31000בהר- דרור לכולם! "וורט לפרשת בהר". תשובתו של הרב ראובן קרלשטיין לשאלה: איך התורה מבטיחה חופש לכל האנשים בשנת היובל? הלא יש אנשים שאין להם קרקע או אין להם עבדים?! לצפייה לצפייה
31001בהר- אתה כאן רק אורח "משל ונמשל לפרשת בהר". "וספרת לך שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה" לשם מה האריכות הזו?! "משל ונמשל לפרשת בהר" שמביא המגיד מדובנא זצ"ל המבאר שאין אנו אדונים בעולם הזה... לצפייה לצפייה
31002בהר- בזכות הקפדה על השמיטה "סיפור לפרשת בהר". "סיפור על שמירה של שנת השמיטה" על איך שהקפדה על שנת השמיטה הצילה את ממון יקר וחשוב מפני גניבה של תכשיטים יקרים... "לשמוע בקול הרב"... לצפייה לצפייה
31003בהר- הזהירות בהונאת דברים "פרשת בהר סיפור". אונאת דברים והזהירות שנהגו בו גדולי ישראל... סיפור על ה"חפץ חיים" ורעיון נפלא של הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל האוסר על האדם להונות גם את עצמו... לצפייה לצפייה
31004בהר- "גיבורי כוח עושי דברו" "פרשת בהר סיפור". "סיפור מושב תלמי אליהו". החקלאים שבכל שנת השמיטה מתגברים על הרצון לטפל בקרקע עליהם נאמר: "גיבורי כוח עושי דברו" "סיפור המוכיח שאדם המקיים את מצוות הקב"ה ירוויח הוא כפל כפליים... לצפייה לצפייה
31005בהר- ועשת את התבואה לשֹלש השנים "סיפור על שמיטה פרשת בהר". "שמיטה מושב קוממיות". סיפור ידוע המובא בספרו של הרב רבנשטיין המביא כיצד הבטחת ה' לשומרי השמיטה: "ועשת את התבואה לשֹלש השנים" התקיימה במלואה במושב קוממיות... לצפייה לצפייה
31006בהר- להרוויח לא ממה שמחסר לשני "פרשת בהר דבר תורה". "למה ריבית רק בכסף?". מה הקושי של אדם להבין שאסור לקחת ריבית? למה אסור שיהיה נשך ומרבית, בעוד על מסחר מותר לך להרוויח?! ובכלל מדוע הקב"ה לא מרשה לך לקחת ריבית?! לצפייה לצפייה
31007בהר- לא יכול להשתחרר - תשלם! "דבר תורה לפרשת בהר". אם אדם תרם להקדש והוא חושב שיש משהו יותר טוב מה הבעיה שהוא יחליף?!. בנוסף אדם שתרם חפץ לבית המקדש ורוצה לפדותו בחזרה - עליו לשלם תוספת קנס של 20 אחוז מערך החפץ, בעוד שאם חברו יזכה בו הרי שישלם את המחיר הרגיל. היכן ההיגיון?! לצפייה לצפייה
31008בהר - שומר שמיטה? אתה גיבור! "דבר תורה קצר בהר". מה מיוחד בשומרי שביעית? והלא לכל מורה יש גם שנת שבתון (כל שש שנים שנה אחת הוא בחופשה) ואף אחד לא אמר על המורים בישראל "גיבורים"?! "סיפור על חקלאי שומר שמיטה" שהייתה לו תשובה ניצחת מדוע הוא ראוי לתואר "גיבור"! לצפייה לצפייה
31009בהר- האמונה עדיפה על פחד! "פרשת בהר דבר תורה". איזו דרך ישרה שיבור לו האדם? ישא וייתן עם בני אדם באמונה ולא יאנה את הבריות. שאלתו של הבאר משה מאושרוב: אדם שלא נושא ונותן באמונה, הוא גנב! הוא גזלן?! ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
31010בהר- אי אפשר לקיים? לפחות תלמד! "דבר תורה קצר לפרשת בהר". כל המצוות והפרטים נאמרו בהר סיני, אבל למה בחרו דווקא את מצות השמיטה לצוות עליה במעמד הר סיני?! ובפרט שזו מצווה שהחיוב שלה יהיה רק בעוד שישים ואחת שנים?! ביאור נפלא "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" לצפייה לצפייה
