12000שמות - ללכת עם הקב"ה , בתירוץ: "כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו". השאלה המתבקשת: אם כן ממה אתן מתפרנסות?! אך פלא שפרעה מקבל את התשובה?! "משל ונמשל לפרשת שמות" ו"סיפור לשבת שמות" הממחישים שכשהולכים בדרך שהקב"ה מבקש - אין ההגיון שולט... לצפייה לצפייה
12001שמות- דווקא ירא שמים עדיף! מקבלות את הציווי "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו" אינן עוזבות לאלתר את משרתן?! ולו זו בלבד אלא נשארות ומסכנות את נפשן?! סיפור על רעיון נפלא שמצא החפץ חיים בפרשת השבוע, כאשר נשאל שאלה... לצפייה לצפייה
12002פרשת שמות- חינוך הילדים חינוכית נלמדת מציווי ה' אל משה לקחת את המטה בידו. מה המשמעות לנו כהורים ומחנכים כשמשליכים את המטה מהיד... וכיצד ניתן לתקן את אשר עוללנו?! - מלמד הקב"ה את משה לאחוז בזנבו! לצפייה לצפייה
12003שמות- התנהלות ניסית במצרים נא לפרשת השבוע פרשת שמות, כתשובה לשאלה של האבן עזרא: מדוע לא הזכירה התורה את הנס שיוכבד ילדה בגיל 130? הרי זהו נס גדול יותר משל שרה שילדה בגיל תשעים ושם הכתוב מציין זאת באריכות?!... לצפייה לצפייה
12004פרשת שמות- לפום צערא אגרא ל הגלות?" והתשובה היא: לשון הרע! ביאור נפלא בדברי חז"ל: "לפום צערא אגרא" מפרשת השבוע... והקשר לדברי משה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם מפני מה זאת האומה משתעבדת יותר מכל האומות שיש בעולם? אכן נודע הדבר = החטאה הזאת שלא על חינם משתעבדים... לצפייה לצפייה
12005שמות- מפני מה זכו ישראל לנס? שה: "מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים" שלמד ר' שמעון מתוך מעשה שהיה עם אביו ה"חפץ חיים"... אם מצבם כה ירוד, מפני מה זכו ישראל שתעשה להם נס?!... לצפייה לצפייה
12006שמות- כשיש הבדלה ה' מקדש! ה הקב"ה יקדש אותנו, אך אם לא נעשה קידוש לעצמנו, הקב"ה ידאג שהגויים יבדילו אותנו מהם... ברגע שעם ישראל מתקרבים לגויים, נותנים את 'עצמם' לגוי בשמם, לבושם ולשונם, הרי שהגויים יכולים לבוא ולכלות בנו... כך זה בכל הדורות ובימנו אנו... לצפייה לצפייה
12007שמות- כוחו של מי גדול יותר את לשבת עונג" הממחיש בצורה נפלאה את ההבדל בכוח, בין הקב"ה לשאר אלילים. שבשעה שנגלה ה' למשה בסנה הסתיר פניו, אבל בשעה שראה את הנחש לא הסתפק משה בהסתרת פניו אלא נס מפניו, הייתכן?!... לצפייה לצפייה
12008שמות- חינוך הילדים רוצה להתכבד?! ימלך עושים מעשה בעקבות ייאוש. עמרם- עושה מעשה אמיץ ונכון ומקבל את משה רבינו. אלימלך- עושה מעשה טיפשי- עוזב את ארץ הקודש ומקבל את דוד המלך. מה המסר מכאן לגביי חינוך הילדים?!... לצפייה לצפייה
12009שמות- "עימו אנוכי בצרה" להנהיג עם? ואיך זוכים לכלכל את כל העולם?! יוסף הצדיק מלמד אותנו כיצד... כדי להגיע לגאולה - להאריך חיים, צריך להרגיש את הצער של השני... והמסקנה לגבינו מה לעשות כשאנו רואים פתק להתפלל על פלוני או מקבלים מייל או SMS לבקשת רחמים?!... לצפייה לצפייה
12010שמות- לבוש הולם ומיוחד ות" המבאר את השאלה: כיצד ביקש ה' מבני ישראל לשאול מהמצריים שמלות - ללבוש בגדי נכרים? והלא זה בניגוד לציווי: "ואבדיל אתכם מן העמים"?! זאת ועוד והלא נגאלו ישראל ממצרים בזכות שלא שינו את לבושם?!... לצפייה לצפייה
