בו הוא עורך הקבלה בין התורה לסוכה והוא מצא קווי דימיון בין השניים. בנוסף רמז לשתי המצוות שקיומם נעשה עם כל הגוף - סוכה ויישוב ארץ ישראל... לצפייה לצפייה
124013סוכות- בסוכה ה' צריך למחול לנו! "סיפור על רבי יהודה הנשיא" המשמש כ- "משל לחג הסוכות" הממחיש שבעצם זה שאנחנו באים ומסתופפים תחת הסוכה של הקב"ה למרות שיצאנו חייבים בדין לאחר יום הכיפורים בכל זאת אם באנו להסתופף תחת צילה דמהימנותא - ה' צריך למחול לנו! לצפייה לצפייה
124014חג הסוכות- זכר לענני הכבוד "דבר תורה לחג הסוכות" הסוכות שאנו עושים היום הם זכר לענני הכבוד. מדוע דווקא ענני כבוד? הרי היו ניסים כמו המן והבאר? מדוע לזכרם לא עושים שום חג? בנוסף: מדוע לא עושים זכר למן ולבאר? סוכה זכר לענני כבוד שיש בה לקח לדורות - הסתפקות במועט... לצפייה לצפייה
124015מדוע סוכות הוא זמן שמחתנו? "דבר תורה לסעודה בסוכה" שלשה טעמים לכך שסוכות הוא זמן שמחתנו. ומה הקשר בין שמחה למידת הענווה?! רעיון נפלא של האדמו"ר מאמשרוב על הפסוק: "והיית אך שמח" ורמז יפה שהביא הגאון מוילנא להשלמת הרעיון... לצפייה לצפייה
124016סוכות- זמן שמחתנו על מה השמחה? "מהותה של שמחה בסוכות" שלשה טעמים למצוות השמחה בחג הסוכות. שיוצאים מנצחים עם לולב, זה מראה שה' רוצה שנמשיך לשרת אותו. זהו הניצחון הגדול והשמחה שיש בניצחון הזה... לצפייה לצפייה
124017ההשקפה היהודית בחג הסוכות "דבר תורה לסוכות" תירוץ של הצדיק ר' יצחק מאיר מגור, בעל "חידושי הרי"ם" על שאלת הטור הרי סוכות היו למעשה בחודש ניסן למה נצטווינו על כך בתשרי?! החשיבות בהכנסת אורחים לסוכה. הכנסת אורחים של עם ישראל אין לה אח ורע באומות העולם את הראייה לכך מצא ר' משה מקוברין זצ"ל... לצפייה לצפייה
124018סוכות- מהו ה"הדר" שבאתרוג? "דבר תורה לחג הסוכות" ישנם אנשים המהדרים במצוות שבין אדם למקום, אך, מזלזלים מאד במצוות שבין אדם לחברו. או להיפך, מוטב היה, אם לא היו מהדרים כל כך אבל היו שלמים ומקיימים את שני סוגי המצוות: הן בין אדם למקום, והן בין אדם לחברו... לצפייה לצפייה
124019סוכות- דרך חיים מהנענועים בלולב "סיפור מיוחד לחג הסוכות". ביאור נפלא על נטילת ארבעת המינים והניענועים בלולב. ובנוסף סיפור על דרך חיים שהתווה ראש ישיבת "פורת יוסף" הרב יהודה צדקה זצ"ל לתלמיד שבא לשאול בעצתו מהניענועים בלולב... לצפייה לצפייה
124020סוכות- דירת ארעי מביאה שמחה "משל ונמשל קצרים לסוכות" משל ונמשל המבארים שרק מתוך תחושת הארעיות שיש בסוכה ניתן להגיע לשמחה אמיתית... עושים סוכת ארעי כדי להבין ששום דבר כאן לא שלנו, וכשאדם אין לו הרי הוא יכול לשמוח... לצפייה לצפייה
124021"המצטער פטור מן הסוכה" "רעיון נפלא לחג הסוכות" מדוע רק במצוות סוכה יש דין "המצטער פטור מן הסוכה"?! והרי בכל מצוות התורה אין דין שמצטער פטור מן המצווה? נהפוך הוא- לפום צערא אגרא?! תירוץ מדהים של הבאר יוסף מאושרוב זצ"ל... לצפייה לצפייה
124022סוכה ולולב כלקח לשנה החדשה "משל ונמשל למועדי ישראל - סוכות" משל ונמשל המבארים את טעמן וסודן של שתי מצוות החג - הסוכה והלולב... "אינו דומה היחיד העושה את המצווה לרבים העושים את המצווה" בעמל הפרנסה יש סיפוק וגאווה לאדם בהצלחותיו ובעושרו, אבל עבודת הבורא משובחת היא כשהיא נעשית בצוותא... לצפייה לצפייה
