1בראשית - התבוננות בבריאה "דבר תורה קצר לפרשת בראשית". "משל ונמשל לפרשת בראשית" המבארים "כיצד ההתבוננות בבריאה מעידה על הבורא שלה?". מי שאיננו מתבונן כדבעי - חושב שהבריאה היא תוצר אקראי... בנוסף "סיפור עם הרב חיים זוננפלד זצל" שהבהיר זאת לאחד המשכילים... לצפייה לצפייה
2בראשית- להיות שותף עם הקב"ה "דבר תורה לפרשת בראשית". "כל המתפלל בליל שבת ואומר ויכולו... מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית" נשאלת השאלה האם הקב"ה זקוק לשותפות איתנו?! מה הרווח שיש לבורא בשותפות איתנו?! מה ההשקעה הנדרשת? לומר "ויכולו השמים"?! "משל ונמשל לפרשת בראשית" המבארים זאת בדרך נפלאה... לצפייה לצפייה
3בראשית- האדם נזר הבריאה "דברי תורה קצרים לפרשת בראשית". וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. "סיפור לשבת בראשית" על אנטונינוס ורבי יהודה הנשיא. שניסה לפטור את האדם מעונש בשיטה מתוחכמת ותשובתו של רבי יהודה בדרך של משל ונמשל לצפייה לצפייה
4בראשית- כולם תלויים ועומדים "דרשה לפרשת בראשית" "יום השישי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם". "יום השישי כולם תלויים ועומדים עד יום השישי, הוא שישי בסיון המוכן למתן תורה" כל העולם בלחץ האם יקבלו ישראל את התורה מדוע?! "משל ונמשל לפרשת השבוע בראשית" המבארים את החשש הגדול של הבריאה מהשישי בסיוון ים קבלת התורה... מהי הסיבה שבהוצאת ספר התורה (בחלק מהעדות) אומרים את הפסוק: "ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגויים ה' מלך"? לצפייה לצפייה
5בראשית- קללת הנחש "דבר תורה לשולחן השבת פרשת בראשית". מהי הקללה אצל הנחש: ועפר תאכל כל ימי חייך?, הרי מזונו מצוי לו תמיד ללא כל טורח ובשפע?! "משל ונמשל לפרשת בראשית" המבארים את הקללה הנוראה של מזון הנמצא בשפע ומזומן לנחש... לצפייה לצפייה
6בראשית- ששים ושמחים לעשות רצון קונם?! "דבר תורה קצר לפרשת השבוע בראשית" בברכת הלבנה אנו אומרים על השמש והירח: "ששים ושמחים לעשות רצון קונם" מי אמר שזה נכון?! "משל ונמשל לפרשת השבוע - בראשית" המבארים את מסקנת חז"ל שהמאורות עושים את עבודתם בשמחה... ומה הקשר אלינו?... לצפייה לצפייה
7בראשית- אנחנו אשמים במיעוט הלבנה? "משל ונמשל לפרשת בראשית" דבר תורה קצר לפרשת בראשית המבאר מדוע אנו אשמים בכך שהלבנה נמעטה ועד כדי שהקב"ה מצווה שבכל ראש חודש נביא קורבן חטאת לכפרה על זה שהוא מיעט את הירח הייתכן?! "משל ונמשל לבראשית" המבארים את התשובה... לצפייה לצפייה
8בראשית- במה הקב"ה משקיע?! "דרשה לשבת בראשית" אין בהשגתנו מהי ערכה של מצווה או מהו ערך של שעת לימוד תורה, אם כן "מדוע אני צריך לקיים מצוות"?! "סיפור לפרשת בראשית" שמביא הרב ראובן קרלשטיין להבנת ערכן של מצוות בדרך של "משל ונמשל לשבת בראשית"... לצפייה לצפייה
9בראשית- "מי צודק המדע או התורה?" "משל ונמשל לפרשת בראשית" הוויכוח בין המד לתורה טרם הגיע לסיומו אך מי באמת צודק?! אם הטכנולוגיה מראה שהעולם קיים מליוני שנים כיצד לפי התורה העולם קיים בקושי 5800 שנה?! משל ונמשל המבארים שתלוי ממתי מסתכלים... ולמעה אין סתירה בין השניים... המדע אכן כיוון לתורתנו הקדושה - תורת אמת!... לצפייה לצפייה
10בראשית- הקנאה התאווה והכבוד! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע בראשית". "רעיון לפרשת בראשית" המבאר איך דווקא בפרשה הראשונה המדברת על בריאת העולם נמצאים שלשת הדברים שמנו חז"ל שמוציאים את האדם מן העולם... בבראשית בריאת העולם מזהירה התורה על הקנאה התאווה והכבוד שמוציאין את האדם מן העולם! סיפור הממחיש להיכן מוביל אדם את עצמו מצרות עין... לצפייה לצפייה
11בראשית - יום שבת והברכה שבו "סיפור קצר לשולחן השבת פרשת בראשית". "ויברך אלוקים את יום השבת ויקדשהו" קדושת השבת איננה רק רוחנית אלא גם גשמית. "סיפור לפרשת השבוע בראשית" על רבי יהושוע והקיסר - "תבלין של שבת" לצפייה לצפייה
12בראשית - האישה עזר כנגדו "סיפור קצר לשבת בראשית". סיפור יפה על הקיסר שבא בתלונות לרבן גמליאל והתשובה הנפלאה שהשיבה לו בתו של רבן גמליאל המראה את "חשיבותה של האישה ביהדות". לצפייה לצפייה
13בראשית - ענווה במקומה "דבר תורה בראשית". "ושם אחיו יקטן" אומר רש"י: יקטן – שהיה ענו ומקטין עצמו. לכך זכה להעמיד כל המשפחות הללו. סיפור נפלא המלמד מהי ענווה ואיזו מידה נפלאה היא עד שהקב"ה מחשיבה מאד, ניתן ללמוד מרבי ישראל מסלנטר זצ"ל... לצפייה לצפייה
14בראשית - הקנאה של קין "וורט לפרשת בראשית". שואל הקב"ה את קין לאחר הרצח שביצע: "ויאמר השם אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך" מה רצה לומר לו בשאלה הזו?! "סיפור עם רבי חיים מבריסק" זצ"ל ומה למד הוא מהשאלה הזו... לצפייה לצפייה
15בראשית- למה צריך שמש כל כך גדולה?! "וורט לשבת בראשית" רעיון נפלא של האדמו"ר מסדיגורא לפרשת השבוע בראשית. שאלתו הנפלאה לשם מה ברא הקב"ה בעולמו שמש כל כך גדולה?! ממתי המנורה בחדר גדולה יותר מהחדר עצמו?!... ותשובתו הנפלאה המרוממת את נפשו של היהודי... לצפייה לצפייה
16בראשית- תוספת כוח לאדמה "דבר תורה קצר לפרשת בראשית" רעיון נפלא של הרב צימרמן המביא את הרעיון שהאדמה ובהשאלה כספו של האדם התוצרת שהוא מביא לביתו הכוח והשפע מגיעים בזכות מצוות הצדקה שהוא נותן... הקב"ה מברך את פרי עמלך בהתאם לנתינה שלך!!!... לצפייה לצפייה
17בראשית- "למה נקראת שבת בראשית?" "דברים קצרים לשבת בראשית" בכל השבתות שלהם שמות מיוחדים לא מצינו שם של שבת על שם הפרשה של השבוע. אם כן מדוע דווקא השבת הזו נקראת על שם פרשת השבוע "שבת בראשית?! ביאור נפלא של האדמו"ר מבעלז על דברי המדרש: הכל יודוך והכל ישבחוך זו "שבת בראשית"... לצפייה לצפייה
18בראשית- העולם נברא לעשייה "משל ונמשל קצרים לפרשת בראשית". "משל ונמשל לפרשת השבוע - בראשית". המבארים שכל המטרה שלשמה הגענו לעולם הזה היא לעשות ולפעול על מנת להודות להקב"ה ולהגדיל את שמו בעולם. אדם שיושב כאן בחיבוק ידים מפסיד את העולם הבא שלו ולמעשה הפסיד הכול... לצפייה לצפייה
19בראשית- "חומש בראשית ספר הישר" "משל ונמשל לפרשת בראשית". מדוע נקרא חומש בראשית "ספר הישר"?. אם התורה היא הוראה, "מדוע התורה לא מדברת בכלל על מידות?" כמו ענווה וכעס?!. מדוע המצווה שלנו ללמוד את הפרשות הללו של חומש בראשית? מה מיוחד בהם?. היכן מונחים בתורה כל היסודות לעבודת האדם... לצפייה לצפייה
20בראשית- נגמרו החגים איך ממשיכים מכאן? "דבר תורה קצר לבראשית". "מה עושים לאחר החגים?". מדוע בחרו חז"ל להשוות את ארבעת המינים לשכבות בעם ישראל?. "האם הדימיון בים ארבעת המינים לעם ישראל הוא רק לשם אחדות?" או שיש בארבעת המינים מסר לכל אחד מאיתנו?. "ארבעת המינים כמשל לשנה חדשה". "המסר מארבעת המינים להמשך הדרך..." לצפייה לצפייה
1000נח - להרגיש בחסרון הזולת? "דבר תורה לפרשת נח". לאדם השבע קשה להרגיש בחסרון הרעב. הפרשה פותחת באדם שהקב"ה בחר בו (נח) ומסיימת באדם שבחר בהקב"ה (אברהם) השווה והשונה בינהם. סיפור מדהים על הדרך שבחר רבי חיים אוירבך זצ"ל להסביר לעשיר את מצוקתו של העני... לצפייה לצפייה
1001נח- הזהירות מאיסור גזל "דבר תורה לשולחן שבת פרשת נח". "לא נחתם דינם של דור המבול אלא על הגזל" "סיפור לפרשת נח" על רבי אליהו דושניצר זצ"ל המראה כמה זהירות רבה נהגו גדולי ישראל, בכל הדורות, בממון שאינו שלהם, ולא הגיעו כלל לאיסור גזל. לצפייה לצפייה
1002נח- ההבדל בין אברהם לנח "דבר תורה לפרשת השבוע נח". מהו ההבדל בין אברהם אבינו לנח? "מהו ההבדל בין את האלוקים התהלך נח לבין התהלך לפני והיה תמים?" "משל ונמשל לפרשת נח" המבארים בצחות את ההבדל... לצפייה לצפייה
1003נח - "שמירה על דיבור נקי" "דבר תורה לפרשת נח". שאלתו של המגיד מדובנא על זהירות התורה מלומר את המילה "טמא" בפרשתינו ומאידך היא מוזכרת עשרות פעמים בחומש ויקרא?! וביאורו הנפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע נח"... לצפייה לצפייה
1004נח- הכניסה לתיבה בזוגות "מדרש יפה לפרשת נח". האם ה"שקר" הצליח לחמוק ולהכנס לתיבה? ואם אכן נכנס לתיבה מי היתה בת הזוג שלו?! מדרש נלא המלמד ש"מה שאדם מרוויח ע"י השקר, מפסיד הוא ע"י המזל הרע"... לצפייה לצפייה
1005נח - נזקי המבול "משל ונמשל קצרים לפרשת נח". "וימח כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים" במסכת סנהדרין נשאלת שאלה: "אם אדם חטא, הבהמה מה חטאה?" משל ונמשל המביאים לתובנה שהכל נברא לצורך האדם... לצפייה לצפייה
1006נח- הצלתו של אברהם אבינו "מדרש יפה לפרשת נח". "סיפור לפרשת נח" מתוך מדרש שמביא רבינו בחיי על הדרך שבא הצליח תרח להציל את בנו הקטן אברהם מחרבו של נמרוד הרשע. דין ודברים בין תרח לנמרוד בעקבות הולדתו של אברהם שהיוותה סכנה לממלכתו של נמרוד כפי שהורו יועצי נמרוד בהביטם בכוכבים... לצפייה לצפייה
1007נח- ה' זוכר את מי שנותן! "סיפור לפרשת השבוע -נח". "ויזכור אלוקים את נח" מה זכר?! סיפור נפלא לפרשת השבוע על כוחה של מעלת הנתינה ואיך שהקב"ה לא שוכח את מי שיודע להעניק לאחר ולתת מעצמו למען הכלל... לצפייה לצפייה
1008נח- העקביות של נח "דבר תורה קצר לפרשת נח" מה הייתה גדולתו של נח? במה הוא היה שונה מבני דורו? "מדוע יש אנשים שלא הולכים בדרך התורה"? "משל ונמשל לפרשת נח" המבארים כי למרות שאנשים יודעים שהתורה אמת נח להם להתכחש אליה על מנת שיוכלו להמשיך בתענוגותיהם... לצפייה לצפייה
1009נח- אין רחמים על דור המבול! "דבר תורה קצר לפרשת נח" מדוע הקב"ה לא ריחם על אנשי דור המבול וחרץ את דינם מיד למוות?! ואם חטאו בממון מדוע לא נפרע מהם בממונם?! "משל ונמשל לשבת נח" המבארים שהקב"ה אינו מרחם על מי שאינו מרחם על חבריו! לצפייה לצפייה
1010נח- למה מתו דור המבול דווקא במים? "רעיון לפרשת נח" הסיבה שדור המבול נענשו דווקא במים ולא בעונש אחר. מספר טעמים לעונש הקשה שקיבלו דור המבול בכך שהם והחיות הוטבעו במי המבול. ולא בכדי הקב"ה הענישם דווקא ע"י המים... ו"סיפור לפרשת נח" הממחיש את טעמו של מרן הבית יוסף לצפייה לצפייה
1011נח- המתאמץ במצווה נקשר אליה "משל ונמשל לפרשת נח" "וַיִּקַּח שֵׁם וָיֶפֶת" מדוע נקטה התורה לשון יחיד וַיִּקַּח ולא לשון רבים: "ויקחו"?! משל ונמשל המבארים את דברי הנצי"ב מוולוג'ין זצ"ל לשכר שנותן הקב"ה למי שמתאמץ המצווה שהרי נקשר הוא אליה והיא הופכת להיות חלק ממנו... לצפייה לצפייה
1012נח - למה להפוך את העולם?! "משל ונמשל לפרשת נח". בדור של גזלנים אין בררה אלא להביא מבול!. "משל ונמשל" שמביא ה"מדרש לפרשת נח" המבארים שבכדי להסביר לאנשים שיש חלוקה ברורה ולכל אחד ה' חילק את מה שמגיע לו חייבים להפוך את כל העולם חזרה למים... לצפייה לצפייה
1013נח- הקשר בין יום הכיפורים לנח "דבר תורה פרשת נח" רעיון נפלא המבאר את הכתוב בתיקוני הזוהר י' כב': "ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התיבה אשר עשה" - דא הוא יום הכיפורים!" מהו "הקשר בין יום הכיפורים לתיבת נח"? ובכלל לחודש חשוון? ביאור נפלא בעבודת יום הכיפורים המהדהדת עדיין באוזננו... לצפייה לצפייה
1014נח- למה נקרא שמה "תיבה"? "רעיון לשבת פרשת נח" רעיו נפלא ל"דבר תורה לפרשת נח" מדוע נקראה "תיבת נח" בשם: "תיבה" ולא אוניה או ספינה? ביאור נפלא של המגיד ממזריץ' זצ"ל על הפירוש ממידותיה של התיבה לשמירת הלשון ובנוסף "מהם ראשי התיבות של המילה מבול"? לצפייה לצפייה
1015נח- אם אין צדקה וחסד אין קיום לעולם! "מדרשי חז"ל לפרשת נח". מדרשים המבארים את השינויים שחלו בעולם מדורו של נח. והעברות החמורות של גזל ועריות המובאות במדרש ולא נחתם דינם אלא על הגזל. והשאלה עריות מול גזל מה יותר חמור?! הרי עריות זה שאמרו חז"ל "מעוות לא יוכל לתקון" ואילו גזל הוא לאוו הניתק לעשה וניתן להשיב את הגזילה?! ביאור נפלא לאור המדרש... לצפייה לצפייה
1016נח- המים מהווים דוגמא לבריאה "דבר תורה לשולחן שבת פרשת נח" כוחו של ה' הוא בכל איתני הטבע, אם כך מדוע דווקא מביא ה' על דור המבול דווקא מים? ולא מענישם ברוח או באש? "משל ונמשל פרשת נח" המבארים כי דווקא המים צריכים היו להיפרע מהרשעים הללו... לצפייה לצפייה
1017נח- "הגאווה של דור הפלגה" "רעיון קצר לפרשת נח" רעיון נפלא לפרשת נח המבטא את גודל גאוותם של דור הפלגה "כוחי ועוצם ידי" שהביא לאובדן הכרה והסיבה "מדוע ה' בלל את שפתם"? ולא הענישם בעונש אחר? מתאים כ- "דבר תורה לפרשת נח"... לצפייה לצפייה
1018נח- אחדות שמביאה לרצח! "חידוש לפרשת נח" חידוש נפלא שהביא הרב שטיינמן שליט"א לפרשת השבוע פרשת נח. איך יתכן שדור הפלגה היה באחדות כל כך גדולה (שה' לא רצה להורגם בשל כך אלא בלל את שפתם)מגיע לרצח של החבר שלא הבין מה ביקשו ממנו? הייתכן?! תשובתו הנפלאה של הרב ולקח גדול לתפיסה: "מהי אחדות אמיתית"?... לצפייה לצפייה
2000לך לך - האם חזרנו בתשובה? "דבר תורה לפרשת לך לך". ההוכחה שחזרנו בתשובה - "משיב הרוח ומוריד הגשם" עצם העובדה שרק בימים הללו אנו מתחילים לשאול ולבקש גשמים היא האסמכתא לכך שחזרנו בתשובה האומנם?!. משל נפלא על הדרך שצריך האדם לצפות לגשם... לצפייה לצפייה
2001לך לך - היכן נמצא העושר?! "דבר תורה קצר לפרשת לך-לך". הקב"ה מבקש מאברהם אבינו לצאת מהמקום שבו הוא נמצא. "סיפור לפרשת לך לך" המובא בילקוט שמעוני על תלמידו של רשב"י שחשב שהתעשר אך לבסוף התברר שאף אחד לא מקנא בו... לצפייה לצפייה
2002לך לך - איך נדע לכבד אורחים? "דבר תורה לפרשת השבוע לך לך". "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" מדוע מכניס אורחים גדול כאברהם צריך לנדוד?! סיפור על רבי נחום מצרנוביל זצ"ל המלמד שהקב"ה מלמד אותנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה... לצפייה לצפייה
2003לך לך - אלוקי יעקב "רעיון לפרשת השבוע לך לך". "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך" מדוע אומרים אלוקי יעקב ולא אלוקי ישראל?! רעיון נפלא של המקובל רבי שמשון מאוסטרופולא זצ"ל המבאר זאת בדרך מיוחדת לצפייה לצפייה
2004לך לך - אנשי סדום "ילקוט שימעוני לפרשת לך לך". "ואנשי סדום רעים וחטאים.." הילקוט שמעוני מביא: כי הדיינים שהיו בסדום היו שקרנים, מזייפים הדין ומטים את הדין כרצונם. "שלשה סיפורים לפרשת לך לך" להבנת רשעותם ואכזריותם של אנשי סדום. לצפייה לצפייה
2005לך לך - חוט ושרוך נעל "משך חכמה קצר לפרשת לך לך". "רעיון קצר לפרשת לך לך" של המשך חכמה על דברי הגמרא: "בשכר שאמר אברהם אבינו: "אם מחוט ועד שרוך נעל", זכו בניו לשתי מצוות: לחוט של תכלת, ורצועה של תפילין" לצפייה לצפייה
2006לך לך - כל הצומות בפסוק אחד "רמז נפלא בפרשת לך לך". על הפסוק: "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" בפסוק הזה רמוזים כל 6 התעניות הקבועות בשנה והקשר שדווקא פסוק זה מספר על השעבוד של בני ישראל במצרים. לצפייה לצפייה
2007לך לך- "ישראל הם מעל המזל!" "דבר תורה פרשת לך לך". הוכחה נפלאה מפרשת השבוע שהקב"ה מרים את אברהם אבינו מעל כל המזלות ולמעשה קובע: ש"ישראל הם מעל המזל" בכוחו של יהודי לשנות את מה שנגזר עליו "סיפור לפרשת לך-לך". "סיפור על בתו של רבי עקיבא" המראה כיצד הצליחה בתו של רבי עקיבא להינצל מהנחש בליל כלולותיה... לצפייה לצפייה
2008לך לך- נאמנות עקבית בכל מצב! "סיפור לשולחן שבת פרשת לך לך". אברהם אבינו הגיע בכוחות עצמו לאמונה מוחלטת בהקב"ה למרות שכל בסביבה בה גדל וחי הייתה "מוצפת" בעבודת אלילים. הוא לא איבד את אמונתו גם בניסיונות הכי קשים. "סיפור לפרשת לך לך" הממחיש שנאמנות היא לא רק שנוח לך... לצפייה לצפייה
2009לך לך- "למען שמו באהבה" "דבר תורה לפרשת לך-לך". לאחר ניצחון מוחץ במלחמה שניהל אברהם אבינו, הוא לא מוכן לקחת ממלך סדום מאומה ונשאלת השאלה: מדוע?! ביאורו הנפלא של ה"משך חכמה לפרשת לך לך" בדרך של "משל ונמשל לשבת לך לך" המבאר מדוע זכה אברהם אבנו במתנה כל כך גדולה - בארץ ישראל... לצפייה לצפייה
2010לך לך- "בעל המעה הוא בעל הדעה!" "סיפור לשבת פרשת לך לך". סיפור נפלא המבאר את האמירה השגורה בפי כל: "בעל המאה הוא בעל הדעה!" ו"סיפור לפרשת לך לך" עם רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל המבאר מפרשת השבוע בדרך צחות כמה שזה נכון. וכראיה את סוד ההצלחה של אברהם אבינו כגדול המחזירים בתשובה של כל הזמנים... לצפייה לצפייה
2011לך לך- אמונה מוחשית בנותן התורה ובחכמיה "וורט לפרשת לך לך". "דבר תורה לפרשת לך לך" שהובא בעלון פחד יצחק המבאר מהו הכלי העתיק המצוי בידי עם ישראל: אמונה מוחשית בנותן התורה ובחכמיה, ודוגמא שניתן ללמוד מחנה הנביאה, אמו של שמואל הנביא בביטחון בחכמי ישראל וברכתם... לצפייה לצפייה
2012לך לך- נקודת האמת מתגלת "סיפור לשבת פרשת לך לך" סיפור שהיה הגאון רבי יחזקאל לנדא זצ"ל בעל ה"נודע ביהודה" המסביר רעיון נפלא בפרשת השבוע פרשת לך לך מדוע המלאך מתבטא בקריאתו להגר ואומר לה: "וַיֹּאמַר הָגָר שִׁפְחַת שָׂרַי"?! ואף היא בתשובתה מדגישה: "מִפְּנֵי שָׂרַי גְּבִרְתִּי אָנֹכִי בֹּרַחַת"? ביאור נפלא להדגשות הללו... לצפייה לצפייה
2013לך לך- מי שרצה להתבונן, רואה! "מדרש לפרשת לך לך" "משל ונמשל לפרשת לך לך" המבאר מדוע נגלה ה' אל אברהם אבינו. בנוסף: "סיפור על הבעל שם טוב" - "עלה קטן" כיצד הראה הבעל שם טוב לתלמידיו שמי שרוצה להתבונן בהשגחה העליונה - הקב"ה מסייע לו לראות... לצפייה לצפייה
2015לך לך- "מי באמת החברים שלך?" "משל ונמשל לפרשת השבוע - לך לך". רמז נפלא מהפסוק הפותח את הפרשה: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". וביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לשבת לך לך" מי הם באמת החברים של האדם ובמי כדאי להשקיע יותר... לצפייה לצפייה
3000וירא - נדיבות אל מול נצלנות "דברי תורה לפרשת וירא". בתחילת הפרשה מצד אחד אברהם אבינו נדיב "ואל הבקר רץ אברהם"ומאידך, הוא חוסך "יוקח נא מעט מים"?!.לימוד חשוב בהנהגת האדם ועשיית כל מצווה אך ורק על חשבוננו ולא על חשבון חברנו... סיפור על רבי ישראל מסלנט שקיים זאת הלכה למעשה. לצפייה לצפייה
3001וירא - שלשת המידות בכשרים "רעיון לפרשת וירא" רעיון מבריק של הגאון מוילנא לפרשת לך לך. כיצד למד הגאון מוילנא זצ"ל מהם שלשת המידות שיש באנשים כשרים מהביאור לפסוק: "ואל הבקר רץ אברהם" לצפייה לצפייה
3002וירא - הכנסת אורחים כדבעי "סיפור על הכנסת אורחים" לפרשת וירא. מה בין הכנסת אורחים של איוב לזו של אברהם אבינו? . סיפור נפלא על מסופר על רבה של בריסק, ראש ישיבת וולאזין וההסתכלות שלו במצוות הכנסת אורחים... לצפייה לצפייה
3003וירא- פרפראות לפרשת וירא "דברי תורה קצרים לפרשת וירא". מבחר "פרפראות לפרשת השבוע וירא". היתכן שמדינה מחוקקת חוק נגד צדקה? ואיך עשו זאת סדום?!. כיצד חשבה שרה לדרוש את גירוש ישמעאל מאברהם איש החסד?!... ההבדל בין הסתכלותה של שרה ביחסה לישמעאל לבין הסתכלותו של אברהם... האם כל מה שטרח אברהם בהכנסת אורחים השפיע לבניו אחריו במידה כנגד מידה? מתי והיכן?!... מדוע אבימלך לא מגרש את שרה מיד מן הארמון?... מדוע שרה זכתה לאריכות ימים?... מה אכפת לאברהם שימותו הרשעים הללו?!... "רעיונות לפרשת וירא" לצפייה לצפייה
3004וירא - אליעזר בסדום "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת וירא". "זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד" כיצד הצליח אליעזר עבד אברהם לצאת מסדום ללא פגע?... מדרש יפה לפרשת השבוע המביא להבנה מדוע רגז הקב"ה על ההתנהגות והדרך המקולקלת של אנשי סדום... לצפייה לצפייה
3005וירא - מצוות לא על חשבון אחרים "רעיון נפלא לפרשת וירא". אברהם איש החסד - גדול מכניס האורחים אומר: "יוקח נא מעט מים" היתכן?! "סיפור נפלא על רבי ישראל סלנטר" רעיון נפלא שלמד רבי ישראל סלנטר זצ"ל מאברהם אבינו ואף יישם אותו הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
3006וירא - האירוח של לוט ושל אברהם "דבר תורה קצר - לך לך". מה ההבדל בין הכנסת אורחים של אברהם לבין הכנסת האורחים של לוט? הרי גם הוא הכניס את המלאכים והגן עליהם בחרוף נפש, מדוע אין משבחים אותו?! רעיון נפלא של הגאון רבי יוסף דב הלוי סולוביציק, בעל "בית הלוי"... לצפייה לצפייה
3007וירא- מהי האפשרות שכדאי לבחור? "דבר תורה שבת וירא" שני דרכים שונים כל אחד הוביל למקום אחר. "משל ונמשל לפרשת וירא" הממחישים את הדרך שבחר אברהם אבינו דבק באמונתו בהקב"ה חילק ממונו לכל שואל ובלבד שיברכו את מי שאמר והיה העולם לעומת הדרך של נשי סדום מנעו מעניים ועוברי אורח לעבור בגבולם ולהתעשר ומה היה סופם?... לצפייה לצפייה
3008וירא- גדול השלום! "סיפור לפרשת השבוע וירא" הקב"ה משנה את מדבריה של שרה אמנו כשהוא מדבר עם אברהם כדי שלא ייגרם סכסוך חלילה בניהם. סיפור נפלא הממחיש עד כמה גדול השלום. איך אמירת שלום לזולת השפיעה עליו באופן כזה שלבסוף הצילה את חייו של המברך... לצפייה לצפייה
3009וירא- זריזות המונעת עצלות "דבר תורה קצר לפרשת וירא" שני אישים אפו לאורחים שבאו בצל קורתם. אברהם אבינו אפה עוגות ואילו לוט אפה מצות מה השוני בין אברהם ללוט?! "סיפור לפרשת וירא" המבאר "מהי זריזות" אצל גדולי ישראל ואיך הם השתמשו בה כדי להרחיק מהם את העצלות... לצפייה לצפייה
3010וירא- סגולות? לא כשהקב"ה מברך! "סיפור לשבת פרשת וירא" מה היה חטאה של שרה אימנו כשצחקה? שהתרעם עליה הקב"ה ושאל את אברהם: "למה זה צחקה שרה"?! "סיפור על סגולות" המבאר שבסגולה צריך ומותר להשתמש רק כשההבטחה ניתנת ע"י צדיק, אבל לא כשהמבטיח הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו. אז אין עוד צורך בסגולות... לצפייה לצפייה
3011וירא- הקרבת האייל מוכיחה על צדיקות! "סיפור לשבת וירא" מדוע בפרשת העקידה, רק לאחר שהקריב אברהם אבינו את האייל המלאך מברך אותו "כי ברך אברך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמים... עקב אשר שמעת בקולי"? מה הקרבת האיל הוכיחה?! "סיפור על רבי אריה לוין" המשיב על שאלה זו ומלמד למדים שקיום מצוות מתוך רצון ואהבה - מבטיח ברכות עד בלי די!... לצפייה לצפייה
3012וירא- גדולתה של פרשת העקידה "משל ונמשל לשבת וירא" משל ונמשל נפלאים המבארים את גדולתה של פרשת העקידה: פרשת העקדה זו לא סתם מסירות נפש רגילה. אברהם היה מוכן להקריב את בנו כיוון שזה היה רצונו של המלך! ולכן פרשת העקידה מכפרת לנו בכל שנה... לצפייה לצפייה
3013וירא- יצר הרע לא נכנס לשטח כבוש! "רעיון לשבת וירא" לוט סותם את פיו בשעה שהמצריים רואים את שרה הוא פוצה את פיו לומר: "חבר'ה אגב זוהי אחותי..." ובכך להרוויח את המתנות. והשכר לא מאחר לבא הקב"ה מצילו מהפיכת סדום! אך נשאלת השאלה מה יותר מסוכן היה? לשתוק או להכניס אורחים לבית?! אם כך שואל הרבי מסלבודקא למה ה' לא נתן לזה חשיבות והצילו בשל מסירות הנפש הזו?! ותירוצו הנפלא המבאר "היכן יצר הרע תוקף"?... לצפייה לצפייה
3014וירא- מסירות נפש וממון, זו גדלות! "דבר תורה קצר לפרשת וירא" שאלתו של רבי ירוחם ממיר אם הקב"ה הביא את ניסיון העקידה, מה הצורך ביתר הניסיונות? הרי אם את הבן הוא מוכן להקריב – הרי ברור שאברהם יעמוד גם בכל השאר?! אם יש עקידה הרי מוכח שבכל היתר אברהם אבינו יעמוד?! ותשובתו הנפלאה... בנוסף "סיפור בנושא צדקה" על ההבדל בין צדקה של עשיר לבין אברך בן תורה... לצפייה לצפייה
3015וירא- גדלותו של אברהם אבינו "דבר תורה לשבת פרשת וירא". אברהם נתבקש לעקוד את יצחק ולהעלותו קורבן לה'. ברור שאם ה' נגלה למישהו מבקש משהו מיד עושים! אם כך מהי הגדולה? כל אחד מאיתנו היה עושה בדיוק את אותו הדבר?! תירוצו של הגאון מוילנא והקשר למצוות שילוח הקן... לצפייה לצפייה
3016וירא- בשכר צניעות זוכים לבנים מלכים "דרשה לשבת פרשת וירא" ביאור של הכלי יקר לדברי רש"י: "איה שרה אשתך" - להודיע שצנועה הייתה כדי לחבבה על בעלה. בנוסף "מאמרי חז"ל בנושא הצניעות" המגלים לנו ש: "כל כלה שהיא צנועה זוכה ויוצאין ממנה מלכים" ומי הם המלכים שיש היום?... לצפייה לצפייה
3017וירא- חסד בצנעה עדיף! "סיפור לפרשת וירא". "משל ונמשל לשבת פרשת וירא" המבארים מדוע התורה רואה חשיבות בהכנסת האורחים של שלשת המלאכים שהכניס אברהם אבינו, בשונה מיתר בתי התמחוי שפתח?... משל ונמשל המבארים את מעלת החסד שאיננו לצורכי פרסום... לצפייה לצפייה
3018וירא- "יהודי לא טועה!" "וירא - דבר תורה". הגר הולכת ותועה במדבר וחז"ל קבעו: מכאן שחזרה הגר, לגילולי בית אביה. מה קרה בן אדם לא יכול לטעות במדבר?! "האם יהודי יכול לטעות?". "סיפור לפרשת וירא" המבאר שיהודי איננו יכול לטעות כיוון שהקבה מדריך אותו.. הקב"ה מדריך כל יהודי, על כל צעד ושעל! מתאים כ- "דרשה לפרשת וירא". לצפייה לצפייה
3019וירא- אברהם איש החסד! "שיחה לפרשת וירא". למה עד שהגיע אברהם אבינו, לא היה אדם אחד, שהיה ראוי לקרוא לו בשם הזה, 'עמוד החסד'?!. "מה ההבדל בין חסד לרחמים?". "מה ההבדל בין נח לאברהם?" ביאור נפלא משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת וירא. לצפייה לצפייה
4000חיי שרה - גר או תושב? "דבר תורה לפרשת חיי-שרה". מה כדאי יותר להיות גר או תושב? ביאור בדרך של משל ונמשל על זה שמשקיע את רוב זמנו בעולם הזה, ושוכח שימי שנותינו בהם הוא רק 70 שנה ושביחס לעולם הנצח זה כמה דקות בודדות... לצפייה לצפייה
4001חיי שרה- לא לדבר לשון הרע על עצמנו! "סיפור לשבת פרשת חיי שרה". מדוע היה צריך הקב"ה להכהות את עיניו של יצחק כדי שיעקב יקבל את הברכות?! הקב"ה היה פשוט יכול לגלות ליצחק שעשיו רשע ויעקב יקבל את הברכות? "סיפור על החפץ חיים" הממחיש את עוון איסור לשון הרע אפילו על עצמנו... לצפייה לצפייה
4002חיי שרה- לא לסמוך על אף אחד!... "דבר תורה לשבת חיי שרה" מדוע אברהם משביע את אליעזר - זה שממונה על כל רכושו ומושל בכל אשר לו?! מה למדו חז"ל מהנהגה זו של אברהם?. "סיפור על כשרות המזון" המבאר את הדרך הנכונה שיהודי צריך לדבוק בה בנתינת אמון בבני אדם: כאשר הדבר הוא בעניינים רוחניים יש לבדוק ולפשפש ולנסות ולחפש את הטוב ביותר ולא לסמוך על אף אחד!... לצפייה לצפייה
4003חיי שרה- עובד ע"ז עדיף על פני מושחת! "דבר תורה לשבת חיי שרה". מי עדיף? אדם מושחת או עובד עבודה זרה?! רעיון נפלא של הכלי יקר להבנת שליחותו של אברהם לחיפוש אישה שמשפחתה עובדת עבודה זרה. ההבדל בין עמלק ללבן הוא בכך ששיבושו של עמלק הוא בהשחתה בהשקפה ואת זה אפשר לעקור אבל השקפה במידות עוברת בירושה. לצפייה לצפייה
4004חיי שרה- לדבר רק בשבחו של ה"מחותן"... "משל ונמשל קצרים לפרשת חיי שרה" רעיון נפלא שמביא הגאון ר' יוסף דוב סולביצ'יק זצ"ל על השאלה: מדוע לא מספר אליעזר בבית לבן את הדברים כלשונם כפי שנאמרו לו? והתירוץ בדרך של משל ונמשל קצרים המבארים שיש כאלו המעדיפים מחותן חשוב ולא חתן חשוב... לצפייה לצפייה
4005חיי שרה- "לפום צערא אגרא" "רעיון לשולחן שבת פרשת חיי שרה" ביאורו הנפלא של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל על הסיבה שרבקה שואבת מים לאליעזר ובפעם הראשונה המים עולים לקראתה אך כשהיא שואבת לגמלים של אליעזר היא נאצלת לשאוב בעצמה... ומסקנתו שרצו לזכותה שהרי ככל שהאדם מצטער בקיום המצווה - ככל שהמאמץ הנדרש בקיום המצווה גדול יותר כך השכר מתעצם... לצפייה לצפייה
4006חיי שרה- מי משלם על הארוחה? "סיפור לפרשת חיי שרה" סיפור נפלא על דין תורה שהגיע לפני המגיד מדובנא זצ"ל. כאשר דין ודברים בין הניצים תירץ לו את הקושיא: מדוע כשבא אליעזר לבית בתואל והניחו לפניו אוכל, מתעקש אליעזר ואינו אוכל עד כי ידבר דבריו?!... לצפייה לצפייה
4007חיי שרה- תפילות אבות תקנום "רעיון לפרשת השבוע חיי שרה" כל אחד מהאבות תיקן תפילה מתפילות היום. אברהם תיקן את תפילת הבוקר שהיא תפילת השחר - שחרית. יצחק אבינו תיקן את תפילת הצהריים הלא היא מנחה ויעקב אבינו תיקן את תפילת הערב - ערבית. רמז נפלא בשמות האבות שיעזור לנו לזכור מה כל אחד מהם תיקן... לצפייה לצפייה
4008חיי שרה- האכפתיות וההקשבה לצרכים של הזולת "דבר תורה לשולחן שבת - חיי שרה" שאלתו של הרבי מלובביץ' על שמה של "פרשת השבוע חיי שרה" מהי הסיבה שנקראת הפרשה "חיי שרה" הרי בכלל מדובר ששרה נפטרה?! תשובתו הנפלאה וממשיכי דרכו המקיימים זאת הלכה למעשה... בנוסף "סיפור על רגישותו של בעל התניא" לבכי של יהודי, לצפייה לצפייה
4009חיי שרה- זה המבחן האמיתי שלך! "סיפור עם מוסר השכל". "סיפור לפרשת השבוע חיי שרה". רבקה עומדת במבחן החסד וזוכה להיות "רבקה אימנו". סיפור על הרב שבדרון שהמסקנה ממנו פשוטה: דווקא בשעה שאין כח ואין רצון - דווקא אז החכמה להתגבר. ואדם שמתגבר על היצר - הרי שאינו מפסיד! לצפייה לצפייה
4010חיי שרה- רשעים מפחדים מחסד אצלם בבית... "רעיון מליצי לפרשת חיי שרה" רעיון נפלא שהביא הרב שלמה לווינשטיין באחת משיחותיו המתאר כיצד מבחן החסד שעמדה בו רבקה גרם לחלחלה ממשית לכל בני הבית... ומה לשני הרשעים לבן ובתואל לומר מה' יצא הדבר?! והנחרצות שלהם לתת את רבקה בו ברגע: "קח ולך" וכן: "ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר ה'"... לצפייה לצפייה
4011חיי שרה- להבין מהו העיקר ומיהו השפוי... "דבר תורה - חיי שרה". "מה עושה אדם נורמאלי בין אנשים משוגעים?" "סיפור עם מוסר השכל לפרשת חיי שרה" המביא לתובנה שכסף זה שיגעון. אין זה אומר שצריך להתנזר ממנו אבל להבין שזה שיגעון ולא לחשוב שבמרדף אחרי הכסף אתה אדם שפוי... לצפייה לצפייה
4012חיי שרה- מדוע זכה אברהם להתברך בכל? "מעשה לפרשת חיי שרה". מעשה נפלא המבאר מדוע זכה אברהם לברכה בכל כפי שמעידה התורה: "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" המשמעות של "ואברהם זקן בא בימים" הרווח של אחד שלא מכלה את זמנו בהבלי העולם וכל כולו מתרכז בעשייה למען ה' ולמען כלל ישראל... לצפייה לצפייה
4013חיי שרה- "המושל בכל אשר לו" "דברי תורה לדרשה פרשת חיי שרה". "סיפור נפלא על ר' ישראל מסלנט זצ"ל שהסביר ליהודי בדרך מיוחדת במה עליו לבטוח באנשים אם ירצה, ובאלו דברים לא ניתן ולא נכון לתת אמון אלא לחקור ולדרוש בעצמך... אברהם אבינו מלמד אותנו במה ואיך נותנים אמון... לצפייה לצפייה
4014חיי שרה- מה חשוב לך באמת? "סיפור לשבת חיי שרה" מדוע אברהם אבינו נלחץ ונבהל להשביע את אליעזר שלא ייקח אישה לבנו מארץ כנען? היכן האמון שרכש לו כל השנים עד שמינהו למשול בכל אשר לו?! אברהם אבינו מלמד אותנו: תדע היום להשקיע ולשים את תשומת הלב שלך. והיכן שאדם משקיע - שם רואים מה חשוב לו. ממה שהאדם מתרגש הוא בעצם מראה שזה שייך לו... "סיפור לפרשת חיי שרה" הממחיש זאת... לצפייה לצפייה
