16030יתרו- עשרת הדיברות חטיבה אחת! "פרשת יתרו דבר תורה". רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת יתרו, המסביר מדוע שני לוחות הברית הם חטיבה אחת - והעובר על עבירות שבין אדם לחברו בדרור עובר גם על עבירות שבין אדם למקום. ראיה לכך שמביא הרב אברמסקי בספרו חזון יחזקאל... לצפייה לצפייה
129951ל"ג בעומר- המיוחד שבל"ג בעומר "דבר תורה ל- לג בעומר". מה מיוחד בל"ג בעומר? מהי המחלוקת בין הבית יוסף - הספרדים לרמ"א - האשכנזים במנהגי האבילות בל"ג בעומר? מדוע לדעת הבית יוסף האבילות מפסיקה ביום ל"ד בבוקר ואילו לפי הרמ"א כבר ביום ל"ג בעומר מפסיקים ממנהגי האבילות? לצפייה לצפייה
129952ל"ג בעומר- אם מתו כולם מה השמחה?! "דבר תורה ליום לג בעומר". על מה השמחה בל"ג בעומר? שאלתו הפרי חדש: ביום ל"ג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות והוא יום שמחה?! והלא לא נשאר תלמיד אחד? אז על מה יש לחגוג?! ומדוע נאמר שפסקו והרי כולם מתו?! תשובתו של הגאון מוילנא לצפייה לצפייה
129953ל"ג בעומר- למה רוקדים ברשב"י?! "דבר תורה קצר ללג בעומר". איפה נשמע דבר כזה שביום הפטירה של אדם רוקדים ושמחים?! אין שום תנא ששמחים ביום פטירתו. במה אם כן זכה רבי שמעון בר יוחאי ששמחים ביום ההילולא שלו. רעיון יפה של האדמור מגור ללג בעומר... לצפייה לצפייה
129954ל"ג בעומר- ההכנה לחג מתן תורה! "דבר תורה למדורות בל"ג בעומר". רעיון נפלא על המהות של יום "לג בעומר כהכנה לקראת חג מתן תורה". ביאור נפלא של ה'שם משמואל' על דברי 'קדושת הלוי' שביום ל"ג בעומר מתחילה ההארה של חג השבועות. "מה הקשר בין לג בעומר לחג השבועות"?... לצפייה לצפייה
129955ל"ג בעומר- יום חג לתורה שבעל-פה "דבר תורה קצר לל"ג בעומר". מהו הסימן שהביא הטור: פל״ג ח״י?, מדוע ביום שיחול פורים יחול גם ל"ג בעומר?, "מה הקשר בין פורים ללג בעומר"?, "מה המשותף בין רבי עקיבא למשה רבנו ולרבי שמעון בר יוחאי"?, מה שאפשר להשיג בפורים ניתן גם להשיג ביום ל"ג בעומר... לצפייה לצפייה
129956ל"ג בעומר- סגולתו של יום לטהרה "רעיון קצר ללג בעומר". למה כמעט בכל קהילות ישראל נהגו לשיר את השיר שבדברי רבי עקיבא: "אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים ואומר, מקווה ישראל ה', מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל"?. מדוע נבחר שיר זה מכל דבריו של רבי עקיבא? ועוד דווקא ביום זה?, "מה הקשר בין טהרה ללג בעומר"?! ביאור נפלא על "הסגולה המיוחדת של ל"ג בעומר"... לצפייה לצפייה
129957ל"ג בעומר- מהי השמחה בלג בעומר? "דבר תורה קצר לג בעומר". "למה שמחים בלג בעומר"? אפילו ביום פטירת משה רבינו ע"ה אין נוהגים שמחה מיוחדת, ואדרבה הלא רבים מתענים ביום זה?! ביאור נפלא על ההבדל שיש בין יום לג בעומר ליתר ימי פטירה של צדיקים... לצפייה לצפייה
129958ל"ג בעומר- הלכות ל"ג בעומר "הלכות ל"ג בעומר". חלק מההלכות והמנהגים של לג בעומר. "למה נוהגים להדליק מדורה בלג בעומר"?. מדוע יש כאלו שנוהגים לעלות לציון רשבי כמה ימים לאחר ההילולא?... לצפייה לצפייה
129959ל"ג בעומר- למה עולים לרשב"י? "דבר תורה קצר לג בעומר". למה עולים לרשב"י בל"ג בעומר? ושאלתו של בעל השפע חיים מצאנז זצ"ל על הטעם שמרבים כלל ישראל לנסוע לאתרא קדישא מירון ביום ההילולא ל"ג בעומר... לצפייה לצפייה
129960ל"ג בעומר- ממשנתו של רשב"י "מאמירותיו של רבי שמעון בר יוחאי". לקט אמרים של רבי שמעון בר יוחאי ממשניות, ברייתות ומדרשי חז"ל. מעלתם של ישראל, עונשו של בדאי, גודל כיבוד אב ואם, מה נוח לו לאדם לעשות, גסות הרוח = תועבה, הזריז במצות ציצית, הגאולה בזכות השבת, שלשת מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, למה נקרא שמה של ארץ ישראל - "תבל"? מעלת העוזר לישראל, רשב"י יכול לפטור את העולם מן הדין, לא לבייש עוברי עבירה, הכיכר והמקל, רבי שמעון היה תובע לפני הקדוש ברוך הוא שיברא לאדם שני פיות... לצפייה לצפייה