124023סוכות- פתיחת דף חדש "דבר תורה לסוכה" דבר תורה קצר המבאר את המעבר בין יום הכיפורים לחג הסוכות והאחדות הנדרשת מאיתנו ולכן השמחה הגדולה דווקא בסוכות שבו נאמר: "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" - מלמד שכל בני ישראל ראוים לישב בסוכה... לצפייה לצפייה
124024שיאה של התשובה היא בחג הסוכות "משל ונמשל לימי חג הסוכות" איך יתכן לומר "כשלת בעוונך"? הרי כישלון הוא מעידה - עברה שנעשית בשוגג ללא כוונה ואילו עוון משמעותו עברה שנעשתה במזיד?! תשובה נפלאה בדרך של משל ונמשל שמביא המדרש לאות כי בסוכות יש תשובה מיוחדת שבה הזדונות הופכים לזכויות... לצפייה לצפייה
124025מצוות חג הסוכות מורות על עזרה הדדית "דבר תורה לימי הסוכות" אם נתבונן נראה שבמצוות חג הסוכות יש מכנה משותף העוברות כחוט השני והוא: הקשר לזולת וההתחברות עם הכלל. מהו אם כן הלקח הצפון בחג הסוכות (שהוא מגשר בין יוה"כ להושענא רבה) בחג ובהלכותיו: הסוכה, ארבעת המינים מצוות השמחה. הן חג הסוכות הוא זמן שמחתנו?!... לצפייה לצפייה
124026"הקבלת שלשת הרגלים לעבודה בשדה" "דבר תורה לחגי ישראל - סוכות" כדי להבין את התהליך שעבר עם ישראל עד הכנסו לארץ הקודש יש תחילה להבין את תהליך גידול התבואה וממנו להבין את הקשר לשלשת הרגלים כאשר גולת המועדים - חג הסוכות! לצפייה לצפייה
124027"אמרות לחג הסוכות" "וורטים לחג סוכות" מדוע בפסח אומרים חצי הלל ובסוכות כל יום גומרים את ההלל? ומהו הקשר בין קרבנות לאמירת הלל?! רעיון נפלא של הבני יששכר על ייחודיות ארבעת המינים: על כל צמח וצמח, ועל כל עץ ועץ יש מלאך שאומר לו- גדל! חוץ מארבעת המינים שה' בעצמו ואומר להם- גדל!... לצפייה לצפייה
124028שלשת הרגלים כנגד חטא העגל "דבר תורה לשלשת הרגלים" רעיון נפלא של הבן יהוידע המבאר כיצד ניתנו לנו שלשת הרגלים על מנת לכפר על חטא העגל... בנוסף רעיון נפלא של ספר כותנות עור המראה איך בלעם הרשע מנסה לעורר את חטא העגל... ועל כך הוכיחה אותו האתון: "למה זה הכיתני שלוש רגלים"... לצפייה לצפייה
124029סוכות- "מתכון לשמירת מצוות" "שיחה לחג סוכות". "דרשה לסוכות" המבארת את "ההבדל בין יהודי לגוי שבא לידי ביטוי במצוות הסוכה". "מדוע שביקשו הגויים מצווה אחת הקב"ה בחר דווקא במצוות סוכה?" והלא הקב"ה יכל להביא עוד מצוות?! ביאור נפלא של הספר 'שירת דוד' המוצא את "המתכון לשמירת מצוות - סוכה!" לצפייה לצפייה
124030סוכות- ולישרי לב שמחה! "וורט לחג הסוכות". "וורט לסוכות" המבאר "מדוע חג הסוכות הוא זמן שמחתנו?". "למה יהודי שמח דווקא לאחר יום הכיפורים?"... ראשי תיבות המראים את "הקשר בין מחילת העוונות ביום הכיפורים לשמחה בחג הסוכות" והייחודיות של מצוות סוכה המקרבת את הגאולה... לצפייה לצפייה
124031סוכות- שמחה זכר לחורבן?! "דבר תורה לשמחת בית השואבה". כתוב במשנה, שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. וקשה, הלא תמיד כשאנחנו נזכרים במשהו מבית המקדש אנחנו מתאבלים: שוברים כוס בחופה, משיירים מאכל בסעודה, שמים אפר על הראש... והנה בשמחת בית השואבה אנו רוקדים זכר למה שרקדו בבית המקדש?! לרקוד על החורבן של בית המקדש?! ביאור נפלא של הרב רוזנבלום בדרך של "משל ונמשל לשמחת בית השואבה"... לצפייה לצפייה