12011שמות- גדולתם של אבות על משה וההבדל בינו לבין האבות הקדושים. שכבר בתחילת השליחות שאל לשמו של ה', ולבסוף אמר: "למה הרעותָ .. ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה וגו'" ותשובת ה': לכן "עתה תראה אשר אעשה לפרעה"... לצפייה לצפייה
12012שמות- "וורטים לפרשת שמות" דים" מדוע שיבחה התורה את המיילדות? מה גדולה עשו שהחיו את הילדים, הרי זה בכל שפיכות דמים, ומצווים כולנו ב'ייהרג ואל יעבור'?! מסירות הראויה להערכה. "כי כבד פה וכבד לשון אנכי" מדוע לא ביקש משה מה' שירפא אותו?... ביאורים נפלאים לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
12013שמות- "וראך ושמח בליבו" מנהיג למרות שהוא קטן ממנו. מהו השכר על מעשה אצילי שכזה? נתן לו הקב"ה את האורים והתומים = והיו על ליבו תמיד, וכל מי שתהיה לו שאלה יבוא לאהרון וישאל. מי צריך לשאול את אהרון שמשה נמצא?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
12014שמות- אברהם ושיעבוד מצרים! ב"ה אומר לאברהם "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך... ועבדום ועינו אותם 400 שנה", הוא אפילו לא מתווכח על זה, בשונה מעונשם של אנשי סדום, ששם הוא מתחנן לה' שיציל אותם... לצפייה לצפייה
12015שמות- נעלים ניתוק מהחומר רב ברוך רוזנבלום המדברת על משמעות הנעלים של האדם גם לאחר פטירתו כמו "למה אסור לנעול נעלים של מת?", "למה צריך לקרוע נעלים של הנפטר?" משל ונמשל המבארים שאדם צריך להסיר את המנעולים מההרגלים שלו ואז הוא יגלה מחדש אלו יכולות ואיזה כוחות יש לו... לצפייה לצפייה
12016שמות- מהי "אהבת ישראל"? נו לחלוץ את נעליו?! מהם התכונות הדרושות ממנהיג? ובפרט ממנהיג של עם ישראל?... סיפור נפלא המבאר שמי שלא יודע מה כואב לחברו - סימן שאין לו "אהבת ישראל"! לצפייה לצפייה
12017שמות- "רעיונות לפרשת שמות" ת". ביאורו של האור החיים לשאלה מדוע ציווה ה' את עם ישראל לגנוב את דעת פרעה ולומר שהולכים רק לשלשה ימים? ושישאלו את כליהם?... משה זכה לקבל את התורה בזכות הענווה שהייתה לו וכן זכה הר סיני שתינתן עליו התורה בזכות הענווה שלו על פני ההרים האחרים... לצפייה לצפייה
12018שמות- למה נקרא שמו משה? ל שמו של משה רבנו. מדוע נקרא שמו משה? מי נתן למשה רבנו את שמו? האם זו בתיה בת פרעה או הקב"ה? מניין ידעה בת פרעה לקרוא למשה בעברית? ואם הסיבה שמין המים משתיהו היו צריכים לקרוא לו משו או נמשה? משמעות השם משה זה שהוא מוציא אחרים מהמים?!... לצפייה לצפייה
12019שמות- איך ניתן להגיע לגאולה? הייתה במצרים "פקוד פקדתי" לבין האולה העתידית? ביאור נפלא מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום אומר הקב"ה: "הן גאלתי אתכם אחרית כראשית" כמו הגאולה הראשונה, כך תהיה הגאולה האחרונה...האומנם?! לצפייה לצפייה
12020שמות- משה בן עמרם הלוי יקר על הפסוק: "וילך איש מבית לוי וייקח את בת לוי" ובנוסף שאלתו של ספר שערי אורה: לשם מה האנונימיות הזו לפני לידת משה? מה הייתה הבעיה לכתוב "וילך עמרם וייקח את יוכבד גרושתו"?! והיא ילדה את משה?! וביאורו של המהר"ל על ההדגשה של התורה: "בן לוי ובת לוי... לצפייה לצפייה