4015חיי שרה- צדיקים במיתתם קרויים חיים "רעיון גאוני לפרשת חיי שרה" רעיון נפלא של הגאון מוילנא זצ"ל לפרשת חיי שרה, המוכיח מתוך הכתובים בפרשת השבוע את מאמר חז"ל: "צדיקים במיתתם קרויים חיים ורשעים אף בחייהם קרויים מתים"... לצפייה לצפייה
4016חיי שרה- לצאת עם משהו מכאן... "משל ונמשל לשבת חיי שרה" בשני מקומות אנו מוצאים את שני ההפכים "גר ותושב". האם ניתן ללמוד מהאחד על השני? "משל ונמשל לפרשת השבוע חיי שרה" המאירים לנו את הטעות הנפוצה שהאדם משקיע בעולם הזה ושוכח שזה פרוזדור בפני העולם הבא. צריך להשקיע כאן כדי לצאת אם משהו... לצפייה לצפייה
4017חיי שרה- מבחן הכניסה לאוהל שרה "דבר תורה לפרשת השבוע חיי שרה". "ויביאה האוהלה שרה אמו". ראה שהנר דלוק מערב שבת עד ערב שבת, שורה ברכה בעיסה וענן חזר על האוהל. מה המשמעות של המבחן שעושה יצחק לרבקה שזה עתה הגיעה מחרן? המבחן הוא - כנסי לאוהל ונראה אם הסימנים חזרו... מה הבוחן בזה? ביאור נפלא שהובא בלאור הנר... לצפייה לצפייה
4018חיי שרה- תפילה מעומק הלב פועלת "סיפור לחיי שרה" האם ניתן למצוא כלה ולסגור שידוך בתוך 50 דקות? ביאור נפלא שהביא הרב שלמה לווינשטיין כיצד שכשאדם מתפלל מעומק הלב תפילתו נשמעת כנגד כל הסיכויים... בנוסף "סיפור על החפץ חיים" הממחיש את הדרך שכל אחד בוחר בשביל להתקדם... והזהירות שלא לעלות על טרמפ שנוסע בכיוון ההפוך... לצפייה לצפייה
4019חיי שרה- להגיד תודה גם על הצרה "דבר תורה מפרשת חיי שרה" מבחר מפרשים המבארים את כפל הלשון שבתחילת הפרשה: "ויהיו חיי שרה... שני חיי שרה" מדוע חוזרת התורה ואומרת "שני חיי שרה"? "גדולתה של שרה". שרה זכתה מכיוון שכל חייה היו שווים לטובה - כל מה שעבר עליה מעולם לא התלוננה, עמדה בכל הניסיונות בהחבא. אמרה: "כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה" לצפייה לצפייה
4020חיי שרה- הילדים לומדים מהאימא! דבר תורה - חיי שרה". "רעיון חינוכי מפרשת השבוע חיי שרה" ביאורו של הגאון ר' שפירא מלובלין זצ"ל על שני ההפכים שבין ביאור רש"י למדרש חז"ל באישיותה של קטורה. רש"י: זו הגר על שנאים מעשיה כקטורת במדרש מופיע: קטורה- שהייתה מקטרת לעבודה זרה הייתכן?! הילדים מעידים מי זו אימא שלהם... לצפייה לצפייה
4021חיי שרה- המספר 400 = צר עין "רעיון לשבת פרשת חיי שרה. אברהם שוקל לעפרון 400 שקל ללא ויכוח למרות שיש לו את יכולת השכנוע במשא ומתן של הקלה בעונש. הוא מוכיח את זה טוב כאשר הוא מבקש על אנשי סדום... אם כן, מדוע שהקב"ה נותן עונש לבניו הוא שותק? למה אברהם לא התווכח על 400 שנה של שיעבוד?! לצפייה לצפייה
4022חיי שרה- שלא יצחקו עליך! "משל ונמשל לפרשת חיי שרה" שאלתו של המגיד מדובנא על הפסוק: "גר ותושב אנוכי עמכם" מה פירוש הלשון? כי הרי, גר איננו תושב ותושב איננו גר?! ותירוץ המלווה במשל נפלא של החפץ החיים המבאר כמה מגוחך הוא אותו אדם הדואג כל ימיו לעולם הזה ליפותו ולנאותו, דומה הוא לאותו עשיר המכין מבוא גדול וסלון קטן... הלוא יצחקו עליו כולם!... לצפייה לצפייה
4024חיי שרה- עשיית חסד ואהבת חסד "דבר תורה בעניין החסד". דבר תורה לפרשת השבוע חיי שרה" מהו ההבדל בין לעשות חסד לבין אהבת חסד? האם אליעזר הסתפק בעשיית חסד או ביקש לבדוק האם לעלמה הצעירה שנקראת לפניו יש אהבת חסד? "רעיון נפלא לחיי שרה" לצפייה לצפייה
4025חיי שרה- "כולן שווים לטובה" "וורט לפרשת חיי שרה" רעיון נפלא שהביא הספר 'שניים מקרא', בשם ר' עקיבא איגר על התורה המבאר את השאלה מדוע כותבת התורה בפסוק אחד פעמיים את המילים: "חיי שרה"? ואת דברי רש"י באופן מיוחד: "כולן שווים לטובה" מעובד משיחתו של הרב רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
5000תולדות - לשון הרע על עצמי?! "רעיון נפלא לפרשת תולדות". למה היה צריך להכהות את עיניו של יצחק בשביל שיעקב יקבל את הברכות?! היה אפשר לגלות ליצחק שעשיו רשע ויעקב יקבל את הברכות?... "סיפור על החפץ חיים" על האיסור לדבר לשון הרע אפילו על עצמנו... לצפייה לצפייה
5001תולדות- הרחק מחבר רע! "דבר תורה קצר לפרשת תולדות". שתי שאלות: כשעברה רבקה ליד בית עבודה זרה מי היה מונע מעשיו הרשע לצאת?! ועוד, תינוק במעי אמו, המלאך בא ומלמד אותו את כל התורה כולה! וכי חשב יעקב שבבית המדרש ילמד יותר מאשר עם המלאך, שכל כך רצה לצאת כשעברה בבית המדרש?! תשובתו הנפלאה של החתם סופר... לצפייה לצפייה
5002תולדות- "איך לוקחים אחריות?" "דבר תורה לשבת תולדות" מה הלחיץ את רבקה אמנו עד שקצה בנפשה ואמרה: "אם כן, למה זה אנכי?!" ומה הוביל אותה לרוץ לבית המדרש: "ותלך לדרוש את ה'"?!... רבקה אימנו מלמדת אותנו כיצד על מנהיג לעשות בדק בית... "איך לקחת אחריות?" ו"מהי המשמעות של המילה אחריות?" מבית מדרשה של רבקה אימנו... לצפייה לצפייה
5003תולדות- "וורטים לפרשת השבוע תולדות" "וורטים לפרשת תולדות". ביאורו של הרבי מלובלין לתואר שהוצמד ליעקב אבינו: "איש תם". בנוסף חידוש נפלא מהשל"ה הקדוש ומה הוא למד מכך שהתורה בחרה לתת לו דווקא את התואר "איש תם". מהו הגורם לשנאת הגויים אלינו? ומדוע אמרה רבקה: "עלי" קללתך... לצפייה לצפייה
5004תולדות- איך אפשר לאהוב את עשו?! "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת תולדות" יצחק אוהב את עשיו. האם יצחק אבינו ידע בדיוק "עם מי יש לו עסק"?!... האם לא ראה שעשיו כל היום בשדה ואילו בנו יעקב רכון על לימודיו בבית?!. מה ראה יצחק שלא ראתה רבקה?! ביאורים נפלאים בהבדל שבין יצחק לרבקה. והאם יתכן כי אהבת יצחק לעשיו הייתה "אסטרטגיה של יצחק אבינו" לעתיד לבוא... לצפייה לצפייה
5005תולדות- לצאת בשלום מגרר זה נס! "משל ונמשל לפרשת תולדות" אבימלך מלך גרר, אחוזת מרעהו ופיכול שר הצבא שלו באים אל יצחק ואומרים לו: "וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום..." האומנם?! "משל ונמשל לשבת תולדות" המבארים את כוונתם... לצפייה לצפייה
5006תולדות- ההבדל בין עשיו הרשע לדוד המלך "מעשה שהיה לפרשת תולדות". חז"ל מציינים לגנאי את עשו הרשע שכשחזר עשיו מן השדה למעשה חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום: 1. בא על נערה מאורסה. 2. הרג את הנפש 3. כפר בעיקר 4. כפר בתחיית המתים 5. שט את הבכורה. במה שונה עשו מדוד המלך שהרג את אוריה ועליו כתוב "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"?! ביאור נפלא מתוך מעשה שהיה... לצפייה לצפייה
5007תולדות- האם ניתן למכור בכורה? "דבר תורה - תולדות" יעקב אבינו מבקש מעשיו למכור את הבכורה ועשיו אכן מוכר לו אותה בעד נזיד עדשים... מגוון מפרשים ומדרשי חז"ל המבארים את הפן ההלכתי ואופן המכירה. האם בכלל אפשר למכור בכורה?! ואם כן, כיצד? ובכלל לשם מה יעקב היה צריך את הבכורה? והאם היו מקרים נוספים של העברת בכורה? לצפייה לצפייה
5008תולדות- יצחק מעדיף לברך את עשיו! "משל ונמשל לפרשת השבוע תולדות" משל ונמשל שמביא האלשייך הקדוש לביאור העדפתו של יצחק לברך את עשיו תחילה. נדמיין לעצמנו שאילו יעקב לא היה שומע בעצת אימו היו כל ברכותיו של יעקב ניתנות לעשיו. ואם כן, האיך חשב יצחק לברך דווקא את עשיו מאשר את בנו הצדיק יעקב?!... כמה ראייתם של אבות האומה היא ראייה נכונה ואמתית... לצפייה לצפייה
5009תולדות- "זה עומת זה עשה אלוקים" רעיון לפרשת השבוע תולדות" הקב"ה מנהיג את עולמו בחסד וברחמים. הוא יוצר בכל דור איזון בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה. ברגע שאחד מהם נחלש נחלש גם חברו ולהפך ברגע שצד אחד מהם מתחזק הרי ברור שהצד השני מתחזק אף הוא... הדבר בא לידי ביטוי במדרשי חז"ל לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
5010תולדות- צלחת המרק כהסתכלות לחיים "דבר תורה לשבת תולדות" רעיון נפלא של הרב יחזקאל לוינשטיין המבאר מדוע עשיו בז לבכורה? הדבר נעוץ בהסתכלות האדם על חייו... נזיד עדשים - צלחת המרק היא מעין משל לדרך בה אנשים מסתכלים על חייהם ואיך נראה להם עולם הבא: כשהצלחת מלאה- עולם הבא נראה קטן. כשהצלחת ריקה - עולם הבא נראה ענק. לצפייה לצפייה
5011תולדות- "וורטים לפרשת תולדות" "וורטים לפרשת השבוע תולדות" רעיונות נפלאים מפרשת השבוע תולדות: האם יעקב אבינו שיקר לאביו יצחק?! כיצד מוודא יצחק שיעקב עומד לפניו? מה הפלא בכך שיצחק מזהה את קולו של יעקב אך מבין שהידיים ידי עשיו?! ועוד, אם יצחק רואה שהדברים לא תואמים (הקול והידיים) מדוע אם כן ברכו?! ביאורים נפלאים ממדרשי חז"ל ורעיון נפלא ל"שבת תולדות וחודש כסלו" לצפייה לצפייה
6000ויצא - התמימות של הרמאים... "דבר תורה לפרשת ויצא". מה ניתן ללמוד מהנהגת יעקב סמל התמימות אצל לבן הארמי = הרמאי? מהי תמימות? האם היא מעלה נשגבה? ומה עושים במקום של רמאים? כיצד יש לנהוג שם?. "סיפור עם החוזה מלובלין" והסברו בעניין זה לתלמיד שלו שהוגדר כ"תמים"... לצפייה לצפייה
6001ויצא- ביטחון מלא בה' מניב תוצאות! "סיפור לשולחן שבת פרשת ויצא". "סיפור על הבעל שם טוב" לפרשת ויצא בנושא ביטחון בה', המבאר שכאשר לאדם יש ביטחון בהקב"ה במלואו ללא שום פשרות, ידיעה ברורה שה' תמיד דואג לו... הרי שהקב"ה אכן ידאג לכל מחסורו.. ותשועת ה' כהרף עין... לצפייה לצפייה
6002ויצא- שיעור באמונה וביטחון "דבר תורה קצר לפרשת ויצא" מדרש נפלא על אליפז ויעקב כאשר דורשי רשומות מצאו רמז בראשי תיבות של הפסוק הפותח את הפרשה המגוללים בתמצית את דברי המדרש הללו... "סיפור לחיזוק האמונה והביטחון" לפרשת ויצא... לצפייה לצפייה
6003ויצא- כל אחד צריך למצות את ייעודו "דבר תורה לשבת ויצא" "רעיון נפלא מפרשת השבוע ויצא". "אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו" אין הכוונה לפי מה שעשית אלא לפי מה שהיית יכול לעשות. סיפור יפה המובא על ר' זושא מאניפולי הבא ללמדנו שכל אחד צריך למצות את ייעודו בעולם הזה... לצפייה לצפייה
6004ויצא- "איך להוכיח את השני?" "רעיון לפרשת ויצא" רעיון נפלא שמלמדנו יעקב אבינו "כיצד צריכים להוכיח בן אדם?" "אם יש לי משהו להוכיח את השני כיצד עלי לעשות זאת?": אם אתה רוצה להוכיח בן אדם - רק תגיד לו מילה טובה בהתחלה ואחר כך תגיד מה שבא לך... לצפייה לצפייה
6005ויצא- "מהו הסוד לעושר"? "משל ונמשל לפרשת השבוע ויצא". משל ונמשל המבארים את הקב"ה דואג ונותן לכל אחד פרנסתו משמים, לעיתים קורה והאחד משיג גבול רעהו ופוגע בפרנסת חברו. למרות שהלה ביקש ממנו שאל יפגע בו ובפרנסתו. זה שלא צרה עינו במה שחברו "לוקח" ממנו מקבל מה' כפל כפליים... לצפייה לצפייה
6006ויצא- בשביל ברכה צריך לתת קצת יותר "מדרש לפרשת ויצא". "משל ונמשל לפרשת ויצא" שמביא מדרש תנחומא המבאר מדוע לאה אימנו לא הודתה לה' ואמרה בראובן ושמעון ולוי ובכולם הודיה, אלא רק ביהודה?! "מהי הסיבה שקנאה רחל באחותה?" ומדוע מיד אחרי לידת יהודה נאמר: "ויזכור אלוקים את רחל..." לצפייה לצפייה
6007ויצא- מה לעשות כדי להיות מאושר? "דבר תורה לשבת ויצא" "מה גורם לאדם להגיע לאושר"? האם זה הכסף?! והלא ראינו הרבה עשירים והם אינם מאושרים... הנכסים?! חז"ל כבר אמרו במסכת אבות: "מרבה נכסים מרבה דאגה" אז מה הוא הדבר הנכסף שמביא לאושר?" סיפור על הלקח שלימדה אם את בנה בטרם נהיה למלך!... לצפייה לצפייה
6008ויצא- יעקב אבינו סמל האמונה! "דרשה לפרשת ויצא". "רעיון לדבר תורה פרשת ויצא" המבאר איך יעקב אבינו הוא סמל האמונה! "מדוע כל אימא מלמדת את בנה לשים יד על העיניים בקריאת שמע?" מדוע דוד המלך אומר בתהילים פרק כ': "לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד, יַעַנְךָ ה' בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹקי יַעֲקֹב" מדוע דווקא יעקב? ולא אלוקי אברהם ויצחק?! לצפייה לצפייה
6009ויצא- ה' רוצה לדבר איתך! "משל ונמשל לפרשת השבוע ויצא". "משל ונמשל שמביא המדרש לפרשת ויצא" המבאר כיצד הקב"ה מפנה את תשומת הלב שלנו למה שהוא רוצה לומר לנו... לא פעם אדם במצוקה מרגיש שהכול חסום לפניו - מרגיש הוא בחושך מוחלט! עליו לדעת: הקב"ה מחשיך הכול, בשביל לדבר איתך!!!... לצפייה לצפייה
6010ויצא- שלושת התפילות כנגד שלושת הגאולות "דבר תורה ויצא". יעקב אבינו תיקן את תפילת ערבית. מדוע דווקא תפילתו של יעקב רשות?! ביאורו הנפלא של המבי"ט מדבריו בספרו בית אלוקים שער התפילה המשייך כל תפילה לגאולה בתולדות עם ישראל ומהי הדרך להביא את הגאולה העתידית באופן מידי... לצפייה לצפייה
6011ויצא- תפילה שלא שבה ריקם! דבר תורה לפרשת השבוע - ויצא" רעיון נפלא לפרשת ויצא המבאר את דברי רש"י על המילים:"ותקנא רחל באחותה" - קנאה במעשיה הטובים אמרה אילולא שצדקה ממני לא זכתה לבנים... בדרך של משל ונמשל המבארים את השאלה מדוע לקנאות בלאה? מי מונע מרחל לעשות מעשים טובים כמו אחותה?! וביאור נפלא על "כוחה של תפילה" שלא שבה ריקם... לצפייה לצפייה
6012ויצא- מסקנתו של לבן "רעיון לשבת ויצא" מדוע לבן מגיע אל יעקב ומטיח בו האשמות: "למה גנבת את אלוהי?!" מניין הביטחון שיעקב גנב אותם?! ועוד מה הקשר להביא הוכחה שה' אלוקיך נגלה אלי אמש?! ביאור נפלא של ר' קופל זצ"ל על מסקנתו הברורה של לבן שיעקב גנב את הטרפים!... לצפייה לצפייה
6013ויצא- "רמאי לא מתווכח!" "משל מליצי לפרשת ויצא". רעיון נפלא שמביא הרב שלמה לוינשטיין המסביר: "מדוע לבן לא מתווכח עם יעקב המציע לו אֶעֱבָדְךָ שֶׁבַע שָׁנִים בְּרָחֵל בִּתְּךָ הַקְּטַנָּה?!" ותירוצו הנפלא של ר' זלמן סורוצקין המסביר שלרמאי אין מה להתווכח - הוא מימלא לא עומד לכבד את ההסכם... לצפייה לצפייה
6014ויצא- "את מי אתה אוהב באמת?" "דרשה קצרה לפרשת ויצא". הרי כל מי שרוצה ומתאווה למשהו הזמן עד לקבלתו נראה נצח... שאלו כל חתן שבעוד שבוע מתחתן זמן החתונה נראה לו כבעוד שנה לפחות... מדוע אם כן, אצל יעקב זה הפוך: "וַיִּהְיוּ בְעֵינָיו כְּיָמִים אֲחָדִים בְּאַהֲבָתוֹ אֹתָהּ" הייתכן?! ביאורו של רבי חיים לופיאן זצ"ל עם דוגמה מהחיים... לצפייה לצפייה
6015ויצא- "החובה לכבד ולא לפגוע" "וורט לפרשת השבוע ויצא" התורה מדגישה: "וַיֶּאֱהַב גַּם אֶת רָחֵל מִלֵּאָה" – הוא אהב את רחל, בגלל מה שהיא עשתה עם לאה! מדוע לא כעס יעקב אבינו על רחל הרי היא גרמה לכל הבלאגן הזה בכך שמסרה את הסימנים?! ביאורו הנפלא של ר' שלום שבדרון המסביר שכבוד האדם באשר הוא חשוב הוא מאוד וכולם חייבים בו... לצפייה לצפייה
6016ויצא- "מי שמאמין לא מתרגז!"... "שיחה לפרשת ויצא" כיצד הצליח יעקב לשמור על קור רוח בבית לבן הארמי?! בן אדם משקר אותך ומחליף את משכורתך עשרת מונים ואתה יושב ושותק?! הסוד הגדול שמביא הרב שלמה לוינשטיין: אני מאמין באמונה שלמה, שה' יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים!!! לצפייה לצפייה
6017ויצא- "מנין השבטים כנגד חנוכה ופורים" "וורט קצר לפרשת ויצא". האם יש קשר בין שבטי ישראל לחנוכה ופורים? "מי היא האימא מְעַלְמָא דְאִתְּגַּלְּיָא?". "מי היא האימא מְעַלְמָא דְאִתְּכַּסְּיָא?". ידוע ששלושת הרגלים הם כנגד שלושת האבות: פסח כנגד אברהם. שבועות כנגד יצחק. סוכות כנגד יעקב. אבל למי שייכים חנוכה ופורים?... לצפייה לצפייה
7000וישלח - "הבריחה מחבר רע" "דבר תורה לפרשת וישלח". "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו" מה המשמעות לכפילות הלשון: מיד אחי מיד עשיו? הרי ידוע שליעקב אין אחים נוספים?! התשובה שהיתה אצל דוד המלך... משל ונמשל המבארים את כפל הלשון בפסוק... לצפייה לצפייה
7001וישלח- "בזכות אבות תושיע בנים" "משל ונמשל לפרשת וישלח" משל ונמשל המבארים את הסיבה לצער האבות - הקב"ה ראה כי לדורות הבאים לא יהיו זכויותיהם של בני ישראל כה רבות, משום כך, גלגל את המאורעות כדי שהאבות הקדושים בתפילתם יבקשו על בניהם וממילא בזכות תפילת האבות יושיע בנים.... לצפייה לצפייה
7002וישלח- ניצחון השר מכריע את המערכה "משל ונמשל לפרשת השבוע - וישלח" שני המקרים בהם נלחם יעקב עם עשיו הם למעשה אחד הם. אך מדוע יעקב נותר לבדו?! משל ונמשל שמביא המדרש המבארים שבו ברגע שניצח יעקב את שרו של עשיו למעשה הוכרעה המלחמה והניצחון על עשיו היה בטוח... לצפייה לצפייה
7003וישלח- למה יעקב אבינו קונה חלקה בשכם? "דבר תורה קצר - וישלח" כשמגיע יעקב לשכם דבר ראשון הוא קונה חלקת שדה. המדרש אומר שקנה זאת לקבורת יוסף. לשם מה נזקק יעקב לקנות חלקה בשכם? ועוד אם זה לצורך קבורה כפי שעשה סבו אברהם, מדוע קנה רק ליוסף והלא היו לו 11 ילדים?! ביאורים נפלאים של חז"ל... לצפייה לצפייה
7004וישלח- "שיעור בהתנהלות מול אומות העולם" "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת וישלח" ביאורו של הרמב"ן ומסקנתו: כל הפרשה וההתנהלות של יעקב מול עשיו מלמדת אותנו איך להתנהל מול "עשיו" = אומות העולם במהלך הדורות. סיפור שהיה בעירו של הרב חיים מבריסק זצ"ל שהוכיח זאת... לצפייה לצפייה
7005וישלח - "דורון, תפילה ומלחמה" "רעיון קצר לשבת וישלח" רעיון קצר של האדמו"ר מגור המבאר כי כשם שיעקב אבינו התכונן למפגש עם עשו בשלושה דברים: דורון, תפילה ומלחמה, כך גם כל אדם צריך להכין עצמו למלחמה הגדולה שלו ביצר הרע בשלושה דברים אלו... והראיה שלו מהפסוק שפותח את קריאת שמע: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"... לצפייה לצפייה
7006וישלח- "הבדלות מעשיו היא הנצחיות!" "דרשה לפרשת וישלח" "משל ונמשל לפרשת וישלח" שמביא החפץ חיים המבאר כשעם ישראל מגיעים לו סערות קשות הוא יודע להתגונן כנגד אויביו, אך כאשר אומות העולם נותנים לו טיפה חום = חיבוק הוא מיד פושט את מעילו, מתחבר אליהם וסופג את האבדות הקשות ביותר בהיסטוריה... לצפייה לצפייה
7007וישלח - "מלחמה על התורה" "וורט קצר לפרשת וישלח" רעיון נפלא של החפץ חיים שמביא הרב רובינשטיין בספרו, שאלתו של החפץ חיים באסיפה חשובה על אודות התחזקות בלימוד התורה, ומסקנתו הברורה: בכל עת מכריז עשיו מלחמה על התורה ולומדיה! עלינו להירתם כולנו יחד למלחמה בו, ולנצחו!... לצפייה לצפייה
7008וישלח- יעקב ובניו ינוחו בו! "דבר תורה לשבת וישלח" ביאור נפלא של ה'משך חכמה': מהו ההבדל בין מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום? - שבת ויום טוב, מה הקשר? בנוסף: אברהם יגל, יצחק ירנן, אבל - יעקב ובניו ינוחו בו מדוע? ועוד: כי לעמך ישראל נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת למה דווקא לזרע יעקב?! היבדלות מן העמים הסוד למנוחת שבת... לצפייה לצפייה
7009פרשת וישלח- "יחס גורר יחס" "סיפור לשבת פרשת וישלח". שלמה המלך אומר "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" כפי שאני מתייחס לזולת כך היחס שאני אקבל ממנו. אם אנו נדע להתעלות על עצמנו ולתת יחס מועדף לאלו השונאים אותנו הרי שהם ישנו את יחסם אלינו... בדרך זו פעל יעקב והתוצאות לא אחרו לבוא... לצפייה לצפייה
7010וישלח- לא להסתכל על מה שחסר! "דבר תורה קצר לפרשת וישלח" עשיו הרשע ניסה בכל כוחו לכלות ולנשל את יעקב מהברכות שקיבל. הוא לא מסתכל על מה שיש לו אלא על מה שיש ליעקב... לא פעם אנו לא מסתכלים על הטוב שיש לנו - שהשפיע הקב"ה עלינו, בפגם קטן נכנסים לדכדוך וייאוש... לצפייה לצפייה
7011וישלח- עד היכן השגחת ה'? "דרשה לפרשת וישלח". דבר תורה לפרשת וישלח" המציג את המחלוקת שהייתה בין יעקב אבינו למלאך על פי דברי הבאר יוסף. "משל ונמשל לשבת וישלח" המביעים את עמדתו של יעקב: שה' משגיח על כל דבר ולו הפעוט ביותר... מדוע אנו מזכירים בברכת "אשר יצר": גלוי וידוע לפני כיסא כבודך... בשום מקום בתפילה שחרית, מנחה וערבית כולל מוסף לא מוזכר כיסא כבודו של ה'?! מה העניין דווקא בברכת אשר יצר?! תשובתו הנפלאה של הגאון מוילנא... לצפייה לצפייה
7012וישלח- מי ששלם לא נפגע! "רעיון לפרשת השבוע וישלח" יעקב נלחם עם שרו של עשיו שנקרא סמאל, וכל הלילה נאבק עם יעקב ובבוקר מבקש להפסיק את המאבק - "עלה השחר". מה הקשר בין ענבים לסמאל?! מדוע השטן הוא יצר הרע - נקרא גם זבוב?! ומה הקשר בינהם לבין מאבקו של יעקב? זאת ועוד ב"דבר תורה פרשת וישלח" שלפניכם... לצפייה לצפייה
7013וישלח- "להעיר את הדוב משנתו" "משל ונמשל - וישלח". "רעיון לפרשת וישלח" משל ונמשל המבארים את הדעה בחז"ל שדורשים שלא היה ליעקב הצורך "להעיר את הדוב משנתו"... היה פשוט חוזר וגמרנו הרי עשיו לא בא אליו במיוחד... ייתכן מאד שאילו יעקב לא היה עושה את כל ההכנות ומגיע בשקט הכל היה "אולי" עובר חלק... לצפייה לצפייה
7014וישלח- ממה יעקב אבינו מפחד? "דבר תורה לשבת פרשת השבוע וישלח". תמיהות רבות על פחדו של יעקב אבינו מפי עשיו אחיו עד שהתורה מעידה: "וירא יעקב מאד ויצר לו" יעקב אבינו, ממה אתה מפחד? הרי הקב"ה מבטיח לך שתלך ותחזור לשלום, אתה חזק מאד, יש לך בנים חזקים מאוד ממה נובע הפחד של יעקב אבינו?!... ביאורו הנפלא של הדר זקנים לבעלי התוספות... ובאורי חז"ל נוספים... לצפייה לצפייה
7015וישלח- האם יעקב באמת ניצח?! "דבר תורה קצר לשבת וישלח" רעיון נפלא המבאר בדרך של משל ונמשל את התוצאות של מלחמת יעקב בשרו של עשיו והאם יתכן שיעקב ניצח? הרי הוא יצא מהמאבק צולע?! ותשובתם של חז"ל ומסקנתם הברורה: "מי שמפסיד בוויכוח משתמש באלימות!" אם אין לך מה לומר - אתה המפסיד! לצפייה לצפייה
7016וישלח- השאלה מה אנחנו רואים?! "סיפור קצר לפרשת וישלח". סיפור על הרב חיים קנייבסקי והסטייפלר זצ"ל הממחיש עד כמה ראייתנו מושפעת מהמחשבה... יתכן ששניים יביטו אל אותו המקום אך כל אחד רואה את מה שמעניין אותו... "ראייה של גדולי ישראל" לצפייה לצפייה
7017וישלח- "יש קונה עולמו בשעה אחת" "מוסר השכל לפרשת וישלח" עשיו הלא היה רשע, מדוע אם פרטה התורה את אלופי עשיו? בניגוד לכלל ש"שם רשעים ירקב"?! סיפור על יקום בן אחותו של ר' יוסי המלמדנו מוסר השכל גדול מאד: "יש קונה עולמו בשעה אחת"... ואם כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה... לצפייה לצפייה
7018וישלח- המאבק וארבע תעניות "רמז לפרשת השבוע וישלח". רעיון לפרשת וישלח שמביא השל"ה הקדוש בשם הש"ך על התורה, המבאר את הקשר בין המאבק של יעקב עם שרו של עשיו לבין ארבעה התעניות... והרמז שנמצא בפסוק: "עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה" לצפייה לצפייה
7019וישלח- "ביד מי המפתח?" "סיפור עם מוסר השכל לפרשת וישלח". יש הסבורים כי המפתח נמצא רק בידי אלוקים, לעומתם יש הסבורים כי המפתח נמצא בידי אדם. אך מי מהם צודק?! בא יעקב אבינו ומלמד כי השילוב הנכון הוא גם אמונה בה' וגם השתדלות בדרך הטבע... לצפייה לצפייה
7020וישלח - מיהו העשיר האמיתי? "דבר תורה לפרשת וישלח". האם יש הבדל בין עשיו שאומר: "אחי יש לי רב" לבין יעקב שאמר "יש לי כל"? ביאור נפלא עפ"י מאמר חז"ל בדרך של "משל לפרשת וישב" המביאים לתובנה שלא כדאי ללטוש עיניים אל ממון חברנו... לצפייה לצפייה
8001וישב- כדי לקבל דברים טובים צריך לסבול! "דבר תורה לפרשת וישב". "רעיון נפלא לפרשת השבוע וישב" איך הצליח יוסף לעמוד בכל המצב הזה של המכירה.. והכלא.. ?! מהיכן ידע שאין דבר כזה לקבל משהו טוב בלי לעבור קושי משמעותי?. מדוע שבכדי שהחלומות יתקיימו הוא חייב לסבול ולהתבזות?! מבן מפונק לאסיר בכלא זר... והדרך למלוכה... לצפייה לצפייה
8002וישב- חכמת יוסף בפתרון החלומות "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת וישב" משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא להסבר השאלה: והרי חלומם של שר המשקים ושר האופים מאוד דומים, מדוע אם כן, פתר יוסף כי שר המשקים ישוב לתפקידו ואילו את שר האופים יתלו?!... לצפייה לצפייה
8003וישב- מעלתן של הייסורים "דבר תורה וישב" רעיון נפלא המבאר את כל אחת מהצרות של יעקב אבינו. ובנוסף מהי המשמעות של הייסורין מתוך הבנה ברורה -מפליא לגלות איך שמבינים את המשמעות - הכל נראה אחרת! - לא פשוט בכלל - לקבל את הכל באהבה!!! לצפייה לצפייה
8004וישב- בן כמה נחשב הילד לנער? "רעיון לפרשת השבוע וישב" שאלתו של ה"שפת אמת" מגור: מדוע המדרש מתפלא שיוסף בן 17 קרוי "נער", והרי אצל יצחק בן 37 היה קרוי "נער" שאמר אברהם: "ואני והנער נלכה עד כה.."?! וביאורו הנפלא... לצפייה לצפייה
8005וישב- "וחטאתי נגדי תמיד" "דבר תורה לשבת וישב". מדוע עשה לו יעקב כתונת פסים וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! הרי מפורש בתורה: "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם... וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים" רואים מסדר השתלשלות האירועים שיעקב עשה את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!... חז"ל קבעו שהמשקל היה שני סלעים, אך המהרש"א מבאר שמשני סלעים לא יכולים לייצר בגד, שכן זהו משקל זעום?! למה ברא ה' שתי אוזניים ופה אחד?!... לצפייה לצפייה
8006וישב- מה עושים ששניים צודקים?! "סיפור קצר לפרשת וישב" רעיון נפלא המובא בספר: "וקראת לשבת עונג" הבא לידי ביטוי בוויכוח שהיה בין הנצי"ב מוולוז'ין ור' יוסף דוב סולוביצ'יק מבריסק שהגיעו לדין תורה אצל בפני ר' זאב, מגיד העיר ווילנא ובפני ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנא. והקשר לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
8007וישב- לביטחון בה' לא צריך הוכחות! "סיפור לשבת וישב". שאלתו של המהר"ם מאמשינוב מדוע יש צורך בכפילות לשון: ולא זכר... וישכחהו.."?! ותשובתו הנפלאה... בנוסף, סיפור על אמונתו המוחלטת של ה"סבא מנוברדוק" שהיה ידוע בביטחונו בה' המלמד אותנו שצריך האדם לבטוח בה' גם ללא הוכחות!... לצפייה לצפייה
8008וישב- הריחוק הוא הוא גורם השנאה... "רעיון נפלא לפרשת וישב" ממה חששו האחים כאשר מקרב יעקב את אחיהם יוסף?! וגם אם היה משהו, מדוע לא דיברו האחים עם האבא יעקב על החששות שלהם?! יתכן והוא היה מרגיע אותם והכל יבוא על מקומו בשלום?!... לצפייה לצפייה
8009וישב- ייעודו של שר המשקים "דבר תורה לשבת וישב" רעיון נפלא לשבת וישב המבאר מדוע יוסף פותר את החלום ומוסיף לשר המשקים שהוא יחזור לתפקידו כמשפט הראשון? מה המשמעות של זה?! רעיון המסביר את ייעודו של שר המשקים ומדוע לנפל לו הזבוב לכוס פרעה... לצפייה לצפייה
8012וישב- כשאין מאור אין חזרה למוטב! "דבר תורה לפרשת השבוע וישב" בשבת הסמוכה לחנוכה קוראים אנו בפרשת "וישב". ישנו רעיון מוסרי, הנלמד מפרשה זו, וממהות ימי החנוכה יחד. האם כדי לזכות לדרכה של תורה, יצטרך האדם שלא לאכול כל יום אלא רק פת במלח, ומים לפי מידה, ולישון על הארץ?! לצפייה לצפייה
8013וישב- "איך מורידים את יעקב?!" "דרשה לפרשת וישב". בכל פרשה ופרשה, מתחילת חומש בראשית, תמיד התורה מרוממת דמותו של הצדיק, ומורידה את דמותו של הרשע. ומה נאמר ומה נדבר, על הפרשה שלנו שעוסקת במכירת יוסף?!... "משל ונמשל לפרשת וישב" המבארים איך סיבבה ההשגחה העליונה כך, שיוסף יגיע למצרים, כדי שיעקב ירד בכבוד גדול. לצפייה לצפייה
8014וישב- "מכירה בעבור נעלים" "שיחה לפרשת וישב". "מדוע מכרו אחי יוסף את אחיהם וקנו נעלים?!". מדוע בתשעה באב וים הכיפורים לא מברכים ברכת "שעשה לי כל צרכי?. שמעון ולוי לא מקבלים נחלה - מדוע?. ולמה צריכים לאכול את קורבן פסח באופן הבא: וְכָכָה תֹּאכְלוּ אֹתוֹ מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים נַעֲלֵיכֶם בְּרַגְלֵיכֶם וּמַקֶּלְכֶם בְּיֶדְכֶם... לצפייה לצפייה
8500וישב- "פרשת וישב וחנוכה" "הקשר בין חנוכה לפרשת וישב". "שיחה לפרשת וישב" המבארת את הקשר לחג החנוכה. כיצד נקשרת מכירת יוסף למצוות המהדרין מן המהדרין שיש בחנוכה? ומה הלקח לגבינו?... מה מלמד אותנו ראובן בעניין החזרה בתשובה ואיך זה קשור להידור במצוות... "סיפור לפרשת וישב" על ההתרשלות של משמרת בִּלְגָּה והתוצאה שלה... לצפייה לצפייה
9000מקץ - מוות וחיים ביד הלשון "דבר תורה לפרשת מקץ". שיח חרשים בפרשה כיצד מנשה אומר לדודיו "כדבריכם" זה שימצא הגביע בידו יהיה עבד ואתם נקיים בעוד שהם אמרו הננו לך לעבדים?! "משל לפרשת השבוע מקץ" ממשלי שלמה המלך המובא בספר אורחות צדיקים המלמד מהו כוחה של הלשון... לצפייה לצפייה
9001מקץ- למי הקב"ה מגלה צפונות? "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת מקץ" כאשר מגלה יוסף לפרעה כי איננו פותר את החלומות אלא הקב"ה הוא זה שפותר אותם: "האלוקים יענה את שלום פרעה" - קובע פרעה: "אין נבון וחכם כמוך"! היתכן?! הרי לפני רגע אמר לך שאין הוא פתר אותם?! "משל ונמשל לפרשת מקץ" המשיבים על כך באופן נפלא... לצפייה לצפייה
9002מקץ- איך לעקור מחשבה רעה? "דבר תורה קצר לפרשת מקץ" איך לעקור מחשבה רעה שחושבים על חבר? או על אדם אחר? סיפור נפלא המהווה דוגמא אישית מאת רבי ישראל מסלנטר זצ"ל המבאר את הנהגתו מפסוק מפרשת השבוע - מקץ... וזו הוראה לכל אחד מאיתנו... לצפייה לצפייה
9003מקץ- לא נתתי עצות זה הפתרון! "רעיון קצר לפרשת מקץ" שלש תשובות לשאלה מדוע יוסף מייעץ לפרעה מה לעשות: "ועתה יראה פרעה איש נבון וחכם וישתהו על ארץ מצרים" בעוד שביקשו ממנו בסך הכל לפתור את החלום ולא לתת עצות?!... ביאורים נפלאים... לצפייה לצפייה
9004מקץ- חכמתם המוגבלת של החרטומים "משל ונמשל לפרשת מקץ" אם חכמת מצרים אכן נכונה ואמתית היא, הכיצד לא הצליחו מיטב חרטומי מצרים לפתור את חלומותיו של פרעה?! "משל ונמשל לשבת מקץ" המבארים שלמעשה ידעו חרטומי מצרים כי חלום פרעה מרמז על משהו אך לא ידעו על מה... לצפייה לצפייה
9005מקץ- אבל שאין תורה ככה זה נראה!... "דבר תורה לשבת מקץ" יוסף מכונה בשם "צדיק" איך העז שר המשקים לכנותו ולהציגו לפרעה בתור שוטה?! "משל ונמשל לשבת מקץ" המבארים שלא פעם, מה שאנחנו עושים על פי ה' זה נראה טיפשות אצל אחרים. אומר הקב"ה: למה שהם קוראים: "טיפש" אני קורא: "יוסף הצדיק"... שאין תורה ככה זה נראה!... לצפייה לצפייה
9006מקץ- כשיגיע הרגע נגאל מיד! "דברי חיזוק קצרים לפרשת השבוע מקץ" בספר "וקראת לשבת עונג" מובאים דבריו של החפץ החיים זצ"ל בעת שרצה לחזק את תלמידיו ולהפיח בהם תקווה וצפייה לגאולה תוך שהוא מביא להם ראיה מפרשת השבוע כיצד יבואו הם אל ארץ גאולתנו מבלי להתמהמה כלל... לצפייה לצפייה
9007מקץ- פרעה לא לוקח סיכונים! "דבר תורה לשבת מקץ" פרעה חולם חלום אך מפחד הוא לספר אותו לחכמיו שמא יפתרו לו הם את חלומו וייודע לו כי הפתרון רע בעבורו... "משל ונמשל - מקץ" המבארים שלכן, שולח פרעה לקרוא ליוסף שיפתור לו כפי שפתר לשר המשקים... לצפייה לצפייה