31011בהר- שמיטה אצל הר סיני! "בהר דבר תורה". "תשובה לשאלתו של הערוך לנר": מדוע מכל המצוות כולם, המצוות הנוספות שנאמרו לפני מעמד הר סיני, היו שמיטה ויובל? כפי ששואל רש"י - מה עניין שמטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני? ומסקנתו על פי דברי המכילתא - 'שמיטה אצל הר סיני' לצפייה לצפייה
31012בהר- שואבים כוחות "שיחה לפרשת בהר". מה הקשר בין מצוות השמיטה למעמד הר סיני בו אמרנו "נעשה ונשמע"? פרשת בהר, רובה ככולה, עוסקת במצוות הקשורות לעניינים של שמיטה ויובל. מה לענייני שמיטה ויובל לכוהנים?! אדרבה, הדבר שהכי לא קשור לכוהנים, זה שמיטה ויובל, כי אין להם חלק בארץ, הם לא מקבלים נחלה... למה נכנסה כאן דווקא, מצות שמיטה ויובל?! ביאור נפלא של הבאר יוסף להבנת העניין... לצפייה לצפייה
31013בהר- היובל והכוהנים "רעיון לפרשת השבוע בהר". מה הקשר של שמיטה לחומש ויקרא המוגדר כ"תורת כוהנים?. "מהי שנת היובל". במה שווה שנת היובל לספירת הטומר? ובמה היא שונה?. "מהו הנוסח של ברכת היובל?". "מי מברך את ברכת היובל?... לצפייה לצפייה
31014בהר- מעמד הר סיני והיובל "דבר תורה פרשת בהר". "הקבלה בין מעמד הר סיני והיובל" נקודות החיבור שמביא הרב רוזנבלום בין שנת היובל למעמד הר סיני - חירות גופנית וחירות רוחנית אל מול חירות גשמית וחירות רוחנית... לצפייה לצפייה
31015בהר- שנת היובל משחררת את כולם! "פרשת בהר דבר תורה". "מהו השם יובל"?. מהי המחלוקת בין רש"י והרמב"ן לגביי המשמעות של המילה יובל?. מדוע נאמר: "וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-יֹֽשְׁבֶיהָ"? היה צריך לומר וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-עבדיה?! ביאור נפלא של ספר 'הכתב והקבלה'... לצפייה לצפייה
31016בהר- מי המלך שלך? "חידוש לפרשת בהר". מדוע דווקא ביום הכיפורים מצווים לשחרר עבדים. לא מצאת יום להתעסק בשחרור עבדים ושחרור קרקעות, רק ביום הכיפורים?!. אם כבר אתה רוצה לשחרר אותם?! תשחרר אותם יום לפני ראש השנה! ביאור נפלא של המהר"ל... לצפייה לצפייה
31017בהר- רק מלאך יכול לעמוד ביובל! "דבר תורה לפרשת השבוע בהר". מתי מתחילה שנת היובל בתשרי, או ביום הכיפורים?!. אם מקדשים אותה בראש השנה, אז מה קורה במהלך עשרה ימים האלה?. "שנת היובל היא תהליך נפשי לאדון". רק מלאך יכול לשחרר עבד ולא לעבוד שנתיים רצופות בקרקע... לצפייה לצפייה
31018בהר- הונאה גזל שלא מרגישים! "רעיון לדבר תורה פרשת בהר". מדוע התורה משבחת את האבות דווקא על עוון הגזל? הרי הם גם לא אכלו חזיר וקיימו את כל התורה?! גזל של הזולת איננו בהכרח פריצה או גניבת מכונית. גזל יכול להיות בעיקר על ידי הונאת דברים. מספר דוגמאות להונאה שמביא הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
31019בהר- לא לזלזל באף אחד! "פרשת בהר סיפור עם מוסר השכל" המלמד שלעולם אל תזלזל במישהו אחר, אין לך לדעת מי הוא העומד לפניך. יהיה בעינך כגדול אף אם הוא קטן... לצפייה לצפייה