124032סוכות- זכר לחורבן וזכר למקדש דבר תורה קצר לשמחת בית השואבה". "מה ההבדל בין זכר לחורבן וזכר למקדש". "מדוע חוגגים את שמחת בית השואבה?" מה ההבל בין הפסוק: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" לבין הפסוק: "ציון היא דורש אין לה" לצפייה לצפייה
124033סוכות- התשליך וניסוך המים "וורט קצר לחג סוכות". מהי השמחה שיש בחג הסוכות ודדוקא על שאיבת המים - "ושאבתם מים בששון"?! ביאור נפלא של רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל המבאר גם את הקשר לתשליך שעשינו ביום כיפור... לצפייה לצפייה
124034סוכות- זכר לענני כבוד "דרשה לחג סוכות". פסק השולחן ערוך שהסוכה - היא זכר לענני כבוד. ביאורו המופלא של החיד"א משלשה חכמים שונים: בשם רבי חיים כפוסי, בשם רבי יהודה חאבילייו ובשם רבי ישועה זיין והוכחה שלו מהפסוקים המדברים בעניין סוכה לצפייה לצפייה
124035סוכות- כנגד יעקב אבינו "דרשה קצרה לחג סוכות". הטור כותב שהמועדים נתקנו כנגד אבות, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד יעקב. מהי המעלה שיש אצל יעקב אבינו של "ולמקנהו עשה סוכות" שבזכותה זכו ישראל וקיבלו את חג הסוכות?! ביאור נפלא של הגאון רבי מאיר צבי ברגמן... לצפייה לצפייה
124036סוכות- בתחילת השנה או בסוף? "דרשה קצרה לסוכות". בתורה מוזכר ב' פעמים חג סוכות, במקום אחד נאמר שהחג בתחילת השנה, ובמקום אחר הוא ממוקם בסוף השנה. מתי אם כן חל חג הסוכות בתחילת השנה או בסוף השנה?! ביאור נפלא של ה'פנינים יקרים' המיישב את הסתירה בין הפסוקים בדרך נפלאה... לצפייה לצפייה
124037סוכות- סגולת הסוכה ומעלתה "דבר תורה לסוכה". "מהי סגולתה של הסוכה?". "איזו מעלה יש ליושב בסוכה?". הסוכה היא "צלא דמהימנותא", כפי שנקראת בזוהר הקדוש, וענינה לחסות בצל ה'. אדם הזוכה לחסות בצלו יתברך זוכה לרחמים מיוחדים, אף שעל פי דין, אינו ראוי להם. ראיה יפה לכך שמביא הגה"צ רבי נתן וכטפויגל זצ"ל... לצפייה לצפייה
124038סוכות- שמחה לכל השנה "דבר תורה לשמחת בית השואבה". רעיון לשמחת בית השואבה שמביא ספר 'נועם שיח' להביר כיצד השמחה בחג הסוכות משפיעה על השמחה של כל השנה כולה... ומי מאיתנו יפספס את ההזדמנות לשמוח כל השנה?!... לצפייה לצפייה
124039סוכות- יסוד השמחה היא האחדות "דרשה קצרה לשמחת בית השואבה". מה מקורה של "שמחה יתירה" זו דווקא בחג הסוכות?! מדוע רק כאשר ישנה אחדות פורצת השמחה? רבי שמואל רוזובסקי המסביר את הקשר בין היציאה מהבית לסוכה לבין האחדות הלבבות בעם ישראל... לצפייה לצפייה
124040סוכות- ברכה מתוך שמחה "דרשה לשמחת בית השואבה". מהי המשמעות של הפסוק: "והיית אך שמח"? ביאורם ש לרש"י, אבן עזרא והאברבנל המביאים בשבח מעלת השמחה ודברי הפלא יועץ שהפליג בשכרו של השמח בחג הסוכות... לצפייה לצפייה
124041סוכות- רק מי שאין לו יכול לשמוח "סיפור לשמחת בית השואבה". מדוע דווקא חג הסוכות נקרא 'זמן שמחתנו', הלא גם בשאר החגים אנו שמחים כיון שנעשו לנו ניסים, ומה המיוחד בסוכות שמביא שמחה יותר משאר המועדים?! סיפור על אחד שחיפש אדם מאושר ומצא דווקא את זה שאין לו... לצפייה לצפייה
124042סוכות- עיננו לך תלויות "וורט לחג סוכות". מדוע עושים את חג הסוכות? מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, האם בגלל שהיו סוכות ממש או זכר לענני כבוד. נשאלת אם כן השאלה: רבי עקיבא שאמר סוכות ממש, הלא לא היה בזה שום נס ולמה עושים זכר לזה בכל שנה?! ביאור נפלא של ה'נחלת פינחס'... לצפייה לצפייה
