127001פורים- עד דלא ידע "דבר תורה לפורים". "חייב איניש לבשומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי".נשאלת השאלה: וכי זו דרכו של יהודי?! לשתות יין עד כדי שכרות?!, ומה נשתנה פורים בעניין הזה יותר מכל חג אחר?! תשובתו הנפלאה של הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל בדרך "משל ונמשל לפורים"... לצפייה לצפייה
127002פורים- גם כששותים לא שוכחים! "דבר תורה לסעודת פורים". "בשלשה דברים אדם ניכר: בכיסו, בכוסו ובכעסו". ומבאר רש"י: בכוסו – אם דעתו מיושבת עליו ביינו. משל ונמשל המבארים שגם כשאנו שתויים לגמרי, עלינו לזכור ולא להסיח דעת ממלך המלכים הקב"ה... לצפייה לצפייה
127003פורים- פרפראות לחג פורים "פרפראות לפורים". מה גרם לכל יהודי שושן לצהול ולשמוח? עד שנאמר: "שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי". "מדוע נקרא שמו של מרדכי פתחיה?" ומה הקשר לפסוק באיוב: "והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאד"?. ביאורים נפלאים לחג פורים... לצפייה לצפייה
127004פורים- מרדכי היהודי והמן הרשע "משל קצר לפורים". "ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את אשר קרהו" מה היה צריך המן לספר ולחדש לקרוביו? וכי לא שמעו את ששמעה העיר שושן כולה? ה"בן איש חי" מבאר זאת ע"י משל ונמשל... לצפייה לצפייה
127005פורים- באמת לא ידע "פורים דבר תורה קצר". מדוע פרעה "משחק אותה" שאיננו יודע כלל על הגזירה, והלא המן אמר לאחשורוש "יכתב לאבדם" והוא נתן לו את הטבעת ואמר לו: "והעם לעשות בו כטוב בעיניך", אם כן מה השאלה "מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן"?!. ביאור של הצפנת פענח לצפייה לצפייה
127006פורים- ושמו מרדכי "דבר תורה קצר לפורים". המובא בספר "אלה הם מועדי" "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי" הסברו של המגיד מדובנא בדרך של "משל ונמשל לפורים" שאצל הצדיקים מקדימים ואומרים את "ושמו" לפני שמם כמו במגילה "ושמו מרדכי"... לצפייה לצפייה
127007פורים- כשבת המלך אחשוורוש "משל ונמשל לחג פורים". יש להבין מדוע כתוב במגילה "כשבת המלך" ולא "בשבת המלך"? ביאור העניין עפ"י ספר "קול רינה" בדרך של "משל ונמשל" המסביר מדוע אחשוורוש עשה משתה וביקש להחטיאם... מתאים כ- "דבר תורה לסעודה בפורים" לצפייה לצפייה
127008פורים- "וורטים לפורים" "וורטים קצרים לפורים". מה הקשר בדברי רבי עקיבא: "יודעים אתם מפני מה מלכה אסתר על שבע ועשרים ומאה מדינה? ועוד רעיון של החידושי הרי"ם... בנוסף המן מן התורה מנין?, ומתרצת, שנאמר: המן העץ". ולכאורה, מה הקשר בין הדברים?! תירוצו של רביאיסר זלמן מלצר זצ"ל... לצפייה לצפייה
127009המשמעות של התחפושות בפורים "רעיון לפורים". "מדוע מתחפשים בפורים"? מהו הרובד הפנימי שיש בתחפושות - להיות אדם אחר?! מהיכן שאבו חז"ל את הרעיון? והאם חג הפורים הוא באמת זמן להתבוננות וחשבון נפש?... משל ונמשל מאלפים... לצפייה לצפייה
