16030יתרו- עשרת הדיברות חטיבה אחת! "פרשת יתרו דבר תורה". רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת יתרו, המסביר מדוע שני לוחות הברית הם חטיבה אחת - והעובר על עבירות שבין אדם לחברו בדרור עובר גם על עבירות שבין אדם למקום. ראיה לכך שמביא הרב אברמסקי בספרו חזון יחזקאל... לצפייה לצפייה
125000שמחת תורה- בזכות הסוכה זוכים לתורה "דבר תורה קצר לשמחת תורה" "רעיון נפלא לשמחת תורה" של החידושי הרי"ם המבאר מדוע שמחת תורה מגיע דווקא לאחר חג הסוכות? ומסקנתו הברורה: כשהאדם מכתת רגליו, טורח ויוצא מביתו אל הסוכה, זוכה על ידי כך לתורה!... לצפייה לצפייה
125001שמחת תורה- שותפות מלאה "סיפור לשמחת תורה" סיפור נפלא המובא בספר אלה הם מועדי המבאר ששמחת תורה היא לכל עם ישראל ולא רק ללומדי התורה בלבד! תשובה ניצחת שהשיב סנדלר פשוט לדיין חשוב שניסה להבין מדוע הוא שמח ב"שמחת תורה" אם אין לו יכולת ללמוד תורה... לצפייה לצפייה
125002שמחת תורה- שאח עושה שמחה גם אני שמח! "סיפור קצר לשמחת תורה" סיפור על תשובה נפלאה שהשיב סבל פשוט לר' נפתלי מרופשיץ שתמהה מדוע הוא רוקד בשמחת תורה והרי לא למד תורה מעודו?! "סיפור מחזק לשמחת תורה"... לצפייה לצפייה
125003שמחת תורה- עצרת ביום השמיני "משל ונמשל לשמחת תורה" משל ונמשל המובאים בספר אלה הם מועדי המבארים את הצורך ב"שמיני עצרת" דווקא לאחר הקרבת 70 קורבנות כנגד 70 אומות העולם, מבקש הקב"ה קורבן וחג נוסף - שמיני עצרת! תוך הדגשה "עצרת תהיה לכם"... לצפייה לצפייה
125004שמחת תורה- מחילת עוונות "פתגם לשמחת תורה" רעיון נפלא של האר"י הקדוש המבאר כיצד בשמחת תורה מסוגל האדם למחוק את כל עוונותיו בעצם הריקוד לכבודה של תורה!... לצפייה לצפייה
125005שמחת תורה- לשמור ולעשות ולקיים "משל ונמשל לשמחת תורה" משל ונמשל שהביא החפץ חיים זצ"ל המבארים כי כבודה של תורה הוא בעיקר בקיום המצוות שבה. ושבחם של קהילות העניות שבישראל, אמנם אין ביכולתם לפאר את התורה בבגדי משי, אולם נוהגים בה כבוד גדול, ומקיימים כל תג ותג שבה. לצפייה לצפייה
125006שמחת תורה- אשריך ישראל מי כמוך!!! "משל ונמשל לשמחת תורה" משל ונמשל שהביא המשגיח של ישיבת מיר, ר' ירוחם הלוי ליבוביץ' זצ"ל בעת ההקפות לכבודה של תורה, המבאר אנו שרים בשעת ההקפות: "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'!"... לצפייה לצפייה
125007שמחת תורה- מזכירים גבורות גשמים "רעיון לשמחת תורה" ההוכחה לה' יתברך על השפעת חג הסוכות עלינו ועל רצוננו להשתנות היא דווקא בהתנה עד ז' במרחשוון, עד שיגיע אחרון שיצא מירושלים אל ביתו שבקצה השני של הארץ... לצפייה לצפייה
125008שמחת תורה- מהי השמחה? ומדוע בסוף המועדים? "דבר תורה לשמחת תורה" מדוע בחר הקב"ה לשים את שמחת תורה בסוף המועדים? מדוע לאחר שזוכה האדם לבהירות הדעת לאחר הימים הנוראים, מתמלא לבו שמחה בחג הסוכות אם כן מדוע ששוב ליבו יתמלא שמחה ביום סיום התורה?! רעיון נפלא וההקבלה לברכת השיבנו שבתפילת שמונה עשרה... לצפייה לצפייה