9008מקץ- "וורטים לפרשת מקץ" "וורטים קצרים לשבת מקץ" לשם מה השאיר יוסף את שמעון אצלו, הלא האחים יחזרו בכל מקרה כאשר ייגמר האוכל? מה הביא את האחים לחשבון נפש? וכיצד ראו שעל כל דבר משלמים לבסוף... "ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות" איך עשה יוסף דבר כזה?! הלא ראה למה הובילה כתונת הפסים שעשה לו אביו יתר על אחיו?! שלוש תשובות מחכימות... לצפייה לצפייה
9009מקץ- מהרסייך ומחריביך ממך יצאו! "רעיון מפרשת השבוע מקץ". אף אחד לא יכול על עם ישראל - עם שאלוקיו עימו ורשת ביטחון מגנה עליו תמיד מפני אויביו. כל זה בתנאי שהאויב הוא מאומות העולם, כי עם ישראל יכולים להתפלל לה', אבל כשזה מתוכנו אז עם ישראל בבעיה... לצפייה לצפייה
9010מקץ- רעיונות קצרים לפרשת מקץ "רעיונות קצרים לפרשת השבוע מקץ" שתי נשים תבעו מבעליהם האחת נזכרת לשבח - תמר כלת יהודה והשנייה לגנאי - אשת פוטיפר, מדוע?! מה הסיבה התחיל בשמעון וסיים בבנימין? ועוד, לכאורה ענו לו תשובה מקל וחומר, ומדוע בכלל חיפש? ואמר להם 'כדברכם כן הוא'? לכאורה האחים כלל לא גנבו את הגביע אז במה הם מודים?! תשובות לכל השאלות לפניכם... לצפייה לצפייה
9011מקץ- "וורט לפרשת מקץ" "וורט לפרשת השבוע מקץ". לכאורה נראה שיח חרשים בפרשה, האחים אומרים: "אשר ימצא הגביע בידו ומת..." והאיש משיב: "ויאמר עתה כדברכם כן הוא אשר ימצא הגביע בידו יהיה לי לעבד..." איזו מן תשובה זו?! הרי זה לא מה שהם אמרו? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
9012מקץ- המילה תנאי ליציאה מהרעב! "דבר תורה לפרשה - מקץ". יוסף מתנה את האכילה במצוות המילה - הוא מחייב את כל מצרים למול את עצמם. מה הקשר בין מצוות המילה לרעב? מבחר תשובות ורעיונות לקשר בין ברית המילה לאוכל ולשפע... לצפייה לצפייה
9013מקץ- חמור מי שלוקח... "חמורו של בנימין". בעלי החיים של צדיקים הושפעו מהנהגת בעליהן. ביאור נפלא על השאלה מדוע ההתורה מדגישה "הַבֹּקֶר אוֹר וְהָאֲנָשִׁים שֻׁלְּחוּ הֵמָּה וַחֲמֹרֵיהֶם"... כיצד ידע יוסף האם הטמנת הגביע היא מעשה נכון שה' מסכים לו? לצפייה לצפייה
9950הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ "דבר תורה לפרשת מקץ וחנוכה" תמיד יחול חג החנוכה בפרשת מקץ ונשאלת השאלה: מה הקשר של חנוכה לפרשת מקץ? מבחר דעות על הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ. לצפייה לצפייה
9951מקץ וחנוכה- מעלין בקודש "רעיון לפרשת מקץ וחנוכה". מה הקשר בין מחלוקת ב"ש לב"ה שנקבעה הלכה כמותם לבין חלומותיהם של פרעה ליוסף?! רעיון נפלא לחנוכה ולפרשת מקץ... לצפייה לצפייה
10000ויגש - שררה מתוך ענווה היתכן?! "רעיון לפרשת השבוע מקץ". על אף שיוסף זכה להיות משנה למלך מצרים ועלה לגדולה מעבדות למלוכה, הוא איננו מתגאה. "סיפור לפרשת ויגש" על חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל שקיים זאת הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
10001ויגש- לא לשקר גם במקום סכנה! "סיפור לפרשת השבוע ויגש" המובא בספר "וקראת לשבת עונג" מה למד הרב שמואל לוי, בעל "מחצית השקל", רבה של העיר קעלין מיהודה גדול עשרת השבטים שדבק במידת האמת גם שסיכן עצמו אל מול שליט פרעה - אחיו יוסף... סיפור לשבת ויגש לצפייה לצפייה
10002ויגש- מידה כנגד מידה במכירת יוסף "רעיון לשבת ויגש" מידה כנגד מידה בפרשת מכירת יוסף . 10 נקודות בתהליך מכירת יוסף המביאות לתובנה כי הקב"ה מנהיג את עולמו ב"מידה כנגד מידה" פשוט מדהים!!! לצפייה לצפייה
10003ויגש- התירוץ הפשוט לכל הקושיות "רעיון לפרשת השבוע ויגש" התבוננות נפלאה של החפץ חיים בסיפור מכירת יוסף עת מתוודע יוסף אל אחיו באמירה: "אני יוסף" וההשלכה לגביי הגאולה העתידה לבוא... לצפייה לצפייה
10004ויגש- התיקון לחטא מכירת יוסף "רעיון נפלא לפרשת ויגש" כשאומר יוסף לאחיו: "אני - יוסף", ובזה היה תיקון ופיוס ליוסף לאחיו ולבנימין הכיצד? באיזה שלב מבין יוסף שהחטא תוקן במלואו? "ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות" - 300 שקל כסף (הגמרא מגילה ט"ז:): איך בדבר שנכשל בו צדיק (יעקב שנתן כתונת פסים ליוסף) ייכשל בו זרעו?! שיוסף נותן ומעורר את טינתם של האחים? ותשובתו של הגאון מוילנא... לצפייה לצפייה
10005ויגש- תוכחה שאין מה להשיב עליה! "דבר תורה קצר לפרשת ויגש" תוכחתו של יוסף מבוארת בדרך נפלאה ומסבירה בדרך מיוחדת את מאמר חז"ל: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"... תשובתו של הרב מבריסק לשאלה איזו תוכחה יש בפסוק הזה: "אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו"?... לצפייה לצפייה
10006ויגש- המשמעות של כי כמוך כפרעה! "משל ונמשל לשבת ויגש" יהודה מסביר ליוסף שאם הוא ייקח את בנימין אזי "ונפשו קשורה בנפשו" וזאת לאחר שכנועים שיעקב לא הסכים בשום אופן לשחרר עד שלא הייתה פת לחם... מה הטענה של יהודה כי כמוך כפרעה?! הרי הוא הסכים בפרוש שזה שנמצא הגביע בידו יהיה עבד?! לצפייה לצפייה
10007ויגש- תירוץ לשאלה שלא נשאלה... "דבר תורה לשבת פרשת ויגש" ארבעה תירוצים נבחרים לשאלה מדוע יהודה אומר: "אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח" והלא יוסף לא שאל את השאלה הזו בכלל, מנין זה בא?! ארבע תשובות נפלאות... לצפייה לצפייה
10008ויגש- שלא רוצים לא רואים! "דבר תורה ויגש". "העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" יוסף שואל את האחים העוד אבי חי? מדוע? ולמה נבהלו לפתע?! שני הסברים נפלאים ובנסף שני ירוצים לשאלה המתבקשת מאליה: מדוע באמת לא זיהו אותו הרי דיוקנו היה כדיוקן אביו?! לצפייה לצפייה
10009ויגש- מה צריך לבקש מהמלך? "משל ונמשל לפרשת ויגש" משל ונמשל שהביא החפץ חיים המבאר כי אנו מבקשים מאת ה' שישלח לנו את פרנסתנו, אולם שוכחים אנו לגמרי, כי אין זה מענייננו לבקש זאת, כי הקב"ה ממילא דואג לכל בריותיו... מה אם כן, עלינו לבקש מה'?!... לצפייה לצפייה
10010ויגש- וורטים לפרשת ויגש "וורטים לפרשת ויגש" יהודה ויוסף דו- שיח מוזר ולא ברור הייתכן?!... אומר יוסף לאביו תדע לך שאני מאמין שאלוקים שמני לאדון לכל מצרים זה לא כוחי ועוצם ידי... היכן אמר זאת?!... לצפייה לצפייה
10011ויגש- לחשוב לפני שמאשימים! "דבר תורה לשבת ויגש" הנלקח מעלון"משהו ברמה": מסר הנלמד מהתגלות יוסף לאחים, סיפור נפלא הממחיש כי רגע לפני שמתפרצים על מישהו או ששופטים מעשה של מישהו כדאי לעצור רגע ולחשוב: אולי זה לא מה שבאמת קרה? אולי יש פרשנות אחרת?... אם נלך בתובנה זו בטוח שנחיה בשלום וברוגע עם הסובבים עימנו. לצפייה לצפייה
10012ויגש- "אלוקים תעשה לי פנצ'ר!" "סיפור לפרשת השבוע ויגש" סיפור נפלא שסיפר אחד הרבנים בהיותו בכותל המערבי בשת בוקר מוקדמת המבאר את חוסנו של יוסף במצרים ועונה על הקושי של חז"ל שהרי שלח יוסף עגלות וכצד הבין יעקב אבינו שזה מדבר על עגלה ערופה?!... לצפייה לצפייה
10013ויגש- ללמוד מהחמורים! "אבא! תלמד מהחמורים" ביאור נפלא על הסיבה שיוסף שולח ליעקב אביו עשרה חמורים. "מדוע שולח יוסף רק עשרה ולא אחד עשר הרי מניין האחים היו אחד עשרה?! ועוד מדוע מדגישה התורה שיוסף "וּלְאָבִיו שָׁלַח כְּזֹאת עֲשָׂרָה חֲמֹרִים" מה המשמעות של המילה כזאת?! ביאור נפלא של המהר"ל לצפייה לצפייה
10014ויגש- גאווה שהיא בעצם ענווה "דרשה לפרשת ויגש". "מדוע יהודה ניגש ראשון לדבר אל יוסף?" ביאור נפלא של המדרש עם רמז יפה של הגאון מוילנא. האם יש דבר כזה שאדם מתגאה ובעצם הגאווה הזו היא שיא הענווה?! "משל ונמשל לשבת ויגש" המבארים שבעבודת ה' צריך שתהיה גאווה כזו... לצפייה לצפייה
10015ויגש- למה לא להתיר את הנדר?! "שיחה קצרה לפרשת ויגש". ביאור נפלא לשאלתו של 'הפנים יפות': מדוע חוזר יהודה על המילים "אֵיךְ אֶעֱלֶה אֶל אָבִי?" הרי כבר הוא אמר ליוסף שהוא ערב לבנימין?! ביאור נפלא על פי מדרש של בעל ההפלאה שמבאר שבכדי להתיר את הנדר יהודה חייב לחזור עם בנימין ליעקב... לצפייה לצפייה
10016ויגש- ערבות לדורות "מדרש לפרשת ויגש". "מהו ערב?", "מהו ערב קבלן?". מהי ערבות של "נשא ונתן ביד"?. ואם כן "מהי סוג הערבות שלקח יהודה על בנימין". ביאור דברי המדרש ואיך מאות שנים אחרי הערבות הזאת, נדרש דוד ללכת, ולהוציא את יהודה, מהערבות שהוא לקח על בנימין? לצפייה לצפייה
10017ויגש- "הנהגת מידה כנגד מידה" "חידוש לפרשת ויגש". חידוש נפלא שמובא בספרו של החידושי הרי"ם (ספר הזכות) על הנהגת ה' בעולם באופן של מידה כנגד מידה. למה קוראים לספר תיקוני זוהר, בשם תיקוני זוהר? איזה תיקונים הוא בא לתקן? הקשר בין רבי שמעון בר יוחאי לשמעון בן יעקב. "למה ישב רבי שמעון בר יוחאי 12 שנה במערה?". "מדוע יהודה הוא ראש המדברים בכל מקום?". "מה הקשר בן רבי יוסי ליוסף הצדיק?" לצפייה לצפייה
10019ויגש- לחיות זה לא רק לנשום! "וורט לשבת ויגש". "מדוע יעקב לא מאמין לבניו?" - שניים עשר שבטי י-ה היש חשש שישקרו לו?!. גם לאחר חוסר האמון הוא בסוף מאמין רק לאחר שהוא רואה את העגלות. "לשם מה נדרש יעקב לראות את העגלות בכדי להאמין שיוסף חי?" מעובד מ- "שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום" לצפייה לצפייה
10020ויגש- יוסף ליווה אותם הוא חי! "שיחה קצרה לשבת ויגש". "וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל רַב עוֹד יוֹסֵף בְּנִי חָי אֵלְכָה וְאֶרְאֶנּוּ בְּטֶרֶם אָמוּת" מה הביא את יעקב להגיע למסקנה שיוסף חי?. מה היה בעגלות ששיכנע את יעקב שיש מה לרדת למצרים כי יוסף חי! ביאורו של המהר"ל בגודל מצוות לוויה. ותשובת ה'כלי יקר' לשאלה: מה יש במצוות הליווי שזאת מצווה כזו חשובה? לצפייה לצפייה
10021ויגש- אחדות תביא גאולה! "שיחה לפרשת ויגש" מהו היסוד של הגאולה? מה היה מיוחד ביוסף שיעקב מבקש ללכת ולראות אותו?! "וַיַּרְא אֶת הָעֲגָלוֹת אֲשֶׁר שָׁלַח יוֹסֵף לָשֵׂאת אֹתוֹ וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם" מה מיוחד בעגלות הללו ומה הקשר לעגלה ערופה?!קטע משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
10100הקשר בין פרשת ויגש לעשרה בטבת "דבר תורה לפרשת ויגש ועשרה בטבת". מה הקשר שיש בין פרשת ויגש, לעשרה בטבת?. "מדוע נקרא בית המקדש בשם צוואר?". "מדוע נקרא בית המקדש בכינוי: בית חיינו?" "וּלְפִי שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ. חָרְבָה עִירֵנוּ וְשָׁמֵם בֵּית מִקְדָּשֵׁנוּ. וְגָלָה יְקָרֵנוּ וְנֻטַּל כָּבוֹד מִבֵּית חַיֵּינוּ". לצפייה לצפייה
11000ויחי- לדעת לפרגן לשני "דבר תורה לפרשת ויחי". יעקב משכל את ידיו ומברך את אפרים ביד ימין ואת מנשה ביד שמאל. מה ניתן ללמוד על שני האחים הללו?! עד כדי כך שנאמר עליהם "בך יברך ישראל" מה יש בהם שכל ילדי ישראל מתברכים בהם בכל ערב שבת?! "סיפור מליצי לפרשת ויחי" המבאר זאת... לצפייה לצפייה
11001ויחי- לגלות את הקץ למי שראוי! "דבר תורה קצר לפרשת השבוע ויחי" יעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ לבניו וקורא להם "האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים" מדוע לבסוף לא גילה יעקב אבינו לבניו את הקץ? ביאור נפלא שמביא ספר "וקראת לשבת עונג" בשם רבנו בחיי... לצפייה לצפייה
11002ויחי- באמת שווה לסבול כאן... "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת ויחי" משל ונמשל שמביא הרב רובינשטיין בספרו בשם החפץ חיים כדי להסביר שהאדם בעולם הזה יורד לעולם לקיים כל ימיו מצוות ומעשים טובים, אולם לפעמים מרגיש הוא בנפשו רצון להנאות בעולם הזה מכל הטוב המדומה שבו, מיד מסתכל הוא בשכר המובטח לו לעתיד לבוא, ולבו מתמלא שמחה!... לצפייה לצפייה
11003ויחי- בכל דרכך דעהו "סיפור לפרשת השבוע ויחי". "סיפור לשבת ויחי" הממחיש מהו ההבדל ההבדל בין תורת ישראל לזו של הגוי? למה אמרו חז"ל: "חכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין"?. היהודי רץ אחרי הבל של העולם הזה אבל הוא יודע שזה לא התכלית אלא רק אמצעי כדי לקיים רצון הבורא... לצפייה לצפייה
11004ויחי- העיקר לנצח! "משל ונמשל קצרים לשבת ויחי" משל ונמשל שמביא החפץ חיים להסביר כל ימי האדם בעולם הזה הם מלחמה ארוכה ביצר הרע. בניו של האדם, המחנך אותם בדרך ה', הם החיצים המסייעים להילחם. אדם שאין לו בנים - ראוי שיחזיק בממונו אנשים אחרים העובדים את עבודת ה'. כשתסתיים המלחמה בניצחון, וודאי שהניצחון יחשב גם על שמו... לצפייה לצפייה
11005ויחי- תשתוק - תצא חכם! "משל ונמשל לפרשת השבוע - ויחי". "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת ויחי" על מעלת השתיקה. לא פעם אנו נתקלים באנשים שיש לנו הרבה מה לומר להם... או בשעת קטטה ומריבה אנו חושבים שיש לנו מה להגיד כאן... עלינו לדעת שאם נדבר - נצא בסוף טיפשים... לצפייה לצפייה
11006ויחי- "איך לקבל כוחות?" "דבר תורה לשבת פרשת ויחי". "משל ונמשל לפרשת השבוע ויחי" המבארים את הדרך של יששכר ובני התורה שבעם ישראל הרואים איזו מנוחה = עולם הבא יש להם ואת הארץ כי נעמה, אזי הם מקבלים כוחות להמשיך לסבול בעולם הזה... לצפייה לצפייה
11007ויחי- קיום מצוות כדאי מאוד! "משל ונמשל קצרים לפרשת ויחי" עם ישראל קשור למצוות למרות שנראה לאחרים שקיום המצוות זה לא כדאי וגם לא טוב וכדבר קשה ולא נעים, זה שמקיים מתברר לו שזה מתוק ונעים ושכרו מובטח לעולם הבא... לצפייה לצפייה
11008ויחי- הכבוד הוא רק דמיון... "סיפור קצר לפרשת ויחי" שאלתו של החפץ חיים: למה זכה אפרים שיעקב יברך אותו תחילה? ותשובתו הנפלא המלווה בסיפור הממחיש שלא פעם חושב האדם את עצמו ל"משהו" בזכות ידיעותיו ומשווה לעצמו כבוד אך עד מהרה יבין הוא שזה רק דמיון.. לצפייה לצפייה
11009ויחי- נשים במה הן זוכות? "רעיון לפרשת השבוע פרשת ויחי" רעיון נפלא שמביא רבי יהונתן מפראג וההשוואה שלו בין הסכם יישכר וזבולון לזכותן של הנשים בעולם הבא, ומסקנתו: כשם שלזבולון זכותו של יששכר עומדת לו, כן הנשים זכות תלמוד תורה של בעליהן ובניהן תעמוד להן... לצפייה לצפייה
11010ויחי- לשמוח שעמדתי בניסיון "דבר תורה לפרשת השבוע ויחי" "ויחי יעקב" - מה הייתה החיות של 17 השנים הללו? סיפור שהיה עם צדקיהו ונבוכדנצאר בו הזכירו הסנהדרין את יעקב אבינו שהתאבל על בנו יוסף ושם שק... מה ראו הסנהדרין להזכיר שיעקב לבש שק על יוסף בנו?! ביאור נפלא המביא משמעות נוספת ל- "ויחי יעקב" שמח שהצליח לעמוד בניסיון ולא שת ליבו ליצר הרע... לצפייה לצפייה
11011ויחי- הברכות לשמעון ולוי "דבר תורה קצר לפרשת ויחי". ביאורים נפלאים בברכת יעקב לבניו שמעון ולוי. "בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי" מה בעצם הייתה הטענה של יעקב אבינו על בניו שמעון ולוי? ועוד, "כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור" מדוע יעקב משווה אותם באותו פסוק?... לצפייה לצפייה
11012ויחי- תורה היא העוצמה הגואלת מכל רע "רעיון לפרשת השבוע - ויחי". "משל ונמשל לשבת ויחי" המבארים את השאלה מדוע הקדים יעקב ואמר "ויקרא בהם שמי" ורק אח"כ את שם אבותיו, היכן כיבוד הורים של יעקב? מה רצה יעקב ללמד אותנו? רק מי שלומד תורה יודע מה ה' רוצה ממנו... לצפייה לצפייה
11013ויחי- "וורטים לפרשת ויחי" "וורטים קצרים לפרשת השבוע ויחי" במה זכו אפרים ומנשה להיות כחלק משנים עשרה השבטים עד שאמר יעקב "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"?... "בחרבי ובקשתי" - לכאורה היה צריך להיות קודם קשתי ואח"כ חרבי, כיוון שאדם נלחם קודם זורק חיצים מרחוק, וכשמתקרב נלחם בחרב?... ומדוע מברכים "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"?... לצפייה לצפייה
11014ויחי- המקלל מפסיד לעצמו "רעיון לפרשת השבוע - ויחי". דבר תורה המשלב בתוכו סיפור עם המביא לתובנה מהו ההפסד העצום של אדם המקלל את חברו. יעקב אבינו הפסיד 33 שנה מחייו, כאשר אלו יכלו להיות השנים היפות שבחייו - כל בני משפחתו על ילדיו ונכדיו מסביבו ובנו אהובו שליט בארץ... בשביל קללה אחת כמה צריכים להיזהר מחטוא בלשוננו... לצפייה לצפייה
11015ויחי- ילדים חכמים ובעלי מידות "דרשה לשבת ויחי". "דבר תורה לשבת פרשת ויחי" למה מברך יעקב "בך יברך ישראל - ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"? היה לו לומר רק ישימך אלוקים כאפרים שהוא היה בן תורה?! איזה אבא רוצה בן שיהיה עסקן פוליטי כמנשה?! ביאור נפלא המתובל במסרים נפלאים משיעורו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
11016ויחי- אחד שבית אבא חסר לו... "רעיון לשבת - ויחי". איך יתכן שיעקב שחווה על בשרו ראה מה הפליה בין הבנים עושה... וראה איך שמכרו האחים את בנו אהובו בגלל העדפתו של יוסף מיתר אחיו, כיצד שוב הוא מעדיף את אפרים לפני מנשה?! ועוד, אם כבר אתה חושב שלאפרים מגיע להיות בימין, תחליף את המקומות?!.. ותירוץ נפלא... לצפייה לצפייה
11017ויחי- מקמץ לגופו ומפזר לאחרים "סיפור לפרשת השבוע - ויחי" בזכות מה זכה אשר לברכה כל כך גדולה ממשה רבנו?! "וטובל בשמן רגלו" רש"י: שהיתה ארצו מושכת שמן כמעין. והוא מוסיף: ראיתי בספרי אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר... במה זכה לזה?! והתשובה היא: "מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך"... מה הקשר?! לצפייה לצפייה
11018ויחי- שמירת השבת = שליטה עולמית "דבר תורה קצר לפרשת ויחי" מה הקשר בין ברכת יעקב לשמירת השבת?!... אם נשמור את השבת ולא נעשה מלאכה ובכך נכבד את הקב"ה אזי הוא ייתן לנו את הנחלה שהבטיח ליעקב משמע את כל העולם, ואז יתקיים 'והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד' אפילו הגויים יהיו בשליטתנו... לצפייה לצפייה
11019ויחי- "רעיונות לפרשת ויחי" "רעיונות לפרשת השבוע פרשת ויחי" כמה רעיונות נפלאים לפרשת ויחי. מדוע חששם של אחי יוסף הוא חשש שווא? ומדוע זכה יוסף לשני בנים כמנשה ואפרים?!... למה ביקש יעקב דווקא מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה?... מדוע כתוב "אם נא מצאתי" בלשון עבר, היה צריך להיות כתוב 'אם אמצא חן בעיניך', בעתיד?!... מי הציל את יוסף מן החטא?... ביאורים נפלאים לצפייה לצפייה
12000שמות - ללכת עם הקב"ה "דבר תורה לפרשת שמות". המיילדות לא הרגו את הילדים, בתירוץ: "כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו". השאלה המתבקשת: אם כן ממה אתן מתפרנסות?! אך פלא שפרעה מקבל את התשובה?! "משל ונמשל לפרשת שמות" ו"סיפור לשבת שמות" הממחישים שכשהולכים בדרך שהקב"ה מבקש - אין ההגיון שולט... לצפייה לצפייה
12001שמות- דווקא ירא שמים עדיף! "סיפור לפרשת השבוע פרשת שמות" מדוע לאחר שהמיילדות מקבלות את הציווי "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו" אינן עוזבות לאלתר את משרתן?! ולו זו בלבד אלא נשארות ומסכנות את נפשן?! סיפור על רעיון נפלא שמצא החפץ חיים בפרשת השבוע, כאשר נשאל שאלה... לצפייה לצפייה
12002פרשת שמות- חינוך הילדים "רעיון חינוכי מפרשת השבוע פרשת שמות" דרך של הנהגה חינוכית נלמדת מציווי ה' אל משה לקחת את המטה בידו. מה המשמעות לנו כהורים ומחנכים כשמשליכים את המטה מהיד... וכיצד ניתן לתקן את אשר עוללנו?! - מלמד הקב"ה את משה לאחוז בזנבו! לצפייה לצפייה
12003שמות- התנהלות ניסית במצרים "משל ונמשל לפרשת שמות" משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא לפרשת השבוע פרשת שמות, כתשובה לשאלה של האבן עזרא: מדוע לא הזכירה התורה את הנס שיוכבד ילדה בגיל 130? הרי זהו נס גדול יותר משל שרה שילדה בגיל תשעים ושם הכתוב מציין זאת באריכות?!... לצפייה לצפייה
12004פרשת שמות- לפום צערא אגרא "דבר תורה לפרשת שמות" "מהי הסיבה לאריכות הזמן של הגלות?" והתשובה היא: לשון הרע! ביאור נפלא בדברי חז"ל: "לפום צערא אגרא" מפרשת השבוע... והקשר לדברי משה לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה זאת האומה משתעבדת יותר מכל האומות שיש בעולם? אכן נודע הדבר = החטאה הזאת שלא על חינם משתעבדים... לצפייה לצפייה
12005שמות- מפני מה זכו ישראל לנס? "דבר תורה לפרשת השבוע - שמות" ביאור נפלא בשאלות משה: "מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים" שלמד ר' שמעון מתוך מעשה שהיה עם אביו ה"חפץ חיים"... אם מצבם כה ירוד, מפני מה זכו ישראל שתעשה להם נס?!... לצפייה לצפייה
12006שמות- כשיש הבדלה ה' מקדש! "סיפור לשבת שמות" סיפור נפלא הממחיש שאם נעשה הבדלה הקב"ה יקדש אותנו, אך אם לא נעשה קידוש לעצמנו, הקב"ה ידאג שהגויים יבדילו אותנו מהם... ברגע שעם ישראל מתקרבים לגויים, נותנים את 'עצמם' לגוי בשמם, לבושם ולשונם, הרי שהגויים יכולים לבוא ולכלות בנו... כך זה בכל הדורות ובימנו אנו... לצפייה לצפייה
12007שמות- כוחו של מי גדול יותר "סיפור קצר לפרשת שמות" סיפור קצר המובא בספר: "וקראת לשבת עונג" הממחיש בצורה נפלאה את ההבדל בכוח, בין הקב"ה לשאר אלילים. שבשעה שנגלה ה' למשה בסנה הסתיר פניו, אבל בשעה שראה את הנחש לא הסתפק משה בהסתרת פניו אלא נס מפניו, הייתכן?!... לצפייה לצפייה
12008שמות- חינוך הילדים רוצה להתכבד?! "דבר תורה חינוכי לשבת שמות" שניהם, גם עמרם וגם אלימלך עושים מעשה בעקבות ייאוש. עמרם- עושה מעשה אמיץ ונכון ומקבל את משה רבינו. אלימלך- עושה מעשה טיפשי- עוזב את ארץ הקודש ומקבל את דוד המלך. מה המסר מכאן לגביי חינוך הילדים?!... לצפייה לצפייה
12009שמות- "עימו אנוכי בצרה" "דבר תורה קצר לשבת שמות" מה זה מנהיג? איך נבחרים להנהיג עם? ואיך זוכים לכלכל את כל העולם?! יוסף הצדיק מלמד אותנו כיצד... כדי להגיע לגאולה - להאריך חיים, צריך להרגיש את הצער של השני... והמסקנה לגבינו מה לעשות כשאנו רואים פתק להתפלל על פלוני או מקבלים מייל או SMS לבקשת רחמים?!... לצפייה לצפייה
12010שמות- לבוש הולם ומיוחד "רעיון לפרשת השבוע - שמות" "דבר תורה קצר לפרשת שמות" המבאר את השאלה: כיצד ביקש ה' מבני ישראל לשאול מהמצריים שמלות - ללבוש בגדי נכרים? והלא זה בניגוד לציווי: "ואבדיל אתכם מן העמים"?! זאת ועוד והלא נגאלו ישראל ממצרים בזכות שלא שינו את לבושם?!... לצפייה לצפייה
12011שמות- גדולתם של אבות "מדרש לפרשת שמות" ביאור בדברי חז"ל על כעסו של ה' על משה וההבדל בינו לבין האבות הקדושים. שכבר בתחילת השליחות שאל לשמו של ה', ולבסוף אמר: "למה הרעותָ .. ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה וגו'" ותשובת ה': לכן "עתה תראה אשר אעשה לפרעה"... לצפייה לצפייה
12012שמות- "וורטים לפרשת שמות" "וורטים לפרשת השבוע פרשת שמות". "ותחייןָ את הילדים" מדוע שיבחה התורה את המיילדות? מה גדולה עשו שהחיו את הילדים, הרי זה בכל שפיכות דמים, ומצווים כולנו ב'ייהרג ואל יעבור'?! מסירות הראויה להערכה. "כי כבד פה וכבד לשון אנכי" מדוע לא ביקש משה מה' שירפא אותו?... ביאורים נפלאים לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
12013שמות- "וראך ושמח בליבו" "דרשה קצרה לשבת שמות" אהרון הכהן שמח שאח שלו יהיה מנהיג למרות שהוא קטן ממנו. מהו השכר על מעשה אצילי שכזה? נתן לו הקב"ה את האורים והתומים = והיו על ליבו תמיד, וכל מי שתהיה לו שאלה יבוא לאהרון וישאל. מי צריך לשאול את אהרון שמשה נמצא?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
12014שמות- אברהם ושיעבוד מצרים! "משל ונמשל לשבת שמות". משל ונמשל המבארים מדוע שהקב"ה אומר לאברהם "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך... ועבדום ועינו אותם 400 שנה", הוא אפילו לא מתווכח על זה, בשונה מעונשם של אנשי סדום, ששם הוא מתחנן לה' שיציל אותם... לצפייה לצפייה
12015שמות- נעלים ניתוק מהחומר "שיחה לפרשת השבוע פרשת שמות" שיחה שנמסרה על ידי הרב ברוך רוזנבלום המדברת על משמעות הנעלים של האדם גם לאחר פטירתו כמו "למה אסור לנעול נעלים של מת?", "למה צריך לקרוע נעלים של הנפטר?" משל ונמשל המבארים שאדם צריך להסיר את המנעולים מההרגלים שלו ואז הוא יגלה מחדש אלו יכולות ואיזה כוחות יש לו... לצפייה לצפייה
12016שמות- מהי "אהבת ישראל"? "סיפור לפרשת השבוע - שמות". מדוע ה' מצווה ממשה רבנו לחלוץ את נעליו?! מהם התכונות הדרושות ממנהיג? ובפרט ממנהיג של עם ישראל?... סיפור נפלא המבאר שמי שלא יודע מה כואב לחברו - סימן שאין לו "אהבת ישראל"! לצפייה לצפייה
12017שמות- "רעיונות לפרשת שמות" "רעיונות לפרשת השבוע פרשת שמות". וורטים לפרשת שמות". ביאורו של האור החיים לשאלה מדוע ציווה ה' את עם ישראל לגנוב את דעת פרעה ולומר שהולכים רק לשלשה ימים? ושישאלו את כליהם?... משה זכה לקבל את התורה בזכות הענווה שהייתה לו וכן זכה הר סיני שתינתן עליו התורה בזכות הענווה שלו על פני ההרים האחרים... לצפייה לצפייה
12018שמות- למה נקרא שמו משה? "דבר תורה לשבת פרשת שמות" מגוון מדרשים ופירושים על שמו של משה רבנו. מדוע נקרא שמו משה? מי נתן למשה רבנו את שמו? האם זו בתיה בת פרעה או הקב"ה? מניין ידעה בת פרעה לקרוא למשה בעברית? ואם הסיבה שמין המים משתיהו היו צריכים לקרוא לו משו או נמשה? משמעות השם משה זה שהוא מוציא אחרים מהמים?!... לצפייה לצפייה
12019שמות- איך ניתן להגיע לגאולה? "דבר תורה לשולחן שבת פרשת שמות". מה הקשר בין הגאולה שהייתה במצרים "פקוד פקדתי" לבין האולה העתידית? ביאור נפלא מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום אומר הקב"ה: "הן גאלתי אתכם אחרית כראשית" כמו הגאולה הראשונה, כך תהיה הגאולה האחרונה...האומנם?! לצפייה לצפייה
12020שמות- משה בן עמרם הלוי "דרשה לפרשת השבוע פרשת שמות". ביאור נפלא של הכלי יקר על הפסוק: "וילך איש מבית לוי וייקח את בת לוי" ובנוסף שאלתו של ספר שערי אורה: לשם מה האנונימיות הזו לפני לידת משה? מה הייתה הבעיה לכתוב "וילך עמרם וייקח את יוכבד גרושתו"?! והיא ילדה את משה?! וביאורו של המהר"ל על ההדגשה של התורה: "בן לוי ובת לוי... לצפייה לצפייה
12021שמות- זה הזמן להתנתק מהחומר... "דבר תורה לימי השובבים". פרשת שמות פותחת את ימי השובבי"ם = ראשי התיבות של ששת הפרשיות הראשונות בחומש שמות (ש-מות, ו-ארא, ב-א, ב-שלח, י-תרו, מ-שפטים)מה הייתה גדולתו של משה? ומה הקשר לימים הללו?! לצפייה לצפייה
12022שמות- "להודות בטעות" "מוסר השכל לפרשת שמות" כל אחד שואל את עצמו שאלה מתבקשת: "איך אפשר לזכות לילד צדיק" כמו משה רבינו? "סיפור מהמדרש על פרשת שמות" המבאר במה יתייחד עמרם כל כך עד שזכה שדווקא ממנו נולד מושיען של ישראל... לצפייה לצפייה
12023שמות- "ההקבלה בין יוסף למשה" "שיחה לפרשת שמות". מדוע דווקא משה לוקח את העצמות של יוסף? כמה דברים בחיי משה רבינו המקבילים באופן מדהים לחייו של יוסף. אותו דבר שנעשה ליוסף - אז, נעשה למשה עכשיו... הכל כדי לזכך אותו, ולהביאו לתיקון השלם, כדי שיוכל להיות נותן התורה. לצפייה לצפייה
12024שמות- שהפה נקי אפשר לגשת למתן תורה "חטאי הלשון והגאולה". ביאור ההקדמה של הרמב"ן לחומש שמות. מה השייכות למתן תורה והשלמת המשכן ליציאת מצרים?. מדוע מתחילה הפרשה ב'ו'?. "מדוע אברהם אבינו לא מבקש על בניו שלא ישתעבדו 400 שנה?". "מה הקשר בין לשון הרע לשיעבוד -וליציאת מצרים?" "שיחה לפרשת שמות" מעובד מ- "שיחה של הרב רוזנבלום" לצפייה לצפייה
13000וארא - מה טוב לי בכלל?! "דבר תורה לפרשת וארא". כל המכות ניתנו לדעת שהקב"ה מנהל את העולם: "למען תספר באזני בנך ובן בנך...וידעתם כי אני השם" "משל ונמשל לפרשת וארא" המביאים לתובנה שלא בהכרח אנו מבינים מה טוב לנו... יש להשאיר את השיקולים וההחלטה להקב"ה... לצפייה לצפייה
13001וארא- עזרה לאחרים מביאה ישועה! "סיפור לפרשת השבוע וארא". "סיפור עם החתם סופר" ואחד הסוחרים הגדולים שביקש את עזרתו. הרב מצא לו את הבעיה שהפריעה לו לקבל עזרה מאת ה' מפרשת השבוע שלנו פרשת וארא. בפרשת השבוע – אמר הרב – אומר הקב"ה: "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" מה פירוש המלה "וגם", וכי מי עוד שמע את נאקתם?!... ביאור נפלא! לצפייה לצפייה
13002וארא- בכל אחד יש "פַרְעוֹן"! "דבר תורה קצר לפרשת השבוע וארא" איך יתכן שמלך כפרעה - מלך על המעצמה מספר אחד בגודלה באותה תקופה... מצליח להיות אדיש למתקפות החוזרות ונשנות של "איתני הטבע" והוא מקשה את ליבו פעם אחר פעם כשכל האימפריה שותקת?! מסתבר שפרעה לא לבד במערכה... לצפייה לצפייה
13003וארא- משה ואהרון שקולים היו?! "דבר תורה קצר לפרשת וארא" במדרש רבה מובא כי, משה ואהרן שקולים היו. שאלתו של ה"חוזה מלובלין": הכיצד ייתכן ששני אנשים יהיו בדיוק באותה הדרגה?! ותשובתו הנפלאה תוך השוואה לאברהם אבינו ולמאמר חז"ל: "גדול מה שנאמר במשה ואהרון, ממה שנאמר באברהם"... לצפייה לצפייה
13004וארא- אתה יודע מי היה סבא שלי?! משל ונמשל לפרשת השבוע וארא". "משל ונמשל על זכות אבות" מתי באמת זכות אבות קיימת לאדם? יש אנשים שכששואלים אותם אם הם שומרי תורה ומצוות הם משיבים: אתה יודע מי היה סבא שלי?!... הוא היה רב גדול.., האנשים הללו חושבים שיש להם זכות אבות, אבל האמת הבן מזכה האבא, ולא האבא מזכה הבן... לצפייה לצפייה
13005וארא- כדי לאזן צריך מכות! "דבר תורה לשבת וארא" ה' מכביד את ליבו של פרעה וזה חוטף עשר מכות ששבע מהן נמצאות בפרשת השבוע. נשאלת השאלה: אם הקב"ה הוא זה שהכביד את ליבו של פרעה למה הוא בעצם אשם?! לשם מה מגיע לו העונש הקשה הזה של עשרת המכות?! "משל ונמשל נפלאים המבארים את התשובה לכך... לצפייה לצפייה
13006וארא- אם לא תוותר הצרות יגדלו! "דבר תורה לשולחן השבת פרשת וארא" אם פרעה והמצרים מטרתם היא לעצור את מכת הצפרדעים, וככל שהם מכים בה יוצאים עוד ועוד... היה עליהם להפסיק להכותה? למה הם ממשיכים?! כיצד מידת הכעס משפיעה על שיקול הדעת של האדם ניתן ללמוד מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
13007וארא- ההבדל בין הצפרדעים לנחשים "דבר תורה קצר לפרשת וארא" רעיון שמביא החפץ חיים על ההבדל שבין מכת הצפרדעים שכאשר התפלל משה לה' להפסיק את המכה, נעתר לו והסיר את המכה מארץ מצרים מיד. לעומת זאת כשפגעו בהם הנחשים במדבר, לא הועיל משה בתפילתו מיד אלא היה צורך להביט אל נחש הנחושת... לצפייה לצפייה