127010"אוזני המן בפורים" "דרשה קצרה לפורים". "למה אוכלים אוזני המן בפורים"?. מדוע אוזני המן נחשבים לאחד מהמאכלים המסמלים את חג הפורים?! ממתי מנציחים במאכל שם של רשע? ופרט שרצה להשמידנו?! הגילוי והתגלית של פורים... לצפייה לצפייה
127011"מה צריך לגלות בפורים?" "דבר תורה קצר לחג פורים". מגילת אסתר כשמה כן היא = לגלות הנסתר... מדוע אם כן שמו של האלוקים לא מוזכר בכלל במגילה? ומדוע אדם שהפסיד מילה אחת בשמיעה של קריאת המגילה - לא יצא ידי חובה?! התשובה לשאלות הללו במאמר זה... לצפייה לצפייה
127012מרדכי - מר דרור "פורים - דבר תורה". "מרדכי מן התורה מנין"? והגמרא מתרצת: שכתוב: "מר דרור" מתרגמים זאת מריא דכיא, דהיינו מרדכי. ונשאלת השאלה: מה הקשר ל"מור דרור"? בגלל שבארמית יש לזה צליל כמו של מרדכי?! ביאור נפלא בדברי חז"ל משיחתו של הרב שלמה לוינשטיין משל ונמשל של הרב שמואל קרליץ זצ"ל לצפייה לצפייה
127013המן - המן העץ "חג פורים - דבר תורה קצר". המן מן התורה מנין? והגמרא מתרצת: שנאמר "המן העץ אשר ציותיך לבלתי אכול ממנו אכלת". האם בגלל צירוף אותיות?! היתכן לומר שחז"ל הביאו פסוק שבו מוזכרות האותיות ה"א מ"ם ונו"ן ובכך יצאו ידי חובה?!... מהו אם כן הקשר בין אדם הראשון והאכילה מעץ הדעת להמן? לצפייה לצפייה
127014פורים - מתנות חשובות לאביונים "סיפור קצר לחג הפורים". "גודל ומעלת מתנות לאביונים". "כיצד יעשה אדם מצוות מתנות לאביונים" אם כסף אצלו - הוא דבר מאוס?!... קיום מצוות מתנות לאביונים בשלמות של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל זיע"א, ה"אוהב ישראל" מאפטא... לצפייה לצפייה
127015"פורים וחנוכה" "שיעור תורה קצר לפורים". "מה ההבדל בין פורים לחנוכה". "מדוע בפורים משחקים ברעשן ובחנוכה בסביבון"?!. מדוע שונה הנוסח ב"על הניסים": בפורים - הרב את ריבנו והדן את דיננו בגוף שלישי ואילו בחנוכה - רבת את ריבם דנת את דינם בצורת נוכח - מדברים להקב"ה כאילו הוא כאן? רעיון נפלא לפורים... "מדוע חנוכה ופורים לא בטלים"? והקשר לאומץ הלב... לצפייה לצפייה
127016אסתר מן התורה מנין? "דברי תורה קצרים לפורים". דיון בשאלת הגמרא (במסכת חולין דף קלט:) אסתר מן התורה מנין? ומתרצת שכתוב: "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא". תשובה לשאלתו של הגר"א: מדוע היה קשה לחז"ל דווקא על אסתר מנין היא מהתורה?, ומדוע לא שאלו חכמינו גם על שאר הצדיקים שנעשה נס על ידהם? תשובתו המאלפת בדרך של משל ונמשל. מתאים כ- "דבר תורה קצר לסעודת פורים". לצפייה לצפייה
127017פורים- סיפורו של המן הרשע "דבר תורה לסעודת פורים". שאלתו של ה"בן איש חי" מהכתוב במגילת אסתר: "ויספר להם המן..." ותשובתו הנפלאה בדרך של משל ונמשל... מתאים כ- "דבר תורה לפני קריאת המגילה". לצפייה לצפייה
127018פורים- חרבונא צדיק או רשע?! "דבר תורה לסיום קריאת המגילה בפורים" . אנו אומרים בסוף הקריאה "וגם חרבונא זכור לטוב" כיצד יתכן שרבי אלעזר סובר שהוא רשע?! ועוד היה עם המן באותה עצה? הייתכן?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
