37000קרח- הקנאה מאפסת חשיבה "דבר תורה לפרשת קורח". "הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״ הסברו הנפלא של רבי משה אלמושנינו זצ"ל על משנה זו. "סיפור מליצי לפרשת קרח" הממחיש את נכונות דבריו... לצפייה לצפייה
37001קורח- מי אתה קורח?! "משל ונמשל לפרשת השבוע קרח". מתי לאדם ראוי להציג את ייחוסו ומתי עדיף שפשוט ישתוק?!... לשאול את עצמנו בכל יום: מי אנחנו?! מה השגנו יותר מאחרים? והאם בשביל הישג כזה כדאי להתפאר?!... לצפייה לצפייה
37002קרח- דאגת יעקב לצאצאיו "משל ונמשל קורח". היכן הדאגה של יעקב אבינו?! הלא יתכן שאם היה נזכר שמו הקב"ה היה מרחם מעט ולא מאבד את כולם במיתה משונה שכזו?! "משל ונמשל לפרשת קורח" נפלא המבאר כיצד דאג יעקב לבניו... לצפייה לצפייה
37003קרח- קנאת סופרים תרבה חכמה?! "חידושים לפרשת קרח". מה הבעיה שקורח קינא באליצפן, הרי חז"ל אמרו: "קנאת סופרים תרבה חכמה"?! ומדוע היה עונשו שבעלה אותו האדמה?!. יש שני מקרים בתורה שנראים לכאורה זהים: אשת פוטיפר, וכלת יהודה- תמר. אחד נדרש לגנאי ואילו האחר נדרש לחיוב מדוע?! . לצפייה לצפייה
37004קרח- "קורח ועדתו" "דבר תורה קצר לפרשת קרח". מדוע נקראת המחלוקת - "מחלוקת קורח ועדתו"? הרי הוא והם לכאורה היו בעצה אחת ואם היה ראוי לומר מחלוקת העדה?! "רעיון יפה לפרשת קורח". לצפייה לצפייה
37005קרח- מחלוקת על שם קורח "דבר תורה קצר לפרשת קורח". מדוע דווקא נקראה המחלוקת על שם קרח? היכן 250 איש ודתן ואבירם?!... "קורח הוא המאפיין למחלוקת הן בפנימיותו והן בחיצוניות שהראה כלפי חוץ. לצפייה לצפייה
37006קרח- לשבח כדי לא לבייש "משל ונמשל לפרשת קורח". המבארים שכל השבח שהתורה נותנת לקרח ול-250 האנשים: "נשיאי העדה קריאי מועד אנשי שם" זה בכדי לא לביישם... מתאים כ-"דבר תורה קצר לפרשת קורח" לצפייה לצפייה
37007קרח- להבין במי מדובר... "משל פרשת קורח". המבאר איך דור דעה שקיבל את התורה חטא בחטאים כאלו של קנאה שנאה ותחרות?! ואם כך הם פני הדור מדוע מפארת אותם התורה "נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם"?! רעיון נפלא ששמעתי מהרב ברוך רוזנבלום שליט"א. לצפייה לצפייה
37008קרח- הקשר בין פרה אדומה למחלוקת? "פרשת קרח דבר תורה קצר". של הרב ברויידה בהסברו למדרש פליאה שאומר: מה ראה קרח לחלוק על משה רבנו איש האלוקים? ראה פרה אדומה מהו אם כן הקשר בין פרה אדומה למחלוקת קרח?! ותירוץ נפלא על כך... לצפייה לצפייה
37009קרח- העונש של שמים וארץ "וורט לפרשת קרח". העונה על השאלה מדוע נידון קרח בשתי מיתות גם נשרף וגם נקבר? ומה הקשר של השמים והארץ לעונש קרח ועדתו? "קרח היה לא מן הבלועים ולא מן השרופים". אלא נבלע ונשרף. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת קרח". לצפייה לצפייה
37010קרח- "הדמגוגיה של קרח" "סיפור לפרשת קרח". סיפורו של קרח על משה ואהרון והתעללותם באלמנה המסכנה על פי המובא ב"ילקוט שמעוני לפרשת קורח". "כיצד הצליח קרח לגרור אחריו את כל העדה?". מדוע בכלל האמינו לו? כמה זהירות נדרשת שלא להיכנס למחלוקת ובפרט מחלוקת שאינה לשם שמים ומכוונת לגדולי ישראל... לצפייה לצפייה
37011קורח- לקח מקח רע! "וורט פרשת קרח". על פתיחתה של הפרשה: "וַיִּקַּח קֹרַח" ומבאר ריש לקיש במסכת סנהדרין קט: שלקח מקח רע לעצמו... מהו ה'מקח רע' שלקח קורח?! ביאור נפלא של הבן איש חי המסביר את המאפיין של קורח שלצערנו, כל מעמדו היה מנותב לכבוד ושררה – הוא מכוון לעולם הזה ותו לא... לצפייה לצפייה
37012קורח- מה נזכרת עכשיו?! "דבר תורה קצר קרח". מה קרה שאחרי חטא המרגלים בחר קרח לקום ולהתלונן על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל? אם באמת הוא קינא בו, היה עליו להתלונן כבר בעת המינוי - מה הוא נזכר עכשיו?! ביאור נפלא של ר' יהונתן אייבישיץ שני תירוצים... לצפייה לצפייה
