2000לך לך - האם חזרנו בתשובה? "דבר תורה לפרשת לך לך". ההוכחה שחזרנו בתשובה - "משיב הרוח ומוריד הגשם" עצם העובדה שרק בימים הללו אנו מתחילים לשאול ולבקש גשמים היא האסמכתא לכך שחזרנו בתשובה האומנם?!. משל נפלא על הדרך שצריך האדם לצפות לגשם... לצפייה לצפייה
2001לך לך - היכן נמצא העושר?! "דבר תורה קצר לפרשת לך-לך". הקב"ה מבקש מאברהם אבינו לצאת מהמקום שבו הוא נמצא. "סיפור לפרשת לך לך" המובא בילקוט שמעוני על תלמידו של רשב"י שחשב שהתעשר אך לבסוף התברר שאף אחד לא מקנא בו... לצפייה לצפייה
2002לך לך - איך נדע לכבד אורחים? "דבר תורה לפרשת השבוע לך לך". "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" מדוע מכניס אורחים גדול כאברהם צריך לנדוד?! סיפור על רבי נחום מצרנוביל זצ"ל המלמד שהקב"ה מלמד אותנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה... לצפייה לצפייה
2003לך לך - אלוקי יעקב "רעיון לפרשת השבוע לך לך". "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך" מדוע אומרים אלוקי יעקב ולא אלוקי ישראל?! רעיון נפלא של המקובל רבי שמשון מאוסטרופולא זצ"ל המבאר זאת בדרך מיוחדת לצפייה לצפייה
2004לך לך - אנשי סדום "ילקוט שימעוני לפרשת לך לך". "ואנשי סדום רעים וחטאים.." הילקוט שמעוני מביא: כי הדיינים שהיו בסדום היו שקרנים, מזייפים הדין ומטים את הדין כרצונם. "שלשה סיפורים לפרשת לך לך" להבנת רשעותם ואכזריותם של אנשי סדום. לצפייה לצפייה
2005לך לך - חוט ושרוך נעל "משך חכמה קצר לפרשת לך לך". "רעיון קצר לפרשת לך לך" של המשך חכמה על דברי הגמרא: "בשכר שאמר אברהם אבינו: "אם מחוט ועד שרוך נעל", זכו בניו לשתי מצוות: לחוט של תכלת, ורצועה של תפילין" לצפייה לצפייה
2006לך לך - כל הצומות בפסוק אחד "רמז נפלא בפרשת לך לך". על הפסוק: "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" בפסוק הזה רמוזים כל 6 התעניות הקבועות בשנה והקשר שדווקא פסוק זה מספר על השעבוד של בני ישראל במצרים. לצפייה לצפייה
2007לך לך- "ישראל הם מעל המזל!" "דבר תורה פרשת לך לך". הוכחה נפלאה מפרשת השבוע שהקב"ה מרים את אברהם אבינו מעל כל המזלות ולמעשה קובע: ש"ישראל הם מעל המזל" בכוחו של יהודי לשנות את מה שנגזר עליו "סיפור לפרשת לך-לך". "סיפור על בתו של רבי עקיבא" המראה כיצד הצליחה בתו של רבי עקיבא להינצל מהנחש בליל כלולותיה... לצפייה לצפייה
2008לך לך- נאמנות עקבית בכל מצב! "סיפור לשולחן שבת פרשת לך לך". אברהם אבינו הגיע בכוחות עצמו לאמונה מוחלטת בהקב"ה למרות שכל בסביבה בה גדל וחי הייתה "מוצפת" בעבודת אלילים. הוא לא איבד את אמונתו גם בניסיונות הכי קשים. "סיפור לפרשת לך לך" הממחיש שנאמנות היא לא רק שנוח לך... לצפייה לצפייה
2009לך לך- "למען שמו באהבה" "דבר תורה לפרשת לך-לך". לאחר ניצחון מוחץ במלחמה שניהל אברהם אבינו, הוא לא מוכן לקחת ממלך סדום מאומה ונשאלת השאלה: מדוע?! ביאורו הנפלא של ה"משך חכמה לפרשת לך לך" בדרך של "משל ונמשל לשבת לך לך" המבאר מדוע זכה אברהם אבנו במתנה כל כך גדולה - בארץ ישראל... לצפייה לצפייה