13008וארא- נושא ונותן בעול עם חברו "שיחה לפרשת השבוע וארא" "מי זוכה להיות מנהיג?", מדוע ה' נגלה למשה בסנה? "וירא ה' כי סר לראות" מה הקשר? ולמה דווקא בסנה? שאלתו של המהר"ל: הרי, כל סיפור בתורה יש ממנו הוראה לגבנו. מהי ההוראה מהסיפורים על משה רבנו? ועוד משלושה סיפורים?! (הריגת המצרי, התערבות בין שני ניצים והצלה של בנות יתרו) מה הקשר בין שמותיהם של גרשום ואליעזר לשמותיהם של אהרון ומרים?!... לצפייה לצפייה
13009וארא- "שיכרון גדלות" של פרעה "משל מליצי לפרשת השבוע פרשת וארא" מה גורם לפרעה לעשות כל כך הרבה טעויות שבעטיים הוא מכלה את המדינה שלו?! לקח הנלמד מפרשת השבוע על מידת הגאווה ואיך מניעים אישים מסוגלים לשבש חשיבה רציונלית של אדם, עד כדי כך שהוא מסיק מסקנות הפוכות מן המציאות והמזיקות לו ולסובבים אותו... "למה בתורה לא כתוב "כיצד לעבוד על המידות"?! לצפייה לצפייה
13010וארא- פרעה הוא אזהרה לכולנו "דבר תורה לפרשת השבוע - וארא" הרמב"ם באגרת לבנו כתב: שפרעה הוא אזהרה לכולנו - האומנם?! ראו מה קרה לאדם שמונחה ע"י היצר שלו... מדוע אצל המן הרשע כתוב "ויאמר המן בליבו", אבל אצל חנה אימו של שמואל הנביא כתוב: "וחנה היא מדברת אל ליבה"?! שרשרת הפיקוד של המוח, הלב והכבד... לצפייה לצפייה
13011וארא- מכת הברד נס בתוך נס! "משל ונמשל קצרים לפרשת וארא" כי במכת ברד התרחש נס בתוך נס! – הברד לא כיבה את האש והאש לא המיסה את הברד, אלא, היו הולכים שניהם יחד ומכים את המצרים. "משל ונמשל לשבת וארא הממחישים איך התאגדו שני ה"שונאים" אש ומים למלחמה במצריים... לצפייה לצפייה
13012וארא- "איך מביאים את הגאולה?" "דבר תורה לילדים ונוער שבת וארא". "איך מביאים את הגאולה?", "למה נבחרו דווקא משה ואהרון?". מה היה במשה ואהרון שעל ידם הייתה הגאולה לעם ישראל?. כיצד מבאר רש"י: שהיו שקולין כאחד? היכלו שניהם להיות שקולין בדיוק אותו דבר?! ביאור נפלא לשבת וארא... לצפייה לצפייה
13013וארא- "למה אנשים כפויי טובה?" "שיחה לפרשת השבוע וארא" מדוע משה מכיר טובה ליאור ולעפר?, הייתכן הכרת הטוב לדומם?! אם מדובר בבן אדם שעשה לי טובה והחזרתי רעה נו... ברור - שחיתות. אבל ליאור ולחול?! מה הם כועסים עלי?! וכי יש להם את האפשרות לכעוס או להיפגע?! והרי מים זרמו והתחלפו להם מזמן... והעפר עף ברוח?!... ובכלל "למה אנשים שגמלנו להם טובה הופכים להיות שונאים שלנו?" תשובתו של החתם סופר זצ"ל מתוך מעשה שהיה... וסיפור מליצי לקינוח... לצפייה לצפייה
13014וארא- טוב אם כבר באת, תישאר! "משל ונמשל לשולחן השבת פרשת וארא". אומר דוד המלך בתהילים (פרק ק"ה פסוק ל"א): "אמר ויבא ערוב - כינים בכל גבולם" נשאלת השאלה: הרי מכת כינים הייתה לפני ערוב מה הם עושים כאן?! ביאור נפלא של המגיד מדובנא בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת וארא"... לצפייה לצפייה
13015וארא- דצך עדש באחב "דבר תורה - וארא" ביאורו הנפלא של הכלי יקר בשם האברבנל לשאלה: לשם מה נדרשו סימנים? כל מספר פלאפון יש לו 10 מספרים? מה הבעיה לזכור?! ותשובתו הנפלאה: איך מצליח ה' להחדיר אמונה בכל הרבדים במצרים ניתן ללמוד מהסימנים של ר' יהודה: היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב... לצפייה לצפייה
13016וארא- הבטחה של ה' זו הבטחה! "משל ונמשל לשבת פרשת וארא". "רעיון לפרשה - וארא". משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא להסבר דבריו של הקב"ה למשה: "דבר נא באוזני העם" ואין נא אלא לשון בקשה.שלא יאמר אותו צדיק (=אברהם) "עבדום ועינו אותם" קיים בהם "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם" הייתכן?! ביאור נפלא למה הקב"ה דואג מאברהם אבינו... לצפייה לצפייה
13017וארא- שלום בין מים לאש "סיפור לשבת פרשת וארא" במכת הברד היה נס גדול שבו עשו האש וקרח שלום ביניהם. ביאור מאמר חז"ל: "מי שנפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה ומאנשי סדום וממצרים הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו" מעשה על ר' יונתן אייבשיץ שהצליח להסביר למלך מדוע הסיר משכין שלום... לצפייה לצפייה
13018וארא- חלוקת המכות לסימנים "דרשה לפרשת וארא" המכות לא באו רק להעניש אלא ללמד את יסודות האמונה בה'. לשם מה היה רבי יהודה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב?. מכת בכורות הייתה להוציא את ישראל ממצרים ולכן בפועל היה מספיק לתת רק את מכת בכורות בכדי שפרעה ישחרר את בני ישראל, לשם מה אם כן הביא הקב"ה עשר מכות?!... לצפייה לצפייה
13019וארא- כל מכה ומכה הייתה מכוונת "דבר תורה לשבת פרשת וארא". מתוך עשרת המכות שבע מהן מופיעות בפרשת השבוע פרשת וארא. חז"ל אומרים: "במידה שאדם מודד בה מודדין לו" ואכן, כל שבעת המכות שבפרשה הם ניתנו למצריים "במידה כנגד מידה" נבאר כל אחת מהי המידה שהוזרה למצריים הרשעים הללו... לצפייה לצפייה
13020וארא- שלשה ימים לצמיתות "וורט לפרשת השבוע פרשת וארא" מדוע לא אמר משה לפרעה שההליכה היא לצמיתות, והרי למעשה משה ידע שזה לא לשלשה ימים בלבד?! תשובתו של הרמ"א (ר' משה איסרליש): שבכוונה תחילה נהג משה כך - שינה משה מן האמת, כדי שתהיה זו מידה כנגד מידה... לצפייה לצפייה
13021וארא- שכינה מדברת מתוך גרונו "וורט לפרשת וארא" יוסף הצדיק משאיר תקווה לבניו ואומר להם יבואו יום ותגאלו ממצרים יבואו אדם ויאמר לכם "פקוד פקדתי" תדעו שהוא הגואל... את סוד זה שמרו האנשים מדור לדור... מה קרה שהאמינו דווקא למשה רבנו הרי כל מי שידע את הסיסמא יכל לבדות ולאמר שהוא הגואל?... לצפייה לצפייה
13022וארא- יסודות האמונה ממכות מצרים "רעיון של הבעל שם טוב לפרשת וארא". "לשם מה הביא ה' 10 מכות"?! (בשביל שאם ישאלו את המצריים אח"כ איך היה? הם יגידו 10...) המכות לא היו בשביל פרעה אלא בשבילנו "העושה לנו נסים נקמה בפרעה" הנסים היו בשבילנו ותוך כדי זה גם נקמה בפרעה... לצפייה לצפייה
13023וארא- המשענת היחידה, אבינו שבשמים! "דבר תורה לשולחן השבת - וארא" שאלתו של הבאר משה מאושרוב: למה היה צריך המטה להפוך לנחש והנחש למטה?! רצה הקב"ה לה?ביר מסר ל?ם ישראל: תד?ו! לפ?מים המטה הוא נחש ולפ?מים הנחש הוא מטה... אנשים נש?נים ?ל קנה רצוץ. ?ליהם לד?ת שאין לנו ?ל מי להישען אלא ?ל אבינו שבשמים... "סיפור על נחום איש גם זו" לצפייה לצפייה
13024וארא- מכות מצרים התשובה לכל השאלות! "שיחה לפרשת וארא". לשם מה החלוקה של שבע מכות בפרשת וארא ושלוש מכות בפרשת בא?. "מה למדנו מאותם עשר מכות, שהיו במצרים?". רַבִּי יְהוּדָה הָיָה נוֹתֵן בָּהֶם סִימָנִים: דְּצַ''ך. עַדַ''ש. בְּאַחַ''ב. - "בשביל מה צריך לחלק את המכות?" קשה לך לזכור עשר מכות?! "האם בהתבוננות במכות מצרים נמצאים כל התשובות לשאלות שלנו בחיים?... קטע מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת וארא" לצפייה לצפייה
13025וארא- מכת הברד ושלשת הכוחות "שיחה בנושא מכת הברד". איזו מכה קיימת עד היום? האם אנו מחכים למכת ברד?. הווידוי של פרעה - מה קרה שנפתח לו הפה?! מה הביא את עם ישראל לפתוח את הפה לאחר מכת הברד?. למה המלאך בלידה, מכניס לתינוק את הנשמה, דרך הפה ולא דרך האף? למה בעצם ירדנו למצרים? תהליך הירידה למצרים וההשתלשלות של האירועים... "ביאור של השיר חד גדיא" בכל גלות, שהקב"ה שולח את כנסת ישראל, הם מסתכלים איפה הם נמצאים, ויודעים מה צריך לתקן. מה יש לתקן בגלות אדום, שאנחנו נמצאים בה עכשיו?. למה צריכים לתת את הטריפה לכלב? ומה כל זה קשור ל- "ימי השובבים"? לצפייה לצפייה
14000בא - חיסכון רב של הסבל... "דבר תורה לפרשת בא". מדוע פרעה סבל כל כך? פרעה גם קיבל מכות, גם שילח את בני ישראל וגם טבעו הוא וחילו בים?! האם היה יכול למנוע זאת?! "משל ונמשל לפרשת בא" המסבירים מה אנו יכולים ללמוד מכך... לצפייה לצפייה
14001בא- איך חולקים כבוד זה לזה? "סיפור לשבת פרשת בא" רש"י מקשה: והרי נאמר למשה ואתה תדבר אם כן, אהרן לא דיבר? אלא, משיב רש"י: שמשה ואהרן חלקו כבוד זה לזה, והדיבור יצא מבין שניהם כאילו שניהם מדברים. סיפור נפלא על ר' עקיבא איגר ור' יעקב מליסא איך חלקו גדולי ישראל כבוד זה לזה!. לצפייה לצפייה
14002בא- להוציא את מצרים מתוך עם ישראל "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת בא" לשם מה חילק רבי יהודה את עשרת המכות לשלשה חלקים? כפי שאנו אומרים בהגדה של פסח: ר' יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב? הסבר נפלא על הלימוד והאמונה בהכרת ה' וביכולותי מתוך עשרת המכותלא רק למצרים אלא גם ובעיקר לישראל... לצפייה לצפייה
14003בא- "מי חייב למי?!" "סיפור לשולחן שבת פרשת בא". סיפור על תביעה של אנשי ארץ מצרים לדין את בני ישראל לפני אלכסנדר מוקדון הקיסר. ואמרו לו כי בני ישראל חייבים להם את הכסף והזהב שנטלו מהם לפני שיצאו ממצרים ברכוש גדול. ומה ענה להם גביהה בן פסיסא... לצפייה לצפייה
14004בא- עיון בלקחי מצרים "דבר תורה לשבת בא" נצטווינו להזכיר יציאת מצרים בכל מועד ובכל חג מדוע ר"ה ויוה"כ משפיעים עלינו מאד ובחג סוכות ופסח האדם מרגיש התעלות רוחנית ואת צאת השבת כל אחד מרגיש בהבדלה... אך כשהאדם מזכיר יציאת מצרים בקריאת שמע, האם מרגיש הוא שהתעלה?! תשובה נפלאה של הסבא מקלם בדרך של "משל ונמשל לפרשת בא"... לצפייה לצפייה
14005בא- מי שגרם נזק שישלם! "דבר תורה לפרשת בא". "משל ונמשל לשבת פרשת בא". משל ונמשל המבארים את השאלה על הפסוק: "כי אני הכבדתי את ליבו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" האם זה מן הצדק להתעלל במצרים כדי שיהיה לנו מה לספר לבנינו אחרינו?! לצפייה לצפייה
14006בא- "כל בן נכר לא יאכל בו" "סיפור לפרשת השבוע פרשת בא" מעשה שמובא בספר "כה עשו חכמנו": כיצד בחוכמתו הרבה הצליח ר' יהודה בן בתירא לזהות רומאי נוכל ומושחת ולהסגירו לידי חכמים שבירושלים... לצפייה לצפייה
14007בא- למה לסחוב כשיש מצרי שיסחב?! "משל ונמשל לשבת בא". משל ונמשל המבארים מדוע ה' מבקש בלשון "נא" לקחת את ביזת מצרים? איזה אדם שומע לקחת כסף ולא רץ?! ועוד להתחנן לפניהם שיקחו?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לשבת פרשת בא" לצפייה לצפייה
14008בא- לראות נפלאות על ידי לימוד התורה "משל ונמשל קצרים לפרשת השבוע בא". "רעיון קצר לפרשת השבוע" פרשת בא: משל ונמשל שהביא הגאון ר' אהרון בוקשט לשאלה: מדוע ה' לא עושה לנו נפלאות כשם שעשה לאבותינו במצרים? וביאורו הנפלא בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
14009בא- "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" "דבר תורה לשבת פרשת בא". "משל ונמשל קצרים לפרשת השבוע" פרשת בא: הגאולה בחודש ניסן מדרש נפלא המבאר את המשמעות של מאמר חז"ל: "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" ואיך עשיו שמתגאה היום ומתפאר ביכולותיו להשמיד את ישראל - ה' ישפילו, יביא משיח וקרן ישראל תורם. לצפייה לצפייה
14010בא- להקשיב לחכמי ישראל! "סיפור לשבת בא" האם ללכת אחר הרוב זו שיטה נכונה? דמוקרטיה זו שיטה גרועה כשקובעים משהו. לדוגמא: מי הכשיר את האנשים לקבוע מה טוב ומה נכון?!, האם ניתן לערוך בין בני המשפחה הצבעה לגבי ניתוח מציל חיים והרופא יהיה בדעת מיעוט? ברור לא יתכן הרי נשמע לרופא! האם נערוך הצבעה בכיתה כדי לקבוע אם המורה תתן שיעורי בית? אלא צ'רצ'יל אמר שלא מצאו שיטה טובה מדמוקרטיה כיוון שברור שניסיון וידע הם מרכיבים את השיקול דעת המקיף או להפך שיקול דעת מקיף מרכיבים אותו מניסיון וידע זה ברור, ולכן התורה מצווה: "ועשית ככל אשר יורוך" = להקשיב לחכמי ישראל בכל דור ודור... לצפייה לצפייה
14011בא- וורטים לפרשת בא "וורטים לפרשת השבוע בא". "רעיונות קצרים לפרשת השבוע" פרשת בא: ביאור לשאלת פרעה הרי כולכם תמותו במדבר ראו כי רעה נגד פניכם חוץ מכלב ויהושוע בן נון אז לאן אתם ממהרים? הרי אף אחד מכם לא ישרוד?!... ביאור תשובת משה לפרעה: "כי חג ה' לנו". מדוע מבקש פרעה: "לכו נא הגברים"?! לצפייה לצפייה
14012בא- "להתעורר בתשובה מכלב" "סיפור לפרשת השבוע בא". סיפור המתאר כיצד הצליח הגאון ר' דוד בודניק, מתלמידי "הסבא מנוברדוק להינצל מכלב אימתני... סיפור נוסף משל שהביא המגיד מדובנא לאנשי הקהילה שהתרחקו מאד מהדרך הישרה והסכימו לשמוע דרשה עם משלים יפים אך בתנאי אחד: בלי פסוקים! מה סיפר להם המגיד?... לצפייה לצפייה
14013בא- לנקות את הלב ולזכות במצווה "דבר תורה לפרשת השבוע - בא" שלוש תשובות נפלאות לשאלה: מה ראה הקב"ה לצוות עלינו להוציא בערמה מהמצרים מתנות? וכי חסר לקב"ה איך להעשיר את בני ישראל?! ביאורים נפלאים של חמדת ימים ואבני חן המראים כיצד אין להרהר אחר מעשה ה' כי הכל בחכמה!... לצפייה לצפייה
14014בא- לזכור למה ירדנו למצרים "וורט קצר לפרשת בא". המצווה הראשונה שבני ישראל מצווים היא: "החודש הזה לכם ראש חודשים" עד כדי כך שרש"י פותח את ביאורו לתורה שהיה לפתוח את התורה דווקא במצווה זו... מה מיוחד במצוות ברכת הלבנה?! ומה הקשר ליציאת מצרים?!... לצפייה לצפייה
14015בא- קח מכונית לעולם הבא! "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת בא". "גם מקננו ילך עימנו" תשובה לשאלה: מדוע השתמשה התורה במילה: "ילך"? היה צורך לומר ניקח?! ומה הקשר לציפור?... בנוסף ביאורו של ר' שאול כרדי ראש ישיבת מאור התורה וההוכחה שלו שלא בהכרח שהמצוות יגיעו איתנו לעולם הבא אבל מה שקנינו כאן דווקא כן... לצפייה לצפייה
14016בא- שלשת המכות וברכת ההבדלה "רעיון לשולחן שבת פרשת בא". רעיון נפלא של האוזניים לתורה המבאר את השאלה: מדוע חילקו את המכות 7 + 3 (ולא 9 + 1 אולי זה יותר מתאים)?! "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" - כשם שבפרשת השבוע יוצאים בנ"י בחיפזון אחר מהפך שקרה במצרים, כך הגאולה העתידה תבוא מתוך מהפך ובחיפזון גדול... לצפייה לצפייה
14017בא- "ולכל בני ישראל היה אור במושבתם" "דבר תורה לשבת פרשת השבוע בא" רעיון לפרשת בא המבאר את שאלת רש"י לגביי מכת החושך: ולמה באת? רק אחרי המכה כשבני ישראל באו לדרוש את הכלים הבינו המצרים ש"לכל בני ישראל היה אור במושבתם"... לצפייה לצפייה
14018בא- חיבוב מצווה מביא גאולה! "סיפור לשולחן השבת - בא". סיפור נפלא המבאר מה אפשר להרוויח מחיבוב מצוות. כיצד עלינו לבנות את סדרי העדיפויות שלנו , לפי מה שהקב"ה מבקש...עם ישראל ישאל כמו בגאולת מצרים "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" כשם שע"י חיבוב מצווה וחיפזון יצאנו ממצרים, כך ע"י חיבוב מצוות ניגאל... לצפייה לצפייה
14020בא- מי שסוגד לראשון ילקה בראשון! "רעיון לשבת פרשת בא" רעיון נפלא של המהר"ל למה נ?נש פר?ה ב- 10 מכות? וביאור נפלא של השל"ה הקדוש לגביי הסגידה של מצרים לכל דבר ראשון והעונש שפגע בהם דווק בבו הכור - הראשון לבטן... הוויכוח שנמשך 2448 שנה בין מצרים לישראל הגיע לסיומו... לצפייה לצפייה
14021בא- גאולה בשביל מסירות נפש "דבר תורה לפרשה - בא" מה ה?ניין שבני ישראל זכו ליציאת מצרים בזכות דם הברית ודם הפסח עד כדי: "ואומר לך בדמייך חיי?" מכיוון ומסרו נפשם בשביל זה ביום השלישי בהיותם כואבים שחטו את אלילי מצרים ללא פחד. אז מה? למה בזכות זה מגי? להם ניסים כאלה?! המסר של החיד"א מהפרשה: כשאדם מוסר נפשו על מצוות ה' = יוצא מגדרו. ה' כ"מידה כנגד מידה" מוציא את הטב? מגדרו... לצפייה לצפייה
14022בא- תתחדש ותאריך ימים "רעיון נפלא לפרשת בא" מדוע הציווי הראשון לבני ישראל הוא "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה?" והשאלה מתחזקת בדברי רש"י: "ר' יצחק אומר: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם" מה מיוחד במצווה הזו? ו"האם צריך לרקוד בזמן ברכת הלבנה"? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
14023בא- החיפזון למצווה הוא מדד "משל לפרשת השבוע פרשת בא" את מצוות הפסח צריכים להיעשות בחיפזון - "כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ" מדוע דרושה המהירות גם בימנו? הרי כעת אין לנו לאן למהר?! משל ונמשל המבארים את מאמר חז"ל: "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה"... לצפייה לצפייה
14024בא- ההתעללות במכת ארבה "דרשה לפרשת בא". מדוע דווקא במכת הארבה יש "ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים"? מה התייחדה זו מהאחרות?. ביאורים נפלאים של הכלי יקר, הבן איש חי ורבי לייב יששכר על ההתעללות של הקב"ה במצרים דווקא במכת הארבה... לצפייה לצפייה
14025בא- סוד התפילין כפיפות לה' "רעיון לשולחן שבת פרשת בא". למה מניחים של ראש ואח"כ של יד? קבלת עול מלכות שמים - נעשה ונשמע. נעשה זה בידיים ורק אח"כ נשמע בראש. רק עבד אומר נעשה ונשמע. מי שלא עבד אומר נשמע ונעשה אם יראה לי... עבד עושה קודם, ללא שכל. לצפייה לצפייה
14026בא- לזעזע את הגוף! "שיחה לפרשת בא". שתי מצוות נצטי=וו ישראל ביציאתם ממצרים דם פסח ודם מילה. מדוע דווקא אלו? איך יתכן שלאחר שישחטו את הפסח, צריכים לצבור כוח, במקרה שהמצרים יבואו לתקוף, שיוכלו להשיב מלחמה... אמר להם הקב"ה – אתם תמולו עצמכם, ותהיו חסרי כוח ... גם אם יבואו המצרים, שלא תוכלו להגיב... דם פסח ודם מילה, מזעזעים את כל הגוף! לצפייה לצפייה
14027בא- למה דווקא שלוש מכות?! "דרשה קצרה לפרשת בא". בפרשת בא ישנם 3 מכות אחרונות. מדוע דווקא שלוש? ולמה דווקא אלו?! תשובתו של האברבנל לשאלה והלא גם רבי יהודה שנתן סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב מסדר את הארבע מכות אחרונות ביחד, מדוע רק שלוש נאמרו בפרשה הזו?. "מה מייחד את שלושת המכות האחרונות?" מה הקשר בין שלשת המכותת האחרונות לחגי ישראל: ט"ו בשבט, פורים ופסח?"... לצפייה לצפייה
14028בא- מהו החושך האמיתי? "מוסר השכל לפרשת בא". חז"ל מבארים שבכל מכה ומכה שהביא הקב"ה על המצריים במצרים יש גם מסר לגבינו. מהו אם כן המסר ממכת חושך? "מה עלינו ללמוד ממכת החושך לחיים הפרטיים שלנו?". "וורט לשבת פרשת בא" (ר.ק) לצפייה לצפייה
15000בשלח - המסתכן לא יכול להתלונן "דבר תורה לפרשת בשלח" - שבת שירה. מדוע נקראת שבת זו גם בשם: "שבת שירה"?! מדוע הקב"ה מעניש את מצרים? הרי הוא ביקש: "ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה"?! ויטענו פרעה ועבדיו אם אתה ביקשת לשעבדם למה תענישנו?! תשובה נפלאה בדרך של "משל ונמשל לשבת בשלח"... לצפייה לצפייה
15001בשלח- הזכות ברגע של ווידוי "וורט לשבת בשלח". רעיון יפה לפרשת השבוע - בשלח. "רגע אחד של ווידוי מפרעה מזכה אותו ואת עמו בשני דברים. "מהם שני הדברים שזכו המצרים בזכות שאמר פרעה: יה' הַצַּדִּיק וַאֲנִי וְעַמִּי הָרְשָׁעִים?... לצפייה לצפייה
15002בשלח - והמים להם חומה "משל ונמשל לפרשת בשלח". "והמים להם חמה מימינם ומשמאלם" מדוע נכתבה המילה חומה ללא ואו?! "משל ונמשל לשבת בשלח" המבארים את הסיבה לכעס של שר הים והיכן שפך את זעמו... לצפייה לצפייה
15003בשלח- להיצמד לעצמות יוסף "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת בשלח". חכמתו של מנהיג - משה לוקח את עצמות יוסף עימו. לשם מה?! לא יותר פשוט לשים אותם על אחת העגלות?! "רעיון יפה לפרשת בשלח" המבאר כיצד הצליח משה להנהיג את בנ"י 40 שנה במדבר.... לצפייה לצפייה
15004בשלח- הצער הגדול של פרעה "דרשה לפרשת בשלח". פרעה מתחרט על ששלח את בני ישראל ממצרים עד שצעק וויי היי... "משל ונמשל קצרים" המבארים מה הלקח שאנחנו צריכים ללמוד מכך שלא נצעק גם אנחנו וייי הייי... לצפייה לצפייה
15005בשלח- איך ממתיקים את המר? "דבר תורה לשבת בשלח" משה משליך עץ מר למים מרים וממתיק את המים ללמד שמי שמנהיג את העולם זה הקב"ה... "סיפור יפה לט"ו בשבט" על הדרך של הגאון רבי אברהם אבן עזרא להודות להקב"ה מתוך צורך - לברך ברכה לאחר שהרגשנו מהו חיסרון בלעדי הטוב שהשפיע עלינו הקב"ה... לצפייה לצפייה
15006בשלח- שבוע שחל בו ט"ו בשבט "דבר תורה לשבת בשלח" תמיד בשבוע זה חל טו"בשבט. אם כן, חייב להיות קשר בין השירה לברכות שאנו מברכים... "רעיון נפלא לט"ו בשבט" בדין הקדימה בפרות... והתשובה לשאלה: "מדוע הוקדמו הזית והתמר"? וכן: "מדוע לא מקדימים חיטה ושעורה"? ביאורים נפלאים... לצפייה לצפייה
15007בשלח- הפתרון: לא לדבר בבית הכנסת! "סיפור לשולחן השבת פרשת בשלח". סיפור על המגיד הידוע, ר' יעקב יוסף מוכיח זצ"ל, מחשובי תלמידי המגיד ממזריץ' כיצד מצא מהו הגורם לצרותיהם של בני עיר אחת והביא לכך ראיה מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
15008בשלח- להתפרץ ולומר שירה "חידוש לפרשת בשלח". באמצע השירה באמצע התיאור של מפלת מצרים נכנס פסוק שנראה ללא כל קשר: "מי כמכה באלם ה' מי כמכה נאדר בקדש נורא תהילות עשה פלא" ביאור נפלא של האדמו"ר מנשכיז לאור דבריו של המגיד ממעזריטש... לצפייה לצפייה
15009בשלח- "לשלם הכל בשל העקשנות" "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת בשלח". הכבדת הלב של פרעה הביאה לכך ששלח את בני ישראל, שילם להם על עבודתו וטבעו הוא וכל חילו בים... משל נפלא המבאר לאן הביאה טיפשוטו של פרעה... "משל ונמשל ילקוט שמעוני" לצפייה לצפייה
15010בשלח- להאמין באמונה שלימה "סיפור לשבת שירה פרשת בשלח" "סיפור על אמונה" דרגת האמונה הגבוהה ביותר היא שהאדם איננו מפקפק. מוכן ומזומן הוא לקבל את שהבטיח לו ה' אך במידה ואמונתו איננה חד משמעית - אין לו סיכוי להנאות מההבטחה... לצפייה לצפייה
15011בשלח- "מי הוא הרופא הטוב ביותר"? "סיפור קצר לפרשת בשלח". "סיפור על הרמב"ם" המבאר את הפסוק בפרשת השבוע: "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך" בעקבות שאלתו של מלך מצרים: "איך אוכל לדעת אם הנך רופא טוב? הרי אני אף פעם לא חולה, מי אמר שתדע לרפאני כשאהיה אי פעם חולה? ותשובתו המפליאה של הרמב"ם... לצפייה לצפייה
15012בשלח- "שכר לציפורים" "מדרש לפרשת השבוע בשלח". "סיפור דתן ואבירם" על פי המדרש בילקוט שמעוני המובא בספר "וקראת לשבת עונג" המבאר "מה הטעם למנהג שבשבת פרשת בשלח לפזר סולת לציפורים?" ביאור נפלא על השכר לו זכו הציפורים... לצפייה לצפייה
15013בשלח- במה שקלקלת איתו תתקן "וורט לפרשת בשלח". מדוע עשה הקב"ה את הניסיון של צמא?! ומדוע דווקא עץ מר המתיק את המים?! האם ניתן לפייס את הקב"ה בדבר שהוא מעניש אותנו? משה אמר "מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה" ותיקן זאת באותו מטבע "אז ישיר משה ובני ישראל"... לצפייה לצפייה
15014בשלח- תאווה לכסף והקשר לתורה "דבר תורה וחיזוק לפרשת בשלח". במה שונה "ביזת הים" מ"ביזת מצרים"?! בביזת הים בני ישראל היו ?קועים באיסוף כסף מהים... ואילו ב"ביזת מצרים" הקב"ה מתחנן למשה כשיצאו ממצרים "דבר נא באוזני העם" - מה ההבדל?! "לשם מה קיימת התאווה לכסף?!". עצה טובה למי שאומר: "קשה לי בשיעור תורה"... לצפייה לצפייה
15015בשלח- פתרון למחילת עוונות "סיפור לשבת שירה". "כל האומר שירת הים בכוונה נמחלים לו כל עוונותיו" אם כך מדוע אנחנו לא מיישמים זאת?! איפה נשמע שמלך אומר לך: "תשמע אם תרקוד עכשיו בשמחה אני מוותר לך על העונש" היש אדם שלא ישמח וירקוד?! סיפור לשבת פרשת בשלח" המבאר מהי דבקות אמיתית. לצפייה לצפייה
15016בשלח- פיצויים מרודן וצורר "וורט לפרשת בשלח" רעיון נחמד לסיבה שבני ישראל הסכימו לקחת ואף היו עסוקים ב"ביזת הים" בשונה מביזת מצרים שם היה צורך להתחנן אליהם... ומה כל זה קשור לפיצויים מגרמנייה לניצולי השואה?... לצפייה לצפייה
15017בשלח- שלוש מצוות הכרחיות "דבר תורה קצר לשולחן השבת פרשת בשלח" מה היה דחוף לתת לעם ישראל את שלושת מצוות של פרה אדומה, שבת וכיבוד אב ואם במרה?! (פרה אדומה ושבת קשורים למשכן ומה הטעם לאומרם כעת?) תירוץ המהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל וביאור נפלא של המגלה עמוקות... לצפייה לצפייה
15018בשלח- כל אחד ומה שמגיע לו "פרשת בשלח - מידה כנגד מידה". הסתכלות נפלאה על איך הקב"ה דן את עולמו ומשיב לכל אחד כפי מעשיו. אפילו אדם רשע יקבל שכר אם עשה מעשה טוב וראוי. היפה שבזה שגם אם נראה שלא מגיע לו כלום הקב"ה לא שוכח אותו ואפילו שהדבר מאולץ... לצפייה לצפייה
15019בשלח- רוצה? תצעק - תקבל! "סיפור עם מוסר השכל לשבת בשלח" מהי העוצמה של צעקה לה'? סיפור נפלא של תושייה של רב שהצליח בחכמתו להסביר את מעלת חשיבות הפנייה לבורא עולם בכל דבר לזוג שפנה אליו ומתוך דבריהם הוכיח להם את "מהי החשיבות להתפלל אל ה'" לצפייה לצפייה
15020בשלח- גאולה ונטיעה "דבר תורה לשבת בשלח". "דבר תורה לשבת פרשת בשלח וטו בשבט" "מה הקשר בין פרשת השבוע לטו בשבט?" החשיבה על הדור הבא באה לידי ביטוי בנטיעות. שני "סיפורים לט"ו בשבט" המבארים שכל אחד ששותל עץ גם אם לא יזכה להנאות ממנו הרי הוא משאיר לדור הבא כשם שאבותיו השאירו לו... לצפייה לצפייה
15021בשלח- אין פריבילגיות! "וורט לפרשת השבוע - בשלח". "חידוש לפרשת השבוע בשלח". ביאור נפלא בדברי הגמרא בזמן קריעת ים סוף: ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?! הבנה נוספת בדברי הגמרא - חידוש עצום!!! לצפייה לצפייה
15022בשלח- "למה נקרא הנס: יציאת-מצרים"? "וורט לשבת בשלח". מדוע מכנים את ההצלה משעבוד פרעה, היציאה מארצו של הרודן פרעה, בשם: "יציאת מצרים? הלא אלו שיצאו היו בכלל בני ישראל ולא מצרים?!. אם כבר היינו צריכים לומר: "יציאת ישראל" או "יציאת בני ישראל". מדוע אנו אומרים "יציאת מצרים"? ביאור נפלא של "הרב ראובן הלוי" – רב קהילת 'עדת התרגום' בשכונת שמואל הנביא בירושלים. לצפייה לצפייה
15901בשלח - שבת שירה וט"ו בשבט דבר תורה לפרשת השבוע בשלח - "שבת שירה" שחל בה יום ט"ו בשבט. הקשר בין ט"ו בשבט לנס קריעת ים סוף. השירה מול הברכה על פירות העץ. ומה השמחה בט"ו בשבט שאין אומרים בו תחנון?!. לצפייה לצפייה
15902פרשת בשלח וט"ו בשבט "דרשה לפרשת בשלח וטו בשבט". ביאורו המיוחד של הריקנטי על הפלא שמשה השקה את בני ישראל את המים המרים ע"י השלכה של עץ מר לתוכם. כמו כן ביאור נפלא על הפסוק: "ששם עלו שבטים שבטי י-ה עדות לישראל.." ומה הקשר לט"ו בשבט?!... לצפייה לצפייה
15999בשלח- "פרשת המן" לקריאה מוגש בזאת לכבוד יום שלישי פרשת בשלח, שנהגו לומר בו "פרשת המן" שנים מקרא ואחד תרגום והוא מסוגל להשפעות טובות בפרנסה ובכל ענינים טוב לומר פרשת המן (שו"ע או"ח סי' א ס"ה). ויוכל לומר פרשת המן אפילו בשבת. (באר היטב שם סק"ט) התפלות על הפרנסה לא יאמר בשבת. (סדור ישועות ישראל). "פרשת המן ללא תרגום" לצפייה לצפייה
16000יתרו - לא כדאי לחמוד את של הזולת "דבר תורה לפרשת יתרו". בפרשה זו אנו קוראים את "עשרת הדיברות" מדוע נקראו הם: "עשרת הדיברות" הרי יש 11 דיברות כיוון ש"לא תחמוד מופיע פעמיים?! במאמר תשובה נפלאה לכך. ובנוסף "משל יפה לפרשת יתרו" שהביא האדמו"ר מרופשיץ זצ"ל להסבר שהחמדנות אינה משתלמת... לצפייה לצפייה
16001יתרו - מן הבוקר עד הערב "דבר תורה קצר לפרשת שבוע יתרו". מי היה היועץ הארגוני הראשון ביהדות? ומהי הדרך הנכונה לשעות קבלת קהל אצל הרב מתוך "סיפור לפרשת יתרו" על רבה של ירושלים... לצפייה לצפייה
16002יתרו - עמל של תורה "דבר תורה לפרשת השבוע - יתרו". למה הקב"ה "הכביד" עול על לומדי התורה אילו היה מאפשר להבינה בקלות כולנו היינו רבנים וראשי ישיבות לא חבל?!... ביאור מיוחד בדרך של "משל ונמשל לפרשת יתרו"... לצפייה לצפייה
16003יתרו - לקחת את עצמינו בידים... "דבר תורה קצר לפרשת יתרו". מה אנחנו יכולים ללמוד מיתרו חותן משה? "משל ונמשל לשבת יתרו" המלמדים שכדאי לפעמים לקחת את עצמינו בידיים לעשות שינוי זה משתלם... לצפייה לצפייה
16004יתרו - מי זכאי לקבל תורה? "משל ונמשל לפרשת יתרו". מדוע משה משלח את יתרו לפני מתן תורה?! "משל מיוחד לפרשת יתרו" שמובא על ידי ה"סיפרי" המבאר גם מדוע משה התעקש והוריד את אשתו ובניו למצרים... לצפייה לצפייה
16005יתרו - כיבוד הורים ומתן תורה "דבר תורה לשולחן השבת לפרשת יתרו". כיצד מצוות כיבוד הורים קשורה באופן ישיר למתן תורה? ומדוע נתייחדה היא, שזו הדיברה היחידה מעשרת הדיברות שיש בה שכר?! "משל ונמשל לשולחן שבת - יתרו" ובנוסף ביאורו הנפלא של "האברבנל לפרשת יתרו"... לצפייה לצפייה
16006יתרו - כיבוד הורים ודבקות בבורא "וורט קצר לפרשת יתרו". ביאור מדוע דווקא בדיברה החמישית: "כבד את אביך ואת אמך" מוזכר שם השם? ומדוע דווקא בה הובטח שכר של אריכות ימים?! ביאור מזווית נפלאה של הכלי יקר... לצפייה לצפייה
16007יתרו - עשרת הדיברות "דרשה קצרה לפרשת יתרו" רעיון מדהים שמביא ה"כלי יקר" על "עשרת הדיברות בפרשת יתרו". הצד הימני הוא "עברות שבין אדם למקום". ואילו הצד השמאלי "עברות שבין אדם לחברו". הקשר שבין הצד הימני של לוחות הברית לבין הצד השמאלי. רעיון נפלא לפרשת יתרו וחג השבועות... לצפייה לצפייה
16008יתרו - פרשה על שם של גר? "דבר תורה קצר לשבת יתרו" מדוע נסמכה פרשת יתרו למלחמת עמלק? ומדוע זכה יתרו הגר שתיקרא פרשה על שמו?! "יתרו ועמלק - דבר והיפוכו". הסיבה שהצמידו את פרשת מלחמת עמלק לפרשת יתרו לצפייה לצפייה
16009יתרו - שמע ובא! "משל ונמשל לפרשת השבוע יתרו". מה הגדלות של יתרו על השמועה ששמע? הרי כולם שמעו כפי שהתורה מתארת: שָׁמְעוּ עַמִּים יִרְגָּזוּן חִיל אָחַז יֹשְׁבֵי פְּלָשֶׁת..."?! "משל ונמשל לפרשת יתרו" המבארים את ייחודיותו של יתרו על פני האחרים... לצפייה לצפייה
16010יתרו - אנשי אמת "סיפור לפרשת יתרו". מהי כוחה של האמת? ומה מסוגל לעשות פה שלא הוציא שום דבר מפיו - אלא אך ורק אמת? סיפור נפלא על ה"אמרי אמת" מגור לצפייה לצפייה
16011יתרו- ההבדל בין יתרו לדוד המלך "דבר תורה קצר לשבת פרשת יתרו" רעיון לשבת יתרו המבאר את המבאר את ההבדל בין דוד המלך ליתרו כל אחד מהם אמר שהוא יודע את ה' רק באופן שונה: יתרו אמר: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים" ואילו דוד המלך אמר: "כי אני ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים" לצפייה לצפייה
16012יתרו- ה' יברך את עמו בשלום "סיפור לשבת פרשת השבוע יתרו" סיפור נפלא המבאר את דברי רש"י על המילים: "וישמע יתרו" ועונה על הקושי בדברי רש"י המבאר: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק". והלא זה בדיוק מה שכתוב בהמשך: "את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל מצרים"? אז מה רש"י שואל ועונה?! לצפייה לצפייה
16013יתרו- "וורטים קצרים לפרשת יתרו" "וורטים קצרים לפרשת השבוע יתרו" וורטים קצרים לפרשה: מדוע נאמר וכל העם רואים את הקולות, וכי לא מספיק לשמוע?! ותשובתו של החידושי הרי"ם בהיותו ילד... משמעות בבקשה "כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות"... לצפייה לצפייה