129961ל"ג בעומר- רשב"י הבריחה והשהות במערה "דבר תורה ללג בעומר". "סיפור על רבי שמעון בר יוחאי ובנו במערה". מה גרם לרבי שמעון בר יוחאי לברוח מהבית". מדוע הסתתר רבי שמעון בר יוחאי במערה?, מה אכלו רשב"י ובנו אלעזר בעת שהותם במערה?, כמה זמן ישבו רבי שמעון ובנו במערה עד שיצאו ממנה?... לצפייה לצפייה
129962ל"ג בעומר- רשב"י החזרה למערה והיציאה ממנה "דבר תורה לל"ג בעומר". "הסיפור על רשב"י ובנו" - "היציאה מהמערה". מדוע חזרו רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר שוב למערה?, מהי נקודת האור שמצאו רשב"י ובנו באותו זקן שרץ והיה אוחז בידו שתי חבילות של הדסים?, רבי שמעון ורבי פינחס בן יאיר והשינוי לאחר 13 שנה במערה. לצפייה לצפייה
129963ל"ג בעומר- קללת חכמים ברכה היא? "סיפור לל"ג בעומר". סיפור על רבי שמעון בר יוחאי שביקש מאלעזר בנו ללכת לבקש ברכה מרבי יונתן בן עסמי ורבי יהודה בן גרים, כיוון שהם "אנשי צורה". רבי אלעזר שומע קללה ואביו רשב"י מסביר לו לאיזו ברכה גדולה זכה... לצפייה לצפייה
129964ל"ג בעומר- רשב"י משכין שלום בית "דבר תורה קצר ללג בעומר". "סיפור ליום לג בעומר". "סיפור על רבי שמעון בר יוחאי" כיצד הצליח להשכין "שלום בית" בין איש לאשתו שביקשו להתגרש בעקבות כך שה' מנע מהם פרי בטן. ומה עשתה האישה שהביא את רבי שמעון להתפלל עליהם עד שלבסוף נפקדו?... "חכמתה של אישה בשימור הבית", "צדיק גוזר והקב"ה מקיים", "כשהאדם יוצא מגדר הטבע - ה' מוציא את הטבע מגדרו!"... לצפייה לצפייה
129965ל"ג בעומר- רשב"י מבטל הגזירה! "סיפור על רשבי". "סיפור על גדולתו של רשבי" ללג בעומר. כיצד הצליח רבי שמעון בר יוחאי לבטל את גזירת מלכות רומי?, מדוע עשה רבי ראובן בן האסטרובלי תספורת כמו של הגויים?, רבי שמעון מלומד בניסים, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן רבי יוסי עם השד 'בן תמליון'. לצפייה לצפייה
129966ל"ג בעומר- מי שלא שורף גדול יותר! "וורט קצר ללג בעומר". מדוע באמת לאחר שישבו ר' שמעון ובנו אלעזר במערה שנה נוספת רשב"י לא שרף מי שעסק בחיי שעה ואילו רבי אלעזר בנו עדיין שרף אותם?! ביאור נפלא של הגאון מווילנא... לצפייה לצפייה
129967ל"ג בעומר- שגב קדושת היום "קדושת יום לג בעומר". מנהגים והנהגות של אדמורים ורבנים ביום ל"ג בעומר המעידים על שגב קדושת היום: רבי אברהם מקאליסק זצ"ל, רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל ורבי ברוך ממז'בוז' זצ"ל... לצפייה לצפייה
129968ל"ג בעומר- למה שמחים בל"ג בעומר? "משל ונמשל לשמחה בלג בעומר". מדוע שמחים בל"ג בעומר? ביאור נפלא של בעל המנחת אלעזר ממוקנאטש זצ"ל על ידי מעשה שהיה עם אביו בדרק של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
129969ל"ג בעומר- הנסיעה למירון "משל קצר ללג בעומר". משל קצר המבאר את גודל מעלת העניין של הנסיעה למירון דווקא בל"ג בעומר יותר משאר ימות השנה... לצפייה לצפייה
129970ל"ג בעומר- רמזים לחובת השמחה "וורט ללג בעומר". מניין שחובה לשמוח ביום ל"ג בעומר? ביאור נפלא של הגאון מוילנא והרמז שמצא לכך מהתורה. ומבט נוסף של הבעל בני יששכר על השמחה ביום לג בעומר... לצפייה לצפייה
129971ל"ג בעומר- רפואה ותחיית המתים "פרפראות ללג בעומר". רמזים נפלאים לכך שיום ל"ג בעומר מסוגל לרפואה וישועה ואפילו לתחיית אלו המרגישים מתים בעבודת ה' ורוצים חיות... מה ראשי התיבות של מרון?... לצפייה לצפייה
129972ל"ג בעומר- חלאקה דווקא במירון "דרשה ללג בעומר". מדוע בפתח ציונו של רבי שמעון בר יוחאי מופיע הפסוק: "כי לא תשכח מפי זרעו"? ומה ראו להביא את הילדים בני השלוש לתספורת ראשונה ("חלאקה") לציון הקדוש של רשב"י?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