2010לך לך- "בעל המעה הוא בעל הדעה!" "סיפור לשבת פרשת לך לך". סיפור נפלא המבאר את האמירה השגורה בפי כל: "בעל המאה הוא בעל הדעה!" ו"סיפור לפרשת לך לך" עם רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל המבאר מפרשת השבוע בדרך צחות כמה שזה נכון. וכראיה את סוד ההצלחה של אברהם אבינו כגדול המחזירים בתשובה של כל הזמנים... לצפייה לצפייה
2011לך לך- אמונה מוחשית בנותן התורה ובחכמיה "וורט לפרשת לך לך". "דבר תורה לפרשת לך לך" שהובא בעלון פחד יצחק המבאר מהו הכלי העתיק המצוי בידי עם ישראל: אמונה מוחשית בנותן התורה ובחכמיה, ודוגמא שניתן ללמוד מחנה הנביאה, אמו של שמואל הנביא בביטחון בחכמי ישראל וברכתם... לצפייה לצפייה
2012לך לך- נקודת האמת מתגלת "סיפור לשבת פרשת לך לך" סיפור שהיה הגאון רבי יחזקאל לנדא זצ"ל בעל ה"נודע ביהודה" המסביר רעיון נפלא בפרשת השבוע פרשת לך לך מדוע המלאך מתבטא בקריאתו להגר ואומר לה: "וַיֹּאמַר הָגָר שִׁפְחַת שָׂרַי"?! ואף היא בתשובתה מדגישה: "מִפְּנֵי שָׂרַי גְּבִרְתִּי אָנֹכִי בֹּרַחַת"? ביאור נפלא להדגשות הללו... לצפייה לצפייה
2013לך לך- מי שרצה להתבונן, רואה! "מדרש לפרשת לך לך" "משל ונמשל לפרשת לך לך" המבאר מדוע נגלה ה' אל אברהם אבינו. בנוסף: "סיפור על הבעל שם טוב" - "עלה קטן" כיצד הראה הבעל שם טוב לתלמידיו שמי שרוצה להתבונן בהשגחה העליונה - הקב"ה מסייע לו לראות... לצפייה לצפייה
2014לך לך- להיות כמו הרב "וורט לפרשת לך לך". שאלתו של אחיו של הרב הקדוש בעל ה"אמרי אמת מגור" זיע"א, ששאל את אביו בעל "השפת אמת" זיע"א מי קילל את אברהם? הרי נאמר: "ונברכו בך כל משפחות האדמה" – כולם התברכו מאברהם מי קילל?! לצפייה לצפייה
2015לך לך- "מי באמת החברים שלך?" "משל ונמשל לפרשת השבוע - לך לך". רמז נפלא מהפסוק הפותח את הפרשה: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". וביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לשבת לך לך" מי הם באמת החברים של האדם ובמי כדאי להשקיע יותר... לצפייה לצפייה
2016לך לך- עוד מאמין אחד "מדרש לפרשת לך לך". סיפור נפלא שסיפר מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל לביאור החשיבות של קירוב יהודי אחד להאמין בבורא עולם. וכמה קשה עבד אברהם אבינו כדי להגיע למעלה של "אבינו"... לצפייה לצפייה
2017לך לך- להביט למעלה "משל לפרשת לך לך" החפץ חיים הביא משל המעורר התבוננות באמונת ה', ללא התבוננות רואים רק את המתרחש בעולמנו החומרי, התבוננות מביאה למסקנה שה' הוא המכוון והוא השולט בכל... לצפייה לצפייה
2018לך לך- צניעות ויופי "מילתא דבדיחותא לפרשת לך לך". קושייתו של המהרש"א האיך יתכן שאברהם לא הסתכל שעל שרה הרי חובה על אדם לפני שמקדש את אישתו לראותה שמה ימצא בה דבר מגונה?! ותשובתו הנפלאה בנוסף "מילתא דבדיחותא לפרשת השבוע לך לך" לצפייה לצפייה