127019פורים- לשאת חן בעיני כולם "סיפור לסעודת הפורים". כיצד יכלה אסתר לשאת חן בעיני כל רואיה?! הרי הנוהג הביקורתי של אנשים תמיד ימצא איזה שהוא פגם?!... והעצה הטובה של רבי שלום מבעלז זצ"ל למי שרוצה למצוא חן בעיני אנשים... לצפייה לצפייה
127020פורים- "למה ה' לא מוזכר במגילה?" "דבר תורה על מגילת אסתר". "מדוע שם ה'לא מופיע במגילת אסתר?" מבחר פרשנים המבארים את הטעם לשאלה: "למה הקב"ה לא מופיע במגילת אסתר?". הסבר של המהר"ל, ביאור תורה תמימה והראייה של הרמב"ן... לצפייה לצפייה
127021פורים- כל המצוות ב'מגילה' "רעיון לפורים". כל מצוות הפורים נמצאות במילה "מגילה". "רעיון יפה לסעודת פורים" לצפייה לצפייה
127022פורים- גאולה על ידי אסתר המלכה "דרשה קצרה לחג פורים". "כל האוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ מֵבִיא גְאֻלָּה לָעוֹלָם". מדוע הקב"ה מביא גאולה דווקא על ידי מי שאמר דברים בשם אומרו?! יאורר נפלא של המהרל מפראג המסביר מדוע בחר ה' להביא את הגאולה על ידי אסתר המלכה לצפייה לצפייה
127023פורים- קרבן העומר ונפילת המן "שיחה לפורים". "מה הקשר בין קורבן העומר לנפילתו של המן?". מדוע שראה המן שהילדים למדו אצל מרדכי מהי קמיצה של קרבן העומר הוא הסיק מיד ואמר: "בא הקומץ שלכם, שעולה עשר פרוטות, וניצח את העשרת אלפים כיכר כסף שלי" מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפורים" לצפייה לצפייה
127024פורים- על שם הפור "למה קוראים לפורים על שם הפור"?. מדוע בחרו לתת את השם פורים על שם הפור? ממתי נותנים לחג שם על שם הפורענות?! ביאור נפלא של הבני יששכר ותשובה נוספת של הרב סורוצקין. מעובד מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לפורים". "דרשה קצרה לסעודת פורים" לצפייה לצפייה
127025פורים- פור ביחיד, פורים ברבים "למה קוראים לפורים -פורים ברבים"?. אם השם של החג על שם הפור מדוע לא קראו לו "חג הפור"? מה הביא את חז"ל לקרוא ליום הזה "פורים" ברבים? מבחר תשובות מגדולי ישראל מעובד מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לפורים". "דרוש קצר לסעודת פורים" לצפייה לצפייה
127026פורים- על שם הפור "דרשה לפורים" לצפייה לצפייה
127027פורים- על שם הפור "דרשה לפורים" לצפייה לצפייה
127100פורים- "איך לומדים היסטוריה" "מאמר לפורים". "משל ונמשל לפורים" המבארים אסתר - סוף כל הניסים "מתי התחילה התקופה של הסתרת פנים"?. "מהו הרמז בתורה למגילת אסתר?". בחשכת הגלות - כדי לראות את יד ה', יש צורך בהכוונה ובהדרכה שתאיר את עינינו לראות אותה - כך לומדים היסטוריה... לצפייה לצפייה
127101פורים- השגחה סמויה "תמצית סיפור המגילה" ההתחלה, והסוף... מחוברת בהלכה ובאגדה לפורים. שתי נקודות חשובות מסיפור המגילה: א. כמה שונה התפיסה שלנו - מן התפיסה האמיתית של דעת תורה! ב. בואו ונראה את יד ה'! שום דבר לא במקרה, שום דבר לא 'סתם כך'. תפתחו את העיניים חזק חזק ותנסו לראות ולהבין מיהו המושך בחוטים, שמסדר את הכל מראש בצורה הטובה ביותר, שהכל יפעל כמו שצריך, ממש כמו מכונה מתוכננת מראש. לצפייה לצפייה