16014יתרו- "שעשה לי כל צרכי" "דבר תורה קצר לשבת פרשת יתרו". לשם מה נדרש פירוט כה ארוך בפסוק: "לא תחמוד בית רעך.. שורו חמורו.. אשת רעך.. וכל אשר לרעך" והלא יש סיכום כולל "וכל אשר לרעך" הכולל הכל בתוכו?! ביאור נפלא וסיפור נחמד הממחיש את צרותיהם של העשירים... לצפייה לצפייה
16015יתרו- לעזוב הכל ולהגיע! "דרשה לשולחן השבת - יתרו". מה זכה גר למה שלא זכו אחרים שתיקרא פרשה על שמו?! במה הוא שונה מאחרים? ומה הלקח לגבינו?! המשל של שלמה המלך: "הדלת תיסוב על צירה והעצל על מיטתו" והסבר מדוע זה קשור לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
16016יתרו- מי שמעריך את קודמיו מכובד הוא "סיפור לפרשת השבוע יתרו". סיפור נפלא על ההבדל וההשפעה שבין העם היהודי המאמין בדורות ראשונים ובחכמתם לעומת אלו הטוענים שבאו מהקוף... איך הגיעו בני ישראל למדרגה ששמעו כולם את ה' מדבר אליהם?... לצפייה לצפייה
16017יתרו- כולם חייבים לשמור שבת! "וורט קצר לשבת יתרו". "זכור את יום השבת לקדשו" או "שמור את יום השבת לקדשו"?! אלא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו משמעות נוספת בדברי המדרש לגביי שמירת שבת המחייבת את העשירים ואת העניים במידה שווה! לצפייה לצפייה
16018יתרו- אין דבר כזה: "לא רוצה!" "משל ונמשל פרשת יתרו". מדוע כדי להגיע למתן תורה חייבים להיות תחילה במצרים?! מבחר פרשנים העונים לשאלה: מדוע אמר הקב"ה אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? ולא אשר בראתי את האדמה?! "משל ונמשל של הסיפרי" להבנת הסיבה שהקב"ה פדה אותנו ממצרים על מנת שנהיה עבדים שלו. כך אם יבואו בני-ישראל לומר "לא רוצים" מיד אומר להם ה' עבדיי אתם והם שותקים... לצפייה לצפייה
16019יתרו- "למען יאריכון ימיך" "דבר תורה - יתרו". מדוע מבין הדיברות העוסקות בבין אדם לחברו מוזכר שם ה' רק במצוות "כיבוד אב ואם" ועוד פעמיים? תשובתם של החיי אדם והכלי יקר, והקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום" לצפייה לצפייה
16020יתרו- מי שמכבד הורים שישאר כאן! "רעיון לשולחן שבת יתרו". מה נתייחדה מצוות כיבוד אב ואם שנאמר בה שכר המצווה - אריכות חיים? "למה אומות העולם רוצים שנפסיק לשמוע בקול ההורים שלנו?!" מה הקשר למכחישי השואה? ומדוע מגיע למי שמכבד את הוריו להישאר בעום הזה כמה שיותר?... לצפייה לצפייה
16021יתרו- הכרת הטוב וכיבוד הורים "יתרו- דבר תורה קצר". למה אסור לנו להצמיד את הכרת הטוב למצוות כיבוד הורים? זה לא אותו דבר?! וזעקתו של הפלא יועץ: יש מצוות עם מזל כמו סנדק ופתיחת היכל בערב יוה"כ שמוכנים לשלם עבורם כל מחיר ולנסוע לכל מקום ושניהם בגדר חיבוב מצווה וכאן הקב"ה מבטיח לך אריכות ימים על מצווה ואתה מזניח?! לצפייה לצפייה
16023יתרו- תכונות של דיין ושופט "מהם התכונות של שופט". מהן התכונות שצריך להיות לשופט? התורה מדגישה את העיקריים שבהם: "אנשי חיל יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע". ארבעה "סיפורים לפרשת יתרו" המתארים את התכונות הנשגבות הללו מאנשים שקיימו אותם הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
16024יתרו- גדלותו העצומה של משה רבינו "דרשה לפרשת יתרו". התבוננות במהלך חייו של משה רבינו מביאה להבנה על גדלותו האמיתית. ביאור מאמר חז"ל: "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה" ואמרו חז''ל: "אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו" - כיצד ניתן להשוות והלא מעולם לא ראינו מלאך?! לצפייה לצפייה
16025יתרו- גיור של אמת "סיפור מליצי לפרשת יתרו". "וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן..." מדוע מזכירה התורה שיתרו היה כהן מדיין - כומר לעבודה זרה? הרי אין זה מן הראוי להזכיר לגר את חטאיו הראשונים?! ביאור נפלא שמביא הרב רוזנבלום ב-"שיחה לפרשת יתרו" עם "מילתא דבדיחותא לפרשת יתרו" להסברת העניין... לצפייה לצפייה
16026יתרו- לדעת את הצרות של ישראל "וורטים לפרשת יתרו". "לשם מה משה צריך לספר ליתרו על כָּל הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מְצָאָתַם בַּדֶּרֶךְ"?!. על סמך מה חשב יתרו שיקבלו אותו בעם ישראל? הרי הוא כומר לעבודה זרה?. מדוע שינה יתרו את החלטתו והתגייר דווקא כששמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ומיד בא?!... לצפייה לצפייה
16027יתרו- ריפוי על ידי מתן תורה "שיחה לפרשת השבוע - יתרו". מדוע היה חשוב לקב"ה לרפא את כל איברי החולים לפני קבלת התורה?. למה לא נאה לתת את התורה, למישהו שהוא נכה?!. "הקשר בין תריג מצוות לגוף האדם". ביאור נפלא על ההכרח לרפא את עם ישראל לפני קבלת התורה - והיכולת לקבל גם היום רפואה על ידי קריאת מעמד הר סיני... לצפייה לצפייה
16028יתרו- לא רק לייעץ אלא גם לתת פיתרון "סיפור לפרשת יתרו" מפרשת השבוע אנו למדים שלמתוח ביקורת על הזולת במטרה לסייע לו - הרי זה מבורך ואף ראוי שתיקרא פרשה בתורה על שם המסייע... אך מי שמעביר ביקורת על מנת לפגוע בחברו הרי זה קנטרן... "משל ונמשל לפרשת יתרו"... לצפייה לצפייה
17000משפטים - קודם כל נדאג לעצמינו "דבר תורה לפרשת משפטים". מדוע דווקא לאחר מתן תורה נכתבו הדינים של עבד עברי?! ופרט שמביזת הים יצאו כל אחד עם עשרה חמורים טעונים בכסף וזהב?! מה לדינים האלה ולמדבר?! מוסר השכל גדול שמלמדינו האור החיים הקדוש זצ"ל וסיפור יפה המבאר את דבריו... לצפייה לצפייה
17001משפטים - כבוד לעבד עברי "סיפור לפרשת משפטים". מדוע חסה התורה על עבד עברי? הרי אחרי הכל מדובר כאן בגנב על מה ולמה כל הכבוד הזה והרחמים הללו מגיעים לו?! סיפור על פסק שהגיע לרב משה פיינשטיין זצ"ל ותגובתו המיוחדת והנחרצת על בזיון תלמיד. מתאים ל- "דבר תורה לפרשת השבוע - משפטים" לצפייה לצפייה
17002משפטים - משפטי ה' אמת "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת משפטים". הייחודיות שבמשפטי הקב"ה אל מול הערכאות של הגויים. היחס אל העבד והכבוד שיש לתת לו... הקב"ה לא מעוניין להעניש את הגנב אלא להחזירו למוטב ולשקמו כדי שיחזור לרחוב כשהוא יהודי טוב יותר שיכול אף לתרום לחברה... לצפייה לצפייה
17003משפטים - הברווזון המכוער?! "דבר תורה קצר לפרשת משפטים". לא פעם מדגישה התורה את היחס המיוחד שיש להעניק לגר. מה התייחד הוא מהאחרים?! סיפור ילדים יפה כמשל ונמשל המבארים את הדגשת התורה לקירוב הגר... המדגיש את הנטייה של האדם להתנהג בדרך כלל של דחיית השׁונה - את זה שמדבר במבטא זר או אוכל מאכלים מוזרים... לצפייה לצפייה
17004משפטים - השופט זה האבא "משל ונמשל לפרשת משפטים". משל נפלא של הסבא מקלם לפרשת משפטים. מדוע נפתחים המשפטים דווקא בעניין של עבד עברי משל ונמשל המביאים להבנה שהשופט זה האבא של הנאשם החוקים נראים קצת אחרת... הקב"ה איננו מחפש להעניש את בניו אלא להחזירם למוטב לצפייה לצפייה
17005משפטים- ארבע אבות נזיקין "דרשה קצרה לפרשת משפטים". אַרְבָּעָה אֲבוֹת נְזִיקִין הַשּׁוֹר וְהַבּוֹר וְהַמַּבְעֶה וְהַהֶבְעֵר - וכולם נלמדים מפרשת השבוע. "ארבע אבות נזיקין כנגד הגלויות" - ביאורו הנפלא של האלשייך הקדוש. "ארבע אבות נזיקין כנגד דיני הפטירה" - ביאורו הנפלא של השל"ה הקדוש. "ארבע אבות נזיקין כנגד הצרות לחורבן" - ביאורו הנפלא של ספר יערות דבש. לצפייה לצפייה
17006משפטים- השבת מביאה רפואה "סיפור קצר לפרשת משפטים". "מה הקשר בין רפואה לשמירת שבת?" סיפור נפלא עם ר' ברוך מרדכי מקוידינוב זצ"ל על אחד שנרפא לאחר שקיבל עליו שמירת שבת. וההוכחה לזה מפסוק בפרשת השבוע פרשת משפטים... לצפייה לצפייה
17007משפטים- "מצמיח ישועות" "סיפור לפרשת משפטים" סיפור מדהים עם הרב דוד משה מצ'ורטקוב זצ"ל המגלה איך שהקב"ה עוזר ומושיע, וההסבר "מדוע אומרים מצמיח ישועות ולא הצמיח ישועות?" כוחה של אמונה בברכת תלמידי חכמים... לצפייה לצפייה
17008משפטים- להפסיק להאשים! "משלים ונמשלים לפרשת השבוע פרשת משפטים". "משל ונמשל לפרשת משפטים" המבארים שמטרת התורה היא להועיל ולא להכביד על מקיימה... בנוסף "משל ונמשל לשבת משפטים" המבארים שיש לקחת אחריות. לא פעם אנחנו מאשימים את כל העולם ולא מבינים שהקב"ה פוסק לנו לפי מעשינו... לצפייה לצפייה
17009משפטים- "וורטים לפרשת משפטים" "וורטים לשבת משפטים" רעיונות קצרים ונפלאים לשולחן שבת לפרשת משפטים: ההוכחה של הגאון מוילנא למאמר חז"ל "עין תחת עין" - כי אין כאן הכוונה להוציא עין ממש תחת העין כי אם לתת את דמי עינו שסימא. תשובתו של ר' יוחנן בן זכאי לשאלת תלמידיו: מפני מה החמירה התורה עם הגנב יותר מאשר עם הגזלן? שהרי גנב משלם כפל, וגזלן שנתפס פטור מזה?! לצפייה לצפייה
17010משפטים- לא לפספס מצוות "משל ונמשל לשולחן השבת" - "פרשת משפטים" שני טעמים לסיבה שהתורה פותחת את משפטי התורה דווקא במצוות של עבד, ולא בדברים המסמלים יהדות כמו תפילין, ציצית ולולב. "משל ונמשל לשבת משפטים" המבארים שכל מצווה חשובה היא עד למאוד, כקטנה - כגדולה, ויש לקיימה כיוון שאין אנו יודעים מתן שכרן של מצוות. ובעיקר בכדי שלא נבוש על ה"פיספוס"... שהיה זמין לנו בכל יום. לצפייה לצפייה
17011משפטים- הרוב לא תמיד קובע! "סיפור לשולחן שבת פרשת משפטים" אם הרוב קובע - "אחרי רבים להטות", הכיצד אנו העם ה"קטן" ביותר לא הולכים אחר אומות העולם המייצגים את דעת רוב בעולם?! סיפור נפלא על ילד שידע להסביר לדוכס את הסיבה בצורה פשוטה וברורה... לצפייה לצפייה
17012משפטים- הוראות לדיין המתחיל "רעיון קצר לשבת פרשת משפטים" רעיון שמביא בעל הטורים הוראות לדיין כיצד עליו לנהוג בשעת הדין מראשי התיבות של הפסוק הפותח את הפרשה: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". "ראשי תיבות ואלה המשפטים"... לצפייה לצפייה
17013משפטים- תלוי מי השופט! "פרשת השבוע משל ונמשל - משפטים" התשובה לשאלה: מדוע התורה פתחה את פרשת משפטים דווקא בעניין של עבד עברי? וכי לא היה כדאי לפתוח במצוות של חסד ונתינה לזולת?! ביאור נפלא לאור שאלתו של הרב יוספי הממחיש כמה הקב"ה אוהב ומרחם על בניו... לצפייה לצפייה
17014משפטים- שכר רק על היגיעה! "דרשה קצרה לפרשת משפטים". רעיון נפלא של ה"נועם הלכות" שהרב ש"ך העיד עליו שכל יראת השמים שלו באה מהרב הזה שאצלו למד פרשת שבוע מדי שבוע... המבאר את הפסוק הפותח את הפרשה בדרך נפלאה והמסקנה שהתורה תלווה את האדם לעולם הבא, אבל בתנאי שהוא היה עמל בשבילה... לצפייה לצפייה
17015משפטים- הזמן הנכון להסברים "סיפור לשבת משפטים". סיפור על ר' אליהו רבה של העיר לודז' המבאר מדוע פתחה התורה בעבד עברי, ולא בדברים הנצרכים לאותה שעה, הרי עבד עברי זה ביובל, לעוד 50 שנה?! עם ישראל, כעת הוא הרגיש מהו עבד וכמה ייסורים הוא סובל תחת אדוניו, כעת זהו הזמן לדבר עימם על שיחרור עבדים - עכשיו הם יודעים להתנהג עימו בכבוד... לצפייה לצפייה
17016משפטים- להרגיש מה שהשני מרגיש "דבר תורה קצר לפרשת משפטים" סיפור עם נפוליאון בו נפרטאה המסביר את הקושי שיש לאדון לשחרר עבד שהיה איתו כל כך הרבה שנים ונהנה משירותיו, אבל כעת שעם ישראל חווה מהו שחרור, את הטעם הטוב הזה רצה הקב"ה שיזכרו ויעניקו גם לעבד לאחר 6 שנים. לצפייה לצפייה
17017משפטים- גנב צריך להיות עבד! "דבר תורה קצר לשבת פרשת משפטים". "למה גנב צריך להימכר לעבד?! הלא אם הנהגת ה' בעולה היא מידה כנגד מידה מה לגנב ולעבדות?! ביאור נפלא מדוע בדין הוא שיהא הגנב עבד והקשר לנח וכנען בנו. מתאים כ- "רעיון לפרשת השבוע פרשת משפטים". לצפייה לצפייה
17018משפטים- משפטי ה' ישרים! "סיפור לשבת פרשת משפטים" התורה מבקשת לשים את העבד העברי - זה שנתפס בגנבתו אצל אדם ירא שמים ובעל מידות לתהליך שיקום. ועליו לנהוג בו בעבד כבוד! ברור שמי שאין לו מידות אין לו מה לחפש עם העניין של עבד... אך איזה מן צדק יש כאן?! יש לי עבד ואני ישן על הרצפה? הייתכן?! לצפייה לצפייה
17019משפטים- התביעה על יהודה "וורט קצר לפרשת משפטים". יהודה חטא בשלושה דברים ועל כך תבע ממנו הקב"ה את שני בניו - ער ואונן. "מהם שלשת הדברים שחטא בהם יהודה?" ביאורו הנפלא של האלשייך הקדוש ל- "סיבת המוות של ער ואונן". ומה כל זה קשור לפסוק בפרשת השבוע: "אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא בְיָדוֹ הַגְּנֵבָה מִשּׁוֹר עַד חֲמוֹר עַד שֶׂה חַיִּים שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם"?... לצפייה לצפייה
17055פרשת משפטים ושבת שקלים "דבר תורה לפרשת משפטים ושבת שקלים" רעיון של הכלי יקר לפרשת משפטים ושבת שקלים. הקשר בין פרשת משפטים לשבת שקלים ומדוע דווקא באחד באדר מכריזים על השקלים?!... לצפייה לצפייה
17950שבת שקלים - חודש אדר "דבר תורה קצר לשבת שקלים". שבת שקלים פותחת את חודש אדר. מדוע?! מהי העבודה של חודש אדר? ואיך זה בא לידי ביטוי במחצית השקל... לצפייה לצפייה
18000תרומה - מה באמת חשוב להקב"ה? "דבר תורה לפרשת תרומה". בניית המשכן נעשתה ממגוון סוגי מתכות האם לא מן הראוי לבנות לה' בית שכולו מזהב?! מה לכסף והנחושת בעושר כה רב?! המשמעות של כל אחת מסוגי המתכות ורצון הקב"ה בתהליך הבנייה עם לקח לגבינו... לצפייה לצפייה
18001תרומה - מיהו "חכם לב"? "דבר תורה קצר לשולחן שבת פרשת תרומה". "וכל חכם לב בכם..." מהו חכם לב? הרי החכמה היא במוח ולא בלב?! רעיון נפלא של הרב לייב חסמן זצ"ל. וסיפור יפה על חכמת לב של רב ירוחם ממיר זצ"ל הממחיש שאצל "חכם לב" החכמה מונחת אצלו לא רק בראש אלא גם בלב. היא באה לידי ביטוי במעשים שלו - חכמתו ניכרת.... לצפייה לצפייה
18002תרומה - לקחת תרומה?! "משל ונמשל לפרשת תרומה". מדוע כתוב: "ויקחו לי תרומה" הרי תרומה נותנים לא לוקחים?! מדוע כתוב:"ויקחו לי תרומה" ולא כתוב:"ויתנו לי תרומה"?! משל ונמשל של ה"חפץ חיים" לביאור התרומה שעושה העני עם בעל הבית ומה מפסיד האדם שקופץ את ידו ואינו נותן צדקה... לצפייה לצפייה
18003תרומה - טובה תורה מכל סחורה "דבר תורה לשולחן שבת פרשת תרומה". משל ונמשל נפלאים המבאר את דברי המדרש בילקוט שמעוני על הפסוק: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" מהו הלקח טוב שיש בתורה על פני מסחר אחר? "משל ונמשל לפרשת תרומה". לצפייה לצפייה
18004תרומה - נדיבות הלב "סיפור לפרשת השבוע תרומה". "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו.." "סיפור על נדיבות הלב" מידה של נדיבות הלב אצל רבי שמעלקא מניקלשבורג זצ"ל. "לתת מכל הלב" - סיפור שממחיש את אהבת הנתינה והיכולת לשלוט ביצר בשעת משבר... לצפייה לצפייה
18005תרומה - לשתף את כולם "סיפור נחמד לפרשת תרומה". הקדוש ברוך הוא מצווה: "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו - תקחו את תרומתי" כיצד הדבר בא לידי ביטוי אצל המקובל הרב כדורי זצ"ל... האם יתכן שיציעו לנו לתת תרומה ונדחה את ההצעה?! לצפייה לצפייה
18006תרומה - משכן בלבבי "משל לפרשת תרומה". "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" הקב"ה מבקש מכל אחד לבנות לו משכן בתוכו... "משל ונמשל לשבת תרומה" המבארים את המשמעות של המילה "בתוכם" בתוכו לא נאמר אלא בתוכם - בליבו של כל אחד ואחד מכם... לצפייה לצפייה
18007תרומה- "וורטים לפרשת תרומה" "וורטים לשבת תרומה" מספר רעיונות לפרשת השבוע פרשת תרומה: מהי הסיבה למנהג שבשעת עליה לתורה נודבים צדקה?, מדוע לא נאמר 'ונתנו', אלא "ויקחו לי תרומה"? כיצד יכול אדם לבוא לשיעור בקביעות או לתפילה במנין? מה עליו לעשות בכדי שהוא יוכל באמת להצליח? לצפייה לצפייה
18009תרומה- בניית המשכן וחודש אדר "דבר תורה לשולחן שבת פרשת תרומה". מה המשמעות שפרשת תרומה נקראת תמיד בפתיחתו של חודש אדר? והאם יתכן שחודש אדר נקרא כך בגלל זה?! "משל ונמשל לפרשת תרומה" רעיון נפלא של החידושי הרי"ם מגור "אין השכינה שורה לא מתוך עצבות... אלא מתוך שמחה" לכן יש ריבוי שמחה בחודש הזה"... לצפייה לצפייה
18010תרומה- המשכן ובריאת העולם "מדרש יפה לפרשת תרומה". ההקבלה בין המשכן וכליו לששת ימי המעשה... כיצד הדברים במשכן נעשו בזיקה לבריאת העולם בכל יום מימות השבוע בששת ימי בראשית נברא בו משהו שכנגדו יש משהו במשכן המסמל אותו "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"... לצפייה לצפייה
18011תרומה- כשיש סכנה פודה "דבר תורה קצר לפרשת תרומה". "דבר תורה ורעיון נפלא של האוזניים לתורה לפרשת תרומה": ההבדל בין התרומות למשכן לבין התרומות לעגל הזהב... שלשה מעלות בנותני צדקה: זה"ב, כס"ף נחש"ת "סיפור עם הרב גלינסקי" שהתבטא: "ריבונו של עולם כולם אוהבים אותך – אין יהודי שלא אוהב אותך! כולם רוצים להניח תפילין רק חסר להם קצת כאבי בטן"... לצפייה לצפייה
18012תרומה - מי שרוצה, מתאמץ! "וורט לשבת תרומה". "רעיון נפלא של האדמו"ר מסדיגורא לפרשת תרומה". "מבית ומחוץ תצפנו..." אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם". כיצד ניתן לזהות מיהו האדם שתוכו כברו?! שיטה מצויינת של רבי אברהם יעקב - האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל... לצפייה לצפייה
18013תרומה- להתבונן זו חכמה! "שיחה לפרשת השבוע תרומה" "מה הקשר בין חכמה ליראת שמים?". "מה ההפך מ'ירא שמיים'?". "סיפור על רבי עקיבא" אל מול חיאל בית האלי. אחד שמתבונן לאחד שמתעלם ולאן כל אחד מהם בסופו של דבר הגיע... לצפייה לצפייה
18014תרומה- "עץ בתוך זהב" "דרשה קצרה לפרשת תרומה" מדוע התורה מצווה לשים עצי שיטים בתוך הארון? האם לשם כובד? ניתן לא לשים כלל ולהשאיר חלל ריק ומשקל הארון יפחת? זאת ועוד מדוע קוראת התורה לארון עצי שיטים בזמן שכולו מצופה זהב?! כל חידוש בתורה חייב להישאר במסגרת שקבעה לו התורה. "להיצמד לדרך התורה"... לצפייה לצפייה
18015תרומה- בגדים לכבוד? או לקדושה? "סיפור לשולחן שבת פרשת תרומה". "סיפור על אליהו הנביא" המובא כראיה לתשובת הגאון רבי שמואל סופר על השאלה: הגאון רבי שמעון סופר שאל: בתחילה הקב"ה מצווה לעשות בגדים לאהרון הכהן מהטעם של כבוד ותפארת: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרון: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים? לכבוד ולתפארת, או לקדש את אהרון הכהן?!... לצפייה לצפייה
18016תרומה- הבגדים שהצילו! "סיפור לפרשת תרומה". "סיפור על האדמו"ר רבי חיים מצאנז" שנתן הוראה ליהודי אחד להיקבר עם בגדים של כומר וכך ציווה: אמור לחברא קדישא לקבור אותך עם הבגדים הללו הם יגנו עליך... וכך היה. לצפייה לצפייה
18017תרומה - תוכו כברו "מעשה קצר לפרשת תרומה". התורה מצווה בבניית הארון: "מבית ומחוץ תצפנו..." הסתכלות של גדולי ישראל וחדירה לפנימיות. בהקשר למאמרו של רבא: "כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם"... "סיפור על הרבי מקוצק" לצפייה לצפייה
18018תרומה- לתת זה להרוויח יותר! "סיפורים לפרשת תרומה". "סיפורים על מעלת הנתינה". "כיצד ניתן לקחת פעולה פשוטה ורגעית ולהפוך אותה לנצח נצחים?". "מה כבר אפשר להרוויח מפחית קולה?!". "סיפור על הרב שטיימן" ועשיר קמצן... "סיפור עם בעל ההפלאה ושני יהודים קמצן ופזרן, שהרב נתן להם ברכות שנתקיימו בשניהם... לצפייה לצפייה
18019תרומה- תתרום ואז נבנה! "רעיון קצר לפרשת השבוע תרומה" ממה יש יותר הנאה: מה היית מעדיף: הודעה ממפעל הפיס שזכית. או שמנהל בית הספר יתקשר ויאמר: "הבן שלך עושה חיל ורואים שזה משהו שבא מהבית?!". האם זה בסדר כשבאים אלינו להתרמה כדי לבנות בית כנסת אנחנו אומרים תתחילו ואנחנו נתרום?!... לצפייה לצפייה
18020תרומה- ההתעסקות במשכן "דרשה לפרשת תרומה". "מה אכפת לי מה היו המידות של הכלים במשכן?" וכי אם יבנו את בית המקדש ייקחו אותי ליועץ?!. ועוד לשם מה מאריכה התורה בחמשת הפרשיות הללו בתיאור מדוקדק של המשכן? הלא בית המקדש השלישי ירד בנוי באש?! ביאורו של רבנו בחיי... לצפייה לצפייה
18021תרומה- אל תעזוב את התורה! "שיחה לפרשת תרומה". "באיזה מצב יורדים לקב"ה הדמעות?". "סיפור על יום מיתתו של דוד המלך". אם יש לך בקשה למי כדאי לך לפנות, לכהן גדול או לרב? "מהי הגדולה של לימוד תורה?" מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזבלום לפרשת תרומה". . לצפייה לצפייה
18022תרומה- מה שלא במשפט מפריע! "דרשה לשבת תרומה". מדוע בא הציווי על מזבח בסיום פרשת יתרו יש הפסקה לפרשת משפטים ורק אחר כך הציווי על יתר כלי המשכן?!. "באיזה סידור התפילות לא מתקבלות?". "מה הדבר שמפריע בעבודת ה'?" תשובתו הנפלאה של בית הלוי... לצפייה לצפייה
18023תרומה- ענווה ומאמץ "דברי תורה לשבת תרומה". "מדוע תרומת אבני השוהם ואבני המילואים נכתבה רק בסוף התרומות?" שאלתו של האור החיים הקדוש ותשובותיו הנפלאות בנוסף תשובתו של ה'כלי יקר'... מהן שתי התכונות שהקב"ה מחפש בעבודת ה' שלנו? לצפייה לצפייה
18024תרומה- כמה סוגי תרומות היו במשכן? "ביאור רשי לפרשת תרומה". לדברי רשי היו 13 סוגי תרומות במשכן אך אם סופרים מגלים שיש 15-16 תרומות, מדוע אם כן רש"י קובע שהיו רק 13? ביאורם של הרא"ם המהר"ל והש"ך על דברי רש"י... לצפייה לצפייה
18900"פרשת תרומה וחודש אדר" "דבר תורה לפרשת תרומה וחודש אדר". מעלת מצוות הצדקה. מה מיוחד בחודש אדר ש: "כל הפושט יד, נותנים לו"? "מדוע נבחר דווקא מרדכי להתמודד מול המן?"... "מדוע נבחר דווקא יהושוע להילחם בעמלק?" ומה כל זה קשור לפרשת תרומה ולמצוות הפורים: "משלוח מנות ומתנות לאביונים"? לצפייה לצפייה
19000תצווה - המעיל מכפר על לשון הרע "דבר תורה לפרשת תצווה". מחלוקת בטעם המצווה של הנחת פעמונים בשולי המעיל. מדוע דווקא המעיל נבחר כבגד שמכפר על לשון הרע? "סיפור לשבת תצווה" המבאר את ייחודיותו של המעיל המכפר על עוון לשון הרע... לצפייה לצפייה
19001תצווה- חתם קודש לה' "וורט לפרשת השבוע תצווה". רעיון נפלא של הגאון מוילנא מפרשת השבוע על מאמר חז"ל: "שלשה מפתחות בידיו של הקב"ה ואין הוא מוסר אותם לעולם בידיו של שליח, ואלו הם: מפתח של יולדות, מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים" לצפייה לצפייה
19002תצווה- כל אחד בזמנו! "סיפור לפרשת השבוע פרשת תצווה" סיפור על שני רבנים חשובים ר' יעקב לוברבוים, בעל ה"נתיבות משפט", ור' לייב קצנלנבוגן מבריסק. שהאחד ברך את חברו בפסוק מפרשת השבוע: "אני מאחל לך, ר' לייב שיתקיים בך הכתוב: "שניים ליום תמיד"!... לצפייה לצפייה
19003תצווה- להיות כהן גדול "סיפור לפרשת תצווה". הגמרא מביאה מעשה על גוי שרצה להתגייר בשביל להיות כהן גדול וללבוש בגדי כהונה. כיצד ענו לו בית שמאי וכיצד ענוהו בית הילל. ומסקנתו לבסוף... לצפייה לצפייה
19004תצווה- גם לי מגיע להיות כהן... "מליצה יפה לפרשת תצווה" עם "מוסר השכל לפרשת תצווה". הבורות שיש בנוגע ליהדות לצערנו היא נחלת אלו המוגדרים כ- "תינוקות שנשבו" הנה מקרה מליצי לאחד שביקש להיות כהן... לצפייה לצפייה
19005תצווה- נר תמיד סמל לתורה! "סיפור לפרשת השבוע תצווה". שני סיפורים על כוחה של התמדה ומסירות תמידית ללימוד התורה: "סיפור על הגאון מוילנא" היה ידוע בהתמדתו המופלאה. כל הימים היה יושב בחדר סגור ועומל בתורה בכל כוחו. "מעשה על התמדה בתורה" גם בעת סכנת נפשות של ממש וההצלה שבאה בשל המסירות ללימוד התורה... לצפייה לצפייה
19006תצווה- הקשר בין המנורה לתורה "וורט לפרשת תצווה". האר"י הקדוש מצא קשר נפלא בין המנורה ומידותיה לבין התורה. כמו כן רעיון של בעל הטורים על הקשר בין שמן הזית לבניין בית המקדש הראשון והשני... לצפייה לצפייה
19007תצווה- לקבל השפעה צריך הכנה! "דבר תורה לשבת תצווה". הפרשה מסיימת בהבטחת הקב"ה: "וְנֹעַדְתִּי שָׁמָּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ בִּכְבֹדִי" ואחריהם כתוספת נלוות ציווי עשיית מזבח הקטורת הלא הוא מזבח הזהב. מדוע בא ציווי המזבח רק לאחר חתימת המשכן וכליו ולאחר הבטחת הקב"ה להשראות שכינתו בתוכנו? הרי הוא גם חלק מכלי המשכן?! ביאור נפלא להכנה הנדרשת כדי להגיע למעלת הקטורת... לצפייה לצפייה
19008תצווה- כשאין שליטה המעיל מכפר! "משל ונמשל לפרשת תצווה". "מהם שלשת הדברים שאין לאדם שליטה עליהם?" - ואיך קשור למעיל?, איך יתכן שידיד יהפוך לשונא הגדול ביותר?! משל ונמשל המבארים כמה חמור לשון הרע שבהתחלה נהנים ממנו ולבסוף משלמים מחיר יקר. לצפייה לצפייה
19009תצווה- מעיל מכפר על לשון הרע! "דבר תורה קצר לשבת תצווה". מדוע היה המעיל מכפר דווקא על עוון לשון הרע? האם יצר הרע דומה לזבוב? ואם כן במה? הוראה לחיים יפים יותר, נלמדת מהמעיל. שיש לך חצי כוס, אם תסתכל על החצי כוס המלאה, הקב"ה ימלא לך את חצי הכוס הריקה... לצפייה לצפייה
19010תצווה- מציאות ה' משמן זית "דרשה לפרשת השבוע תצווה" מה הקשר של "וייקחו אליך שמן זית זך" לכל ענייני בגדי הכהונה? הקב"ה מצווה לעשות לו מקדש, לא בשבילו אלא כדי שיהיה ושכנתי בתוכם. "הקשר בין פרשת תצווה לפורים" "סיפור לשבת תצווה". אם אדם לא יתבונן = יכתוש את הזית ויאמין שיש בו שמן, הרי יישאר הוא בחושך לעולם... לצפייה לצפייה
19012תצווה - הבגדים לכבוד או לקדושה? "דרשה קצרה לפרשת תצווה". בתחילה הקב"ה מצווה: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן נאמר: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים לכבוד או לקדשו?! לצפייה לצפייה
19013תצווה- להסתכל במבט רחב יותר "שיחה קצרה לפרשת תצווה". "לָמָּה נִסְמְכָה פָּרָשַׁת קָרְבָּנוֹת לְפָרָשַׁת בִּגְדֵי כְהוּנָה?". "כיצד נעשית הכפרה על ידי בגדי הכהן הגדול?". הייחודיות שבתכלת - ואיך היא מכפרת ואף מונעת מלדבר לשון הרע. (קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום) לצפייה לצפייה
19019תצווה - משה רבנו בפרשה "וורט קצר לפרשת תצווה". רעיון נפלא של הגאון מוילנא זצ"ל: למרות ששמו של משה רבנו לא מופיע בפרשה מצא הגאון מוילנא רמז לשמו דווקא ביום הולדתו ופטירתו החל סמוך לזמן בה נקראת פרשת תצווה. לצפייה לצפייה
19931שבת זכור- האחדות והיראה "שיחה לשבת זכור". שׁוֹשַׁנַּת יַעֲקֹב צָהֲלָה וְשָׂמֵחָה בִּרְאוֹתָם יַחַד תְּכֵלֶת מָרְדְּכָי... הראייה הכוללת שבתכלת והאחדות בפורים שהתחדשה מאז מכירת יוסף הביא לשמחה. לכן עיקר העבודה שלנו בימי הפורים, להחזיר את המורא והפחד מפני הקב"ה ולהכניס בתוך זה, גם את היראה וגם את האהבה מביאה לאחדות לצפייה לצפייה
19932שבת זכור- ההכנה לתפילה בפורים "דרשה לשבת זכור". "הקשר בין שבת זכור לשבת שובה" כל מה שעמלק רוצה ממך, זה שיש כוח אחר מבלעדי הבורא... אם אתה מאמין שיש כוח אחר מבלעדי הבורא – זה עמלק!. מהי חשיבותה של תפילת היתום? ומה מיוחד בפורים שבו: "כל הפושט יד נותנים לו"? לצפייה לצפייה
19933זכור- לא לקחת כלום מעמלק! "דרשה קצרה לשבת זכור". "למה צריך לקרוא את פרשת זכור?"מה המשמעות של מלחמת עמלק?. "מה עמלק רצה מעם ישראל?". מה המטרה של עמלק?. כיצד מחיית עמלק היא הענשה במידה כנגד מידה?. מקורות חזל על הטעם למחיית עמלק... לצפייה לצפייה
19934"הקשר בין פרשת תצוה לפורים" "דרשה קצרה לשבת זכור". מה משותף לפרשת תצווה וחג הפרים? "כיצד ישב אחשוורוש במשתה שעשה לכל בני שושן?" מה היה החטא של הבאים למשתה? ועלמה כעס הקב"ה שנגזרה גזירת כיליון על כל היהודים?! ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
19935פרשת תצווה והקשר לשבת זכור "דבר תורה לשבת זכור ופרשת תצווה". "מה הקשר בין פרשת תצווה לבין שבת זכור?" בה קוראים על מחיית עמלק... הקשר בין פרשת תצווה הפותחת בחובה להשתמש בהדלקת המנורה בשמן הזית לבין שבת זכור - המדברת על מחיית עמלק לצפייה לצפייה
19936תצווה- שבת זכור- למחות את זכר עמלק "דבר תורה קצר לשבת זכור - פרשת תצווה". הציווי של מחיית עמלק הוא למחות את זכר עמלק מה המשמעות של "זכר" עמלק?! - "סיפור לפרשת תצווה ושבת זכור". סיפור עם רבי דוד מלעלוב המבאר את ההרס של הקרירות בקיום מצוות... לצפייה לצפייה
19937תצווה- התכלת ומשמעותה "משל ונמשל לפרשת תצווה ופורים". "רעיון נפלא לשולחן שבת לפרשת תצווה וחג הפורים". מה משמעות של התכלת במעיל? והקשר בין פרשת תצווה, מצוות ציצית וצהלה ושמחה של שושנת יעקב... לצפייה לצפייה
19938תצווה- שבת זכור ושמן הזית "דבר תורה קצר לשבת זכור". הפרשה פותחת בשמן זית. מה הקשר לכאן?! זה מתאים לחומש ויקרא? ואם פרשה זו היא בשבת זכור חייב להיות קשר בניהם. ואם כך, מה הקשר לפרשת זכור? והתשובה הפשוטה: אדם שלא יתבונן יישאר בחושך לעולם. לצפייה לצפייה
20000כי תשא - השבר גאוות היחידה! "משלים לפרשת כי תשא". מה הועיל לנו שמשה שבר את הלוחות?! ואם כבר שברם מדוע שמר אותם הרי הן מזכירות את חטא העגל?! משלים נפלאים המבארים את מעשיו של משה רבנו וחכמתו... לצפייה לצפייה
20001כי תשא - מי הוא בן חורין באמת?! "דבר תורה לפרשת כי תשא". "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" האומנם?! הרי בן תורה מאד מוגבל באיסורי-תורה ולעומתו יהודי שאינו שומר תורה ומצוות עושה "מה שבא לו"?! לצפייה לצפייה
20002כי תשא- הצרות מחטא העגל "דבר תורה קצר לפרשת כי-תשא". חז"ל מבהירים שכל הצרות שפוקדים את עם ישראל שורשם בעוון חטא העגל. מדוע?! התשובה תובן בדרך של "משל ונמשל לפרשת כי תשא" הקב"ה גזר כליה על עם ישראל בעקבות חטא העגל אך אין הוא רוצה להרוג את בניו מה עשה?!... לצפייה לצפייה
20003כי תשא- הלקח משבירת הלוחות "רעיון נפלא לפרשת כי תשא". מדרש נפלא המבאר: שמשה נלחם עם הקב"ה על נתינת הלוחות לבני ישראל ואף ניצח וכשהוא מוריד אותן למטה הוא שובר אותן מה קרה?!והלקח הנוקב לגבינו...זהו "מהו המסר משבירת הלוחות?" ו"מהי התובנה של משה רבנו?"... לצפייה לצפייה
20004כי תשא- לנצל את השבת "סיפור לפרשת כי תשא". "מתנה טובה יש לי בבית גנזי - ו"שבת" שמה"... "כיצד צריך לנצל את השבת היקרה"? "סיפור לשבת כי תשא" הממחיש זאת היטב... לא נבזבז את השבת בשביל פרנסה או על חמין טוב ופיצוחים... יש לנצל אותה לדברים שאין להם שיעור כמו גמילות חסדים ותלמוד תורה... לצפייה לצפייה
20005כי תשא- כי אות היא ביני ובינכם "סיפורים לפרשת כי תשא". מעלתה של השבת גדולה עד מאד היא עד שהקב"ה אומר: "כי אות היא ביני ובניכם" על ייחודיותה של השבת וסיפורים על "תבלין של שבת" ומה דורשת הנשמה היתרה... לצפייה לצפייה
20006כי תשא- עם קשה עורף "משל ונמשל לפרשת השבוע כי תשא". "ילך נא ה' בקרבנו כי עם קשה עורף הוא" מדוע משה משתמש בזה שהעם "קשה עורף" לעובדה שהקב"ה צריך ללכת בקרבנו?! "משל ונמשל לשבת כי תשא" המבארים זאת היטב... לצפייה לצפייה