31020בהר- צדקה היא דרך מילוט מיום רעה "סיפור מרגש לפרשת בהר". סיפור המובא בספר "טובך יביעו" הממחיש מהו השכר שהשם נותן לאדם שנותן צדקה לעני ואיך הנותן צדקה נמלט בעבור מצווה זו מיום רעה... לצפייה לצפייה
31021בהר- הקב"ה נצרך תמיד "משל ונמשל לפרשת בהר". מדוע אם ההורים אומרים לי לחלל שבת עלי לשמוע בקול ה'? הרי שלשה שותפים באדם וההורים הם הרוב?!... ביאוש של הספר 'שער בת רבים' על דרך "משל ונמשל לפרשת בהר"... לצפייה לצפייה
31022בהר- אתה רק אורח... "משל לפרשת בהר". חיי האדם בעולם הזה, נדמה לאדם שרבים ועצומים ימי חייו בעולם הזה, כיון שעושה את החשבון לפי מספר ימים, אך אם יעשה זאת בשמיטות יבין שהוא רק אורח כאן... לצפייה לצפייה
31023בהר- ההבדל בין צדיק לחסיד "דבר תורה לפרשת בהר". מה ההבדל בין צדיק לחסיד על פי משנתו של האדמו"ר מקוצק... לצפייה לצפייה
31024בהר- זהירות בכבוד הזולת "סיפור עם מוסר השכל" לפרשת בהר. כיצד נזהר ר' חיים עוזר בכבודו של רב אחד שהיה בטוח שהוא צודק גם במחיר שהשני יחשוב שהוא טועה... לצפייה לצפייה
31025בהר- מלווה בריבית כופר בעיקר! "רעיון לפרשת בהר". להבנת מאמר חז"ל שכל המלווה בריבית כאילו כותב שטר ומחתים אותו שתוכן השטר שהוא כופר באלוקי ישראל... לצפייה לצפייה
31026בהר- מלווה בריבית לא יקום! "דבר תורה קצר פרשת בהר". להבנה של מאמר חז"ל: "מי שמלווה בריבית אינו עומד בתחיית המתים". ביאורו הנפלא של הכתב סופר לפרשת בהר לצפייה לצפייה
31027בהר- להבין שפרנסה מאת השם "סיפור עם מוסר השכל לפרשת בהר" סיפור עם מוסר השכל המביא לתובנה שלא משנה כמה נעבוד בסופו של יום, את הפרנסה ה' נותן למי שהוא רוצה... "סיפור עם בעל מנורת המאור". לצפייה לצפייה
31028בהר- שכר מצווה מראש?! "סיפור לפרשת בהר". וְצִיוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי לָכֶם בַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית וְעָשָׂת אֶת הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים. התורה מבטיחה לשומרי השמיטה שהקב"ה ייתן להם בשנה השישית פי 3 הייתכן?! ממתי הקב"ה נותן שכר על מצוות? ועוד ממתי משלמים מראש על מצווה שטרם קויימה בכלל?! לצפייה לצפייה
31950בהר בחוקותי- החיבור בין פרשת בהר לבחוקותי "דבר תורה בהר בחוקותי". מהו החיבור בין פרשיות בהר בחוקותי?. כל דבר שמחברים, צריך לדעת שזה לא סתם שבחרו חז"ל לחבר דווקא את הפרשיות הללו. "מהו החיבור שיש בין פרשת בהר לבחוקותי?". החיוב והעונש... לצפייה לצפייה
31951בהר בחוקותי- להתנתק מהגשמיות ולהתחבר לרוחניות! "דבר תורה פרשת בחוקותי". מה הקשר לכל הנושאים שבפרשה: שמיטה, יובל וריבית? ואיך אלו קשורות להכנה לחג מתן תורה?. ביאור נפלא של האדמו"ר מאיזביצא - הקב"ה בחר בשלושת המצוות המופיעות כאן בפרשה – שמיטה, יובל וריבית כדי לנתק אותנו מהם ולחבר אותנו לחג השבועות... לצפייה לצפייה
31952בהר בחוקותי- התרופה לחמדת הממון "בהר בחוקותי דבר תורה". אין לך מחלה ממאירה יותר מהרדיפה של האדם אחרי הכסף! הקב"ה ידע שהכסף בנפשו של האדם, הוא ידע שזו התכונה של האדם - הוא ידע את גודל המחלה. לכן הוא גם נתן לה אמצעי הגנה ותרופות. מהי התרופה לתאוות הממון? לצפייה לצפייה
