דבר תורה > מאמרים > חגים > עשרת ימי תשובה

122800עשרת ימי תשובה- להכין את עצמנו לקבל! העיקרים על מנת לענות על השאלה: הרי הקב"ה איננו בשר ודם, ואיך יתכן שבתפילתנו אנו מבקשים: "אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו" וכי הוא יחזור בו מגזר דינו?! ואיך כאשר האדם מתפלל ומשיב את ליבו אל הבורא תשתנה מדרגתו ותשתנה גם השנה הבאה שלו... לצפייה לצפייה
122801עשי"ת- 6 הדברים המעכבים תשובה ת האדם מלשוב בתשובה?". כיצד משכנע היצר הרע את האדם להישאר במצבו הרוחי ולא לנסות ולשוב בתשובה?. "למה אנחנו שומעים ליצר הרע ומתעכבים מלשוב בתשובה?" ששת הדברים שמציג לנו היצר והשקר הגדול שבהם... לצפייה לצפייה
122802עשרת ימי תשובה- מה תענה?! ובה" המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים ש"אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה!" כאשר האמת תתיצב למול עינינו, כל כך ברורה ונוקבת, מה נדבר ומה נצטדק?!... לצפייה לצפייה
122803עשי"ת- מתי כדאי לחזור בתשובה? ראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים כי אין יאוש בעולם כלל! ושכל מהותנו להתחדש כנשר, לא ליפול לפיתויי היצר הרע, אלא להתחיל להשתנות... לצפייה לצפייה
122804עשי"ת- אין הדבר תלוי אלא בי! ובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שאין שום שיטה בעולם שבה יוכל האדם להשיג ניקיון לנפשו, אם לא שהוא עצמו יחליט... לצפייה לצפייה
122805עש"ית- הצעתו של פיקח ימי תשובה" שסיפר החפץ חיים לאחד מתלמידיו המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים על פי הצעתו של אותו פיקח: אט אט נשוב בתשובה: נתקן את חטא הדיבור, נקבע עתים לתורה, נוסיף מצווה למצווה עד שנסלק את כל חובותינו לאבינו שבשמים ונתייצב מחדש על רגלינו. לצפייה לצפייה
122806עשרת ימי תשובה- השער פתוח! דמנות שניתנת לעם ישראל בתקופת הזמן של "עשרת ימי תשובה". משל ונמשל לעשרת ימי תשובה" המבארים את חוסר ההיגיון בכך שאנשים ממתינים לקבל עונש ועוד עונש על מנת לעשות את הצעד של החזרה בתשובה... לצפייה לצפייה
122807עשי"ת- מקום שבעלי תשובה עומדים שובה" המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבאר את הטעם שבעלי תשובה דרגתם גדלה עד מאוד, כיון שבעלי תשובה יצרם מפתה אותם תמיד לחזור על העבירות שעשו והורגלו בהם, והם נלחמים תמיד עם יצרם ומתגברים עליו... לצפייה לצפייה
122808עשי"ת- אין דבר העומד בפני התשובה תשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שאם עשה האדם עברות ושב בתשובה, בורא עולם מוחק אותן לגמרי, ולא יופיעו כלל ביום הדין! זהו כוחה של התשובה! לצפייה לצפייה
122809עשרת ימי תשובה- מטרת העונש המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שכל מטרת העונש שמעניש הקב"ה את האדם, אינו אלא כדי שהאדם יתבונן במעשיו שעשה שלא כהוגן ויתחרט עליהם ולא יעשם שוב... לצפייה לצפייה
122810עשי"ת- הווידוי אינו מאפשר עברות נוספות הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים מהי מטרתו של הווידוי? ומה היא התשובה? בד בבד הבהרה על תקנת חז"ל בסדר התפילה נוסח וידוי, שבו אנו מכים על חטא ואומרים: "אשמנו, בגדנו" מתאים כ- "דברי חיזוק לעשרת ימי תשובה" לצפייה לצפייה
122811עשרת ימי תשובה- הקרב האמיתי ובה", "משל ונמשל לעשרת ימי תשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים ששינויי הרגלים והתגברות פנימית - אפילו אחת כמו: התאפקות בשעת כעס, הימנעות מלשון הרע, דורשת מאמץ פנימי גדול מאוד... לצפייה לצפייה