20007כי תשא- כיבוד הורים לעולה לתורה "דרשה קצרה לפרשת השבוע - כי תשא". מעניין לראות כי החלוקה של הפרשה לשבעת העולים לתורה, איננה שגרתית. ומה הקשר בין חלוקה זו לכיבוד הורים?!... רעיון נפלא של החידושי הרי"ם זצ"ל לפרשת כי תשא המדגיש לכמה זהירות אנו נדרשים בכיבוד הורים ומורים.... לצפייה לצפייה
20008כי תשא- סרו מהר מן הדרך "סיפור קצר לפרשת כי תשא". "סרו מהר מן הדרך - עשו להם עגל מסכה" מה רצה הקב"ה לומר למשה במילים "סרו מהר"?! במה באה לידי ביטוי המהירות? "סיפור על ההתדרדרות מהירה בעבודת ה'" כשמתחברים לחבר רע... לצפייה לצפייה
20009כי תשא- האחדות במחצית השקל "דבר תורה קצר לשבת פרשת כי תשא". "מה נדרש מטבע של מחצית השקל"? ומדוע קנו בו דווקא קורבנות ציבור?! "רעיון נפלא של המלבי"ם לפרשת כי תשא"... אין דבר שמאחד יותר את ישראל כמו קרבן התמיד הנקנה ממחצית השקל... לצפייה לצפייה
20010כי תשא- לשמחה מעבירה אין תקנה "משל ונמשל לפרשת כי תשא". שאלתו הנפלאה של הספורנו וביאורה בדרך של משל ונמשל: מה אשמים בני ישראל בעשיית העגל?!הרי אהרון האחראי בשטח?! ואם כן מדוע שבר משה את הלוחות במקום לטפל בממלא מקומו?! אם אדם עושה עבירה ושמח בה - אין לזה תקנה!!!... לצפייה לצפייה
20011כי תשא- משה רבנו ונח "חידוש לפרשת כי תשא" של האר"י הקדוש. מהו הקשר בין נח המכונה בחז"ל - רעיא שטייא (=הרועה הטיפש)לבין משה רבנו המכונה רעייא מהימנא = הרועה הנאמן?! וביאורו של ה'משך חכמה': נח דאג רק לעצמו לכן התדרדר מ"איש צדיק" ל"איש אדמה"... משה דאג לככל ישראל לכן התעלה מ"איש מצרי" לאיש האלוקים"... לצפייה לצפייה
20012כי תשא- למה דווקא עגל?! "דרשה לשבת פרשת כי תשא". מדוע עשו בני ישראל דווקא עגל?! מבחר ממפרשי התורה המתרצים את השאלה כל אחד בדרכו המיוחדת... הרמב"ן, הכלי-יקר, פרקי דרבי אלעזר וה'אוזנים-לתורה'. לצפייה לצפייה
20013כי תשא- שבת ומועדים וחטא העגל "חידוש לפרשת כי תשא". בפרשת השבוע מוקף חטא העגל בשבת לפניו ושבת ומועדים ולאחריו. מהו הקשר בין השבת והמועדים לחטא העגל?! - שאלתו של ה'אוזנים-לתורה' וביאורו הנפלא. בנוסף ביאור של בן יהוידע בשם ספר שער החצר בחישוב כיצד השעות של המועדים מבטלים את שש השעות של העגל... לצפייה לצפייה
20014כי תשא- ממון מכפר על הנפש? "דרשה קצרה לשבת כי תשא". הקב"ה הראה למשה מטבע של אש – משקלו מחצית השקל, ואמר לו: כזה יתנו! שאלתו של ר' משה מקוברין: מדוע לא הראה הקב"ה למשה את שאר כלי המשכן? וכן, וכי לא ידע משה רבנו כיצד נראה מטבע? וביאור של רבי נחמן מברסלב: הממון – יש בו גם כח להשחית את מידותיו של האדם. על האדם לדעת היטב כיצד להשתמש בממונו... לצפייה לצפייה
20015כי תשא- לתת פירושו לקבל! "דבר תורה לשבת כי תשא" "סיפור לשבת כי תשא" עם ר' חיים מוואלוז'ין המבאר את דברי בעל הטורים על המילה: "ונתנו" שהרי ניתן לקרוא אותה משמאל לימין ומימין לשמאל, וזה מלמד אותנו, כי כל מה שאדם נותן לצדקה, חוזר אליו והוא אינו מפסיד מכך מאומה... לצפייה לצפייה
20016כי תשא- "צדקה תציל ממות" "סיפור לשבת כי תשא". "צדקה תציל ממות". סיפור עם רבי עקיבא ובתו שביום חופתה בישרו לו שיכיש אותה נחש והיא תמות. "מה עשתה בתו של רבי עקיבא שהציל אותה ממוות?" הנה הסיפור לפנכם לאור ביאורו של בעל הטורים למילה "שקל"... לצפייה לצפייה
20017כי תשא- "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" "סיפורים קצרים לשבת כי תשא" שני סיפורים קצרצרים שמביא ספר "וקראת לשבת עונג" בגודל מעלת הצדקה והתשובות שענו ר' אביש מפרנקפורט ור' אליהו חיים מייזל לגביי מאמר חז"ל: "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" בשעה שהם לא קיימו זאת הלכה למעשה? לצפייה לצפייה
20019כי תשא- "לחשוב מחשבות" "סיפור לשולחן שבת כי תשא". "סיפור עם ר' חיים מוואלוז'ין וההבנה כי תרומה הניתנת ברצון לישיבתו משמשת להחזקת הבחורים העניים כדי שישקדו על תלמודם ומהתרומות שניתנות לישיבה בלב כבד אנו קונים סוסים. לצפייה לצפייה
20020כי תשא- מחני נא מספרך "משל ונמשל - כי תשא" משל ונמשל המבארים מדוע אומר משה רבנו להקב"ה: "מחני נא מספרך אשר כתבת", במה זה יפתור את הבעיה? האם בני ישראל לא יחטאו עוד?!... לצפייה לצפייה
20021כי תשא- יש דיין המנהיג את העולם! "דבר תורה קצר לשבת כי תשא" משל ונמשל המבארים כי אדם בא לכאן להתארח כאן שנות חיים מועטות, ומשום כך אין הוא יכול לתפוס בשכלו את החשבון והסדר שבו מנהל הקב"ה את עולמו אולם עלינו לדעת שיש דין ויש דיין המנהיג את העולם! לצפייה לצפייה
20022כי תשא- "כי עם קשה עורף הוא" "דרשה לפרשת כי תשא". דבר תורה המובא ע"י הרב רובנשטיין בספרו 'וקראת לשבת עונג' המבאר מדוע בגלל שעם ישראל הוא "עם קשה עורף הוא" לכן הקב"ה צריך ללכת בקרבנו:"ילך נא ה' בקרבנו" לצפייה לצפייה
20500כי תשא- חטא העגל לאחר פורים "הנצ"יב מוולוזין לפרשת כי תשא". מהי התביעה שהייתה על עם ישראל שעשו את העגל הרי הם היו מבולבלים לאחר היעלמותו של משה?! והקשר שמצא הרב דסלר זצ"ל לקריאת הפרשה בסמיכות לפורים לצפייה לצפייה
20950פרשת כי תשא ושבת פרה "הקשר בין פרשת כי תשא לשבת פרה". מהו המחבר בין פרשת השבוע פרשת כי תשא לבין שבת פרה הנקראת לפני שבת החודש? משל ונמשל של חז"ל המבארים את הקשר... תבוא פרה אדומה שהיא ההפך הגמור ותכפר - היא חוק וגזירת הבורא תוך התעלמות מוחלטת מאומות העולם... לצפייה לצפייה
21000ויקהל- השבת שומרת על שומריה "דבר תורה לפרשת ויקהל". גודךל מעלת השבת על פי דברי ה'חפץ חיים' זצ"ל. "סיפור לשבת ויקהל". בגודל מעלת השבת ואיך היא מגנה על אלו השומרים אותה... לצפייה לצפייה
21001ויקהל- ששת ימים תעשה מלאכה "סיפור קצר לפרשת ויקהל". "ששת ימים תעשה מלאכה" מהי המשמעות של המילה "תעשה"?! סיפור נפלא כיצד השבת מחייה את הכסף... "משל ונמשל לפרשת ויקהל" המבארים שהשבת היא מקור הברכה היא המחיה ושומרת על הכסף שעבדנו עליו במהלך השבוע - נותנת בו ברכה. לצפייה לצפייה
21002ויקהל- כי היא מקור הברכה "משל לפרשת ויקהל". בפרשת השבוע מדברת התורה על מנוחה ביום השבת. משל ונמשל המבארים שגם בדברים שעושים לצורך השבת נדרשת כוונה... אם כוונתנו היא לצורך השבת הרי שכרנו כפול ומכופל - נכון שנהננו, אבל לכבוד שבת נתכוונו... לצפייה לצפייה
21003ויקהל- את מי ממלאים חכמה? "משל ונמשל קצרים לפרשת השבוע - ויקהל". מדוע מילא הקב"ה דווקא את בצלאל בחכמה, בתבונה ובדעת?! "משל ונמשל לפרשת ויקהל" המבארים כיצד בוחר הקב"ה למי לתת חכמה... ומה צריך לעשות מי שמבקש חכמה?... לצפייה לצפייה
21004ויקהל- מה האשה יכולה לתרום? "סיפור לפרשת השבוע ויקהל". שאלה נפלאה ששאלו תלמידיו של רבי חיים מוולוז'ין את רבם. והתשובה הניצחת שהשיבה אישתו של הרב... הנשים הביאו משלהן למשכן. אם מעשי ידה של האישה שייכים הם לבעלה, האיך יכלה האישה להביא דבר שאיננו שלה? ועוד למשכן?!... לצפייה לצפייה
21005ויקהל- ארון העדות של בצלאל "רעיון לדבר תורה בפרשת ויקהל". שאלתו של רבי שמחה הכהן מדווינסק ותשובתו הנפלאה המבארת מדוע רק על ארון הברית הוזכר שמו של בצלאל?... לצפייה לצפייה
21006ויקהל- באיזו מצווה לקנא "סיפור קצר לפרשת ויקהל". "מצווה גוררת מצווה" באיזו מצווה קינא רבי ישראל מצ'ורקוב?! סיפור נפלא על ייחודיותו של מתן בסתר... לצפייה לצפייה
21007ויקהל- השבת והמשכן "רעיון דבר תורה לפרשת ויקהל". הקבלה נפלאה של ספר שבת מלכתא בין השבת למשכן. בזמן שאין משכן השבת היא משכן להקב"ה בביתו של כל יהודי... הקב"ה סועד איתנו כל שבת... לצפייה לצפייה
21008ויקהל- הקדמת השבת למשכן "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת ויקהל". מבחר מפרשים העונים על השאלה: מדוע שינה משה רבנו והקדים את השבת למשכן? הרי הקב"ה ציווה אותו קודם על המשכן ורק אח"כ על השבת?! לצפייה לצפייה
21009ויקהל- השבת היא של הקב"ה "סיפור לשבת ויקהל" אמר ר' שמחה בונים מפשיסחא על השבת שכמה גדולה וחביבה היא, שאדם בלי לעשות שום מעשה, אף לא תנועה קלה, כיון שהגיעה השבת, נכנס הוא למצווה מעצמו ולא יוצא ממנה עד למוצאי השבת, וזה שנאמר עליה שהיא "קודש" – אף ללא טרחה מצידנו. לצפייה לצפייה
21010ויקהל- מה אני אשם?! "סיפור לפרשת השבוע ויקהל". "סיפור על ר' ישראל מסלנטר" המובא בספר "וקראת לשבת עונג" שביאר לתלמידיו שאם אחד מהסוחרים מחלל שבת האשמה תלויה בנו... הייתכן?! "סיפור מחזק על שמירת שבת" והאחריות המוטלת על כתפיו של כל שומר שבת לצפייה לצפייה
21998הקשר בין ויקהל פקודי לשבת החודש "שבת החודש והקשר לפרשת ויקהל-פקודי". קשר נפלא בעניין הזריזות בין שבת החודש לפרשיות ויקהל פקודי... מדוע הנשיאים נכתבו בתורה חסר י'? לא הזדרזו להביא את תרומתם. ונשאלת השאלה מה היא העצלות?! הרי הם אמרו: נביא כל מה שחסר?! משל לביאור העניין לצפייה לצפייה
22000פקודי- שנות המשכן והמקדשות בפרשה "רעיון נפלא של רבנו בחיי לפרשת השבוע - פרשת פקודי". היכן רמוזים בפרשת השבוע מספר שנות קיומו של המשכן? ושל שני בתי המקדש הראשון והשני? רעיון של ה"חתם סופר" לדבר תורה על ההבדל בין שני המקדשות מפרשת פקודי. לצפייה לצפייה
22001פקודי- המשכן כמשכון "משל ונמשל לפרשת פקודי". משל המבאר את מסקנתו של רש"י מהפסוק הפותח את הפרשה: "אלה פקודי המשכן משכן העדת..." שיש רמז לכך שבית המקדש יחרב פעמיים...בנוסף חידוש של המלבי"ם על כך שנקרא המשכן: "משכן העדות"... לצפייה לצפייה
22002פקודי- להתפלל על בניין בית הבחירה "דבר תורה קצר לפרשת פקודי". החובה המינימאלית של כל יהודי להתפלל למען בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימנו בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת פקודי"... לצפייה לצפייה
22003פקודי- הרצון להיות שותף במשכן "רעיון לפרשת פקודי". שאלתו הנפלאה של הצדיק רבי שלמה מראדומסק זצ"ל ותשובתו הנפלאה המלמדת סנוגרייא על עם ישראל... לצפייה לצפייה
22004פקודי- המשכן כעירבון "משל יפה לפרשת פקודי". לא היה ניתן לצפות שבני ישראל יפרו את ההתקשרות עם הקב"ה "משל ונמשל" המבארים מדוע? מתאים כ-"דבר תורה לפרשת פקודי"... לצפייה לצפייה
22005פקודי- משכון אחד לשני צדדים "דבר תורה לפרשת פקודי". "משל ונמשל לשבת פקודי" המבארים שהמשכן שימש כמשכון הדדי בין עם ישראל ובין הקב"ה והדרך שנוכל לקבל את בית המקדש בחזרה... לצפייה לצפייה
22006פקודי- מתי יהודי דורש דין וחשבון "דבר תורה לפרשת השבוע - פקודי". מדוע ביקשו עם ישראל ממשה, דין וחשבון על התרומות למשכן, ואילו מאהרון לא ביקשו פירוט על התרומות לעגל הזהב?!תשובתו הנפלאה של הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל... לצפייה לצפייה
22007פקודי- כוחה של ברכת הצדיק "סיפור לשבת פקודי" סיפור על הכוח שיש בברכתו של צדיק. כיצד נתקיימה ברכתו של ה צדיק במלואה וזכו ר' חיים מוואלוז'ין שהקים ישיבה וזכה להעמיד דורות של תלמידים, והשני ר' זלמן שידע את כל התורה כולה בעל פה?. לצפייה לצפייה
22008 פקודי- מצווה ללא כוונות זרות של כבוד! "סיפור לשבת פרשת פקודי". אם מצווה משולה לנר, שנאמר "כי נר מצווה ותורה אור", והעיקר שהנר דולק, מה ההבדל במה הדליקו את הנר"?! תובנה נפלאה שלימד בעל "קצות החושן" עשיר אחד שהיה עוסק במעשי צדקה וחסד, אבל אהב שיתפרסמו מעשיו ברבים... לצפייה לצפייה
22009פקודי- תעשה מה שאתה יכול! "דבר תורה לשבת פרשת פקודי". מה הלקח שניתן ללמוד מחומש שמות בכלל ומפרשת פקודי בפרט. מה הקשר בין פתיחת חומש שמות - הולדת משה לסיומו הקמת המשכן ע"י משה? והמסקנה הברורה: תתחיל הקב"ה ימשיך... לצפייה לצפייה
22010פקודי- החשבון לכסף והנחושת "רעיון לפרשת פקודי". שאלתו של האבן עזרא: מדוע יש פירוט רק לכסף והנחושת ואילו לזהב ניתן רק המשקל? תשובתו של השניים מקרא. בנוסף תמיהתו של המהר"ם שפירא מלובלין על החשבון שנעשה במשכן לעומת העגל שם לא נתבקש דין וחשבון על הזהב?! ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
22900פקודי- יסוד הגאולה במחצית השקל "דבר תורה לפרשת פקודי ושבת שקלים". "מה טמון במחצית השקל?". "למה דווקא מחצית?". המדרש מביא: "אמר הקב"ה הקדימו שקליכם לשקליו של אותו רשע" כיצד המטבעות שלנו יעזרו לביטול הגזירה? ובכלל מה הקשר לשבת פקודי?... רעיון נפלא לשבת פקודי הבאה בשבת מברכים של חודש אדר. לצפייה לצפייה
22901פרשת פקודי ושבת שקלים "דבר תורה לשבת שקלים ופרשת פקודי".ץ פרשת פקודי שהיא שבת מברכין של חודש אדר ב'. מה מייחד את חודש אדר? מה הקשר בין חודש אדר לחודש אלול? ומהי העבודה הנדרשת מאיתנו דווקא בחודש אדר ב'?! לצפייה לצפייה
22901פרשת פקודי ושבת שקלים "דבר תורה לשבת שקלים ופרשת פקודי".ץ פרשת פקודי שהיא שבת מברכין של חודש אדר ב'. מה מייחד את חודש אדר? מה הקשר בין חודש אדר לחודש אלול? ומהי העבודה הנדרשת מאיתנו דווקא בחודש אדר ב'?! לצפייה לצפייה
23000ויקרא- לדעת שאני לא יודע "דבר תורה לפרשת ויקרא". פרשתנו פותחת את החומש השלישי שבחמשת חומשי התורה. ונכתבה המילה "ויקרא" באלף קטנה. כאשר ההוראה היא להקטין את עצמנו ולדעת מה אנחנו לא יודעים... לצפייה לצפייה
23001ויקרא- לעשות רצונו של מלך "דבר תורה קצר לפרשת השבוע ויקרא". לאחר סיום הקמת המשכן קורא הקב"ה למשה להיכנס למשכן: "ויקרא אל משה" "משל ונמשל לפרשת ויקרא" המבארים מדוע הקב"ה קרא למשה להיכנס לפני ולפנים... לצפייה לצפייה
23002ויקרא- מהי מטרתו של הקורבן "משל לפרשת ויקרא". "משל ונמשל לשבת ויקרא" המבארים מהי המטרה שלשמה מבקש הקב"ה מהחוטא להביא קורבן. ומהי הבעיה שיכולה להיווצר באדם שמביא לכפרתו קורבן יקר כמו בן-בקר... לצפייה לצפייה
23003ויקרא- ההנהגה משאור ודבש "רעיון נפלא לפרשת השבוע - ויקרא". במה נתייחדו שאור ודבש שאינם מוקטרים על המזבח?! רעיון נפלא של הרב יהודה צדקא זצ"ל לפרשת ויקרא. לצפייה לצפייה
23004ויקרא- לנשיא אין מה לפחד! "סיפור לפרשת ויקרא". "מעשה שהיה עם רבי שמואל די מודינא" זצ"ל בהקשר להוראת חז"ל: "שכל מי שבידו למחות ואינו מוחה מעלה עליו הכתוב כאילו הוא בעצמו חטא!" לצפייה לצפייה
23005ויקרא- עוון הגזל מקטרג בראש "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת ויקרא". במה שונה עוון הגזל מייתר העוונות?! "משל ונמשל של ה"חפץ חיים" המבאר את האופי של הגזל ומדוע הוא מקטרג בראש... לצפייה לצפייה
23006ויקרא- שולחנו של אדם הוא מזבח "רעיון לפרשת השבוע ויקרא" "מהי הברית כרותה למלח מששת ימי בראשית?". "כמה פעמים צריך לטבול את הלחם במלח?". "למה טובלים את הלחם 3 פעמים במלח?". מנהג שמביא רבנו בחיי שהונהג בצרפת ושמר על האנשים שלא לכעוס על השולחן ולהעלות עליו מאכלים כשרים בלבד... לצפייה לצפייה
23007ויקרא- קורבן מקרב לה' "דבר תורה לשבת פרשת ויקרא" איזה קורבן ה' מחפש שנקריב לפניו? שאלתו של ה'אור החיים' הקדוש: מדוע מקריבים דווקא בהמה? וביאורו הנפלא... סיפור על אגריפס המלך שביקש להקריב ביום אחד אלף עולות, ומה הביא את המלך להבין כי לא הכמות היא זו שקובעת - "רחמנא ליבא בעי" ה' רוצה את הנפש! לצפייה לצפייה
23008ויקרא- אין חטא לאדם זהיר! "דבר תורה לשבת ויקרא". רעיון נפלא שמביא האלשייך הקדוש בכדי להבין "למה אדם שעושה עברה בשוגג צריך להביא קורבן?" מדוע עליו לעבור השפלה שכזו הלא בסך הכל עשה זאת ללא כוונת זדון?!... סיפור נפלא המחזק את תשובתו הנפלאה של האלשייך... לצפייה לצפייה
23009ויקרא- "למה נבחרו הבהמות לקורבן?" "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת ויקרא" מדוע נבחרו הקורבנות דווקא מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן? שלשה טעמים נפלאים שמביא המדרש ומסקנתו הנפלאה של ה"בן איש חי" בביאור הפסוק: "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" והקשר לבניין בית המקדש לעתיד לבוא... לצפייה לצפייה
23010ויקרא- קורבן כמו של אדם הראשון "דבר תורה לפרשת השבוע - ויקרא". "מדוע מדברים על הקורבנות לאחר הקמת המשכן?" תשובתו הנפלאה של הרמב"ן והמהות של המשכן. ביאור נפלא של הכלי יקר על הפסוק: "אדם כי יקריב מכם קורבן לה' מן הבהמה.." מדוע השתמשה התורה דווקא במילה: "אדם"?!... לצפייה לצפייה
23011ויקרא- "למה אין קורבן מדגים?" "מדרש לפרשת ויקרא". "מדרש תנחומא לפרשת ויקרא". שתי תשובות לשאלה של המדרש "מדוע לא מקריבים קרבנות מדגים?". שאלתו של הספר סוכת דוד על דברי המדרש וביאורו הנפלא: התרה מאפשרת להביא קורבן רק מאלו היוצרים קשר עם ילדיהם כבני האדם! תשובה נוספת של ספר 'ליקוטים מפרדס': דגים כיוון שאין להם שייכות לאדמה לא יכולים הם לכפר על האדם שנלקח מן האדמה... לצפייה לצפייה
23012ויקרא- קרבן והקרב מתוך קרב "רעיון לפרשת השבוע - ויקרא". "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת ויקרא". משמעויות שונות לשורש ק.ר.ב המרכיב את המילה קרבן. שלשת המשמעויות מצטרפות יחדיו להבנת המשמעות של הקורבן ומה נדרש מן האדם לעשות על מנת לכפר על עוונותיו... לצפייה לצפייה
24000צו- לדעת איך לומר תודה "דבר תורה לפרשת צו". מדוע לא נתנו זמן לזה שניצל בנס, לאכול מהבשר? הרי עליו לסיים את הבשר באותו היום, שהרי כל מה שנשאר נקרא: ״פיגול״ ויש לשורפו?! תשובתו הנפלאה של הנצי״ב מוולוז׳ין בסיפרו ״העמק דבר״... לדעת לומר תודה ולפרסם את הטובה שה׳ עשה לנו ברבים כמו בקורבן תודה... לצפייה לצפייה
24001צו- התורה ו"אש התמיד" "דבר תורה קצר לפרשת צו". התורה נמשלה לאש התמיד. "סיפור לשבת צו" על חששו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל בזמן שיעלה לבית דין של מעלה ויבדקו האם קיים את הסעיף הראשון בשולחן ערוך... לצפייה לצפייה
24002צו- לשמור על האש שלא תכבה "רעיון נפלא לפרשת צו". השלכה של ניסי המזבח בבית המקדש, אל מול לימוד התורה של כל יהודי מאת הגאון רבי חיים מוולוזין זצ"ל. צריך רצון אמיתי לשמור את האש שלא תיכבה... מתאים כ- "רעיון לדבר תורה לפרשת השבוע פרשת צו". לצפייה לצפייה
24003צו- מי רשאי להקריב קורבנות? "משל ונמשל לפרשת צו". משל ונמשל נפלאים של המגיד מדובנא המבארים את הסיבה שישראל דווקא ניצטוו בהקרבת הקורבנות ולא אומות העולם... רק מי שקיבל את התורה הוא רשאי להקריב קורבנות!... מתאים כ"רעיון לפרשת השבוע פרשת צו". לצפייה לצפייה
24004צו - המחשבה קובעת!!! "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת צו". ההשוואה בין קורבן לתפילה בדרך של משל ונמשל מאלפים של המגיד מדובנא על פרשת צו. לצפייה לצפייה
24005צו- לימוד תורה כנגד כולם... "משל ונמשל של ה"חפץ חיים" לפרשת השבוע - פרשת צו". ההשוואה בין עשיר בביתו לבית המקדש בפארו. ובין העשיר במסעותיו לבית המקדש בחורבנו... והפיתרון של לימוד התורה כנגד הקורבנות... לצפייה לצפייה
24007צו- אין אחד שלא נכשל בזריזות "סיפור יפה לפרשת השבוע פרשת צו". הזריזות משתלמת. מיהודי נדרשת זריזות מיוחדת. התביעה על משה רבנו שנתעצל. הזריזות של בועז ועל מה ויתר רבי חנינא בן חכינאי בשביל לא להתעכב?! והמסקנה הסופית: יש הרבה עיכובים אם לא מזדרזים מפסידים לבסוף הכל!!!... לצפייה לצפייה
24008צו- הכרת הטוב והקשר לחג הפסח "רעיון קצר לפרשת צו". בכל שבוע שחל בו יום מיוחד יש קשר בין המאורע לפרשת השבוע. אם כן מהו הקשר בין פרשת צו - "שבת הגדול" לחג הפסח החל בשבוע זה?! רעיון נפלא על "הכרת הטוב" לצפייה לצפייה
24016צו- זריזות במצוות ובפרט בפסח "ילקוט שימעוני לפרשת השבוע פרשת צו". משל ונמשל נפלאים בעניין הזריזות, המבארים את הקשר בין המצות למצוות. ואת הקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום" לצפייה לצפייה
24900פרשת צו ושבת הגדול "דבר תורה לפרשת צו ושבת הגדול". "מהו הקשר בין פרשת צו לחג הפסח"? שני רעיונות המקשרים את תוכן פרשת צו לחג הפסח הבעל"ט... והקשר לפסוק: "וכל החיים יודוך סלה"... לצפייה לצפייה
25000שמיני- חסד שאסור לאכול "רעיון יפה לפרשת שמיני". רעיון נפלא של האדמו"ר מגור על הסיבה לאיסור אכילה של החסידה למרות ששמה מורה על "חסד" מתאים כ- "דבר תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25001שמיני- איסור אכילה הוא זכות "דבר תורה לפרשת שמיני". מדוע לעם ישראל ישנם הגבלות ונדרשת כשרות למאכלים, ואילו לשאר אומות העולם האכילה חופשית? הרי אנו העם הנבחר לנו מגיע את חופש האכילה?! משל ונמשל המבארים כיצד איסור האכילה שומר עלינו... לצפייה לצפייה
25002שמיני- לשמוח כשהשני מצליח "סיפור לפרשת השבוע - שמיני". אדם ששמח בשמחתו של חברו שעלה לגדולה לכשיעלה הוא לגדולה יזכה אף הוא לקבל זאת בשמחה... כמו כן מי שמגלה רחמים על האחר לעתיד יגלה אף הוא רחמים עליו... לצפייה לצפייה
25003שמיני- מי הוא הראוי להוראה "דבר תורה קצר לפרשת שמיני". רעיון נפלא של הגאון מוילנא מפסוק בפרשת השבוע שדרכו הוא מבאר מי הוא האדם שראוי להנהיג את בני ישראל - המתאים להורות הוראה בישראל... לצפייה לצפייה
25004שמיני- הזהיר במאכלות ניצל מהן "סיפור נחמד לפרשת השבוע - פרשת שמיני". סיפור על הגון מוילנא זצ"ל שהקפיד על מאכלות אסורות וכיצד ניצל הגאון מאכילת דבר איסור, לפי שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים... לצפייה לצפייה
25005שמיני- הטומאה והטימטום "משל ונמשל לפרשת שמיני". הקשר בין אכילת מאכלות טמאות לטימטום הלב. בנוסף משל של החפץ חיים המבאר שלסוף האדם מתרגל למאכלות אסורות והפרישה מהן קשה לו... לצפייה לצפייה
25006שמיני- הזהירות מהחטא "משל נפלא לפרשת שמיני". משל ונמשל של המגיד מדובנא מדוע בחר הקב"ה דווקא ביום חנוכת המשכן לקחת את נדב ואביהו. וכיצד היה זה לתועלת עם ישראל... לצפייה לצפייה
25007שמיני- רמזים בשותי יין "רמזים נפלאים לפרשת שמיני". "יין ושכר אל תשת..." רמז של "בעל הטורים" לאיסורים של שותי יין. רמז של הרב שלמה סובול לגביי המועדים בהם ניתן לשתות יין. לצפייה לצפייה
25008שמיני- כפיפות לדעת תורה "רעיון נפלא לפרשת שמיני". מדוע תבע הקב"ה את חובם של נדב ואביהו שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם דווקא ביום חנוכת המשכן?! ומדוע סיפרו חז"ל את הסיפור עם רב מתנא ובני פפוניא... לצפייה לצפייה
25009שמיני- השפעת האוכל על האדם "רעיון מדהים לפרשת השבוע פרשת שמיני". החשיבות באכילת מאכלים כשרים והשפעתם על האדם. שני סיפורים המבארים כיצד אוכל כשר משפיע לטובה על האדם וכיצד אוכל טמא משפיע לרעה על האדם... לצפייה לצפייה
25011שמיני- בקרובי אקדש מה הפסדנו... "רעיונות נפלאים על גדלותם של נדב ואביהו לפרשת שמיני". מגוון מפרשים המבארים מה הפסדנו במיתתם של נדב ואביהו ומדוע מזכירים את מיתתם עד היום, ביום הכיפורים. והקשר למיתתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא... לצפייה לצפייה
25012שמיני- כוחו של הרגל במורא מקדש "דבר תורה לשבת שמיני". "מה היה חטאם של נדב ואביהו"? מגוון מפרשים העונים על שאלה הזו ומסקנה אחת ברורה: ההרגל מביא את האדם לטשטש את היראה שלו מדברים שבקדושה... "רעיון לדבר תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25013שמיני- למה דווקא ביום השמיני? "רעיון של המהר"ל לפרשת שמיני". מדוע דווקא מדייקת התורה "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" ולא אומרת באחד לחודש ניסן? רעיון נפחלא של הכלי יקר בביאור הדברים ועל עוצמתו של המספר 8. מתאים כ- "דבר-תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25014שמיני- לקדש שם שמים ברבים "דבר תורה לפרשת השבוע - שמיני". מה רצו נדב ואביהו?! וכי מה חשבו לעצמם שיעשו מה שהם רוצים?! ההשקפה והשליחות של צדיקים כמו רבי עקיבא ומשה רבנו הבאה לידי ביטוי לפני מיתתן... לצפייה לצפייה
25015שמיני- לשבת שבעה לפני הלוויה הייתכן?! "מדרש תנחומא לפרשת שמיני". מדרש מפליא המביא שאהרון ומשה ישבו שבעה על נדב ואביהו לפני שהם מתו. וביאור נפלא של ה"אוזניים לתורה" על המדרש הזה המציג את חשיבותם של נדב ואביהו בעיני הקב"ה... לצפייה לצפייה
25016שמיני- לבכות על נדב ואביהו "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת שמיני". מה מייחד את נדב ואביהו עד כדי הבטחתו של רשב"י: "וכל המצטער על מיתת בני אהרון ובוכה עליהם, מובטח לו שיקויים בו: "וסר עוונך וחטאתך תכופר" ולא ימותו בניו בחייו, יראה זרע ויאריך ימים..."?! לצפייה לצפייה
25025שמיני- לעשות לכבודו של הקב"ה "דבר תורה לפרשת שמיני". רעיון נפלא של האדמו"ר מקוזניץ זצ"ל על קיום המצוות באופן שיהיו לכבוד ה' ולא לכבד בהן את עצמנו... סיפור הממחיש זאת יפה לפרשת שמיני שסיפר הרב פינחס קזיוף שליט"א... לצפייה לצפייה
25026הקשר בין פרשת שמיני לפסח "פרשת שמיני וחג הפסח". הקשר שיש בין חג הפסח לבין פרשת שמיני הבאה מיד אחריו בכל שנה פשוטה. רעיון נפלא לפרשת שמיני של רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל... מהי העבודה בימים הללו של אחרי הפסח? לצפייה לצפייה
25999פרשת שמיני ושבת פרה "דבר תורה לפרשת שמיני ושבת פרה" בשנה מעוברת יצא ששבת שמיני תהיה עם שבת פרה. ונשאלת השאלה: "מה הקשר בין פרשת שמיני לפרשת פרה"? מסתבר שהקשר מאוד הדוק שהרי שתיהן נועדו לכפרה על חטא העגל ההוכחות במאמר שלפניכם.. לצפייה לצפייה
26000תזריע- הרעה מדיבור מיותר "דבר תורה לפרשת תזריע". כמה רעה מביא דיבור מיותר... מעשה שמביאה הגמרא כדי לעמוד על הסכנה שבדיבור מיותר. בנוסף סיפור על גברת אחת שלימדה לקח שתי נשים שדיברו לשון הרע באוטובוס... לצפייה לצפייה
26001תזריע- רבי תנחומא בגוב האריות "סיפור לפרשת השבוע פרשת תזריע". סיפור על הצלתו של רבי תנחומא מגוב האריות בעקבות ניצחון בוויכוח מול קיסר רומי... מתאים לשלב כ- "דבר תורה לפרשת תזריע" לצפייה לצפייה
26002תזריע - הגדולה בברית המילה "סיפור לפרשת תזריע". "וביום השמיני ימול בשר עורלתו" סיפור על הרב יצחק סולובייציק זצ"ל הממחיש מהי הגדולה והחשיבות שבברית המילה. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת תזריע" לצפייה לצפייה
26003תזריע- צירוף האדם למעשה הבריאה "מדרש תנחומא לפרשת תזריע". מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: מעשיו של מי נאים יותר של הקב"ה או של האדם? ותשובתו של רבי עקיבא על ברית המילה כהוכחה שהקב"ה מעוניין לצרף את האדם למעשה הבריאה... לצפייה לצפייה
26004תזריע- חיזוק האמונה מנגעי השיער "דבר תורה לפרשת השבוע - תזריע". ענייני הנגעים נמדדים בצבעו של השיער. סיפור יפה שמביא המדרש על אשת כהן שלימדה אותו על אמונה וביטחון בהקב"ה ומנעה ממנו בחכמתה לטוס לחו"ל לחפש פרנסה שם... לצפייה לצפייה
26005תזריע- לאבא קשה להכות את בנו "משל ונמשל לפרשת תזריע". שלשה מקומות בהן מציינת התורה שיתכנו נגעים לאדם: בקירות הבית, בבגד ובגוף. משל ונמשל המבארים כמה הקב"ה הוא אבא חנון ורחום... לצפייה לצפייה
26006תזריע- שהכל לבן אין טומאה "רעיון נפלא לפרשת תזריע". שאלתו של רבי משה סופר בעל "החתם סופר" על היתכנות שמשיח יבוא בדור שכולו חייב וההוכחה לזה מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
26007תזריע- ללמוד מהי הדרך הנכונה "רעיון לפרשת השבוע תזריע". שלושת הדברים המעכבים את האדם בהתעלות בעבודת הבורא. והצורך ללכת לרב ומורה הוראה על מנת שיתווה לנו את הדרך הנכונה שהקב"ה רוצה שנלך בה מפסוק בפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
26008תזריע- מי שידו משגת, שיביא! "דבר תורה לשבת תזריע". ביאור נפלא לכפל הלשון בפסוק: "ואם דל הוא ואין ידו משגת" הרי ברור שאם האיש דל = עני, הרי שאין ידו משגת? וכן ההפך, אם אין ידו משגת הרי בידוע שהחוטא דל. אם כך לשם מה כפלה התורה ואמרה: "ואם דל הוא ואין ידו משגת"?! בנוסף מליצה מחכימה... לצפייה לצפייה
26009תזריע- הסמיכות לפרשת שמיני "דבר תורה קצר לשבת פרשת תזריע". "מדוע נסמכה פרשת תזריע לפרשת שמיני"? שני ביאורים נפלאים בדבר הסמיכות בין פרשת תזריע לפרשת שמיני. ובנוסף מליצה בדברי דוד מלך ישראל שאמר: "ואנוכי תולעת ולא איש" הייתכן?!... לצפייה לצפייה
26010תזריע- צריכים לתכנן אותך! "דבר תורה לפרשת השבוע - תזריע". "אישה כי תזריע" מובא במדרש שהאישה מזרעת בא מלאך לוקח את הטיפה עולה להקב"ה ושואל: "טיפה זו מה יהא נגזר עליה"? מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהא בסופה אם זכר אם נקבה, אם חלש גיבור, אם עני אם עשיר, אם קצר או ארוך, אם מכוער או נאה... מה אכפת למלאך מה יהיה איתו תחכה ותראה?... ועוד למה ה' לא אומר אם הוא יהיה צדיק או רשע?!... ביאור נפלא של הספר 'אוהל שם'. לצפייה לצפייה
26011תזריע- "עזרה לזולת" ונאמנות "סיפור מליצי לפרשת השבוע תזריע. מה הסיבה לצרעת הבית? מהו הטעם לנגעי בתים? אחת הסיבות היא החשיפה של הציוד בפני השכנים (בשעה שהכהן אומר לפנות את הבית) על מנת שאו יראו מה יש לו והוא לא רצה להשאיל בטענה ש"אין לי" כעת נחשפת לא מידת הנתינה אלא גם מהימנותו... "סיפור מליצי עם מוסר השכל על מהימנות ונאמנות" לצפייה לצפייה
26996פרשת תזריע ושבת החודש "דבר תורה לפרשת תזריע ושבת החודש" פעם בכמה שנים קורה ששבת החודש תחול בפרשת תזריע. ואם הן ביחד חייב שיהיה קשר בניהם. "מה הקשר בים פרשת תזריע לשבת החודש"? ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום. לצפייה לצפייה
26997תזריע- "שבת החודש" "דבר תורה לשבת פרשת החודש". השבת נוציא ספר תורה נוסף ונקרא בו בפרשת החודש. מדוע נקרא ניסן ראש החודשים בשם "חודש האביב". בנוסף סיפור מליצי לחודש ניסן. מתאים גם כ- "דבר תורה לשבת החודש" לצפייה לצפייה
26998תזריע- להתחדש בשבת החודש "רעיון נפלא לשבת פרשת החודש" הציווי הראשון לבני ישראל הוא דווקא "החודש הזה לכם ראש חודשים - ראשון הוא לכם לחודשי השנה" ורש"י מביא: "ר' יצחק אומר לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם" מה אם כן מיוחד במצווה הזו? ועוד בשלשה מקומות נאמר בשולחן ערוך שצריך לרקוד: שמחת תורה, שמחת חתן וברכת הלבנה מדוע? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
26999שבת החודש - המצה עדות לחיפזון "דבר תורה לפרשת החודש". מַצָּה, זו שאנו אוֹכְלִים, עַל שׁוּם מָה? שאלה ותשובה של האברבנל המבארים שהמצה שאנו אוכלים היא לזכר החיפזון שיצאנו ממצרים ולא הספיק בצקנו להחמיץ... לצפייה לצפייה
