2000לך לך - האם חזרנו בתשובה? "משל ונמשל לפרשת נח". "משיב הרוח ומוריד הגשם" עצם העובדה שרק בימים הללו אנו מתחילים לשאול ולבקש גשמים היא האסמכתא לכך שחזרנו בתשובה האומנם?!. משל נפלא על הדרך שצריך האדם לצפות לגשם... לצפייה לצפייה
2001לך לך - היכן נמצא העושר?! "סיפור לפרשת לך לך" המובא בילקוט שמעוני על תלמידו של רשב"י שחשב שהתעשר אך לבסוף התברר שאף אחד לא מקנא בו... לצפייה לצפייה
2002לך לך - איך נדע לכבד אורחים? "סיפור פרשת לך לך". מדוע מכניס אורחים גדול כאברהם צריך לנדוד?! סיפור על רבי נחום מצרנוביל זצ"ל המלמד שהקב"ה מלמד אותנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה... לצפייה לצפייה
2003לך לך - אלוקי יעקב "וורט שבת לך לך". "ואברכך ואגדלה שמך" מדוע אומרים אלוקי יעקב ולא אלוקי ישראל?! רעיון נפלא של המקובל רבי שמשון מאוסטרופולא זצ"ל המבאר זאת בדרך מיוחדת לצפייה לצפייה
2004לך לך - אנשי סדום "סיפורים קצרים לפרשת לך-לך". הילקוט שמעוני מביא: כי הדיינים שהיו בסדום היו שקרנים, מזייפים הדין ומטים את הדין כרצונם. "שלשה סיפורים לפרשת לך לך" להבנת רשעותם ואכזריותם של אנשי סדום. לצפייה לצפייה
2005לך לך - חוט ושרוך נעל "רעיון לפרשת שבוע" פשת לך לך ביאור של המשך חכמה על דברי הגמרא: "בשכר שאמר אברהם אבינו: "אם מחוט ועד שרוך נעל", זכו בניו לשתי מצוות: לחוט של תכלת, ורצועה של תפילין" לצפייה לצפייה
2006לך לך - כל הצומות בפסוק אחד "וורט קצר פרשת לך לך". "כה יהיה זרעך בארץ לא להם" בפסוק הזה רמוזים כל 6 התעניות הקבועות בשנה והקשר שדווקא פסוק זה מספר על השעבוד של בני ישראל במצרים. לצפייה לצפייה
2007לך לך- "ישראל הם מעל המזל!" "סיפור שבת לך לך". הקב"ה מרים את אברהם אבינו מעל כל המזלות ולמעשה קובע: ש"ישראל הם מעל המזל" בכוחו של יהודי לשנות את מה שנגזר עליו "סיפור לפרשת לך-לך". "סיפור על בתו של רבי עקיבא" המראה כיצד הצליחה בתו של רבי עקיבא להינצל מהנחש בליל כלולותיה... לצפייה לצפייה
2008לך לך- נאמנות עקבית בכל מצב! "סיפור חסידי פרשת לך לך". אמונה מוחלטת בהקב"ה למרות שכל בסביבה בה גדל וחי אברהם אבינו הייתה "מוצפת" בעבודת אלילים. אברהם אבינו לא איבד את אמונתו גם בניסיונות הכי קשים. "סיפור לפרשת לך לך" מהעלון פחד דוד הממחיש שנאמנות היא לא רק שנוח לך... לצפייה לצפייה
2009לך לך- "למען שמו באהבה" "משל קצר לפרשת השבוע" פרשת לך לך. אברהם אבינו, לא מוכן לקחת ממלך סדום מאומה ונשאלת השאלה: מדוע?! ביאורו הנפלא של ה"משך חכמה לפרשת לך לך" בדרך של "משל ונמשל לשבת לך לך" המבאר מדוע זכה אברהם אבנו במתנה כל כך גדולה - בארץ ישראל... לצפייה לצפייה
2010לך לך- "בעל המעה הוא בעל הדעה!" "סיפור פרשת לך לך". על האימרה השגורה בפי כל: "בעל המאה הוא בעל הדעה!" ו"סיפור לפרשת לך לך" עם רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל המבאר מפרשת השבוע בדרך צחות כמה שזה נכון. וכראיה את סוד ההצלחה של אברהם אבינו כגדול המחזירים בתשובה של כל הזמנים... לצפייה לצפייה
2011לך לך- אמונה מוחשית בנותן התורה ובחכמיה "וורט לשבת לך לך". עלון פחד יצחק המבאר מהו הכלי העתיק המצוי בידי עם ישראל: אמונה מוחשית בנותן התורה ובחכמיה, ודוגמא שניתן ללמוד מחנה הנביאה, אמו של שמואל הנביא בביטחון בחכמי ישראל וברכתם... לצפייה לצפייה
2012לך לך- נקודת האמת מתגלת "סיפור לשבת לך לך" על הגאון רבי יחקאל לנדא זצ"ל בעל ה"נודע ביהודה" המסביר רעיון נפלא בפרשת השבוע פרשת לך לך מדוע המלאך מתבטא בקריאתו להגר ואומר לה: "וַיֹּאמַר הָגָר שִׁפְחַת שָׂרַי"?! ואף היא בתשובתה מדגישה: "מִפְּנֵי שָׂרַי גְּבִרְתִּי אָנֹכִי בֹּרַחַת"? ביאור נפלא להדגשות הללו... לצפייה לצפייה
2013לך לך- מי שרצה להתבונן, רואה! "משל קצר לפרשת השבוע" לך לך. מדוע נגלה ה' אל אברהם אבינו. בנוסף: "סיפור על הבעל שם טוב" - "עלה קטן" כיצד הראה הבעל שם טוב לתלמידיו שמי שרוצה להתבונן בהשגחה העליונה - הקב"ה מסייע לו לראות... לצפייה לצפייה