124043סוכות- דווקא לאחר יום כיפורים "חג סוכות - וורט". "מדוע מגיע חג סוכות דווקא לאחר יום הכיפורים?". מה ההוראה שעלינו ללמוד בעבודת ה' דווקא בשל העובדה שחג הסוכות מגיע מיד לאחר יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
124044סוכות- לא מתבייש! "סיפור לסוכות". "סיפור על רבי לוי יצחק מברדיטשוב". סיפור על הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א ועל מנהגו להזמין לסוכתו דווקא אנשים פשוטים, מן הדרגה הנחותה ביותר... לצפייה לצפייה
124045סוכות- מעלת הסוכה מהר הבית "סיפור לימי סוכות". איזו מצווה מתקיימת בכל הגוף ממש סוכה או העלייה להר הבית בחג הסוכות? ביאור נפלא של הרבי מקולושיץ מתוך דברי זקינו האדמו״ר משינאווא בעל ״דברי יחזקאל״... לצפייה לצפייה
124046סוכות- הסוכה מפיגה צער! "וורט לחול המועד סוכות". עניין הפטור והצער מן הסוכה בביאורם של בעל ה"חידושי הרי"ם" ובעל ה"תפארת שלמה" המבאר את המאמר באופן מיוחד לצפייה לצפייה
124047סוכות- לעשות הכול בשביל פרנסה "סיפור לחול המועד סוכות". מה ענה הרב הקדוש 'בעל הלב שמחה' זי"ע לאברך שהגיע אליו והתלונן על מצבו הקשה ועל הפרנסה הדחוקה שמעבירה אותו על דעתו?!... לצפייה לצפייה
124048סוכות- לחפש את ארבעת המינים "סוכות סיפור קצר". סיפור על הגאון רבי רפאל סולובייצ'יק. אלו ארבע מינים חיפש הגאון רבי רפאל סולובייצ'יק בימים שבין יום כיפור לסוכות?... לצפייה לצפייה
124049סוכות- להחזיק מעמד "סוכות דבר תורה קצר". ביאור נפלא של בעל הסולם לפסוק: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר..." המביא לידי ביטוי את השאלה: האם החלטות שקיבלנו בראש השנה ויום הכיפורים, יחזיקו מעמד עד לשנה הבאה, ולא יתפוגגו תוך זמן קצר!... לצפייה לצפייה
124050סוכות- לראות אותך בתנאי שטח "משל לחול המועד סוכות". "משל ונמשל לחול המועד סוכות" המבארים מדוע סוכות מגיע לאחר יום הכיפורים, ומה נדרש מאיתנו בסוכות כהכנה לקראת הושענא רבה זמן החתימה האחרונה לפני ביצוע הנתינה לשנה טובה ומתוקה... לצפייה לצפייה
124051שמחת בית השואבה- חגיגה על חורבן?! "דבר תורה לשמחת בית השואבה". רעיון נפלא המובא בספר המועדים של הרב מתתיהו סלומון (משגיח ישיבת ליקווד בארה"ב), במאמרי חג הסוכות שלו, הוא מביא שאלה שהוא שמע מפי הגאון ר' יחזקאל סרנא (ראש ישיבת חברון בירושלים) בדרך של "משל ונמשל לשמחת בית השואבה".... לצפייה לצפייה
124100חג הסוכות - זמן שמחתנו "דבר תורה לחג סוכות" מתוך המבוא לחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה המבאר את תחושת הקדושה ואת הקרבה המיוחדת לה' יתברך בימים אלו ולבדוק באופן אישי שהשמחה אכן ממלאה את הלב וחודרת אל פנימיות הנפש - "זמן שמחתנו"!!! לצפייה לצפייה
124101מהי המשמעות המיוחדת של חג הסוכות? "דבר תורה לחג הסוכות". "כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי" ביאור נפלא במחלוקת התנאים באלו סוכות מדובר. רבי אליעזר שאומר: "ענני כבוד" ורבי עקיבא שאומר: סוכות ממש עשו להם - נראה כי למעשה אין כאן מחלוקת בעצם העובדות. וכי הדיון הוא לזכר מה חוגגים את חג הסוכות. בחינה של שני הטעמים, וממקנה ברורה כי למעשה שניהם משלימים זה את זה לרעיון אחד... (חג הסוכות באגדה ובהלכה) לצפייה לצפייה