37013קורח- מה חשוב לך באמת? "סיפור עם מוסר השכל פרשת קורח". על אחד שהעדיף להתחיל את יום העבודה ורק אחר-כך להתפלל. איך יודעים מה חשוב לך? - לפי איך שאתה מתחיל את היום... "סיפור עם מוסר השכל לפרשת קורח" לצפייה לצפייה
37014קורח- "ובני קורח לא מתו" "מוסר השכל פרשת קורח" בניו של קורח נשארו בחיים. "וורט קצר לשבת קורח" המביא לתובנה שאמנם קורח נבלע אך בניו נשארו בחיים... לצפייה לצפייה
37015קרח- גדולה שלא מומשה "פרשת קרח סיפור עם מוסר השכל" יש כוח מיוחד בכל אחד מאיתנו ובמקום להשפיע על הסובבים אותנו, להעשיר את ידיעותינו בתורה ובנביאים אנו בוחרים להיות כקורח ולנתב את הכוחות למחלוקת במקום להשתמש בהן לאחדות... הקב"ה נתן לך יכולות שאין לאחרים - תממש אותם לדברים טובים! לצפייה לצפייה
37016קורח- מצוות ביקור חולים "דבר תורה פרשת קרח". למה צריך לבקר חולים?. "כמה פעמים צריך ללכת לבקר חולה?". האם אדם מכובד חייב במצוות ביקור חולים?" או שזה כמו בהשבת אבידה שזקן ואינה לפי כבודו פטור? "סיפור על רבי אריה לוין" שקיים זאת הלכה למעשה לצפייה לצפייה
37017קורח- לעשות בלי חשבון! "פרשת קרח שיחה". מהו חטא 'החשבון'?. מה הקשר בין חטאו של אדם הראשון לחטאי דור המדבר?. מה הקשר בין קורח לאדם הראשון?! אומר שלמה המלך - אֲשֶׁר עָשָׂה הָאֱלֹהִים אֶת הָאָדָם יָשָׁר וְהֵמָּה בִקְשׁוּ חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים... אדם הראשון עשה חשבון - איך יהיה קידוש ה'... בזמן שמה שה' ביקש ממנו לעשות זה היה קידוש שם שמים הכי גדול... לצפייה לצפייה
37018קורח- השטות של קורח! "פרשת קרח משל ונמשל". קורח מטועני ארון היה, מה ראה לשטות זו? - מה השטות שהייתה בו? הוא זיהה פוטנציאל בצאצאים שלו ורצה שזה יבוא לידי מימוש – מה שטות בזה?! ובפרט שזו לא הייתה המצאה של קורח – אלא הוא ראה זאת ברוח הקודש?! ביאור נפלא בדרך שך "משל ונמשל לשבת קרח" לצפייה לצפייה
37019קורח- מה ששלך, שלך! "משל לפרשת קרח". "בוקר ויודע ה' את אשר לו". איזו תשובה נותן להם משה, וכי הם לא ידעו שהקב"ה קבע גבולות?! כיצד קשר משה את בריאת העולם בבקשת קורח להקטיר קטורת?! "משל ונמשל לפרשת השבוע - קורח" המבארים שמה ששלך- שלך! ואף אחד לא יוכל לקחת את זה ממך... לצפייה לצפייה
37020קורח- חוקת - בלק "רעיון לפרשת קרח". הקשר בין קרח, חוקת ובלק. בכל אחת מהפרשיות קורח - חוקת - בלק יש את האות קו"ף. ביאור נפלא של הספר דודאי יעקב בפרשת קרח בשם רבו, כיצד כל מיקום של האות קו"ף בשם הפרשה מעיד על הקדושה ומאין היא נובעת... לצפייה לצפייה
37021קורח- העין שהטעתה את קורח "חידושים לפרשת קרח". "מה הטעות שהייתה לקורח?". "מה גרם לקורח לבוא לידי הטעות הזו?". שלשה תירוצים שונים המבארים באופן נפלא את הטעות של קורח שהביאה לחורבן ואבדון של כל משפחתו... לצפייה לצפייה
37022קרח- דקדוקי רש"י בפרשת קרח "פרשת קרח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת קרח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
37023קרח- למי יש עמוד שידרה? "סיפור עם מוסר השכל על לחץ חברתי" לפרשת קרח המסביר שמי שיש לו 'עמוד שדרה' מוביל ומקבל החלטות על פי השכל הישר ולא מתוך 'לחץ חברתי'... לצפייה לצפייה
37024קרח- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת קרח" דגשים בפרשת תולדות לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע קרח. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
37990"פרשת קורח וחודש תמוז" "חודש תמוז פרשת קרח" הקשר בין פרשת קרח לתחילתו של חודש תמוז. מה הקשר בין קורח לראש השנה?! ומה מקשר זאת לתחילתו של חודש תמוז? רעיון נפלא לזמן תשובה... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