127102פורים- הרקע למלכות אחשורוש "אגדות חז"ל לפורים" מחוברת שער האגדה לפורים. על סופה של מלכות בבל. מי עשה חשבון ומדוע התבלבל. מדוע ערך בלשצאר משתה והילולה. ומה שם קרה שגרם לו בהלה. איך לפתע הוא נפל וקרס. והשלטון עבר למלכות מדי ופרס. מה נדר דריוש הפרסי בלב נרגש. ומי לבסוף הצהיר על בניית בית המקדש. מי הסתכל על כל זה בשנאה. ואיך דאג להוציא צו הקפאה... לצפייה לצפייה
127103"סיפור מגילת אסתר"- פרק א' "סיפור מגילת אסתר הפרק הראשון" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר על משתה ראוותני. אשר ערך אחשורוש מתוך שיקול זדוני. מי ומי בו נוכחו. מה שם אכלו ועל מה דרכו?. וביום האחרון מה ביקש אחשורוש?. למי צמח זנב וגם קרן על הראש?. לאלו יועצים המלך נזקק?. ואיזה חוק חדש בפרס נחקק?. לצפייה לצפייה
127104"סיפור מגילת אסתר"- פרק ב' "סיפור מגילת אסתר הפרק השני" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איך חיפשו למלך כלה חדשה?. איך ערכו גיוס בינלאומי למען המשימה הקשה?. מה היתה הפרוצדורה ומה התהליך?. כי אין זה פשוט מלכה להמליך. ומי לבסוף אל התפקיד נכנסה?. מדוע יש הנחה בארנונה ובמס הכנסה?. מה בדיוק הרגיז את בגתן ותרש?. ומי גילה את מזימתם חרש?. לצפייה לצפייה
127105"סיפור מגילת אסתר"- פרק ג' "סיפור מגילת אסתר הפרק השלישי" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איך עלה המן לגדולה?. ועל איזה כסא הוא ישב בישיבת הממשלה?. מי השתחווה לפניו ומי נשאר זקוף?. ואיך טפח על רגליו ברמז שקוף. כיצד הפיל גורלות ורקם לו תוכנית. ועשה למלך שטיפת מוח רצינית. כיצד גייס כספים בצורה מתוחכמת. וקיבל מן המלך הסכמה וחותמת. איך דאג להפצה מהירה ונרחבת. והעיר שושן נבוכה וכואבת. לצפייה לצפייה
127106"סיפור מגילת אסתר"- פרק ד' "סיפור מגילת אסתר הפרק הרביעי" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר היאך מתפשט הצו האיום ונורא?. ומביא עימו זעקה גדולה ומרה. היאך מתוודעת אסתר אל החדשות?. ומתבקשת ממרדכי לבקש בעד עמה ולא לחשות. היאך היהודים לעצרת תפילה נאספים, ושרויים בתענית שלושה ימים רצופים. ובליל הסדר אין מצות ואין יין, רק דמעות נשפכות כמים. גדולים וקטנים יחדיו קוראים וזועקים. ותעל שוועתם אל האלוקים. לצפייה לצפייה
127107"סיפור מגילת אסתר"- פרק ה' "סיפור מגילת אסתר הפרק החמישי" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איך אסתר אל המלך ניגשה. שני משתאות לערוך היא ביקשה. לא שכחה להזמין את המן. ואיזה פח פה בעצם נטמן. איך הוא יצא מהמשתה כבלון נפוח. ומה העכיר לו את מצב הרוח. ועם מי הוא שוחח והתייעץ. עד אשר הכין את העץ. לצפייה לצפייה
