25000שמיני- חסד שאסור לאכול "פרשת שמיני דבר תורה". מדוע נאסר עלינו לאכול את החסידה? רעיון נפלא של האדמו"ר מגור על הסיבה לאיסור אכילה של החסידה למרות ששמה מורה על "חסד" מדוע גמילות חסד כמו זו של החסידה היא מידה של גנאי? מתאים כ- "דבר תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25001שמיני- איסור אכילה הוא זכות "משל ונמשל פרשת שמיני". המבארים מדוע דווקא לנו נדרשת כשרות למאכלים, ואילו לשאר אומות העולם האכילה חופשית? הרי אנו העם הנבחר לנו מגיע את חופש האכילה?! משל ונמשל המבארים כיצד איסור האכילה שומר עלינו... לצפייה לצפייה
25002שמיני- לשמוח כשהשני מצליח "סיפור לפרשת שמיני". מי ששמח על חברו שעלה לגדולה לכשיעלה הוא לגדולה יזכה אף הוא לקבל זאת בשמחה... כמו כן מי שמגלה רחמים על האחר לעתיד יגלה אף הוא רחמים עליו... כנגד חמלה באה חמלה וכנגד שמחה באה שמחה. לצפייה לצפייה
25003שמיני- מי הוא הראוי להוראה "פרשת שמיני סיפור". על הילל הזקן שע"י פסוק בפרשת השבוע הגאון מוילנא מבאר מי הוא האדם שראוי להנהיג את בני ישראל - המתאים להורות הוראה בישראל? אדם שמקפיד בלשונו להבדיל בין הקודש לחול ובין הטמא לטהור הוא הראוי והמתאים להורות הוראה בישראל... לצפייה לצפייה
25004שמיני- הזהיר במאכלות ניצל מהן "פרשת שמיני סיפור". על הגאון מוילנא זצ"ל שהקפיד על מאכלות אסורות וכיצד ניצל הגאון מאכילת דבר איסור, לפי ש"אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים"... לצפייה לצפייה
25005שמיני- הטומאה והטימטום "דבר תורה פרשת שמיני". 'והתקדשתם והייתם קדושים', אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. "משל של החפץ חיים" המבאר שלסוף האדם מתרגל למאכלות אסורות והפרישה מהן קשה לו... לצפייה לצפייה
25006שמיני- הזהירות מהחטא "משל פרשת שמיני". מדוע בחר הקב"ה דווקא ביום חנוכת המשכן לקחת את נדב ואביהו. מה גרם שכאשר ראו בני ישראל חשבו בליבם שכעת יוכלו הם לחטוא ללא בעיה?. וכיצד מות נדב ואביהו היה זה לתועלת עם ישראל... לצפייה לצפייה
25007שמיני- רמזים בשותי יין "דבר תורה קצר פרשת שמיני". רמז של "בעל הטורים" לאיסורים של שותי יין. רמז של הרב שלמה סובול לגביי המועדים בהם ניתן לשתות יין מהפסוקים: "בבואכם אל אוהל מועד...ולהורות את בני ישראל את כל החוקים" לצפייה לצפייה
25008שמיני- כפיפות לדעת תורה "דבר תורה לשבת שמיני". מדוע הקב"ה בחר לקחת את נדב ואביהו שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם דווקא ביום חנוכת המשכן?! ומדוע סיפרו חז"ל את הסיפור עם רב מתנא ובני פפוניא... לצפייה לצפייה
25009שמיני- השפעת האוכל על האדם "סיפורים לשבת שמיני". על אכילת מאכלות אסורות והשפעתם על האדם. שני סיפורים המבארים כיצד אוכל כשר משפיע לטובה על האדם וכיצד אוכל טמא משפיע לרעה על האדם. הדוגמה לכך היא משרה אמנו ומאלישע בן אבויה... לצפייה לצפייה
25010שמיני- הינזרות מהטיפה המרה "סיפור קצר לפרשת שמיני". על רבי ישראל מרוזין זצ"ל, וכיצד טיפל באחד מחסידיו שאהב את הטיפה המרה (=היה משתכר לעיתים תכופות)והוכחתו מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
25011שמיני- בקרובי אקדש מה הפסדנו... "דבר תורה לפרשת שמיני". מבחר מפרשי חז"ל המבארים מה הפסדנו במיתתם של נדב ואביהו ומדוע מזכירים את מיתתם עד היום, ביום הכיפורים. והקשר למיתתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא... לצפייה לצפייה
25012שמיני- כוחו של הרגל במורא מקדש "מה היה חטאם של נדב ואביהו?" מגוון מפרשים העונים על שאלה הזו ומסקנה אחת ברורה: ההרגל מביא את האדם לטשטש את היראה שלו מדברים שבקדושה... "רעיון לדבר תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25013שמיני- כוחו של המספר שמונה "המיוחד שבמספר 8". מדוע אומרת התורה: "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" ולא אומרת באחד לחודש ניסן? רעיון נפחלא של הכלי יקר בביאור הדברים ועל עוצמתו של המספר 8. מתאים כ- "דבר-תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25014שמיני- לקדש שם שמים ברבים "פרשת שמיני דבר תורה" כיצד נגשו נדב ואביהו להקרריב ללא ציווי ה'? וכי מה חשבו לעצמם שיעשו מה שהם רוצים?! ההשקפה והשליחות של צדיקים כמו רבי עקיבא ומשה רבנו הבאה לידי ביטוי לפני מיתתן... לצפייה לצפייה