12021שמות- זה הזמן להתנתק מהחומר... שובבי"ם = ראשי התיבות של ששת הפרשיות הראשונות בחומש שמות (ש-מות, ו-ארא, ב-א, ב-שלח, י-תרו, מ-שפטים)מה הייתה גדולתו של משה? ומה הקשר לימים הללו?! לצפייה לצפייה
12022שמות- "להודות בטעות" תבקשת: "איך אפשר לזכות לילד צדיק" כמו משה רבינו? "סיפור מהמדרש על פרשת שמות" המבאר במה יתייחד עמרם כל כך עד שזכה שדווקא ממנו נולד מושיען של ישראל... לצפייה לצפייה
12023שמות- "ההקבלה בין יוסף למשה" של יוסף? כמה דברים בחיי משה רבינו המקבילים באופן מדהים לחייו של יוסף. אותו דבר שנעשה ליוסף - אז, נעשה למשה עכשיו... הכל כדי לזכך אותו, ולהביאו לתיקון השלם, כדי שיוכל להיות נותן התורה. לצפייה לצפייה
12024שמות- שהפה נקי אפשר לגשת למתן תורה ש שמות. מה השייכות למתן תורה והשלמת המשכן ליציאת מצרים?. מדוע מתחילה הפרשה ב'ו'?. "מדוע אברהם אבינו לא מבקש על בניו שלא ישתעבדו 400 שנה?". "מה הקשר בין לשון הרע לשיעבוד -וליציאת מצרים?" "שיחה לפרשת שמות" מעובד מ- "שיחה של הרב רוזנבלום" לצפייה לצפייה
12025שמות- דקדוקי רש"י בפרשת שמות וטה לכל הפסוקים בפרשת שמות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
12026שמות- כל הגויים בשביל ישראל! זצ"ל מפרשת השבוע שכל הגויים נבראו בשביל עם ישראל. ומה הקשר לברכת "בורא נפשות רבות" שאנו מברכים לאחר כל דבר מאכל שנברא במאמר פיו של הקב"ה? לצפייה לצפייה
12027שמות- כמו משה רבנו שניאור ­זלמן מלאדי וכיצד הצליח לדעת את סוד הכוונות של תקיעת השופר ממורו המגיד ממזריטש זצ"ל ועוד הביא לכך סימוכין מפרשת השבוע פרשת שמות... לצפייה לצפייה
12028שמות- כולם בתוך אחד ני ישרים' על השאלה: מדוע אמרה בתיה בת פרעה: "מילדי העברים" - בלשון רבים, ולא אמרה בלשון יחיד: "ילד עברי זה?!... והסברו עם "סיפור לפרשת שמות" לצפייה לצפייה
12029שמות- תפילתן של המיילדות של המיילדות? ביאור נפלא להסבר כפל הלשון: ברור לכולם שאם המיילדות לא עשו כדבר המלך להמית את הילדים - הם נשארו בחיים?!... לצפייה לצפייה
12030שמות- וורטים לפרשת שמות למצרים?. מדוע תמיד אחרי רדיפות ועינויים קשים אנו יוצאים מחוזקים ומחוסנים יותר?. גדולתו של משה רבינו ומדוע יתרו ביקש מבנותיו להביאו?... לצפייה לצפייה
12031שמות- הפלה זה רצח! בונתו להסביר לאישה בהריון שלעשות הפלה כמוה לרצוח את בנה החי... הסיפור מובא בספר 'מאמר אפרים'... לצפייה לצפייה
12032שמות- לזהות פוטנציאל "ל, סיפר על המגיד מדובנא זצ"ל המראה שבכל ילד יהודי יש פוטנציאל להיות גדול הדור בא ולכן כשנראה ילד יהודי הזקוק לעזרה, יש להושיט לו יד... לצפייה לצפייה
12033שמות- הכרת הטוב היא עליך! למיילדות בתים כשכר על המעשה הנועז שעשו באי ציות לפרעה הרשע? וכי חסר לו מלאכים עושי רצונו?!. ביאור נפלא של הגרי"ש אלישיב זצ"ל והסברו לשם מה אומרים מודים דרבנן... לצפייה לצפייה
12034שמות- לראות בצערו של השני כלה, שהעלתה חשש שמא מגוריה לאחר החתונה מול חברתה שמעוכבת שידוך יגרום לה צער... ופסיקתו של הגראי"ל שטיינמן... לצפייה לצפייה
12035שמות- כוח הצדקה הפך את הכול! שה' בפרשת שמות על הדרך שבה פעלו המיילדות, כששמעו את הגזירה הרעה שנגזרה על ישראל והבינו שמידת הדין מתוחה עליהם... איך הצליחו המיילדות להפוך את מידת הדין למידת הרחמים?!... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