2014לך לך- להיות כמו הרב "סיפור קצר פרשת לךלך" על ה"אמרי אמת מגור" זיע"א, ששאל את אביו בעל "השפת אמת" זיע"א מי קילל את אברהם? הרי נאמר: "ונברכו בך כל משפחות האדמה" – כולם התברכו מאברהם אז מי קילל?! לצפייה לצפייה
2015לך לך- "מי באמת החברים שלך?" "משל ונמשל פרשת לך לך" המבאר על הפסוק הפותח את הפרשה: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". וביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לשבת לך לך" מי הם באמת החברים של האדם ובמי כדאי להשקיע יותר... לצפייה לצפייה
2016לך לך- עוד מאמין אחד "מדרש לפרשת לך לך" בעניין של "קירוב לבבות" שהביא הרב עובדיה יוסף זצ"ל לביאור החשיבות של קירוב יהודי אחד להאמין בבורא עולם. וכמה קשה עבד אברהם אבינו כדי להגיע למעלה של "אבינו"... לצפייה לצפייה
2017לך לך- להביט למעלה "משל ונמשל לפרשת השבוע לך לך" התבוננות באמונת ה', ללא התבוננות רואים רק את המתרחש בעולמנו החומרי, התבוננות מביאה למסקנה שה' הוא המכוון והוא השולט בכל... לצפייה לצפייה
2018לך לך- צניעות ויופי "ביאור לפרשת לך לך" איך יתכן שאברהם לא הסתכל שעל שרה הרי חובה על אדם לפני שמקדש את אישתו לראותה שמה ימצא בה דבר מגונה?! ותשובתו הנפלאה בנוסף "מילתא דבדיחותא לפרשת השבוע לך לך" לצפייה לצפייה
2019לך לך- לקיים את ציווי ה'! "דבר תורה פרשת לך לך". הקב"ה אומר לאברהם אבינו ללכת מארצו ממולדתו ומבית אביו. אבל מבטיח לו תמורת זה - 'וכאן אי אתה זוכה לבנים'. שם תזכה לבנים, שם תזכה לממון, שם תזכה לפרסום. כשאתה שומע את זה אתה שואל את עצמך – מה הניסיון בזה?! הרי אדם מוכן לעשות הכול כדי לזכות לפרי-בטן?! לצפייה לצפייה
2020לך לך- בחזרתו פרע הקפותיו "וורט לפרשת לך לך" ביאור נפלא של החתם סופר, והאדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל שאין הכוונה כאן לחובות שהשאיר בבתי המלון אלא לתשובות שהיה חייב להשיב להם. לצפייה לצפייה
2021לך לך- 400 שנה על 4 פסיעות "וורט לפרשת לך לך". ביאור נפלא של האדמור מאוסטרובצא להבנה מדוע קיבל פרעה את בני ישראל לארבע מאות שנה על בסך הכל ארבע פסיעות שפסע לאברהם?! באופן נפלא... לצפייה לצפייה
2022לך לך- ללמוד מהשני "וורט פרשת לך לך". ביאור של מרגניתא דר' מאיר על הפסוק: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון" מתוך מעשה שהיה עם הרבי מפרמישלאן עם הגאון הצדיק רבי שלמה קליגער... לצפייה לצפייה
2023לך לך- לעקור הכל "רעיון לפרשת השבוע לך לך". ביאור של רבי מאיר שפירא מלובלין לתחילת הפרשה - מדוע כתבה התורה בסדר הפוך? ומסקנתו המעוררת מחשבה: אם הוא נמצא בבית הכנסת ומחשבותיו הם על עסקיו ושדותיו הרי שהוא נמצא בשדה... לצפייה לצפייה
2024לך לך- הגר איום וגאולה "שיחה לשבת לך לך". מהו תפקידה של הגר ומה היה קורה אילו הייתה ממלאת אותו כראוי? ביאור נפלא על פי מדרש שמביא הרמ"ע מפאנו מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת לך לך"... לצפייה לצפייה
2025לך לך- אחותך זה סיפור אחר! "פרשת לך לך וורט". רעיון שמביא ספר "אפריון" המבאר את טענתו של פרעה על שתי הרעות שעשה לו אברהם אבינו: 1. "למה לא הגדת לי כי אשתך היא". 2. "למה אמרת אחותי היא"?!... לצפייה לצפייה
2026לך לך- יש לך עצות? תסתדר לבד! "מוסר השכל מפרשת לך לך". הקב"ה מגביה את אברהם ומראה לו אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן, וכן שרי לא תלד אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל מסר נפלא שמביא ספר "אדיר במלוכה" מתוך סיפור שהיה עם רבי אהרן מסדיגורא... לצפייה לצפייה
2027לך לך- דקדוקי רש"י בפרשת לך לך "פרשת לך לך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת לך לך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