127108"סיפור מגילת אסתר"- פרק ו' "סיפור מגילת אסתר הפרק השישי" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איזה לילה קשה ונורא על המלך עבר. איך עלו זכרונות נשכחים מנבכי העבר. היאך לא שקט המלך ולא ישן, עד שהחליט לפרוע את החוב הישן. ומי אז בדיוק אל החצר הגיע בלאט. ומתוך בקשותיו "הצנועות" - מה המלך קלט? איך נאלץ להוביל מצעד כבוד מרשים וייחודי, לכבוד "ידידו ואהובו" - מרדכי היהודי. איך קרא יפה ובקול: "ככה ייעשה לאיש", ואיזו מקלחת נאה הוא קיבל כ"בקשיש". ואיך כשסוף סוף חזר לביתו אבל וחפוי ראש, מיהרו להביאו למשתה אסתר ואחשוורוש... לצפייה לצפייה
127109"סיפור מגילת אסתר"- פרק ז' "סיפור מגילת אסתר הפרק השביעי" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר על ההתפתחויות במשתה השני. בו הואשם המן כרודף זדוני. היאך הצביעה עליו המלכה בלב מורתח וכואב, והכריזה: "איש צר ואויב"! איזה "ידיד נאמן" בדיוק שם הופיע. שפך שמן על המדורה ועל העץ הצביע. איך המלך התמלא על המן כעס וחימה. ופקד מיידית לתלותו על עץ גבוה חמישים אמה. לצפייה לצפייה
127110"סיפור מגילת אסתר"- פרק ח' "סיפור מגילת אסתר הפרק השמיני" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר היאך התמנה מרדכי למשנה תחת צוררו. ואף קיבל לידיו את ביתו ורוב עושרו. כיצד הוציא ליהודים צו הגנה ורשיון. מאושר בידי בית המשפט העליון. להשמיד ולהרוג ולעמוד על נפשם. אף לבוז באויבים שללם ורכושם. היאך הצו מתפרסם מבלי עיכוב ואיחור. ומרדכי יוצא בלבוש תכלת וחור. ובכל מקום ליהודים שמחה וצהלה. ואילו לגויים פחד ובהלה. לצפייה לצפייה
127111"סיפור מגילת אסתר"- פרק ט' "סיפור מגילת אסתר הפרק התשיעי" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר על יום גורלי של מאבק ומלחמה. מלחמת ה' בעמלק ובגויים נקמה. היאך הרגו והדפו ללא רחמים וחמלה. ומי ומי על העץ גם נתלה. ומתי סוף כל סוף נחו מאויביהם ושקטו. וכיצד בתורה התחזקו והתאחדו. והיאך נקבעו ימי הפורים לדורות. לה' להודות בהלל ובשירות. לצפייה לצפייה
127112"סיפור מגילת אסתר"- פרק י' "סיפור מגילת אסתר הפרק העשירי" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: ההצלחה של מרדכי, סיכום סופי והכוונה שכָל מַעֲשֵׂה תָקְפּוֹ וּגְבוּרָתוֹ, וּפָרָשַׁת גְּדֻלַּת מָרְדֳּכַי אֲשֶׁר גִּדְּלוֹ הַמֶּלֶךְ, הֲלוֹא הֵם כְּתוּבִים עַל סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי מָדַי וּפָרָס" לצפייה לצפייה
127120פורים- עמלק שנאת נצח "מאמר לפורים" מתוך "מאמרים לפורים" המובאים בחוברת פורים של הרב דוד שלום נקי שליט"א. מיהו עמלק? מדוע ציותה התורה לכרות לו ברית שנאה לעולם, לאבדו ולהכריתו?, "מלחמה לה' בעמלק מדור דור!", ההחמצה של שאול המלך והציפייה לעתיד... לצפייה לצפייה
127121פורים- למחות את עמלק מליבנו "מאמר לפורים" מתוך "מאמרים לפורים" המובאים בחוברת פורים של הרב דוד שלום נקי שליט"א. עמלק והדרך למחות את זכרו, מהו כוחו המיוחד של עם ישראל? מדוע אמרו חז"ל, שישראל נמשלו ללבנה (ומונים לחודשיה, ואומות העולם מונים לשנת החמה)? הרי ללבנה אין לה אור משלה, כל אורה - מהשמש?! לצפייה לצפייה