129001ספירת העומר - שבתות תמימות "משל ונמשל לימי ספירת העומר". הממחישים את הצורך בניצול הזמן ובפרט בימי ספירת העומר... לצפייה לצפייה
129002ספירת העומר- להתרחק ממצרים "ספירת העומר דבר תורה". מדוע סופרים מהמספר הקטן למספר הגדול? והרי זה היה צריך להיות בדיוק ההפך צריכים לדעת כמה נשאר עד מתן תורה ולא כמה כבר עבר?! "מדוע סופרים מה שעבר ולא כמה נשאר"?! תשובות נפלאות שמביאים חז"ל... "משל ונמשל לימי ספירת העומר" המבאר באופן נפלא את אחד התרוצים... לצפייה לצפייה
129003ספירת העומר- מפסח עד פרוס עצרת "שיחה לספירת העומר". האם ימי ספירת העומר הם מרוממים, כפי שאומר הרמבן שהם כחולו של מועד, מדוע מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא דווקא בין פסח לעצרת?! מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לימי ספירת העומר"... לצפייה לצפייה
129004ספירת העומר- זילזלו או קינאו?! "מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא?" האם מפני שלא נהגו כבוד - זילזלו אחד בשני או משום שהייתה עיניהם צרה זה לזה בתורה? ביאור של הבן יהוידע והלקח לגבינו... לצפייה לצפייה
129005ספירת העומר- איך מתכוננים לקראת קבלת התורה? "דבר תורה לימי ספירת העומר" מדוע זכו משה רבינו ורבי עקיבא להיבחר על ידי הקב"ה כנותני התורה? משה רבינו אבי התורה שבכתב ורבי עקיבא אבי התורה שבעל-פה. "סיפור על רבי עקיבא" ומסקנתם של תלמידי ר' ישראל סלנטר – העבודה שלנו בימים האלה, שבין פסח לעצרת, זו ההכנה לקראת קבלת התורה. מהי הסיבה שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא ב- ל"ב ימים? ומה הקשר לקניין הל"ב?... מעובד מ"שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לספירת העומר". לצפייה לצפייה
129006ספירת העומר- קודם הבהמה אחר כך אתה! "דבר תורה קמר לימי ספירת העומר". מדוע הקרבן הבא מיד לאחר חג הפסח, הוא קרבן העומר ולא שתי הלחם? מדוע התורה מקדימה את קרבן השעורים, לפני שמביאים את קרבן החיטים -שמובא רק לאחר חמישים יום? מדוע ההתחלה היא דווקא בקרבן שעורים? ביאור נפלא של האזנים לתורה לצפייה לצפייה
129007הגדולה של ימי ספירת העומר "המשמעות של ימי ספירת העומר" הרי אם כל הסיבה שספירת העומר היא הכנה לקראת חג מתן תורה, ספירת העומר היא רק הדרך להגיע אל היעד - חג השבועות. - מה היא אם כן המעלה של הימים הללו?! - ביאור נפלא של הרב פינקוס בדרך של משל ונמשל על "חשיבות ימי ספירת העומר" לצפייה לצפייה
129008ספירת העומר- בדיקה ושבעה נקיים "מה הקשר בין סוטה לקורבן העומר"? ומה "הקשר בין שבעה נקיים לספירת העומר"?. מדוע קרבן העומר בא למחרת חג הפסח?". לאחר שמביאים קרבן העומר, סופרים ספירה. מה הספירה הזאת? "מדוע לאחר שמביאים קרבן העומר, סופרים ספירה של שבעה שבועות?". לצפייה לצפייה