27000מצורע- על מי באים נגעים? "דבר תורה קצר לפרשת מצורע". למה באים נגעים? ועל מי באים נגעים? 11 דברים שבעטיים באים נגעים על האדם. עם מקורות מן המדרש לכל אחד ואחד מהן לצפייה לצפייה
27001מצורע- צרעת באה על עין הרע "דבר תורה קצר לפרשת מצורע". "מה הקשר בין צרעת לעין הרע"? רעיון נפלא שמביא רבי יצחק המבאר איך במחלת הצרעת בקירות הבית הקב"ה למעשה משלם גמול ל"צר-העין"... לצפייה לצפייה
27002מצורע- למה העצים והאבנים לוקין? "דבר תורה לפרשת השבוע - מצורע". מפני מה היסורין באין לעולם? "למה העצים והאבנים לוקין בצרעת" וכי מה הם עשו?! משל ונמשל המבארים כיצד הכל נברא לאדם אפילו עצים ואבנים על מנת שילקה בהן באם יסרח... לצפייה לצפייה
27003מצורע- טהרת נשים היא הביטחון לגאולה "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת מצורע". "הקבלה בין טהרת נשות ישראל לבין גאולת ישראל". רעיון המבאר שטהרתה של אישה היא התעודת ביטוח לגאולת ישראל... "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ובזכותן אף נגאל... לצפייה לצפייה
27004מצורע- "מידה כנגד מידה בצרעת" "רעיון יפה של הכלי יקר לפרשת מצורע". מדוע הנגעים הבאים על המצורע הם דווקא בבית, בבגד ובגוף? ואיך הם "מידה כנגד מידה" למעשהו של המצורע... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת השבוע - מצורע". לצפייה לצפייה
27005מצורע- כוחה של מילה "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע מצורע". כל טומאתו וטהרתו של המצורע תלויה במוצא פיו של הכהן. סיפור נחמד ומוכר עם מוסר השכל המביא להבנה "מהי כוחה של מילה" לצפייה לצפייה
27006מצורע- לחשוב מה נכון לזולת "סיפור מליצי לפרשת מצורע". מרים הנביאה נתכוונה לטוב כדיברה על משה רבנו ובכל זאת נצטרעה. והתורה מצווה: לזכור את מעשה מרים מדוע?! בדיחה יהודית הממחישה לאיזו חשיבה יכול להגיע אדם שאינו מסוגל לחשוב מה נכון לזולת... לצפייה לצפייה
27007מצורע- איך לסנן את מה שמספרים לנו "סיפור נפלא לפרשת מצורע". בעוון דיבורים אסורים מצטרע האדם. איך ניתן לדעת מה כדאי לשמוע ומאיזו שמועה כדאי להתרחק?! סיפור נפלא על תהליך הסינון שלימד מורה חכם את תלמידו... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת מצורע". לצפייה לצפייה
28000אחרי מות- שיר ושבח אל מול תשלום "דבר תורה לפרשת אחרי-מות". לשם מה נצרך הכהן בבית המקדש לקרוא את פרשה זו ביום הכיפורים? משל ונמשל המבארים את ההבדל בין קריאת הפרשה בזמן שבית המקדש היה קיים לזמננו אנו... לצפייה לצפייה
28001אחרי מות- שני השעירים והגורל "דבר תורה קצר לפרשת אחרי מות". רעיון נפלא בדרך של מטאפורה המנסה להביא להבנה שאלו ש"עושים חיים" ונהנים לא בהכרח גורלם שפר עליהם... יתכן ואנו נראים כ-"סובלים" אבל הסבל יקבע בסופו של תהליך... "צוחק - מי שצוחק אחרון" לצפייה לצפייה
28002אחרי מות- זריזות בקיום דבר הבורא "רש"י לפרשת אחרי מות". שאלתו ןתשובתו של רש"י לגביי הזכרת מותם של שני בני אהרון כזירוז לקיום דברו. ומשל ונמשל שהביא רבי אלעזר בן עזריה לביאור הדברים... לצפייה לצפייה
28003אחרי מות- למרות שטמאים הם שכינה בינהם "סיפור נפלא לשולחן שבת פרשת אחרי מות". חיזוק בדבר הידיעה (על פי דברי רש"י): "אף על פי שהם טמאים שכינה בינהם" סיפור נפלא על הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל שראה זאת הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
28004אחרי מות- תשובה, תפילה וצדקה "רעיון נפלא לפרשת השבוע - פרשת אחרי-מות". "רעיון של הגאון מוילנא" על הפסוק: "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" המבאר שבתשובה ותפילה וצדקה ניתן לבטל את רוע הגזירה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת אחרי-מות". לצפייה לצפייה
28015אחרי מות- גורלות שווים "רעיון לפרשת השבוע אחרי-מות". המאר כיצד יש לנהוג בהעדפה של הדברים הגשמיים ודברים הרוחניים. מי יותר חשוב ולהשקיע בו את כל המשאבים... "סיפור מליצי לשולחן שבת פרשת אחרי-מות" שממחיש זאת... לצפייה לצפייה
28016אחרי מות- מיתת צדיקים בגלל יוה"כ "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת אחרי מות". מה ראתה התורה לפתוח את הפרשה המדברת על יום הכיפורים במיתתם של שני בני אהרון?! ביאור נפלא על הקשר שבין מיתת הצדיקים לבקשת הסליחה ביום הכיפורים... לצפייה לצפייה
28999הקשר בין פרשת אחרי מות לפסח "דבר תורה לפרשת אחרי מות ופסח". "מה הקשר בין פרשת אחרי מות לפסח"? השוואה בין עורך הסדר לכהן הגדול על פי דברי המהר"ל מחברת את פרשת אחרי מות עם חג הפסח כדברי ר' צדוק הכהן מלובלין: בכל שבת שחל בה חג או מועד באותו השבוע, חייב להיות קשר בין הפרשה למועד. לצפייה לצפייה
29000קדושים- נקימה ונטירה "דבר תורה לפרשת קדושים". מהי נקימה? ומהי נטירה? מדוע חש הנוקם את הצורך לנקום? רעיון נפלא של ספר החינוך שכל הנקימה שורשה הוא באמונה... משל הכלב והמקל בהקשר לנקימה ונטירה.... לצפייה לצפייה
29001קדושים- למה אסור לקלל חרש? "סיפור עם מוסר השכל לפרשת קדושים". מדוע ציווה הקב״ה ״לא תקלל חרש״ הרי שום נזק לא נגרם לו מהדבר? שהרי איננו שומע?! סיפור המביא לתובנה שהמצוות שבין אדם לחברו, אינם בשביל החבר אלא בשבילנו... לצפייה לצפייה
29002קדושים- לא לתת מכשול לפני עיוור "סיפור לפרשת השבוע פרשת קדושים". סיפור נפלא על מטבע של מחצית השקל שהייתה ברשות הכתב סופר ואבדה. וכיצד רבי יהודה אסאד זצ"ל קיים את הציווי התורה: "ולפני עיוור לא תיתן מכשול"... לצפייה לצפייה
29003קדושים - מהי יראה מההורים? "הנהגה ביראה מההורים לפרשת קדושים". כיצד היא היראה מהורה? סיפור נפלא שסיפר ה"בבא סאלי" על אחיו רבי דוד זצ"ל שהתנהג בצורה לא מכבדת לאביו, תגובת הצדיק והדרך חזרה... מתאים כ- "דבר תורה לשולחן שבת לפרשת קדושים". לצפייה לצפייה
29004קדושים- כיבוד הורים בשביל עצמך "דבר תורה לפרשת השבוע קדושים". סיפור המביא לתובנה שמעבר לחשיבות של קיום ציווי הבורא בכיבוד הורים והכרת הטוב לאלה שגידלונו, יש מימד נוסף והוא המסר שאנו מעבירים לילדנו כיצד לנהוג בנו לכשנתבגר... לצפייה לצפייה
29005קדושים- עשרת הדיברות בפרשה "פרשת קדושים" - "דבר תורה קצר". "רעיון נפלא של האור החיים" לביאור דברי רש"י על החשיבות שבפרשת השבוע שנאמרה לכל ישראל גברים נשים וטף לפי שכל עשרת הדיברות נמצאים בפרשת השבוע הדורשת מאיתנו: "קדושים תהיו..." לצפייה לצפייה
29006קדושים- איך אפשר להגיע לתואר "קדושים" "דבר תורה לשולחן שבת לפרשת השבוע פרשת קדושים". כיצד ניתן להגיע לתואר "קדוש"?! האם כדאי להתבודד כדי להיות "קדוש" או עדיף להיות בחברה שתעזור לי בזה? רעיון נפלא בביאור העניין של ספר "אזור אליהו"... לצפייה לצפייה
30000אמור- הקשר בין הציווים בפרשה "דבר תורה לפרשת אמור". פרשת אמור פותחת בדיני כהונה ההגבלות והחובות של הכוהנים ממשיכה בדיני המועדות ומסיימת בבן תערובת שקילל את ה׳. מה הקשר בין שלשת המקרים הללו?! לצפייה לצפייה
30001אמור- זהירות בחילול שם שמים "סיפור לפרשת השבוע אמור". סיפור על ה"חפץ חיים" המבאר "כיצד יש להיזהר מחילול שם שמים"... מתאים כ- "דבר תורה קצר לשבת אמור" לצפייה לצפייה
30002אמור- יום הכיפורים "שבת שבתון" "רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת אמור". רמז נפלא שמביא הרב ברונשטיין בספרו לששת המועדים בהם הותרה המלאכה וליום הכיפורים בו נאסרה מלאכת אוכל נפש כמו ביום השבת - "שבת שבתון"... לצפייה לצפייה
30003אמור- לימוד זכות מסנגורן של ישראל "סיפור לפרשת השבוע פרשת אמור". "סיפור על לימוד זכות" ע"י סנגורן של ישראל: ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל. שהצליח בראייתו הטובה על עם ישראל למצוא זכות עליהם דווקא בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
30004אמור- הקרבה למען העני "דבר תורה לשולחן שבת פרשת אמור". סיפור מופלא על הט"ז מחבר ספר "טורי זהב" המביא את העדבתו של הרב לעזור לילדה ענייה במחיר של הקרבה לתיקון של עם ישראל. מתאים כ- "דבר-תורה לפרשת אמור". לצפייה לצפייה
30005אמור- "קיום מצווה לשם שמים" "סיפור לפרשת אמור". התורה מצווה: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" מהי חביבות מצווה? ואיך ניתן לקיימה שלא על מנת לקבל פרס... נלמד מהגאון אליהו מווילנא זצ"ל... לצפייה לצפייה
30006אמור- לשלוט בכעס בכל מצב "פרשת אמור - סיפור". מהו הגבול שלפיו חייב אדם לשלוט בכעסו?! מספר הרב ברונשטיין על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל איך הצליח לעורר רעש גדול בשמים בעצם שליטתו המלאה במידת הכעס... לצפייה לצפייה
30007אמור- יראת הרוממות ויראת העונש "דבר תורה לפרשת השבוע - אמור". "גדולתו של אהרון הכהן" ובמה זכה לכך שהוא ובניו ובני בניו עד סוף כל הדורות יישארו בקדושה ולא יטמאו עצמם למת? יראת הרוממות אל מול יראת העונש ו- "מילתא דביחותא לפרשת אמור" לצפייה לצפייה
30008אמור- גמילות חסד אל מול הידור "דבר תורה לפרשת השבוע - אמור". "סיפור נפלא על רבי מרדכי מנשכיז" המלמד מהם סדרי העדיפויות כאשר מזדמן לאדם קיום מצוות גמילות חסד אל מול הידור מצווה... לצפייה לצפייה
31000בהר- צדקה היא דרך מילוט מיום רעה "סיפור מרגש וקצר לפרשת השבוע פרשת בהר". "סיפור מרגש" ומזעזע בו זמנית המובא בספר "טובך יביעו הממחיש מהו השכר שהשם נותן לאדם שנותן צדקה לעני ואיך הנותן צדקה נמלט בעבור מצווה זו מיום רעה.. לצפייה לצפייה
31001בהר- אתה כאן רק אורח "דבר תורה לפרשת בהר". "וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה" לשם מה האריכות הזו?! משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא זצ"ל המבאר שאין אנו אדונים בעולם הזה... לצפייה לצפייה
31002בהר- בזכות הקפדה על השמיטה "סיפור לשולחן השבת לפרשת בהר". "ושבתה הארץ שבת לה'". "סיפור על שמירה של שנת השמיטה" על איך שהקפדה על שנת השמיטה הצילה את ממון יקר וחשוב מפני גניבה של תכשיטים יקרים... "לשמוע בקול הרב"... לצפייה לצפייה
31003בהר- הזהירות בהונאת דברים "דבר תורה לשולחן שבת פרשת בהר". איסור הונאה והזהירות שנהגו בו גדולי ישראל... סיפור על ה"חפץ חיים" ורעיון נפלא של הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל האוסר על האדם להונות גם את עצמו... לצפייה לצפייה
31004בהר- "גיבורי כוח עושי דברו" "סיפור לפרשת השבוע - בהר". מובא בגמרא שאותם חקלאים שבכל שנת השמיטה מתגברים על הרצון לטפל בקרקע עליהם נאמר: "גיבורי כוח עושי דברו" "סיפור המוכיח שאדם המקיים את מצוות הקב"ה ירוויח הוא כפל כפליים... לצפייה לצפייה
31005בהר- ועשת את התבואה לשֹלש השנים "סיפור קצר לפרשת השבוע פרשת בהר". "שמירת השמיטה במושב קוממיות". סיפור ידוע המובא בספרו של הרב רבנשטיין המביא כיצד הבטחת ה' לשומרי השמיטה: "ועשת את התבואה לשֹלש השנים" התקיימה במלואה במושב קוממיות... לצפייה לצפייה
32000בחוקותי- עמל של תורה "סיפור קצר לפרשת השבוע בחוקותי". "אם בחקתי תלכו" רש"י מבאר: שתהיו עמלים בתורה "סיפור על הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל" המראה כיצד קנה את גאונותו בעמלו המופלא בתורה הקדושה... לצפייה לצפייה
32002בחוקותי- איך לתקן איבוד זמן? "סיפור לשולחן שבת לפרשת השבוע - בחוקותי". "סיפור מובא על רבי אליהו מווילנא זצ"ל" הלא הוא: "הגאון מווילנא" כיצד תיקן שינה של 10 דקות יותר ממה שהיה רגיל לישון בכל לילה... לצפייה לצפייה
32003בחוקותי- תכלית האדם וסוד ההצלחה "משל ונמשל לפרשת בחוקותי". ״אם בחוקותי תלכו״ - שתהיו עמלים בתורה. וכבר אמרו רבותינו ז״ל: ״תלמוד תורה כנגד כולם״. מהו עמל של תורה? ומהי השאיפה שצריכה להיות ללומד התורה בשני משלים של הרמח"ל ורבי עקיבא איגר... לצפייה לצפייה
32004בחוקותי- תלמיד חכם בחמש דקות "סיפור לשולחן שבת לפרשת השבוע פרשת בחוקותי". סיפור יפה מובא על רבי משה סופר זצ"ל הלא הוא: ה"חתם סופר": בו מגלה הרב לתלמידיו את סוד גאונותו: "כך הפכתי לתלמיד חכם בחמש דקות!.." לצפייה לצפייה
32005בחוקותי- התורה לא מצווה עלינו להיות גאונים "סיפור לפרשת השבוע בחוקותי". סיפור יפה מובא בספר "וקראת לשבת עונג" על רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ חיים" המביא לידיעה שהתורה מצווה עלינו להיות עמלים בתורה! ולא להיות גאונים... לצפייה לצפייה
32006בחוקותי- מטרתן של קללות "משל ונמשל לפרשת השבוע - פרשת בחוקותי". משל ונמשל שהביא ה"חפץ חיים" לאלו המפחדים מן הקללות שבפרשתנו המבארים שכל מטרתן היא בעצם להורות לאדם את הדרך הנכונה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת בחוקותי" לצפייה לצפייה
32007בחוקותי- ה"סגולה" שיש בקללות... "רעיון לפרשת השבוע - פרשת בחוקותי". האם יש סגולה לעלות לתורה דווקא בקללות?! סיפור מדהים של הצלחה גדולה שהתבררה ככישלון הגדול ביותר... "הסתכלות של רב"... מתאים כ- "רעיון לפרשת בחוקותי" לצפייה לצפייה
32008בחוקותי- אנו עמלים ומקבלים שכר "דבר תורה קצר לפרשת בחוקותי". "רעיון נפלא של החפץ חיים" המבאר שיש הבדל מהותי בנתינת השכר על עמל התורה. בנוסף הבנה בתפילתו של נחוניה בן הקנה: "..אָנו עֲמֵלִים וּמְקַבְּלִים שָׂכָר וְהֵם עֲמֵלִים וְאֵינָם מְקַבְּלִים שָׂכָר..." לצפייה לצפייה
32901בחוקותי- נתינה לעני היא כבוד השם "דבר תורה לפרשת בחוקותי". "הקשר בין פרשיות בהר ובחוקותי" המסיימות את ספר ויקרא. שלמה המלך אומר בספר משלי: ״מלווה השם-חונן דל״ מי יכול להיקרא מלווה להקב״ה? "משל ונמשל לפרשת בהר בחוקותי" המבארים שהנותן לעני למעשה מכבד את השם יתברך. לצפייה לצפייה
33000במדבר- "איש ראש לבית אבתיו הוא" "סיפור לשולחן שבת פרשת במדבר". "סיפור לפרשת במדבר". מגילת היוחסין של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל. איך התמודד כילד עם אובדן של מורשת אבות והקבלה להתחיל את הכול מחדש... לצפייה לצפייה
33001במדבר- אש מים ומדבר "דבר תורה קצר לפרשת במדבר". ביאורו של ה"כתב סופר" על שלשת הדברים שהתורה נמשלה אליהם: "אש מים ומדבר" שהם למעשה "שלושת היסודות בקבלת התורה"... סיפור יפה על מאמר חז"ל בפרקי אבות: "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל.." לצפייה לצפייה
33002במדבר- "קרואי העדה" "סיפור לפרשת השבוע פרשת במדבר". "סיפור על הגאון מוילנא" המדגיש את החשיבות של ההחלטות המתקבלות אצל פרנסי הדור -"קרואי העדה" וההשלכות שלהן... כמו כן את הרגישות של הגאון לעניי הארץ... לצפייה לצפייה
33003במדבר- "דרך ארץ קדמה לתורה" "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת במדבר". "מדוע פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות"? כיוון שיש בה משהו הכרחי לקבלת התורה והוא העניין של "רגישות לזולת"... סיפור על "מהי רגישות לזולת אצל גדולי ישראל"... לצפייה לצפייה
33004במדבר- "פרנסני ככלב וכעורב" "סיפור לפרשת השבוע פרשת במדבר". סיפור המבאר את גודל האחריות המוטלת על כתפיהם של מנהיגי הדור. כמי שהופקדו על הציבור עליהם לדעת כי באחריותם לדאוג להם ולא רק לקבל מהם כבוד... לצפייה לצפייה
33005במדבר- הקשר שבין המדבר לתורה "דבר תורה לפרשת במדבר". מובא בשולחן ערוך: ״ולעולם קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת״. אם כך מחייב הדבר קשר בין הפרשה לבין חג השבועות. מהו אם כן הקשר? ועוד "מליצה על חכמתו של היהודי"... לצפייה לצפייה
33006במדבר- פרשה ללא מצוות "רעיון לשולחן שבת לפרשת במדבר". המחלוקת של הרמב"ם עם הבה"ג - בעל ההלכות גדולות האם יש בפרשת במדבר מצווה אחת או שמא היא אחת משש הפרשיות שבארבעת החומשים האחרונים שאין בהן מצוות... לצפייה לצפייה
33007במדבר- המסר מתנורו של עכנאי "רעיון לפרשת במדבר". הגאון מוילנא במסר מדהים מהמופתים שעשה רבי אליעזר בן הורקנוס בפסיקתו על תנורו של עכנאי. ומדוע בחר דווקא לעשותם בשלושת הדברים: חרוב, אמת המים וכותלי בית המקדש המסמלים את הדרך לקניין בלימוד התורה... לצפייה לצפייה
33008במדבר- דגלים = אחדות וייחודיות "רעיון לפרשת השבוע - במדבר". איך יתכן שלכל אחד מבני ישראל יהיה דגל משלו, היכן האחדות והאחידות?! תשובה נפלאה המביאה לתובנה כי כולנו מאוחדים בעצם זה שכל אחד ייחודי ומשלים את השני... לצפייה לצפייה
34000נשא- שלושת החברים של האדם "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת נשא". "שלושת החברים של האדם" שיש לו בעולם הזה עומדים למבחן בשעת פטירתו והנה דווקא החבר שהוא השקיע בו הכי מעט מתגלה כזה שמוכן להקריב את עצמו בשבילו... לצפייה לצפייה
34002נשא- מה נשאר לך באמת?! "דבר תורה קצר לפרשת נשא". רעיון נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת נשא". רעיון של החפץ חיים המובא בספרו של הרב רבינשטיין המבאר את הפסוק: "איש אשר ייתן לכהן לו יהיה" מה שנתת למצוות זה מה שנשאר לך באמת?!... לצפייה לצפייה
34003נשא- ערבות הדדית של עם ישראל "דבר תורה לפרשת נשא". "מהי ערבות הדדית" הנדרשת מאתנו רעיון נפלא של ר' משה חגיז מתוך דרשה שנשא בערב יום כיפור, על הפסוק מפרשתינו: "איש או אשה... והתודו... והשיב את אשמו". "משל ונמשל לפרשת נשא". לצפייה לצפייה
34006נשא- כתר של כבוד לנזיר "סיפור לפרשת השבוע פרשת נשא". "רעיון נפלא של האבן עזרא לפרשת השבוע נשא". ביאורו של רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל בפירוש המילה: "נזיר" והקשר לפסוק: "כִּי נֵזֶר אֱלֹקָיו עַל רֹאשׁוֹ" בנוסף "סיפור מדהים על שליטתו של הרב ש"ך ברצונות שלו"... לצפייה לצפייה
34007נשא- במה נתייחד הנזיר "רעיון לפרשת השבוע פרשת נשא". הנזיר משתווה לכהן גדול בכך שאינו יכול להיטמא לשבעת הקרובים. "מדוע זכה הנזיר בקדושה שכזו" מה שלא זוכה כהן הדיוט?! רעיון נפלא הנלמד מ"שני סיפורים על רבי עקיבא"... לצפייה לצפייה
34100נשא- לא ליפול ברשת "דבר תורה לפרשת השבוע - נשא". לאחר ההתעלות של מתן תורה נדרשת זהירות שלא ליפול ברשת שטווה לנו היצר הרע. לקחת את ההתעלות הזו ולהמשיך איתה קדימה... "משל מליצי המתאר את השיטה של היצר הרע"... ״אחרי שקיבלנו את התורה, צריכים להיזהר שלא לעשות שוב עגל, כמו שהיה במתן- תורה״... לצפייה לצפייה
34101נשא- הפרשה שלאחר מתן תורה "רעיון נפלא לפרשת נשא". פרשת נשא נקראת לאחר חג מתן תורה אם כך חייב להיות קשר בין הפרשה לחג. מהו הקשר? "במה נתייחד הנזיר"? והלימוד מזה לימים שלאחר "חג השבועות - הפרישות מתענוגות העולם הזה"... לצפייה לצפייה
34104נשא- החשש הגדול לאחר חג השבועות "דבר תורה לפרשת השבוע נשא". פרשת נשא בדרך כלל נקראת לאחר חג השבועות. מהו המסר הצפון בפרשת נשא ומהו החשש הגדול לאחר ההתעלות של ספירת העומר ומתן תורה?!... רעיון נפלא בדרך של "משל ונמשל ממדרש תנחומא"... לצפייה לצפייה
34105נשא- להשתמש ב"קפסולה" שה' נתן... "רעיון קצר ונפלא לפרשת נשא". מה לעשות לאחר ההתעלות הגדולה של ימי ספירת העומר וקבלת התורה על מנת לשמור על ההתעלות לאורך זמן?! "רעיון נפלא של האדמו"ר מקלוייזנבורג" זצ"ל בדרך של "משל ונמשל לפרשת נשא"... לצפייה לצפייה
35000בהעלותך- ממי כדאי לקבל עצה... "דבר תורה קצר לפרשת בהעלותך". כמה הקשבה וקבלת עול נדרשת מאתנו בקבלת עצה מחכם, "משל נפלא שמביא בעל החידושי הרי"ם". בנוסף "סיפור הממחיש את העניין שהתורה נצחית" בכל המקומות ובכל הזמנים!!!... לצפייה לצפייה
35001בהעלותך- מגיד שבחו של אהרון שלא שינה "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת בהעלותך". "ויעש כן אהרון, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה" משל המובא בספר "וקראת לשבת עונג" המבאר מהו שיבחו של אהרון בכך שלא שינה ממה שאמר לו הקב"ה... לצפייה לצפייה
35002בהעלותך- מדוע חלשה דעתו של אהרן הכהן "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת בהעלותך". מדוע חלשה דעתו של אהרן הכהן דווקא שראה ששבט אפרים מקריבים קורבן?! ביאור נפלא מהמדרש על "הפיצוי שהקב"ה נותן לאהרון" בתמורה: המנורה וברכת הכוהנים ומדוע עדיפים הם על פני חנוכת המזבח... לצפייה לצפייה
35003בהעלותך- מי נקרא חרדי? "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת בהעלותך". לא פעם אנו שואלים את עצמנו "מי נקרא חרדי?" מיהו החרד באמת לדבר ה'?! כיצד אוכל לדעת האם אני בין אלו או חלילה מובדל?! בפרשת השבוע טמונה הבדיקה הפשוטה... בחן את עצמך... לצפייה לצפייה
35005בהעלותך- כוחו האדיר של הרצון "רעיון קצר לפרשת השבוע - בהעלותך". הרצון והשאיפה לקיום מצוות היו מנת חלקם של אלו שביקשו ממשה רבנו: "למה נגרע" הם לא וויתרו על מצווה למרות שהיו פטורים ממנה על כוחו של רצון מפרשת בהעלותך... לצפייה לצפייה
35007בהעלותך- להגיע לשלמות בקיום המצוות "סיפור לפרשת השבוע פרשת בהעלותך". "מהי השלמות בעולם הבא" לה זוכה האדם בקיום כל המצוות העומדות לפניו בעולם הזה?. מהו ההפסד שנוחל אדם המפסיד ולו מצווה אחת נוכל ללמוד בפרשתנו מאהרון הכהן ומהאנשים שהיו טמאים לנפש אדם... לצפייה לצפייה
35008בהעלותך- פסח שני הזדמנות חוזרת "רעיון נפלא לפרשת השבוע - בהעלותך". מדוע התאמץ משה ולא פחד לגשת להקב"ה לשאול שאלה שלכאורה ידע את תשובתה?! רעיון נפלא של בעל התניא הנלמד מ"פסח שני" על כך שאין אין מצב "אבוד" - תמיד אפשר לתקן ולהשלים... לצפייה לצפייה
36000שלח- לשמוע מה שמעודד אותי "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת שלח". משל יפה המלמד שכל אדם צריך לשמוע בקול אלו המעודדים אותו ולהתעלם מאלו המתישים את כוחו... מהמרגלים אנו למדים שגישה אופטימית לחיים הינה חלק מהאמונה... לצפייה לצפייה
36001שלח- הבוטח בה' באמת אין רעה לפניו! "רעיון נפלא לפרשת השבוע - שלח". ביאור נפלא של הצדיק רבי יהודה לייב אלתר מגור בעל ה"שפת אמת" על הפסוק: "ואתם אל תראו את עם הארץ סר צלם מעליהם וה' אתנו" בדרך של משל ונמשל על הדימוי של "סר צילם... מתאים כ-"דבר תורה לפרשת שלח לך"... לצפייה לצפייה
36002שלח- תורה ומצוות הם האוויר של ארץ ישראל "דבר תורה קצר לפרשת השבוע שלח-לך". לדעת המרגלים הארץ אוכלת יושביה ואיננה יכולה להיכבש על ידם... מה ראו אלו שלא ראו יהושוע וכלב?! משל ונמשל המבארים שתורה ומצוות הם האוויר של ארץ ישראל! ובלעדיהם יש שממה רוחנית... לצפייה לצפייה
36003שלח- מי שלא מבין לא נכנס! "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת שלח לך". משל נפלא שמביא הרב רבנשטיין בספרו המבאר מדוע לא איפשר משה לאחר חטא המרגלים לעלות לארץ ישראל עד שאמר: "אל תעלו כי אין ה' בקרבכם" מתאים כ- "דבר תורה לפרשת שלח" לצפייה לצפייה
36004שלח- ההבדל בין חטא העגל לחטא המרגלים "רעיון נפלא לפרשת שלח-לך". אם התורה מעידה שכל המרגלים היו ראשי בני ישראל כיצד חטאו הם?! השוני בין תארים ביהדות לבין תארים אוניברסיטאיים... ההבדל בין העונש של חטא העגל לבין העונש על חטא המרגלים... לצפייה לצפייה
36005שלח- כדי לזכור צריך ללמוד! משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת שלח. משל נפלא שמביא ספר "וקראת לשבת עונג" להבנה שאין אפשרות להביט בציציות ולזכור את מצוות ה', כדי לזכור מצוות צריך ללמוד!... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת שלח-לך" לצפייה לצפייה
36006שלח- תלוי מאלו משקפיים מביטים "דבר תורה לפרשת שלח". "ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו" מהי אותה ה"רוח" שהייתה לכלב ולא הייתה אצל שאר המרגלים?! "משל ונמשל לפרשת שלח לך" המבארים שהראייה של דבר תלויה בעיני המסתכל... לצפייה לצפייה
36007שלח- הקשר בין: מרגלים, ביכורים וציצית "דבר תורה קצר לפרשת השבוע - שלח-לך". מהו הקשר בין הנושאים בפרשת השבוע: "מרגלים, ביכורים וציצית"?! ביאור נפלא המחבר את כל הנושאים לידי יחידה אחת עד כדי כך שהביכורים הם למעשה תיקון של חטא המרגלים... לצפייה לצפייה
36008שלח- בארץ ישראל נדרש ביטחון מלא בה' "משל ונמשל לפרשת שלח-לך". חטא המרגלים היה בכך שהם לא התנהגו כמרגלים שאמורים לספק עובדות אלא יועצי מלחמה עם מסקנות שלא ביקשו מהם... "משל ונמשל לפרשת שלח" המבארים את ההכרח להיות 40 שנה במדבר ולהמתין לדור חדש... לצפייה לצפייה
36009שלח לך- כפיפות לגדולי ישראל "רעיון לפרשת השבוע שלח לך". בפרשת השבוע יש שלשה מקרים הנראים ללא קשר האחד לשני: שליחת המרגלים, המעפילים לארץ ישראל ומקושש עצים ביום השבת שבת. הקשר בין המרגלים, המעפילים והמקושש. כאשר המסקנה באה לידי ביטוי בפרשת ציצית המסיימת את הפרשה. אדם שהולך בהוראת גדולי ישראל מובטח לו שיעשה הוא את רצון ה' ולא יענש! לצפייה לצפייה
37000קרח- הקנאה מאפסת חשיבה "דבר תורה לפרשת קורח". ״הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״ הסברו הנפלא של רבי משה אלמושנינו זצ"ל על משנה זו. "סיפור מליצי לפרשת קרח" הממחיש את נכונות דבריו... לצפייה לצפייה
37001קורח- מי אתה קורח?! דבר תורה קצר לפרשת קורח. מתי אדם יכול להתפאר בייחוסו ומתי עדיף שפשוט ישתוק?!... לשאול את עצמנו בכל יום: מי אנחנו?! מה השגנו יותר מאחרים? והאם בשביל הישג כזה כדאי להתפאר?!... לצפייה לצפייה
37002קרח- דאגת יעקב לצאצאיו "משל נפלא לפרשת קורח". יעקב מבקש שלא יזכר שמו במחלוקת קורח. הייתכן?! היכן הדאגה של יעקב אבינו?! הלא יתכן שאם היה נזכר שמו הקב"ה היה מרחם מעט ולא מאבד את כולם במיתה משונה שכזו?! "משל ונמשל לפרשת קורח" נפלא המבאר כיצד דאג יעקב לבניו... לצפייה לצפייה
37003קרח- קנאת סופרים תרבה חכמה?! "רעיון נפלא לפרשת השבוע - קורח". לכאורה קורח קינא במינוי נשיא שבט הלוי. מה הבעייה בזה?! הרי חז"ל אמרו: "קנאת סופרים תרבה חכמה"?! ומדוע היה עונשו שבעלה אותו האדמה?!. יש שני מקרים בתורה שנראים לכאורה זהים: אשת פוטיפר, וכלת יהודה- תמר. אחד נדרש לגנאי ואילו האחר נדרש לחיוב מדוע?! . לצפייה לצפייה
37004קרח- "קורח ועדתו" "רעיון נפלא לפרשת השבוע קורח". מדוע חז"ל מגדירים את המחלוקת כ"מחלוקת קורח ועדתו"? הרי הוא והם לכאורה היו בעצה אחת ואם היה ראוי לומר מחלוקת העדה?! "רעיון יפה לפרשת קורח". לצפייה לצפייה
37005קרח- מחלוקת על שם קורח "דבר תורה קצר לפרשת קורח". רעיון נפלא של הנצי"ב מוולוזין לפרשת קורח. מדוע דווקא נקראה המחלוקת על שם קרח? היכן 250 איש ודתן ואבירם?!... "קורח הוא המאפיין למחלוקת הן בפנימיותו ןהן בחיצוניות שהראה כלפי חוץ. לצפייה לצפייה
37006קרח- לשבח כדי לא לבייש "מדרש לפרשת השבוע - קרח". "משל ונמשל לשבת קורח" המבארים שכל השבח שהתורה נותנת לקרח ול-250 האנשים: "נשיאי העדה קריאי מועד אנשי שם" זה בכדי לא לביישם... מתאים כ-"דבר תורה קצר לפרשת קורח" לצפייה לצפייה
37007קרח- להבין במי מדובר... "דבר תורה לפרשת השבוע קורח". איך יתכן שדור שקיבל תורה חטא בחטאים כאלו של קנאה שנאה ותחרות?! ואם כך הם פני הדור מדוע מפארת אותם התורה "נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם"?! רעיון נפלא ששמעתי מהרב ברוך רוזנבלום שליט"א. לצפייה לצפייה
37008קרח- הקשר בין פרה אדומה למחלוקת? "דבר תורה - קורח". "רעיון קצר של הרב ברויידה לפרשת קרח". בהסברו למדרש פליאה שאומר: מה ראה קרח לחלוק על משה רבנו איש האלוקים? ראה פרה אדומה מהו אם כן הקשר בין פרה אדומה למחלוקת קרח?! ותירוץ נפלא על כך... לצפייה לצפייה
37009קרח- העונש של שמים וארץ "דברי תורה לפרשת קרח". רעיון נפלא לפרשת השבוע העונה על השאלה מדוע נידון קרח בשתי מיתות גם נשרף וגם נקבר? ומה הקשר של השמים והארץ לעונש קרח ועדתו? "קרח היה לא מן הבלועים ולא מן השרופים". אלא נבלע ונשרף. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת קרח". לצפייה לצפייה
37010קרח- "הדמגוגיה של קרח" "הסיפור של קרח". הסיפור שקורח מספר לעם על התנהגותם של משה ואהרון והתעללותם באלמנה המסכנה על פי המובא ב"ילקוט שמעוני לפרשת קורח". "כיצד הצליח קרח לגרור אחריו את כל העדה?". מדוע בכלל האמינו לו? כמה זהירות נדרשת שלא להיכנס למחלוקת ובפרט מחלוקת שאינה לשם שמים ומכוונת לגדולי ישראל... לצפייה לצפייה
37990"פרשת קורח וחודש תמוז" "שיחת חיזוק לחודש אלול" רעיון על הקשר בין פרשת קורח לתחילתו של חודש תמוז. מה הקשר בין קורח לראש השנה?! ומה מקשר זאת לתחילתו של חודש תמוז? רעיון נפלא לזמן תשובה... לצפייה לצפייה
38000חוקת- המעלה של ישראל בקיום חוקים "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת חוקת". פרה אדומה מעידה על מעלתן של בני ישראל המקיימים אותה. "הסיפור על דמא בן נתינא" והתמיהה של האדמו"ר מגור בעל ה"חידושי-הרים": על הקשר של פרה אדומה ומצוות כיבוד אב ואם?!... לצפייה לצפייה
38001חוקת- "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"! "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת חוקת". משל ונמשל נפלאים המובאים בספר "וקראת לשבת עונג" המבארים מדוע אמר שלמה המלך על מצוות פרה אדומה: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"!... לצפייה לצפייה
38002חוקת- יושר דברי אמת "דבר תורה קצר לפרשת חוקת". "רעיון נפלא לפרשת חוקת". מדוע חשק שלמה לדעת את הסוד הטמון בחוק של פרה אדומה? מה הגדולה ששלמה המלך ביקש חכמה כל אחד היה מבקש זאת? ומדוע בכל פרה שנעשתה עירבו מאפר הפרה שמשה רבנו עשה?!... לצפייה לצפייה
38003חוקת- "זאת התורה אדם ימות באוהל" "דבר תורה קצר לפרשת השבוע - חוקת". רעיון נפלא שמביא הרב רבנשטיין בספרו על מאמר חז"ל: "זאת התורה אדם ימות באוהל" אין אוהל אלא אהלה של תורה... ו"אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה"... לצפייה לצפייה
38004חוקת- לטהר הטמאים ולטמא הטהורים הייתכן?! "סיפור לשולחן השבת - פרשת חוקת". פרה אדומה היא חוק שאיננו מובן מחד היא מטהרת את הטמאים אבל בד בבד מטמאה את הטהורים - הכהן שהתעסק בה... ביאור נפלא עם "סיפור על ר' יוסי בן פזי" המבאר זאת כדבעי... לצפייה לצפייה
38005חוקת- משה רבנו היה מלאך?! "דבר תורה לשולחן שבת לפרשת חוקת". רעיון נפלא של הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"להמבאר מדוע כינה משה רבנו את עצמו בתואר "מלאך" שאמר למלך אדום: "וישלח מלאך ויצאנו ממצרים" בדרך של משל ונמשל לפרשת חוקת. לצפייה לצפייה
38006חוקת- למה דווקא נחשים? "וורטים לפרשת חוקת". מדוע ה' שולח את נחשים בשביל עצמו ואילו את השרף בשביל משה? למה אם כן משה עושה נחש נחושת ולא שרף כפי שנתבקש - "עשה לך שרף"?! בנוסף ביאור נפלא מדוע הגיעו הנחשים... לצפייה לצפייה