124102סוכות- התאמנות על ה' "רעיון לשיחה בחג הסוכות" לשם מה נדרשת הסוכה בימנו?! מה הקשר של הסוכה שבנו אבותינו בזמן המסעות במדבר לימנו אנו?! ואם אכן הדבר מבטא את תקופת המדבר יש לשאול מה המיוחד בתקופת המדבר שלזכרו אנו חוגגים שבוע שלם מחוץ לבית הקבע ויושבים בדירת ארעי? ביאורו הנפלא של ה"שפת אמת"... לצפייה לצפייה
124103סוכות- מדרשי חז"ל למשמעות חג הסוכות "מדרש לחג סוכות" מקבץ מדרשי חז"ל על תקופת המדבר וההקשר של תקופה זו לחג הסוכות והצורך במנהיגים כמשה, אהרון ומרים שיכלכלו את העם בדרך. השולחן ערוך פסק שהסוכות שאנו עושים כיום הם זכר לענני הכבוד שהיו במדבר. עיון בנס "ענני הכבוד" והמשכיותם לכל אורך 40 שנות המדבר... לצפייה לצפייה
124104חג הסוכות בירושלים - בזמן שבית המקדש היה קיים "העליה לרגל בחג הסוכות" בזמן שבית המקדש היה קיים - כיצד היו עולי הרגל מתאספים ובאים לירושלים?, השמחה של העולים ומקבלי הפנים שהיו בירושלים. מהי "שמחת בית השואבה"? "ניסוך המים" ומשמעותו. תיאור על פי מדרשי חז"ל על ההכנות, ההתרחשות והשמחה שהייתה בירושלים בחג הסוכות... לצפייה לצפייה
124105האושפיזין בחג הסוכות "האושפיזין בחג הסוכות" מעלת הלימוד משבעת הרועים הנאמנים של עם ישראל, שהם: אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך. כאשר בכל יום יש ללמוד מדרכיהם כפי שפסק המטה אפרים... לצפייה לצפייה
124106אברהם אבינו - האושפזין ביום הראשון "לימוד ליום ראשון של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל - הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין שדווקא ביום הראשון של חג הסוכות מזמינים את "אברהם אבינו" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124107יצחק אבינו - האושפזין ביום השני "לימוד ליום שני של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל -הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום השני של חג הסוכות מזמינים את "יצחק אבינו" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124108יעקב אבינו - האושפיזין ביום השלישי "לימוד ליום שלישי של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל -הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום השלישי של חג הסוכות מזמינים את "יעקב אבינו" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124109משה רבנו - האושפיזין ביום הרביעי "לימוד ליום רביעי של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל -הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום הרביעי של חג הסוכות מזמינים את "משה רבנו" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124110אהרון הכהן - האושפיזין ביום החמישי "לימוד ליום חמישי של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל -הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום החמישי של חג הסוכות מזמינים את "אהרון הכהן" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124111יוסף הצדיק - האושפיזין ביום השישי "לימוד ליום שישי של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל - הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום השישי של חג הסוכות מזמינים את "יוסף הצדיק" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124112דוד