129009ספירת העומר- קרבן העומר ומנחת סוטה "ספירת העומר דבר תורה קצר". אַל תְּהִי מִצְוַת הָעֹמֶר קַלָּה בְּעֵינֶיךָ - שֶׁעַל יְדֵי מִצְוַת הָעֹמֶר עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ. היתכן?! וכי קרבן העומר עושה שלום בין איש לאשתו?! - מנחת סוטה היא העושה שלום בין איש לאשתו?!... ביאור נפלא כל "הקשר בין קרבן העומר ומנחת סוטה" לצפייה לצפייה
129010ספירת העומר- ההכנה לקבלת חמשת חומשי התורה "ספירת העומר הכנה למתן תורה". ביאור נפלא של הגאון מוילנה, לאחר שסיכם עבורנו את כל הפסוקים הראשונים, שבחמישה חומשי תורה ומסקנותיו מדהימות... לצפייה לצפייה
129011ספירת העומר- דרך ארץ קדמה לתורה "ספירת העומר משל ונמשל". משל ונמשל המבארים לשם מה נדרשים ימי ספירת העומר לפני חג השבועות? ואם ימים אלו כל כך חשובים למה התורה לא כותבת על החשיבות שלהם?! לצפייה לצפייה
129201ספירת העומר- האובדן הגדול "ספירת העומר מדוע אנו נוהגים מנהגי אבלות". רעיון נפלא של הרב יחזקאל אברמסקי המבאר על פי המדרש מהו האובדן הגדול בימי ספירת העומר, ומדוע האבל נמשך כבר 2000 שנה?... לצפייה לצפייה
129499ספירת העומר- "נושא ונותן בעול עם חברו" "דבר תורה לימי ספירת העומר". ביאור של רבי אהרון קוטלר על רבי עקיבא המבאר במה זכה לתואר: "אבי התורה שבעל פה" אדם ש"נושא ונותן בעול עם חברו" יכול להנחיל מתורתו לאחרים: "סתם משנה רבי מאיר סתם ברייתא רבי נתן וכולהו אליבא דרבי עקיבא"... לצפייה לצפייה
129500ספירת העומר- הכרת הטוב "סיפור עם מוסר השכל לספירת העומר". אדם שלא מכיר טובה לא יוכל לנהוג כבוד באלו שעזרו לו. סיפור מיוחד הממחיש מסירות אל מול אי הכרת טובה מצד המקבל... לצפייה לצפייה
129501ספירת העומר- בחירתו של רבי עקיבא למנהיג "ספירת העומר לדון לכף זכות". "סיפור על רבי עקיבא", כיצד הוא עומד בו ומה היה בבחירתו של רבי עקיבא שהפך אותו למנהיג כל כך חשוב ונערץ... "משל ונמשל לספירת העומר". "לדון לכף זכות" לצפייה לצפייה
129550 "הִלְכוֹת לימי סְפִירַת הָעֹמֶר" "הִלְכוֹת לימי סְפִירַת הָעֹמֶר". המובאים בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: מִצְוַת סְפִירַת הָעֹמֶר, מִצְוַת סְפִירַת הָעֹומֶר, זְמַן הַסְּפִירָה, אֲכִילָה קֹדֶם הַסְּפִירָה, לְשֵׁם יִחוּד קֹדֶם הַסְּפִירָה, סְפִירַת הָעֹמֶר שֶׁל גְּאוֹן עוּזֵנוּ רַבִּי יִשְׂרָאֵל אֲבִיחֲצִירָא "הַבַּבָּא סָאלִי", החייבים והפטורים ממספירת העומר, דין אדם שטעה בספירה, מִנְהֲגֵי יְמֵי הָעֹמֶר: פִּרְקֵי אָבוֹת,נִשּׂוּאִין, כְּלֵי נְגִינָה, שֶׁהֶחֱיָנוּ, קְנִיַּת בְּגָדִים וְדִירָה חֲדָשָׁה, תִּסְפֹּרֶת, ל"ג לָעֹמֶר, עֲלִיָּה לְמִירוֹן וּלְקִבְרוֹת הַצַּדִּיקִים, מִדִּבְרֵי הַבַּבָּא סָאלִי וּבְנוֹ רַבִּי מֵאִיר אֲבִיחֲצִירָא זִיעָ"א עַל הָעֲלִיָּה לְמִירוֹן, מִנְהָג הַחֲלָקֶה. לצפייה לצפייה
129551"למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר" "למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר?" מבחר תשובות רבותינו על "הסיבה שלא מברכים שהחיינו על ספירת העומר". לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