25015שמיני- לשבת שבעה לפני הלוויה הייתכן?! "מדרש לפרשת שמיני". אהרון ומשה ישבו שבעה על נדב ואביהו לפני שהם מתו. וביאור נפלא של ה"אוזניים לתורה" על המדרש הזה המציג את חשיבותם של נדב ואביהו בעיני הקב"ה... לצפייה לצפייה
25016שמיני- לבכות על נדב ואביהו "דבר תורה קצר פרשת שמיני". מדוע צריך לבכות על מיתת נדב ואביהו עד כדי הבטחתו של רשב"י: "וכל המצטער על מיתת בני אהרון ובוכה עליהם, מובטח לו שיקויים בו: "וסר עוונך וחטאתך תכופר" ולא ימותו בניו בחייו, יראה זרע ויאריך ימים..."?! לצפייה לצפייה
25017שמיני- במה שקלקלנו נתקן! "וורט קצר לפרשת שמיני". הרי "אין קטגור נעשה סנגור" הכיצד כיפר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכוהן על ידי עגל זה, על מעשה העגל שעשה?! ביאור נפלא של הספר יפה תואר... לצפייה לצפייה
25018שמיני- טענה שלא עמדה במבחן "דבר תורה לפרשת שמיני". חטא העגל וחטא מכירת יוסף יש בניהם קשר מובהק. שהרי לשניהם כפרה אחת. מדוע יש לכפר על מכירת יוסף יחד עם הכפרה על מעשה העגל - כיצד שני דברים אלו קשורים?! ביאור נפלא של המהר"ד... לצפייה לצפייה
25019שמיני- שמחה ולא מיין "פרשת שמיני דבר תורה קצר". הרב שלמה לוינשטיין של איסור שתיית יין לכוהנים מהטעם שהכוהנים שמשרתים בבית המקדש - מהם ה' דורש שמחה אֲמתית הנובעת מהכרה באשר הטמון במצוות התורה, ולֹא שמחה מדומה משתית יין... לצפייה לצפייה
25020שמיני- להודות על היין "רעיונות לפרשת שמיני". ביאור גאוני של הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ זצ"ל על השמחה שיש על היין מתוך הפסוקים בפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
25021שמיני- לסתום טענות הגויים "משל ונמשל לפרשת שמיני". ביאור נפלא של הבן איש חי להסביר מדוע הקדוש ברוך הוא מוציא כרוז פעם שנייה ומכריז ואומר: "כל מי שלא אכל בשר נבילות וטריפות, שקצים ורמשים יבא וייטול שכרו"!... לצפייה לצפייה
25022שמיני- כולם תלויין ברבן גמליאל "פרשת שמיני סיפור קצר". כיצד רבן גמליאל בחכמתו הצליח לטהר סעודה שלימה של המלך והמלכה משרץ טמא... לצפייה לצפייה
25023שמיני- ברגע שפרשה נמאסת "סיפור עם מוסר השכל לפרשת שמיני". שאלת הנסיך: מדוע תולעת שפרשה מן הפרי, יש לה דין שרץ השורץ על הארץ חייבים עליה כמה מלקות, ואם לא פירשה מן הפרי, חשובה היא כפרי עצמה ואינה אסורה?!. ותשובתו החכמה של רבי יהונתן אייבישיץ בדרך של "משל ונמשל לפרשת שמיני" לצפייה לצפייה
25024שמיני- פרשת פרה "מוסר מפסוק בפרשת פרה" ביאור נפלא של הרבי מקוצק המציג מוסר מפסוק אחד בפרשת פרה... "אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול" לצפייה לצפייה
25025שמיני- לעשות לכבודו של הקב"ה "סיפור לפרשת שמיני". הצדיק רבי משה מקוזניץ זצ"ל על קיום המצוות באופן שיהיו לכבוד ה' ולא לכבד בהן את עצמנו... סיפור הממחיש זאת יפה לפרשת שמיני שסיפר "הרב פינחס קזיוף" שליט"א... לצפייה לצפייה
25026הקשר בין פרשת שמיני לפסח "וורט לפרשת שמיני". פרשת שמיני הבאה מיד אחריו בכל שנה פשוטה. רעיון נפלא לפרשת שמיני של רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל... מהי העבודה בימים הללו של אחרי הפסח? לצפייה לצפייה
25998פרשת פרה- עשר פרות אדומות "פרשת פרה אדומה". הפרות האדומות שנעשו במשך הדורות והעשירית שתהיה במהרה בימנו אמן. מתי נעשתה כל פרה אדומה? רשימת הפרות אדומות על פי המשנה במסכת פרה פ"ג משנה ה'... לצפייה לצפייה
25999פרשת שמיני ושבת פרה "שבת שמיני ושבת פרה". בשנה מעוברת יצא ששבת שמיני תהיה עם שבת פרה. ונשאלת השאלה: "מה הקשר בין פרשת שמיני לפרשת פרה"? מסתבר שהקשר מאוד הדוק שהרי שתיהן נועדו לכפרה על חטא העגל ההוכחות במאמר שלפניכם.. לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