129973ל"ג בעומר- להסתכל קודם על עצמך! "סיפור מהבעל שם טוב ללג בעומר". סיפור נפלא מהבעל שם טוב המסביר את דברי רבי שמעון בר יוחאי לבנו רבי אלעזר כשיצאו מהמערה בפעם השנייה: "בני, די לעולם אני ואתה!" לצפייה לצפייה
129974ל"ג בעומר- התפילות והתחנונים ברשב"י "לג בעומר דרשה". ביאור נפלא מהספר דרך אבות על הולדתו של רבי שמעון בר יוחאי והסיבה לכך שאימו זכתה בבן כזה. המבאר את הקשר בין הולדת רשב"י לבין התפילות והתחנונים שמבקשים ביום זה על ציונו של רשב"י... לצפייה לצפייה
129975ל"ג בעומר- שניים שעשאוה פטורים! "משל ללג בעומר".משל ונמשל ללג בעומר המסבירים מדוע לשיטתו של רבי שמעון הוא אמר: "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין"!... ביאור נפלא של המהרש"ם מברזען זי"ע בעת ההלוויה של רעייתו ז"ל... לצפייה לצפייה
129976ל"ג בעומר- למה יורים בחץ וקשת? "לג בעומר פרפראות". ביאורים נפלאים של מבחר אדמו"רים תשובות לשאלה:"מדוע יורים בחץ וקשת בלג בעומר"?... מה הקשר בין חץ וקשת להילולת רבי שמעון בר יוחאי = רשב"י?... לצפייה לצפייה
129977ל"ג בעומר- נַעֲשֶׂה אָדָם נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ "פרפראות ללג בעומר". ביאור נפלא של האדמור ממישקוליץ לשאלה: מה ראה מחבר הפיוט "בר יוחאי" לכתוב: "נַעֲשֶׂה אָדָם נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ" וכי הקב"ה התכוון כשאמר בבריאת העולם למלאכים: "נעשה אדם" בעבור רבי שמעון בר יוחאי?!... לצפייה לצפייה
129978ל"ג בעומר- אור כנגד אור "וורטים ללג בעומר". "מדוע מדליקים מדורה בלג בעומר"? והרי אנו מסתפקים בנר נשמה בטירת צדיקים?! במה שונה רשב"י שלזכותו נדרשת מדורה, למה עושים חלאקה בל"ג בעומר? ומי אמר שצריך דווקא בגיל 3?!... לצפייה לצפייה
129979ל"ג בעומר- "פנינים ללג בעומר". לצפייה לצפייה
129980ל"ג בעומר- בר יוחאי או בן יוחאי? "פנינים ללג בעומר". למה נקרא רבי שמעון בתואר "בר יוחאי" ולא כפי שכל התנאים נקראו: "בן יוחאי"? ביאורו הנפלא של האדמו"ר מגור זצ"ל - בעל הלב שמחה מגור על פי מה שאנו מכנים את הנער בן ה-13 בשם 'בר מצווה' ולא 'בן מצווה'... לצפייה לצפייה
129981ל"ג בעומר- להראות דוגמה! "וורט קצר ללג בעומר". סיפור קצר על האמרי חיים מויז'ניץ זצ"ל וביאורו לסיבה שבחר הפייטן לכתוב בשיר על בר יוחאי: "נַעֲשֶׂה אָדָם נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ"... לצפייה לצפייה
129982ל"ג בעומר- תכל'ס מה הרווחת?! "פנינים ללג בעומר". מה הביא את רבי שמעון בר יוחאי לומר שיוכל הוא לפטור את כל העולם מן הדין?! ביאור נפלא על פי פירושו של האדמו"ר מרוז'ין זצ"ל לפסוק (תהילים סב'): "ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו"... לצפייה לצפייה
129983ל"ג בעומר- בגלל רשב"י צריך פיוס "לג בעומר וורט קצר". ביאור מיוחד של רבי יעקב מפשעווארסק זצ"ל על הטעם שכתב מחבר הפיוט "בר יוחאי" ר' שמעון לביא "נַעֲשֶׂה אָדָם נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ"... לצפייה לצפייה
129984ל"ג בעומר- הפיוט "ואמרתם כה לחי" "שיר ללג בעומר". "מילים לשיר "ואמרתם כה לחי" רבי שמעון בר יוחאי... השיר מסודר לפי הא-ב ונכתב על רשב"י על ידי ר' יוסף חיים - הבן איש חי לצפייה לצפייה
129985ל"ג בעומר- הפיוט "בר יוחאי" "שירים ללג בעומר". "המילים לשיר בר יוחאי" - בַּר יוֹחָאי, נִמְשַׁחְתָּ אַשְׁרֶיךָ, שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן מֵחֲבֵרֶךָ: מחבר השיר רבי שמעון לביא ששמו רמוז בראשי התיבות שבפתיחת של בית... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