127122פורים- השמחה מאין תימצא? "סיפור לפורים" מתוך מאמר לפורים המובא בחוברת בהלכה ובאגדה לפורים. "סיפורים על שמחה" דוגמאות מן המקורות לשמחה אמיתית, הנובעת מפנימיות הנפש, "איזהו עשיר? - השמח בחלקו!", איך אפשר לקיים את דברי חז"ל: "חייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה, בשמחה"?, מהי הדרך הקלה להשגת האמונה? וכיצד מגיעים לאמונה חושית?הוראת החזון איש לתלמידו. לצפייה לצפייה
127123פורים- אמונת חכמים "משל ונמשל לכבוד חכמים" מתוך "מאמר לפורים" המובא בחוברת בהלכה ובאגדה לפורים: כיצד זכו חכמי ישראל לבהירות השכל והבנה עמוקה בכל צרכי העם ברוחניות ובגשמיות? מה לתלמידי חכמים בעלי דעת תורה לעניינים מדיניים, תעשייתיים או סוציאליים? שיתעסקו הם בהוראות ההלכה שזה הוא תחום עיסוקם? מדוע כל העצות המנוגדות לדעת תורה מביאות לידי תוצאות הפוכות?... לצפייה לצפייה
127124פורים- בן תורה ונשיא ארה"ב מי עדיף? בן תורה או נשיא ארצות הברית? דוגמה מאלפת להשתדלות נכונה ואמתית למען עם ישראל אנו מוצאים אצל מרדכי היהודי מרדכי היהודי בהשקפתו הטהורה ידע את האמת: מה שבן תורה אחד מסוגל לעשות בעת שהוא יושב ולומד תורה, לא יעשה גם משנה למלך או נשיא ארצות הברית!!! לצפייה לצפייה
127148פורים- פתגמים חכמים לפורים "פתגמים חכמים לפורים". מבחר "אמרות חזל לפורים" פתגמים המובאים מפסוקי המגילה ומהמניות במסכת מגילה המוסברים באופן שונה ומבריק סוג של "וורטים לפורים"... לצפייה לצפייה
127149פורים- "מילי דבדיחותא לפורים" "מילי דבדיחותא לסעודת פורים" מגוון "בדיחות לפורים". "בדיחות לסעודת פורים". בדיחות יהודיות על חכמת היהודים וטיפשות הגויים - מתאימות לסעודת פורים ולמפגש משפחתי שמח ומבדח... לצפייה לצפייה
127500הלכות לחודש אדר "הלכות לחודש אדר": "משנכנס אדר מרבים בשמחה", חודש אדר וסגולתו לעם ישראל, פטירת משה רבנו הסגולות והמנהגים ביום זה, פורים קטן, קריאת ארבע פרשיות - סדר ארבע פרשיות לצפייה לצפייה
127501"הלכות ארבע פרשיות" "הלכות ארבע פרשיות" קריאת ארבע פרשיות - סדר ארבע פרשיות: פרשת שקלים והטעם לקריאת פרשת שקלים. אם חל ראש חודש אדר בשבת, פרשת זכור איזה ספר צריכים להוציא בשביל לצאת ידיד חובה?, נער בר מצווה האם יכול לעלות לפרשת זכור?, פיוט 'מי כמוך', פרשת פרה, פרשת החודש, דין הטועה בהפטרה בארבע הפרשיות: שקלים, זכור, פרה והחודש... לצפייה לצפייה
127502פורים- "הלכות מחצית השקל" "הלכות מחצית השקל" "האם צריך להיזהר ולומר: זכר למחצית השקל"?, זמן הנתינה - "מתי צריך לתת מחצית השקל?, "מאיזה גיל צריך לתת מחצית השקל?", "מה הסכום שצריך לתת למחצית השקל"?, "למי נותנים מחצית השקל?" לצפייה לצפייה
127503פורים- "הלכות תענית אסתר" "הלכות תענית אסתר": החייבים והפטורים מתענית אסתר, מה הדין כשחל י"ג באדר בשבת?, דין המוהל אבי הבן והסנדק בתענית אסתר, דני עלייה לספר תורה בתענית אסתר, מה הדין אם אין שישה מתענים בבית הכנסת. לצפייה לצפייה