125009שמחת תורה- חזרה לשגרה "דבר תורה לשמיני עצרת" אין לשמיני עצרת מצוות מיוחדות המאפיינות אותו כרגל עצמאי. כל האפיון שלו זה שאין יושבים בו בסוכה - רגל בפני עצמו. מה המשמעות של שמיני עצרת?! הוספת מימד נוסף לחג הסוכות בכוחה לעצור התדרדרות שבאה לאחר התעלות רוחנית כה גבוהה... לצפייה לצפייה
125010למה זוכה מי ששמח בשמחת התורה "סיפור לשמחת תורה" סיפור נפלא שסיפר הרב יהודה צדקא זצ"ל על השכר שקיבל חכם יעקב עובדיה ז"ל שהשתדל לרקוד בכל כוחו בהקפות של שמחת תורה לכבודה של תורה... לצפייה לצפייה
125011למה נקרא שמו: "חתן תורה"? "רעיון לשמחת תורה" רעיון נפלא לשמחת תורה על פי מדרש שיר השירים המבאר בדרך של משל ונמשל, מדוע מכנים את העולה לתורה בשמחת תורה בשם: "חתן תורה"... (חג הסוכות בהלכה ובאגדה) לצפייה לצפייה
125012שמיני עצרת ושמחת תורה "דבר תורה לשמיני עצרת ושמחת תורה" שמיני עצרת הקב"ה אומר: עשו לפני יום אחד רק אתם ואני משל ונמשל שמביא המדרש לביאור העניין. "איך אפשר לשמוח בשמחת תורה"? רעיון נפלא של האדמו"ר מברסלב המבאר: שבעצם הריקוד לכבוד התורה הוא מנער מעלינו הרבה מן העוונות... לצפייה לצפייה
125013הכי מתאים לעשות שמחת תורה לאחר סוכות! "משל ונמשל לשמחת תורה" משל ונמשל המבארים את העובדה שלתורה יש ערך מיוחד כי מלבד ההוראות יש בה גם מורשת אבות... מה מיוחד בתורה שקישרוה לקהילת יעקב?! ביאורו הנפלא של הרב משה פיינשטיין זצ"ל המביא שהכי מתאים לעשות שמחת תורה לאחר סוכות!... לצפייה לצפייה
125014שמחת תורה- למה דווקא לאחר כיפור? "דבר תורה לשמחת תורה". מדוע חוגגים את שמחת תורה לאחר סוכות ורק לאחר שמסיימים את התורה? והלא ראוי היה לחגוג כשמקבלים את התורה- בחג השבועות?! משל ונמשל המבארים את השמחה שבשמחת תורה דווקא לאחר יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
125015מה קרה בשמיני עצרת? "דבר תורה קצר לשמיני עצרת". ארבעת המינים מסמלים 4 סוגים של יהודים, אנחנו לוקחים את כולם ומחברים אותם ביחד שיתעוררו להתאחד, עובר השבוע והמלך אומר "קשה עלי פרידתכם" האם אתם עדיין כארבעה סוגים נפרדים או כיחידה אחת?! ביאור נפלא של הרבי מלובביץ' זצ"ל לצפייה לצפייה
125016שמחת תורה- שמחה והתחדשות מתוך ארעיות "דבר תורה לשמחת תורה". "מדוע חוגגים את שמחת תורה מיד לאחר חג הסוכות?". "סיפור לשמחת תורה" המבאר "מדוע רק בשפל המדרגה ניתן להגיע לשמחה אמיתית?"... "משל ונמשל לשמחת תורה" המביאים לתובנה שדברים שמתנהלים במשך שנים - לא בהכרח נכונים הם... וההוכחה שדווקא מתוך ארעיות - מתוך הבנה שהכול זמני כאן - ניתן להגיע לשמחה אמיתית. לצפייה לצפייה