המלך - האושפיזין ביום האחרון "רעיון ללמידה ביום שביעי של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל - הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום השביעי והאחרון - הושענא רבה של חג הסוכות מזמינים את "דוד המלך" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124203סוכות- לא שואלים מה נשתנה "סיפור קצר לחג סוכות". "סיפור על חכמה יהודית" המביא בצחות את הטעם מדוע הילדים לא שואלים בחג הסוכות "מה נשתנה?"... סיפור המובא בספר וקראת לשבת עונג המסביר את "ההבדל בין פסח לסוכות" לגביי הקושיות של "מה נשתנה?"... לצפייה לצפייה
124500מהלכות חג הסוכות מקבץ הלכות לחג הסוכות. קובץ הלכות לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה. חג הסוכות בתורה מניין?, לימוד הלכות חג הסוכות קודם החג, "האם אומרים ווידוי בימים שבין כיפור לסוכות?", הזהירות הנדרשת בימים שבין כיפור לסוכות ו"האם אומרים תיקון חצות בחודש תשרי ובחול המועד סוכות?" לצפייה לצפייה
124501הלכות בניית הסוכה מקבץ הלכות בניית הסוכה לחג הסוכות. קובץ הלכות לבניית הסוכה המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה. בניית הסוכה על ידי תלמיד חכם, עדיפות בו יותר מבשלוחו, דין בניית הסוכה ע"י גוי, אישה וקטן, דין סוכה ישנה, דין בניית הסוכה בחול המועד ובערב שבת, מיקום הסוכה, בניית הסוכה בבית הכנסת וברחוב, דיני סוכה גזולה, תקנת השבים, החובה של בניית סוכה בכל בית למרות המאמץ הכרוך בזה... לצפייה לצפייה
124502הלכות דפנות הסוכה מקבץ הלכות דפנות הסוכה לחג הסוכות. קובץ הלכות על כשרות דפנות הסוכה ותהליך בניית הסוכה לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה. מספר הדפנות, עמידות של הדפנות בפני הרוח, מידות המינימליות של הסוכה ומידת הגובה המקסימלית של הסוכה, דין לבוד - וסדר בניית הסוכה... לצפייה לצפייה
124503הלכות ודיני הסכך למצוות סוכה מקבץ הלכות ודיני הסכך לחג הסוכות. קובץ הלכות ודיני הסכך למצוות סוכה לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: שלשת התנאים לסכך כשר, רוחב הקורה, דין דבר המעמיד וסכך לנצח, קשירת הסכך, סכך פסול וכשר בעירבוביא, דין חבלי כביסה ופרגולה, דין אוויר בסכך ודופן עקומה, כמות הסכך הנדרשת לסוכה, מה הדין אם נפל הסכך בשבת או ביום טוב?, דין סכך שמתרומם ברוח... לצפייה לצפייה
124504הלכות ודיני נוי הסוכה מקבץ הלכות ודיני נוי הסוכה. קובץ הלכות סוכה וקישוטיה לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: "האם צריך לקשט את הסוכה"?, "האם אפשר להשתמש בפרוכת לקישוט הסוכה"?, דין קישוט הסכך ותליית סדין לנוי, "מהו גובה הקישוטים בסוכה"?, הנאה מהקישוטים, הסכך והדפנות של הסוכה, "האם מותר להוציא קישוטים מהסוכה אם יורד גשם?" "האם מותר לקשט באתרוג שביעית?". מי צריך לקשט הבעל או האישה? לצפייה לצפייה
124505הלכות ערב חג סוכות מקבץ הלכות לערב חג הסוכות. קובץ הלכות לערב חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: המצווה לשמוח ולשמח, מקווה טהרה בערב החג, דין האכילה בערב החג, הכנת נר והדלקת נרות, היכן מניחים את הנר בסוכה?, מה מברכים בהדלקת נרות בסוכה?, האם הנשים צריכות לברך שהחיינו בערב חג סוכות?, לצפייה לצפייה