127504פורים- "דיני קריאת המגילה" "דיני קריאת המגילה" באלו ערים קוראים מגילה בי"ד באדר ובאלו בט"ו?, ערים המסופקות,ירושלים וגדין סמוך לירושלים, "דיני קריאת המגילה ביום ובלילה", ברוב עם הדרת מלך, הדינים שקודם קריאת המגילה, "האם צריך לעמוד בברכות המגילה?", דיקדוק בקריאת המגילה, החייבים והפטורים מקריאת המגילה, חיוב הנשים והקטנים בקריאת מגילה, שמיע המגילה באמצעות מכשירים, לצפייה לצפייה
127505פורים- "הלכות ליל פורים" "הלכות ליל פורים": הצורך בבגדים נאים לקריאת המגילה, דיני תפלת ערבית וההוספות לפורים, דין ליל פורים שחל במוצאי שבת, ודיני ההבדלה במוצאי שבת של פורים, סדר התפלה בליל פורים, תחפושות, דיני שריפת המן לצפייה לצפייה
127506פורים- "הלכות יום פורים" "הלכות יום פורים" סדר הבוקר, תפילת שחרית ביום פורים וזמנה, קריאת התורה ופרשה קטועה, דין עלייה לתורה של תושב ערי הפרזות שקרא את המגילה בי"ד בעירו, ועלה בליל ט"ו לירושלים, דיני פורים שחל ביום שישי" ההכנות לשבת, וקידוש סמוך לסעודה, לצפייה לצפייה
127507פורים- "הלכות סעודת פורים" "הלכות סעודת פורים": המקור למצוות היום, זמן סעודת פורים, מה הדין כשחל פורים ביום שישי, המצווה בלחם ובשר ויין, שירה ודברי תורה בסעודת פורים, דין אָבֵל בתוך שנה בסעודת פורים, דין על הניסים בסעודת פורים, דין השותה לשוכרה... לצפייה לצפייה
127508פורים- "דיני משלוח מנות" "דיני משלוח מנות": משלוח מנות המצוה וטעמיה, "מה צריכים לשים במשלוח מנות?" "הטעם למשלוח מיני מתיקה במשלוח המנות", "מהי כמות משלוחי המנות שצריכים לתת?", "מתי צריך לשלוח משלוח מנות?", למי שולחים משלוח מנות?", "האם אפשר לצאת ידי חובה במשלוחים?", השולח מנות לחברו בעילום שם האם יוצא ידי חובה?", "האם אבל חייב במשלוח מנות?", "האם מותר לשלוח משלוח מנות לאבל?" לצפייה לצפייה
127509פורים- "דיני מתנות לאביונים" "הלכות מתנות לאביונים" המצווה וטעמה, מתי צריך לתת מתנות לאביונים?", "למי צריך לתת מתנות לאביונים?" "האם רשאי אדם לתת מתנות לאביונים כמה ימים קודם פורים?" מה נותנים וכמה?, "מי חייב לתת מתנות לאביונים?" לצפייה לצפייה
127510פורים- "הלכות אבלות בפורים" "דיני אבלות בפורים" מענייני אבלות בפורים, דין אונן בפורים, סעודת הבראה ביום פורים, עלייה לבית הקברות ביום פורים, דיני פורים שחל בתוך ימי השבעה, "האם מותר לעשות אזכרה בפורים?" "האם מותר להתענות בימי פורים?" לצפייה לצפייה
127511פורים- "הלכות פורים משולש" "הלכות פורים משולש" כאשר חל ט"ו באדר בשבת, גם בירושלים קוראים את המגילה ביום שישי - י"ד אדר. "מדוע יש פורים משולש?", הדינים ליום שישי יום שישי - י"ד באדר והדינים ליום שבת - ט"ו באדר והדינים ליום ראשון - ט"ז באדר... "מדוע דוחים את סעודת פורים ליום ראשון?" לצפייה לצפייה
127512פורים- דיוקים בקריאת המגילה "דיוקים בקריאת המגילה". ביאור נפלא ופשוט מתוך "שְׂפָתַי יְשַׁבְּחוּנְךָ" - סדרת מאמרים בנוגע לקריאה נכונה במגילת אסתר, על מנת שקריאת המגילה תהא מדויקת ורהוטה. שיבושים נפוצים במגילת אסתר וטעיות נפוצות שקורא המגילה עושה בזמן קריאת מגילת אסתר מבלי לשים לב. מפי הרב פינחס הכהן שליט"א... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