125017שמחת תורה- "המקור לשמחת תורה" "שיחה לשמחת תורה". "מהו המקור לשמחת תורה?". "מניין שהנהגת הקב"ה, היא בדיוק להפך ממידת בשר ודם?". ביאור נפלא מתוך שיחה של הרב רוזנבלום שליט"א לטעם של עשיית סעודה לגומרה של תורה... שלמה המלך קיבל לב שומע, כלי הקיבול שלו, הפך להיות כלי מלא. ההנהגה של הקב"ה הפוכה מזו של האדם. 'כלי מלא', יש לו את היכולת ללמוד עוד ועוד תורה. לצפייה לצפייה
125018שמחת תורה- שיא השיאים "וורט קצר לשמחת תורה". מהי השמחה שיש בשמחת תורה? וכיצד היא באה לידי ביטוי? ביאר נפלא של הרב שך זצ"ל שיא השיאים של חמישים ואחד הימים הוא בשמחת תורה. פותחים את ארון הקודש מוצאים את כל ספרי התורה ולא מניחים אותם! לצפייה לצפייה
125019שמחת תורה- תשלומים בריקודים "משל לשמחת תורה". "משל ונמשל לשמחת תורה" המבארים מדוע הריקודים והשמחה בשמחת תורה באופן מיוחד. ומה עושים כאשר מבטיחים להקב"ה להיטיב את מעשינו, ובהגיע יום שמחת תורה ואין לנו מה לשלם... לצפייה לצפייה
125020שמחת תורה- שהתורה תשמח בך! "וורט קצר לשמחת תורה". מפני מה נקרא החג "שמחת תורה" ולא "שמחה בתורה"? "וורט קצר של הרב הקדוש בעל הלב שמחה מגור לשמחת תורה" לצפייה לצפייה
125499שמחת תורה- נפרדים עם שמחת תורה "דבר תורה לשמחת תורה". מה המשמעות של התחלת התורה לאחר שמחת תורה?. בסיום הימים הנוראים - "מה צריך לבקש בשמחת תורה?". "משל ונמשל לשמחת תורה" שמביא האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל על החשש מהפרידה. ומדוע בחר הקב"ה – להיפרד דווקא בשמחת תורה?. הבקשה הראויה בשמחת תורה כדי "להישאר מחוברים אל הבורא יתברך"... לצפייה לצפייה
125500הלכות לשמחת תורה מקבץ הלכות לשמיני עצרת - שמחת תורה. קובץ הלכות לשמיני עצרת - שמחת תורה המובאים ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: התפילות בשמחת תורה ומנהג ההקפות, מעלת הריקודים והשמחה לכבודה של תורה, האם צריך לעמוד בזמן ההקפות?, קריאת התורה בליל שמיני עצרת, הקידוש בליל שמחת תורה וקריאת שנים מקרא ואחד תרגום, דיני תפילת שחרית וקריאת התורה ביום שמחת תורה, חתנים וסדר העולים ביום שמחת תורה, האם שני כוהנים יכולים לעלות בזה אחר זה בשמחת תורה?, "משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילת המוסף, סעודת חתנים והקפות ביום שמחת תורה לצפייה לצפייה
125501הלכות ודיני מוצאי שמחת תורה מקבץ הלכות ודיני מוצאי שמחת תורה. קובץ הלכות ודיני מוצאי שמחת תורה המובאים ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מנהג "הקפות שניות", דין תושב חו"ל שנמצא בישראל בזמן שמחת תורה, ביעור האתרוג של שמיטה, סגולות מיוחדות עם ארבעת המינים לאחר החג... לצפייה לצפייה
128513חול המועד- לא להשאיר את הספר בבית "משל ונמשל לחול המועד". עצה נפלאה בדרך של "משל ונמשל לחג הפסח" המבארת שלא כדאי להשאיר את הספר בבית = את לימוד התורה שכן הדבר יגרום לירידה עתידית בלימוד התורה... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