124506הלכות ליל חג הסוכות מקבץ הלכות לליל חג הסוכות. קובץ הלכות ליל חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: הכניסה לסוכה, הקידוש וכוס של ברכה, הזימון וברכת המזון בחג הסוכות, לימוד משניות בסוכה... לצפייה לצפייה
124507הלכות ודיני ישיבה בסוכה מקבץ הלכות ודיני ישיבה בסוכה בחג הסוכות. קובץ הלכות ודיני ישיבה בסוכה לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: זכר לענני הכבוד, חביבות ומעלת מצוות הישיבה בסוכה, הריהוט והכלים בסוכה, דיני כבוד הסוכה, הלימוד בסוכה, מה עדיף תפילה בסוכה או בבית הכנסת?, מי פטור מהסוכה?, דין המצטער בלילה הראשון ובשאר ימי החג, דין ברית מילה בימי חג הסוכות, דין ישיבה בסוכה לשליחי מצווה, אנשי הביטחון או מטיילים. דין נשים לגביי ישיבה בסוכה וברכת לישב בסוכה... לצפייה לצפייה
124508הלכות ודיני אכילה בסוכה מקבץ הלכות ודיני אכילה בסוכה בחג הסוכות. קובץ הלכות ודיני אכילה בסוכה לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: אכילת פת בלילה הראשון, זמן האכילה והקידוש בסוכה, מתי חייבים לאכול בסוכה?, מהו זמן הברכה "לישב בסוכה"?, דין אכל ושכח לברך "ליישב בסוכה", מה הדין אם אדם אוכל בעמידה בסוכה?, על אילו מאכלים יש חובה לברך "ליישב בסוכה"?, האם יש לברך בכניסה לסוכת חברים?, מה הדין לאחד שיצא באמצע הסעודה מחוץ לסוכה?, מהו ההבדל בין מצה לסוכה?, האם קטן חייב בסוכה?... לצפייה לצפייה
124509הלכות ודיני השינה בסוכה מקבץ הלכות ודיני השינה בסוכה בחג הסוכות. קובץ הלכות לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: חיוב השינה בסוכה, שנת עראי והנרדם חוץ לסוכה, דין סוכה קטנה והמתהפך בשנתו בסוכה, דין המצטער בסוכה, מה הדין אם האישה קשה לה כשבעלה ישן בסוכה ולא ישן בבית?... לצפייה לצפייה
124510הלכות ארבעת המינים - כללי מקבץ הלכות ארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה. הציווי בתורה, זיהוי ארבעת המינים - הלכה למשה מסיני, הוצאות מצווה - לא בחינם ובשמחה, האם קטן חייב בארבעת המינים? האם מותר לקנות ארבעת המינים בהקפה או מילד קטן?... לצפייה לצפייה
124511הלכות ודיני האתרוג - ארבעת המינים מקבץ הלכות כשרות האתרוג בארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות כשרות האתרוג - ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: חלקי האתרוג, מהו הצבע שצריך להיות לאתרוג?, מה דין אתרוג המנומר?, מהו הגודל שצריך לאתרוג?, איזו צורה צריכה להיות לאתרוג?, דין חזיזית ועלים שבאתרוג, דין אם נשבר העוקץ או הפיתם של האתרוג, דין אתרוג שנסדק או נקלף, דין של אתרוג מורכב או ששרתה עליו רוח רעה, מהו האתרוג המהודר ביותר?, אתרוג של טבל או ערלה - פסול!... לצפייה לצפייה
124512הלכות ודיני הלולב - ארבעת המינים מקבץ הלכות לולב מארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות לולב של ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: תבנית הלולב צורתו ואורכו, מה הדין אם נפתחו העלים של הלולב?, דין לולב שנקטם ראשו, לולב עקום מה דינו?, לולב עקום מה דינו?, מהו הלולב המהודר ביותר?, האם יש דין של ערלה בלולב?.... לצפייה לצפייה