2019לך לך- לקיים את ציווי ה'! "פרשת לך לך דבר תורה". וכי "לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ" זה ניסיון?! לכאורה, אין בזה שום ניסיון. הקב"ה אומר לאברהם אבינו ללכת מארצו ממולדתו ומבית אביו. אבל מבטיח לו תמורת זה - 'וכאן אי אתה זוכה לבנים'. שם תזכה לבנים, שם תזכה לממון, שם תזכה לפרסום. כשאתה שומע את זה אתה שואל את עצמך – מה הניסיון בזה?! הרי אדם מוכן לעשות הכול כדי לזכות לפרי-בטן?! לצפייה לצפייה
2021לך לך- 400 שנה על 4 פסיעות "פרשת לך לך וורט". ביאור של הספר 'אור תורה' לגאון מאוסטרובצא להבנה מדוע קיבל פרעה את בני ישראל לארבע מאות שנה על בסך הכל ארבע פסיעות שפסע לאברהם?! באופן נפלא... לצפייה לצפייה
2022לך לך- ללמוד מהשני "פרשת לך לך דבר תורה קצר". ביאור של הספר במרגניתא דר' מאיר על הפסוק: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון" מתוך מעשה שהיה עם הרבי מפרמישלאן עם הגאון הצדיק רבי שלמה קליגער... לצפייה לצפייה
2023לך לך- לעקור הכל "פרשת לך לך דבר תורה קצר". תשובתו הנפלאה של הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין לתחילת הפרשה - מדוע כתבה התורה בסדר הפוך? ומסקנתו המעוררת מחשבה: אם הוא נמצא בבית הכנסת ומחשבותיו הם על עסקיו ושדותיו הרי שהוא נמצא בשדה... לצפייה לצפייה
2024לך לך- הגר איום וגאולה "שיחה לפרשת לך לך". "מה היה תפקידה של הגר?" מה היה קורה אילו הייתה ממלאת אותו כראוי? ביאור נפלא על פי מדרש שמביא הרמ"ע מפאנו מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת לך לך"... לצפייה לצפייה
2025לך לך- אחותך זה סיפור אחר! "וורט קצר לפרשת לך לך". וורט קצר שח הגאון רבי שלמה גנצפריד זצ"ל בספרו "אפריון" המבאר את טענתו של פרעה על שתי הרעות שעשה לו אברהם אבינו: 1. "למה לא הגדת לי כי אשתך היא". 2. "למה אמרת אחותי היא"?!... לצפייה לצפייה
2026לך לך- יש לך עצות? תסתדר לבד! "סיפור קצר לפרשת לך לך". אברהם בטוח שלא ושרה לא יהיו ילדים, הקב"ה מגביהו ומראה לו אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן, וכן שרי לא תלד אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל מסר נפלא שמביא ספר "אדיר במלוכה" מתוך סיפור שהיה עם רבי אהרן מסדיגורא... לצפייה לצפייה
2027לך לך- דקדוקי רש"י בפרשת לך לך "פרשת לך לך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת לך לך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
2028לך לך- דיוקים בקריאת התורה "דקדוק בקריאת התורה פרשת לך לך". סדרת מאמרים בנוגע לקריאה נכונה בספר תורה לפרשת לך לך, על מנת שקריאת התורה תהא מדויקת ורהוטה. שיבושים נפוצים בקריאת התורה וטעיות נפוצות שקורא בתורה עושה בזמן קריאת התורה מבלי לשים לב. מפי הרב פינחס הכהן שליט"א לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