122812עשרת ימי תשובה- מה רוצה הכלב? בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א בשם הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל המבאר את גודל המאמץ הרב שעלינו להשקיע במלחמה הקשה נגד היצר הרע, וכן עלינו גם לדעת ולהכיר את תכסיסי היצר הרע... לצפייה לצפייה
122813עשרת ימי תשובה- שפתי צדיק ידעון רצון ה ויוה"כ" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המביאה שאלתו של רבנו מאיר מרוטנבורג זצ"ל: למה תקנו חז"ל ארבע בקשות, הלוא היה מספיק לתקן את הבקשה האחרונה שבה כלולים כל הבקשות וההטבות? ותשובתו המופלאה בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
122814עש"ית- קרוב ה'... לכל אשר יקראוהו באמת לא המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבאר כי בכל עת ניתן להתפלל להקב"ה כי בורא העולם רחום וחנון ושמח שאנו מבקשים ממנו עוד פעם ועוד פעם, ולעולם לא נמאס לו חס ושלם מאתנו... לצפייה לצפייה
122815עשרת ימי תשובה- "אבינו מלכנו" הלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א על ההוספה שאנו מוסיפים בתפלה לאחר חזרת הש"צ בעשרת ימי תשובה את נוסח 'אבינו מלכנו' בקול רם. והשאלה מדוע? הרי יש עוד 'אבינו מלכנו' שאנו אומרים במשך השנה בשקט מהו השוני? וביאור הדברים בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
122816עשי"ת- איך לחזור בתשובה על לשון הרע? לכפר ו/או לשוב בתשובה על "חטאי הלשון" כגון: לשון הרע ורכילות? "מעשה עם הגאון רבנו יוסף חיים" מבבל זיע"א שניסה להמחיש את הדרך לאחד שרצה למצוא תשובה לחטאים מעין אלו... לצפייה לצפייה
122817עשרת ימי תשובה- חצי חייב חצי זכאי מו ואת העולם כולו כאילו חציו חייב וחציו זכאי.." מה אני נחשב אצל הקב"ה, האם צדיק שרובו זכויות או רשע שרובו עוונות?! מדרך חז"ל להביא את האדם לתובנה לגודל האחריות שמונחת על כתפיו ומאידך לא להביא את האדם לייאוש... לצפייה לצפייה
122818עשי"ת- "איך לשמור על הזכויות שלי?" ה" ששמעתי מהרב ברוך רוזנבלום שליט"א המתרץ את השאלה: באיזו חוצפה אנו מבקשים בעשרת ימי תשובה: "זכרנו לחיים - למענך אלוקים חיים" וכי אנחנו עושים להקב"ה טובה שאנחנו חיים?!. "מה טמון בתוספת זכרנו לחיים?" ביאור נפלא על פי דרשה שנשא רבי ישראל מסלנטר זצ"ל. לצפייה לצפייה
122819עשי"ת- דבר טוב, קבל חנינה! ם לבקשה הכפולה שבתוספת לעשרת ימי תשובה "אבינו מלכנו כלה כל צר ומשטין מעלינו" ומיד אחרי זה אומרים: "אבינו מלכנו סתום פיות משטיננו ומקטרגנו". מה הכפל בזה? והביאור הנפלא העונה גם על השאלה: "מי זוכה לחנינה ביום כיפור?". מתוך "שיעור לימים נוראים" שמסר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
122820עשרת ימי תשובה- להטות את הכף! של ר' איצל'ה מפיטרבורגר: אם הבינוני לדברי הרמב"ם תלוי ועומד בעשרת ימי תשובה עד יום הכפורים, אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה מדוע נדרש ממנו לעשות תשובה?! שיעשה מצווה אחת ויכריע את הכף?! לצפייה לצפייה
122821עשרת ימי תשובה- הזמן לפשפש בכיסים! לעשרת ימי תשובה?". ביאור של הגאון מוילנא על הקשר בין המועדים לששת הימים, ולשבת? - ההוכחה לכך שבעשרת ימי תשובה - אדם חייב לבחון את מעשיו ולפשפש בכיסיו... לצפייה לצפייה
122822עשרת ימי תשובה- למה בא לנו החטא? צחות: "מדוע בזמן הווידוי מכים על הלב עם יד קפוצה?" ומה הקשר למצוות הצדקה?!... מתאים כ- "רעיון קצר לעשרת ימי תשובה"... לצפייה לצפייה
122823עשרת ימי תשובה- לעשות את הצעד הראשון להתחיל את הצעד הראשון". אם יהודי מנסה לחזור בתשובה לאחר יום הדין הקב"ה עוזר לו להצליח.. "רק אל תגיד אין לי כוח!" הקב"ה צריך כפרה?! כן! ואם ה' צריך - גם אתה צריך! רק תתחיל... תבקש... לצפייה לצפייה