124513הלכות ודיני הדס - ארבעת המינים מקבץ הלכות הדס מארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות הדס של ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: הגדרה של ההדס, תבנית ההדס, הגדרה של הדס שוטה, מה הוא האורך של ההדס, מה המשמעות של ההידור: "עליו חופים את עצו"? מה הגודל של עלי ההדס?, מה הדין אם נקטם ראשו של ההדס?, מה הדין אם יש על ההדס ענבים קטנים?, מהו ההדס המהודר ביותר?, האם יש דין ערלה בהדס? לצפייה לצפייה
124514הלכות ודיני ערבה - ארבעת המינים מקבץ הלכות ערבה מארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות ערבה של ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מהי ערבה מן התורה?, תבנית הערבה, אורך הערבה, מה הדין אם נקטם ראש הערבה?, מה הדין אם נקטמו העלים של הערבה? או נתחוררו העלים?, מהו לַבְלוּב?, מהי הערבה המהודרת ביותר?, האם יש דין ערלה בערבה? ומהו הידור מצווה בערבה?... לצפייה לצפייה
124515הלכות ודיני ארבעת המינים בשנת שמיטה מקבץ הלכות ודיני ארבעת המינים בשנת השמיטה. קובץ הלכות ארבעת המינים בשנה השביעית לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מה הדין אתרוג שיש בו קדושת שביעית? דין אתרוג שחנט בשישית, דין אתרוג שחנט בשביעית, קניית אתרוג מעם הארץ בשנת השמיטה, שיווק אתרוגים לחו"ל בשנת השמיטה, האם דיני השמיטה נוהגים בלולב, הדס וערבה? ומה הדין אם גדלו בשדה שנעבדה בשביעית?... לצפייה לצפייה
124516הלכות ודיני נטילת ארבעת המינים מקבץ הלכות ודיני נטילת ארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות נטילת ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: הידור וזמן מצוות נטילת ארבעת המינים, האם צריכים ליטול ארבעת המינים דווקא ליד הכותל המערבי?, האם נוטלין ארבעת המינים בשבת?, כיצד יש לאגוד את הלולב?, האם צריך לאגוד את ארבעת המינים קודם לחג?, האם מותר לטלטל את ארבעת המינים בחג? ומה הדין בשבת?, מה מברכים על ארבעת המינים? ומתי צריך לברך שהחיינו?, סדר הניענועים וקריאת ההלל, סדר ההקפות ומה הדין אם שכח לברך, האם עושים הקפות בשבת?, האם נשים חייבות בארבעת המינים? והאם חייבות לברך?, האם נשים חייבות בניענועים? לצפייה לצפייה
124517הלכות יום טוב מקבץ הלכות יום טוב לחג הסוכות. קובץ הלכות יום טוב לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: דין הטועה בתפילת יום טוב, מלאכות האסורות והמותרות ביום טוב, לצפייה לצפייה
124518הלכות חול המועד - סוכות מקבץ הלכות חול המועד לחג הסוכות. קובץ הלכות חול המועד לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מהי ההנהגה הראויה בימי חול המועד?, שמחת החג ועבודת ה' במועדים, דיני הזכרת יעלה ויבוא בחול המועד, מלאכות המותרות והאסורות בחול המועד ודין "דבר האבד", עלייה לרגל ו"הקבלת פני רבו", "שמחת בית השואבה"... לצפייה לצפייה
124900חול המועד סוכות- לנצל את השבוע משל ונמשל לחול המועד סוכות. מדוע אדם שהולך לעבודה בימי חול המועד נקרא: "מבזה את המועדות"?! מה הקב"ה מצפה שנעשה שבוע שלם?!... משל ונמשל המבארים מהי מטרת חול המועד סוכות... לצפייה לצפייה
124901לא משתלם לעבוד בחול המועד "סיפור לחול המועד סוכות" סיפור נפלא לחול המועד סוכות, סיפור שהיה עם ר' מצליח מאזוז זצ"ל הממחיש איך שחול המועד ניתן על מנת להתחזק בדרכי ה' ותורתו ובוודאי שלא משתלם לעבוד בחול המועד לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