122824עשי"ת- הזכות והחובה בימים אלה ימי תשובה?". "מהי הובה שיש לנו בעשרת ימי תשובה?" ומכוח מה באה החובה הזו?. תשובתו של ר' איצלה בלאזר מתוך "הסיפור על רב והקצב בערב יום הכיפורים". המבאר מדוע בעשרת ימי תשובה אם אתה לא מתפייס עם חברך התביעה עליך היא הרבה יותר חמורה... מעובד משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
122825עשי"ת- הבינוני חייב לעשות תשובה! בינוני לעשות תשובה על מנת להיחתם לחיים. הלא מספיק שיעשה מצווה אחת ויכריע את הכף המאוזנת שלו לטובה?! ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום מתוך דברי הרמב"ם... לצפייה לצפייה
122826עשי"ת- ר"ה ויום הכיפורים זכר ליציאת מצרים?! איזה זכר ליציאת מצרים, יש לך ביום ראש השנה? מעניין לראות שעשרה ימים לאחר מכן - ביום הכיפורים אמנם אין קידוש, אבל אנחנו אומרים בתפילה, גם כן 'זכר ליציאת מצרים' . מה קשור יום הכיפורים ליציאת מצרים?! לצפייה לצפייה
122827עשרת ימי תשובה – שעת סכנה! ים תרג סעיף א מביא הלכה: "אף מי שאינו נזהר מפת של נכרים בעשרת ימי תשובה צריך ליזהר". ממה הזהירות?! זה מותר או אסור?! אם זה מותר? - מה הבעיה?! ואם זה אסור אז כל השנה יש לאוסרו?! "משל ונמשל לימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים" לצפייה לצפייה
122829עשי"ת- "אין הדבר תלוי אלא בי"!!! ה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שבימים אלו, בהם נדרש כל אחד מאתנו לפשפש במעשיו ולתקנם, עלולים אנו ליפול בעצת היצר ל ידי טענות שוא. על כל אחד ואחד לומר לעצמו: "בשלי הסער הגדול הזה"! - "אין הדבר תלוי אלא בי"!!!... לצפייה לצפייה
122830עשרת ימי תשובה- לשנות כיוון תשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שהתשובה - בהישג יד! "כיצד חוזרים בתשובה?" ומה מוטל עלינו לעשות כדי לקבל שפע כה רב?... לצפייה לצפייה
122831עשי"ת- "במקום שבעלי תשובה עומדים..." שובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים ש"במקום שבעלי תשובה עומדים- צדיקים גמורים אינן יכולים לעמוד" כמו: יוסף משיטא, יקום איש צרורות ומנשה המלך... לצפייה לצפייה
122832עשרת ימי תשובה- עוד לא נחתמנו "משל לעשרת ימי תשובה". "משל מליצי לעשרת ימי תשובה" המבאר כי אמנם הסתיים ראש השנה אך כל הברכה של השנה הבאה תלויה בחתימה הסופית של יום הכיפורים ובכדי לזכות בה יש להראות שאכן השתנינו... לצפייה לצפייה
122890מההלכות והמנהגים לעשרת ימי תשובה רת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: על ההנהגות טובות בימים שבין ראש השנה ליוה"כ, תפילה בציבור, צאת השבת, לימוד ההלכה, יום בשנה חשוב כשנה, "מנהג הכפרות" ומה עלינו לעשות בזמן ה"כפרות" - הזמן להרהורי תשובה... לצפייה לצפייה
122891מהלכות תשובה לעשרת ימי תשובה רים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: מפסוקי התורה על מעלת ושכר השב התשובה, כמה מהלכות תשובה מרבנו הרמב"ם: איזוהי תשובה גמורה?, מעלת התשובה בימים אלו, מחילה מאשתו חרטה על העבר וקבלה לעתיד... ומעלתם של ה"חוזרים בתשובה" לצפייה לצפייה
122900שבת שובה - ללכת לדרשה דרשת הרב ולהתעורר בתשובה. הבעייה שדווקא בשיא ההתעוררות אנו מתעצלים בטענות שווא של היצר הרע. משל ונמשל המבארים שרק כאשר נדע את עצות היצר נבין ונצליח לגבור על טיעוניו המטופשים, להתעורר בתשובה ולזכות לקבל שנה טובה. לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