38007חוקת- בארה של מרים "דבר תורה קצר לפרשה - חוקת". שלשה פרנסים עמדו להם לישראל - משה אהרן ומרים. בזכות משה- מן, בזכות אהרן- ענני כבוד, בזכות מרים- הבאר. על פי מה נקבע השייכות של כל נס לכל פרנס?! ביאור נפלא בדברי חז"ל... לצפייה לצפייה
38008חוקת- התיקון לקרח פרה אדומה "סיפור לפרשת חוקת". טענתו של קרח הייתה חסרת בסיס לגמרי כאשר התיקון לשטות של קרח היא פרה אדומה ביאור נפלא וסיפור הממחיש את השטות בטענתו של קרח, ומדוע בעצם פרה אדומה היא התשובה לטענה מגוחכת זו... לצפייה לצפייה
38009חוקת- "מה היה חטאו של משה?" "דבר תורה קצר לפרשת השבוע חקת". "מה היה חטאו של משה?" מה קרה??? בסך הכל משה רבנו היכה במקום לדבר וכי מה משנה לסלע אם ידברו או יכו אותו?! האם זו סיבה שלא יכנס משה רבנו לארץ ישראל? - האדם שהוביל את עם ישראל במסירות 40 שנה במדבר - לא יכנס לארץ בגלל סלע דומם?! תשובתו הנפלאה בביאור חטאו של משה רבינו. לצפייה לצפייה
39000בלק- אנחנו, זה מי שאנחנו מעריכים "דבר תורה לפרשת בלק". מדוע ראו חז"ל ודרשו את בלעם לגנאי? הלא הוא אומר בפרוש: לא אוכל לעבר את פי ה׳ אלוקי..״?! סיפור נפלא עם המלך שלמה וחוכמתו המופלאה בזיהוי גנב והתשובה לשאלתנו כאשר המסקנה ברורה: אנחנו - זה מי שאנחנו מעריכים... לצפייה לצפייה
39001בלק - לדעת במי להאמין "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת בלק". שאלתו של הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחה מה הועילה העמדתו של בלעם? כטענת נגד לכך שלבני ישראל יש את משה? ותירוצו הנפלא בדרך משל ונמשל מתוך מעשה שארע לו... "וקראת לשבת עונג" לצפייה לצפייה
39002בלק- ההבדל בין צדיק לרשע "רעיון נפלא לפרשת בלק". שלשה תירוצים הממחישים את ההבדל בין הצדיק לרשע, לשאלה המנסה להשוות בין רבי יוסי בן קסמא לבלעם הרשע שני מקרים לכאורה זהים אך מראים נכוחה את "ההבדל בין הצדיק לרשע"... לצפייה לצפייה
39003בלק- הטובה הגדולה שעשה לנו בלק "משל ונמשל לפרשת בלק". הטובה הגדולה שעשה בלק לעם ישראל.. האומנם?! משל ונמשל של המגיד מדובנא המבארים מהי הטוה שעשה בלק לחיזוק האמונה והביטחון בעם ישראל... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת בלק". לצפייה לצפייה
39004בלק- קוסם שלא מסוגל על אתון שלו "משל ונמשל לפרשת השבוע - בלק". משל ונמשל המבארים את טיפשותו של בלעם ותוכחת האתון על שאמר לה: "לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך". מתאים כ- "דבר תורה לפרשת השבוע בלק". לצפייה לצפייה
39005בלק- בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו "סיפור לפרשת בלק". סיפורו המדהים של המשגיח מישיבת קמניץ. סיפור אישי הממחיש שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו לטוב או לרע. את בלעם לאובדנו, ואת המשגיח של קמניץ לתפילה במניין... לצפייה לצפייה
39006בלק- לא מדובשך ולא מעוקצך "רעיון לפרשת בלק". האם ניתן לקלל עם ברכה?! מהי ההשתוקקות של בלעם לברך את ישראל?! וכיצד כל זה קשור לרבקה אמנו ולאברהם אבינו... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת השבוע בלק" לצפייה לצפייה
39007בלק- החוזק שהקב"ה נותן "סיפור מחזק לפרשת בלק". מהיכן היה החוזק של בני עמון? עד שהתורה כותבת "כי עז גבול בני עמון" משל ונמשל על ה"חוזק" ומהיכן שאבו אותו... בנוסף סיפור מדהים על החוזק שיש בדבר ה'... לצפייה לצפייה
39008בלק- פרשה הפותחת את ימי בין המיצרים "דבר תורה לשולחן שבת פרשת בלק". מדוע נקראת פרשה בתורה על שם גוי?! (יתרו התגייר ולכן עליו אין שאלה...)ומדוע פרשת בלק היא זו שפותחת את ימי בין המייצרים? רעיון נפלא של המגלה עמוקות... לצפייה לצפייה
39009בלק- פרשה על שם רשע? "דבר תורה קצר לפרשת בלק". "איך נקראת פרשה בתורה על שם רשע?" ועוד לא סתם רשע אלא אחד שרצה להרע לעם ישראל - בלק?! רעיון יפה ששמעתי מהרב ברוך רוזנבלום המובא בספר דודאי יעקב בפרשת קרח: "הקשר בין פרשות קרח-חקת-בלק". "שלשת הפיות ושלשת הקדושות"... לצפייה לצפייה
39010בלק- לקיים את בקשת ה'! "דבר תורה קצר לפרשת בלק". רעיון נפלא של ה'אמרי אמת' מגור המבאר מדוע את תפילת שחרית בכל בוקר פותח דווקא הפסוק: "מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל" והרי אמר אותו בלעם הרשע ועוד בתור קללה?! - זה בעיקר בנוסח אשכנז. ואם הוא כל כך חשוב למה הספרדים לא פותחים בו?! מאת הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
39011בלק- יש לך כסף? או אין לך?! "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת בלק". משל נפלא שמביא המגיד מדובנא כתשובה על השאלה: "מדוע ה' כועס על עמון ומואב שלא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים?" והלא זו הוצאה אדירה?! להאכיל 600,000 גברים חוץ מנשים, זקנים וטף זו הוצאה שיכולה להוציא מאיזון כל מדינה מתוקנת?! וביאורו הנפלא "בעקבות פרשת השבוע - בלק". לצפייה לצפייה
40000פינחס- זהירות משוחד דברים "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת פינחס". לפני הכניסה לארץ ישראל התייצבו בנותיו של צלופחד לפני משה רבנו, וטענו כלפיו על הירושה של אביהן. משה רבנו לא עונה להן תשובה ומיד: "ויקרב משה את משפטן לפני ה'" מדוע? מה קרה?! "סיפור לפרשת פינחס" המורה כמה עלינו ללמוד מחוכמתם של רבותינו זצ"ל... לצפייה לצפייה
40001פינחס- משה מודיע לפינחס מהו שכרו "משל ונמשל לפרשת פינחס". "לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום" שאלתו הגאון רבי יצחק מוואלוזי'ן: מדוע ה' ציווה למשה שהוא עצמו ילך ויודיע לפנחס מהו שכרו שקבל על מעשהו? מתאים כ-"דבר תורה לפרשת השבוע פנחס" והתשובה בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
40002פינחס- משה מבקש מנהיג "רעיון לפרשת פינחס". מדוע משתמש משה (בפעם היחידה בתנ"ך) בכינוי "אלוקי הרוחות"? ומדוע פינחס לא נבחר למנהיג? הסבר במאמר חז"ל: "כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו". לצפייה לצפייה
40003פינחס- ההוראה לחופש הגדול "רעיון לפרשת השבוע פרשת פינחס". מה הייתה גדולתן של האבות הקדושים? ומה נטעו בנו? מדוע מפחד יעקב שייזכר שמו במחלוקת קרח ובהריגת שכם? ו"מה הלקח לנו ההורים לחופש הגדול?"... לצפייה לצפייה
40004פינחס- זכותו של פינחס "דבר תורה קצר לפרשת פינחס". מדוע זכה פנחס למה שלא זכה משה רבינו שנאמר בפנחס: "לכן הנני נותן לו את בריתי שלום"? "משל ונמשל לפרשת השבוע פינחס" המבארים שמעשהו של פינחס היה למעשה גדול ממשה ולכך זכה לברית שלום... לצפייה לצפייה
40005וורטים קצרים לפרשת פינחס "וורטים קצרים לפרשת פינחס". שלשה "רעיונות קצרים לפרשת פינחס". "שאלות ותשובות לפרשת השבוע פרשת פינחס" של שכרו של פינחס שקינא להקב"ה -בדין הוא שיטול שכרו. ומה זכה שהשכר יהיה גם לדורות הבאים? והמשמעות של המילה: "בתוכם" לצפייה לצפייה
40006פינחס- "איך לקבל חיי נצח?" "דבר תורה לשולחן שבת פרשת פינחס". "מדוע קיבל פינחס שכר לחיות לעולם?". הקב"ה מנהיג את העולם במידה כנגד מידה, מהי אם כן המידה כנגד מידה בין המעשה לשכר?! ביאורו הנפלא של ה'מגלה צפונות' המסביר "מדוע קיבל פינחס שכר שיחיה לעולם?"... לצפייה לצפייה
40007פינחס- מוותר על השכר?! "משל ונמשל לשולחן שבת פרשת פינחס". "מהי הסיבה ששכרו של פינחס הוא לחיות לעולם?". כדי לקבל משהו נדרש לוותר על משהו אחר. "על מה וויתר פינחס?", משל ונמשל המבארים "מדוע קיבל פינחס שכר מיוחד?"... לצפייה לצפייה
40008פינחס- שלום בין אחים "וורט קצר לפרשת פינחס". "רעיון לפרשת השבוע פינחס". מדוע השכר של מסירות הנפש של פינחס היה דווקא: "הנני נותן לו את בריתי שלום?" מה עניין השלום אצל פינחס?! ביאור נפלא של ספר "מנחה בלולה" - מתאים כ- "דבר תורה קצרצר לשבת פינחס" לצפייה לצפייה
40009פינחס- "ההבדל בין משה רבינו לפינחס" "דבר תורה לשולחן השבת פרשת פינחס". "משל ונמשל לשבת פרשת פינחס". "ההבדל בין מעשיו של משה רבינו למעשהו של פינחס" "משל ונמשל לפרשת פינחס" המאירים את "ההבדל בין משה לפנחס" מעשהו של מי גדול יותר? לצפייה לצפייה
40010פינחס- יהושוע מוכיח שתורה משמים! "וורט לשבת פינחס". דבר תורה קצר לשולחן השבת פרשת פינחס". "האם התורה היא משמים?", "מהי ההוכחה שהתורה מסיני?" רעיון נפלא המביא ראיה שעצם מסירת ההנהגה ליהושוע בן נון על ידי משה היא ההוכחה שהתורה היא משמים... לצפייה לצפייה
41000מטות- שמירה על המסגרת "דבר תורה קצר לפרשת מטות". מדרש רבה על בפרשה מחבר בין שבועה לבין קיום תורה ומצוות. מה ראו חז"ל לקבוע שפורץ המסגרות אשר גדרה התורה לא יוכל לשמור הבטחתו? וכי לא יכול להיות אדם פשוט או אפילו רשע שישבע ולא יקיים?! "משל ונמשל לפרשת מטות"... לצפייה לצפייה
41001מטות- כבודו של בלעם בזכות ישראל "רעיון נפלא לשולחן השבת לפרשת מטות". "מדוע זכה בלעם הרשע לכבוד כל כך גדול?" האם בשל עוצמתו וכוחו? ואם כן הוא מדוע מת לבסוף במיתה שפלה: "ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב"?! ביאורו של ה"בן איש חי" בדרך של "משל ונמשל לפרשת מטות... לצפייה לצפייה
41002מטות- הזהירות משבועה "סיפור לפרשת השבוע פרשת מטות". סיפור מדהים על שני ענקי הדור הסבא משפולי זצ"ל ורבי פנחס מקוריץ זצ"ל שנשבעו שבועה מנוגדת לחסיד אחד ותשובתו של הצדיק רבי ישראל מרוז’ין לגביי שבועתו של מי נתקיימה... ומדוע?... לצפייה לצפייה
41003מטות- חינוך ילדים קודם לפרנסה "רעיון חינוכי מפרשת השבוע פרשת מטות". האם פרנסת הבית קודמת לחינוך הבנים? או שמא להפך ללא פרנסה איך נגדל את ילדנו?! תשובתו של משה רבנו בפרשת השבוע פרשת מטות. "סיפור מליצי לשבת מטות" אך עם מסר נוקב לכל אחד מאתנו... לצפייה לצפייה
41004מטות- ישמח צדיק כי חזה נקם "משל ונמשל לפרשת השבוע מטות". לאחר שה' מבקש ממשה לנקום מהמדיינים, משה רבנו בודק האם עדיין נשארה השפעה על בני ישראל מאותם רשעים שניסו להחטיאם. "משל ונמשל של המגיד מדובנא לפרשת מטות"... לצפייה לצפייה
41005מטות- חומרת שבועות ונדרים "דבר תורה לפרשת מטות". סיפור מהגמרא המקיים את מאמר חז"ל: "בעוון נדרים בניו הקטנים של אדם מתים" ומדוע העונש כל כך חמור דווקא בשבועה?! "משל ונמשל לפרשת מטות" המבארים זאת באופן נפלא והמסקנה: שלא להישבע אפילו לדבר אמת!... לצפייה לצפייה
42000מסעי- המסע כדי להתקרב יותר "דבר תורה קצר לפרשת מסעי". רעיון נפלא בדרך של משל ונמשל המבארים שכל מטרת המסעות הייתה בעצם כדי שבני ישראל התקרבו יותר ויותר אל הקב"ה ובעצם יתנתקו בהדרגה מהתלות שלהם במשה ואהרון... לצפייה לצפייה
42001מסעי- פירוט המסעות לחזרה בתשובה "רעיון לפרשת השבוע פרשת מסעי". רעיון נפלא (בביאור משל שהביא רש"י) של האדמו"ר מגור - הצדיק רבי אברהם מרדכי מגור זצ"ל ומסקנתו שכתבה התורה בפירוט רב את כל המסעות כדי שמתוך כך ייזכרו בכל מקום ובמה שאירע בו ויחזרו בתשובה שלמה... לצפייה לצפייה
42002מסעי- ארץ ישראל לעם ישראל "משל ונמשל לפרשת מסעי". משל ונמשל המובאים ע"י הרב רבנשטיין מתוך מדרש רבה המבארים מדוע הנחיל הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל דווקא לעם ישראל. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת מסעי" לצפייה לצפייה
42003מסעי- תורת משה רבינו מנצחת "סיפור לשולחן השבת לפרשת השבוע - מסעי". "הסיפור עם גביהה בן פסיסא" שהצליח להשיב לבני כנען על חזקתם בארץ ישראל - "ארץ כנען". וכיצד הצליח להביס אותם ממשפט שנערך אצל אלכסנר מוקדון... לצפייה לצפייה
42004מסעי- אין להחניף לשום אדם! "דבר תורה לפרשת מסעי". דברי הספרי בביאורו לפסוק מפרשת השבוע ומסקנתו הברורה: אין להחניף לשום אדם!. סיפור על הנהגתו של ר' משה יצחק דרשן המגיד מקלם זצ"ל ומלחמתו בהונאת ממות מתוך דוגמא אישית מיוחדת... "אין להחניף לשום אדם!" לצפייה לצפייה
42005מסעי- האמת הנוקבת שלבסוף הצילה "מעשה לשולחן השבת לפרשת מסעי". "מעשה מעורר מחשבה" על דרך הנהגתו של הגאון רבי חיים עוזר גרודזי'נסקי זצ"ל בעת שסרב להביט בפניו של עורך הדין שבא להצילו מעלילה שפלה... וכיצד הדבר הציל אותו לבסוף... לצפייה לצפייה
42006מסעי- אלוקים יש רק אחד! "משל ונמשל שמביא הרב ברונטשטיין לפרשת מסעי". משל ונמשל המבארים מדוע אומות העולם יכולים להחליף אלילים כרצונם ואילו עם ישראל יש לו אלוקים אחד... "יש לנו ה' אחד יחיד ומיוחד"... לצפייה לצפייה
42007מסעי- להתעסק עם יהודים נדרשת הבנה "רעיון לשולחן השבת פרשת מסעי". סיפור על דרכו המיוחדת של הרב להסביר לתלמידו החסיד שכאשר מתעסקים עם נשמות של יהודים בני אברהם יצחק ויעקב צריך להיות "מבין"!... ואין לדחוק אף אחד בשל המצב הרוחני שלו... לצפייה לצפייה
43000דברים- איך צריך להוכיח אחרים "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת דברים". "סיפור לשבת דברים" על דרכו של ה"חפץ חיים" והצורה בה הוכיח אנשים למרות מצבם הרוחני הירוד, כמה זהירות נדרשת במצוות התוכחה ודרך הלימוד המיוחדת של השל"ה הקדוש זצ"ל... לצפייה לצפייה
43001דברים- תוכחת משה על המרגלים "דבר תורה קצר מרש"י לפרשת דברים". מדוע משה רבנו מוכיח את בני ישראל בעבור בקשתם לשלוח מרגלים?! הרי הוא בעצמו הסכים לזה וכך הוא אומר: "וייטב בעיני הדבר"?! "משל ונמשל לשבת דברים" שמביא רש"י הקדוש בלשונו הזהב המבאר את התוכחה... לצפייה לצפייה
43002דברים- התפילין וחמשת חומשי התורה "חידוש נפלא לפרשת דברים". "חידוש של ה"שפת אמת" מגור לפרשת השבוע - דברים". הקשר בין פרשת דברים הנקראת תמיד בשבת שלפני תשעה באב "שבת חזון" להפטרה ולמגילת איכה הנקראים כולם בשבוע הזה... לצפייה לצפייה
43003דברים- "ותרגנו באהליכם" "משל ונמשל לפרשת השבוע - דברים". ממה חששו בני ישראל בדבר ארץ ישראל? הרי הקב"ה מבטיח להם שהם באים אל ארץ טובה, מהו אם כן החשש?! "משל ונמשל של המגיד מדובנא" שמביא הרב ישראל ברונשטיין בספרו לביאור החשש... לצפייה לצפייה
43004שבת חזון - אור בחשיכה "דבר תורה קצר לשבת חזון". רעיון נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת דברים". המיוחדות שבשבת זו הפותחת את ה"שבוע שחל בו" תשעה באב שבוע המצטרף ל"תשעת הימים" הנוהגים בו כל בית ישראל חומרות ודיני אבלות... לצפייה לצפייה
43005דברים- ללא יגיעה אין תבונה! "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת דברים". שאלתו של הרב עובדיה יוסף שליט"א מדוע לא מצא משה רבנו אנשים נבונים? הרי מדובר על דור דעה הייתכן?! ותשובתו המיוחדת המבהירה כי ללא יגיעה אין תבונה! בנוסף סיפור מליצי הממחיש מהי תבונה... לצפייה לצפייה
43006דברים- משפט צדק של ה"נודע ביהודה" "סיפור יפה לשבת פרשת דברים". סיפור על חוכמתו של הגאון רבי יחזקאל לנדא בעל ה"נודע ביהודה", במשפט שבא לפניו וכיצד הצליח להוציא את האמת לאור - להרשיע את הגנב ולהחזיר את ממונו של הנגנב... "וקראת לשבת עונג" לצפייה לצפייה
43007דברים- תוכחה ברמז "רעיון נפלא לפרשת דברים". "משה מוכיח את בני ישראל בדרך רמז" על מנת לא לפגוע בכבודן של ישראל. רעיון נפלא של האדמו"ר מלובביץ - ר' לוי יצחק - הריי"צ המבאר את מצוות התוכחה: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא" בדרך מיוחדת... לצפייה לצפייה
43008דברים- דין צדק של ה"נודע ביהודה" "סיפור לשבת פרשת דברים". "סיפור על דין תורה שהגיע לפני הגאון רבי יחזקאל לנדא" זצ"ל בעל ה"נודע ביהודה" על התחזות של גנב וכיצד גילה הרב את המתחזה... לצפייה לצפייה
43009דברים- ההבדל בין הבטחה להבטחה "רעיון לשולחן השבת - פרשת השבוע פרשת דברים". "משל ונמשל לפרשת דברים" המבארים מדרש לפרשת דברים ואת השוני בהבטחה של משה להבטחה של הקב"ה - אינה דומה הבטחת הקב"ה לדבריו של בשר ודם!... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת דברים" לצפייה לצפייה
43010דברים- תפסיק להיות קוּטֶר! "דבר תורה לפרשת דברים". ההוכחה של בני ישראל לפני מות משה הייתה להביא לידי הגשמה של כל מה שלמדו במשך 40 שנה. עם ישראל מתלונן ורבנו יונה מזהיר: "התרחק מדרך הנרגנים"... ורעיון כיצד ניתן ע"י שישראל שומרים את התורה להפוך את התוכחות כולם לברכות... לצפייה לצפייה
43011דברים- לשמוע גם את הצד השני "סיפור נחמד לפרשת השבוע דברים". "סיפור על הילד שהפך להגאון רבי יהונתן אייבשיץ" זצ"ל. המגלה כיצד הצליח הילד בחכמתו לגבור על היצר הרע וראייה לכך מביא הוא מפרשת השבוע פרשת דברים... מובא מספר של הרב ברונשטיין לצפייה לצפייה
43012דברים- גדולי הדור מגינים על העם "דבר תורה לשולחן שבת פרשת דברים". מדוע הקדים משה את מחלוקת קרח לחטא העגל? הרי הסדר היה הפוך?!מדוע שנשה העגל לא קרה כלום ואילו כשהגיע קורח יצא הקצף על בני ישראל? הייחודיות של משה ואהרון בהגנה על עם ישראל... לצפייה לצפייה
43013דברים- אבק לשון הרע "דבר תורה ל"שבת חזון" פרשת דברים". חידוש של "אור החיים" לפרשת השבוע פרשת דברים. בנוסף חידוש של השל"ה הקדוש שהמסר ממנו: אם נדע על מה חרב הבית נוכל לבנותו מחדש... אם נחרב הוא על שנאת חינם זה הזמן להרבות באהבת חינם... לצפייה לצפייה
43014דברים- "יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים" "רעיון נחמד לפרשת דברים". משה מברך את עם ישראל: "יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים" מה הקב"ה יוסיף פי אלף?! חישוב נפלא כיצד תתקיים ברכתו של משה בביאת הגואל, וה' ייתן פי אלף לעתיד לבוא... לצפייה לצפייה
44000ואתחנן- לעצור ולבחון שוב את הדבר "דבר תורה לפרשת ואתחנן". מדוע דווקא לאחר ט' באב בפרשתנו קוראים את הקריאה של תשעה באב ומיד לאחריה עשרת הדיברות? החשיבות והנחיצות דווקא עכשיו. סיפור יפה על החשיבות של עצירה ובחינה מחדש של דברים... לצפייה לצפייה
44001ואתחנן- לצרוך כמה שצריך "משל מליצי לפרשת השבוע - ואתחנן". מדוע התורה מצווה "לא תוסיפו על הדבר.." למה לא לאפשר לאדם הרוצה להוסיף על המצוות להתעלות מעבר למה שה' דורש?! ביאורו הנפלא של הגאון ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל ומשל מליצי בצידו... לצפייה לצפייה
44002ואתחנן- אל תוסיף ואל תיגרע! "משל ונמשל לפרשת השבוע - ואתחנן". התורה מצווה "לא תוסיפו על הדבר.. ולא תגרעו" אדם הרוצה לגרוע מובן שאין לאפשר לו, אך במידה והוא מבקש להוסיף על המצוות להתעלות מעבר למה שה' דורש מה הבעיה בזה?! ביאורו הנפלא של המגיד מדובנא זצ"ל בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
44003ואתחנן- להגיע בדיוק לשלמות הנדרשת "דבר תורה לפרשת השבוע - ואתחנן". "לא תוסיפו על הדבר.." למה לא להוסיף על המצוות?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל המבארים כיצד ניתן להגיע לשלמות בנפשו וגופו של האדם - ע"י קיום מצוות בדיוק רב כפי ציוויו של ה'... לצפייה לצפייה
44004ואתחנן- לקחת אחריות מלאה "רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת ואתחנן". מדוע דווקא לאחר תשעה באב מופיעה הקריאה של תשעה באב: "כי תוליד בנים" ואח"כ עשרת הדברות?! מה שהוביל לחורבן ירושלים ההפך שלו יביא לבניין ירושלים... הייחודיות במילה: "אחריות" ואיך לקחת אחריות אמתית... לצפייה לצפייה
44005ואתחנן- "ועשית הישר והטוב" "דבר תורה קצר לשולחן שבת - ואתחנן". למה מלאכים לא חוטאים? איך עושים הישר והטוב? רעיון נפלא כיצד ניתן ללמוד מה' מהו "ועשית הישר והטוב", והחשיבות שלא ליצור קנאה בין אחד לשני - שלוש ראיות מדרכי ה' והנהגתו... לצפייה לצפייה
44006ואתחנן- ושמרתם ועשיתם - הצורך בעשייה "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת ואתחנן". משל ונמשל המבארים את ציווי התורה "ושמרתם ועשיתם" - את הצורך בעשייה אין מספיק לבוא לשיעור לשמוע וליהנות מהפרפראות של הרב יש גם לקיימם הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
44007ואתחנן- התפילה כמטרה "רעיון קצר לפרשת ואתחנן". ביאור נפלא בדבר הסמיכות של פרשת דברים לפרשת ואתחנן. משה התפלל 515 תפילות עד שה' אמר לו: "רב לך אל תוסף.." לשם מה הרבה משה כ"כ הרבה בתפילות בזמן שראה שתפילתו אינה מתקבלת?! התפילה היא המטרה... לצפייה לצפייה
44900ואתחנן- שבת נחמו "דבר תורה לשבת נחמו" - פרשת ואתחנן. מהו סך הפסוקים בכל שבע הפטרות הנחמה? ומה הקשר לסך הפסוקים בפרשות בחוקותי, תבוא, נצבים ושירת האזינו? ביאור נפלא. מדוע נכפל פעמיים נחמו נחמו? ביאור בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
44901ואתחנן- ביאור על הפטרות הנחמה "רעיון נפלא לפרשת ואתחנן" הפותחת את הפטרות הנחמה. שאלתו של האבודרהם על הקשר בין ההפטרות. כיוון שלכאורה אין סדר בהם - לא בסדר הכרונולוגי שמופיעות בתנ"ך וגם לא ע"פ הנביא שאמרם?! וביאורו הנפלא. בנוסף לשם מה צריך שבעה דנחמתא אל מול תלתא דפורענותא? ובכלל למה כל ההפטרות כפולות? לצפייה לצפייה
45000עקב- לא לזלזל במצוות הפשוטות "דבר תורה קצר לפרשת עקב". "משל ונמשל לפרשת עקב" משל ונמשל על המובא במדרש תנחומא פרשת עקב על הפסוק הפותח את הפרשה: "והיה עקב תשמעון" זה שאומר הכתוב: "לָמָּה אִירָא בִּימֵי רָע עֲוֹן עֲקֵבַי יְסוּבֵּנִי" מדוע אין לזלזל במצוות הפשוטות - אלו שאדם מתייחס אליהן בזלזול שהרי אמרו חז"ל: "ואי אתה יודע מתן שכרן של מצוות"... לצפייה לצפייה
45002עקב- לחשוב שאתה היהודי היחידי בעולם... "סיפור יפה לשבת" פרשת עקב. ביאור הפסוק: "כל המצוה אשר אנכי מצוך... היום"על השאלות העולות ממנו: מדוע כתב משה רבנו "מצווה" בלשון יחיד? וכי יש רק מצוה אחת?! ולמה הקב"ה מצווה בלשון יחיד "מצווך"? והאם הציווי רק להיום? והתשובות מבוארות מתוך סיפור יפה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת עקב" לצפייה לצפייה
45003עקב- ההבדל בין עשיר לעני בהשגחת ה' "סיפור לשולחן שבת פרשת עקב". סיפור המבאר את ההבדל בין עשיר לעני כפי שראה זאת רבי חיים מוואלוז'ין על אחד מחסידיו והוכיחו בשל כך... "סיפור עם מוסר השכל" המלמד שהשגחת ה' מצויה תמיד רק בעיני העשיר נראית לו זו, ככוחי ועוצם ידי הוא שעשה לי את החיל הזה... לצפייה לצפייה
45004עקב- מה ה' דורש מאיתנו? "משל מליצי לפרשת עקב" משל ונמשל שהביא הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לפרשת עקב, המבאר מדרש חז"ל על בקשתו של דוד המלך "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו" בעקבות דרישת ה'בפרשת השבוע: "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה את ה' לשמור מצוותיו ולדבקה בו".... לצפייה לצפייה
45005עקב- לשמור את "זכות אבות" שיש לנו "משל ונמשל לפרשת עקב" משל בשם המגיד מדובנא המבאר שאצל הקב"ה כביכול "מופקדת" זכות אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב ולא כדאי "לבזבז" אותה שלא תכלה לגמרי... מתאים כ- "שיחת חיזוק לפרשת עקב"... לצפייה לצפייה
45006עקב- כל סתירה מצילה חיים... "דבר תורה קצר - פרשת עקב" "משל ונמשל לפרשת עקב המבארים שהקב"ה מייסר אותנו כפי שאבא מייסר את הבן שלו. הבעיה שלנו אין את אהבת הייסורים... סיפור על נפוליאון הממחיש שכל סתירה - מכה מהקב"ה מצילה חיים... לצפייה לצפייה
45007עקב- הצורך בשבועה מדאיג "דבר תורה לפרשת השבוע - עקב" "משל ונמשל לפרשת עקב" המבאר את הבטחת ה': "ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך" ע"י שבועה דבר שמעיד שלא מתכוון הוא לשומרה אלא לנו, בני הבנים... לצפייה לצפייה
45008עקב- ייסורים מכפרים ויש לקבלם באהבה... "סיפור לשבת עקב". סיפור מאגדות שלמה המלך המביא לתודעה שייסורים מכפרים ויש לקבלם באהבה... הוא גם ממחיש שלא פעם הייסורים מכפרים לנו על משהו יותר חמור, ואנחנו מנסים להתחכם... מתאים כ- "דבר תורה לחיזוק האמונה והביטחון" לצפייה לצפייה
45009עקב- מי שלא מברך מזיק לכולם "דבר תורה קצר לפרשת עקב". "אם אתה לא מברך אתה מזיק לכולנו!" הייתכן?! משל ונמשל המבארים שכאשר אדם נהנה בעולם הזה ללא ברכה לא רק שהוא גוזל כביכול את ה' אלא גם הוא מזיק לכלל ישראל... לצפייה לצפייה
45010עקב- זלזול במצווה פשוטה יכול להוביל לאיסור חמור "דבר תורה לפרשת השבוע עקב" מצוות שאדם דש בעקביו כיצד זלזול במצווה פשוטה יכול להוביל לאיסור חמור. משל ונמשל המבארים שהכל עומד ומתחיל ממצווה אחת "קטנה" ו"פשוטה"... ואם חלילה משמיט אדם מצווה אחת הכל מתגלגל ונופל... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת עקב" לצפייה לצפייה
45011עקב- "מצווה פשוטה" שהצילה "סיפור לשולחן שבת פרשת עקב". סיפור מדהים על "מצווה פשוטה" שהצילה המלמד שאין לזלזל בשום מצווה ולו הקלה ביותר... ותשובתו של הרב פינקוס זצ"ל לשאלת הרמב"ם: אנו אומרים ר' "חנינא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". אם הקב"ה היה מחפש לזכות אותנו היה נותן לנו מצוות בודדות ולא כמות של 613 מצוות?!... לצפייה לצפייה
45012עקב- לא ניתן להתגאות בחכמה "משל ונמשל לפרשת השבוע" פרשת ראה. משלו של רבי ישראל הכהן בעל ה"חפץ חיים" המדגיש כי על האדם להתבונן תמיד בגנות הגאווה. ומבאר שאין לו לאדם להתגאות בכך שיש לו חכמה יותר מחברו כי הרי החכמה לא שלו היא כי אם נתנה בו לצורך עבודתו והתביעה עליו גדולה יותר כאן... לצפייה לצפייה
45013עקב- הפחד מהמצוות שב"עקב"... רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת עקב. רעיון של הרה"ג ר' ניסים קרליץ שליט"א לפרשת עקב. הפחד מהמצוות שהאדם דש בעקביו... על ידי ביאור הפסוק: "למה אירא בימי רע עוון עקבי יסובני"... לצפייה לצפייה
45014עקב- מהי הסיבה האמתית לירושת הארץ? "דבר תורה לשולחן השבת" פרשת עקב. כיצד ניתן לדעת את ההסיבה האמתית לירושת ארץ ישראל? האם זה משום רשעת הגויים או משום צדקתם של בני ישראל?! תשובה נפלאה בדרך של משל ונמשל המבארים את הדבר באופן מיוחד על פי דברי המגיד מדובנא... לצפייה לצפייה
45015עקב- "ואכלת ושבעת וברכת" "סיפור לשבת פרשת עקב". המשמעות של אכילה ושביעה אצל עשירים כפי שהורה רבי יצחק מוורקא זצ"ל לאחד מחסידיו העשירים... "ראייה של גדולי ישראל" אל פשוטי העם... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת עקב" לצפייה לצפייה
46000ראה- לנסות לעזור כמה שאפשר "דבר תורה לפרשת ראה". "סיפור לפרשת השבוע ראה" סיפור עם הרב הקדוש רבי חיים מצאנז זצ"ל על הדרך שקיימו גדולי ישראל את מצוות הצדקה... בנוסף סיפור מליצי הממחיש שכשרוצים באמת לעזור, תמיד ישנה דרך רק נדרש רצון אמיתי... כולנו יכולים לעזור צריכים רק למצוא את הדרך... לצפייה לצפייה
46001ראה- כולנו בנים לה' אלוקינו "סיפור לפרשת השבוע ראה" סיפור נפלא עם רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" המביא לתודעה ש"בנים אתם לה' אלוקיכם" - כולנו נחלקים לסוגים שונים של דעות ואמונות בבורא עולם מתוך מטרה אחת והיא: "לקדש שם שמים ברבים". כל אחד ואחד תורם את חלקו ויחדיו ננצח במלחמת היצר!... לצפייה לצפייה
46002ראה- הברכה והקללה תלויים בקיום המצוות "דבר תורה קצר לפרשת השבוע - ראה" שאלתו של האוזניים לתורה מדוע נאמרה הפרשה כאן ולא בפרשת כי תבוא? ותרוצו הנפלא. בנוסף סיפור אישי הממחיש כיצד התמדה ושמירה על קיום מצווה מביאה ברכה מאת ה' כדברי החכם מכל אדם: "שומר מצווה לא ידע דבר רע" לצפייה לצפייה
46003ראה- מצוות ה' אינן עול לקרובים אל ה'! "משל ונמשל לפרשת ראה". משל שמביא המגיד מדובנא זצ"ל לפרשת השבוע פרשת ראה, המבאר כי מצוות ה' הטהורות אינן גורמות כלל לאדם לאנחה... ואם נאנח האדם מכובד עול המצוות בידוע הוא שכנראה התרחק מרחק רב מאביו שבשמים... לצפייה לצפייה
46004ראה- "פרשת ראה וחודש אלול" "דבר תורה קצר לפרשת ראה". "ההכנה לחודש אלול". רעיון נפלא של ספר 'מעיל צדקה' המבאר את השאלה מדוע במצוות הצדקה יש שכר שונה מיתר המצוות - "צידקתו עומדת לעד וקרנו תרום בכבוד"?! "הכיצד (כביכול...) מציל יהודי שנותן צדקה, את הקודשא בריך הוא?". "ממה בורא עולם נהנה במיוחד?"... "ביאור נפלא במצוות הצדקה". לצפייה לצפייה
46005ראה- "פתח תפתח את ידך" "דבר תורה קצר לשולחן השבת" - פרשת ראה. רעיון נפלא שהביא ספר "וקראת לשבת עונג" על המגיד מדובנא שהציג בדרך של משל ונמשל תוכחה ליהודי עשיר שניסה למנוע ידו לפותחה עבור מצוות "פדיון שבויים" מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת ראה" לצפייה לצפייה
46007ראה- זכירת העבדות מוציאה גאווה "משל לפרשת השבוע - ראה" משל נפלא שהביא הגאון רבי אריה לייב ממיץ בעל "שאגת אריה" המבאר שעצם זכירת היותנו עבדים במצרים תועיל לאדם לא לבוא לידי גאווה. ובכל פעם שירגיש בעצמו שבא לידי גאווה מיד יזכור את עברו שהיה עבד במצריים ותסתלק הגאווה מליבו... לצפייה לצפייה
46009ראה- מדוע הלוי שמח?! "סיפור נחמד לפרשת ראה" סיפור שהוא למעשה משל המבאר מדוע השמחה של עובדי האדמה ושל הלוי גם יחד? מדוע הלוי שמח? נרי התורה מדגישה: "כי אין לו חלק ונחלה" אם אין לו חלק מה לו ולשמחה באיסוף התבואה?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת ראה" לצפייה לצפייה
46011ראה- ההבדל בין ילד למבוגר "סיפור לפרשת שבוע ראה". סיפור על גישתו המופלאה של הגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל לנוער נושר, מדוע בת היענה אכזרית?! כיצד המחיש החפץ חיים לילד שביקש להפסיק את לימודיו את ההבדל בין ילד למבוגר הנלמד מבת היענה... לצפייה לצפייה
46013ראה- זהירות במצוות מעשר כספים "סיפור לשבת פרשת ראה" סיפור אמיתי המתאר כיצד ע"י מעשר כספים ותמיכה בלומדי תורה זכינו שיצאו שני גאוני עולם רבי משה פיינשטיין זצוק"ל ורבי יעקב קמינצקי זצוק"ל! מתאים כ- "חיזוק בעניין מעשר כספים" לצפייה לצפייה
47000שופטים- כוחה של תמימות "דבר תורה קצר לפרשת השבוע ראה". סיפור שהתרחש בתקופתו של האר״י הקדוש הממחיש בצורה מצמררת מהי כוחה של תמימות, ומדוע ה' דורש מאתנו: ״תמים תהיה עם ה׳ אלוקיך״ אדם המתהלך לפני ה׳ בתמימות גורם לו נחת רוח... לצפייה לצפייה
47001שופטים- איסור לקיחת שוחד "דבר תורה קצר לפרשת ראה". סיפור נפלא לפרשת השבוע - ראה. ויכוח שהתנהל בין הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק עם שופט רוסי שבו רבה של בריסק מוכיח את האמת שבחוקי התורה... מדוע אין איסור על נתינת שוחד? כמו אצל הגויים?! ומה באמת נכון יותר?... לצפייה לצפייה
47002שופטים- דעת תורה מהי? "סיפור לשבת פרשת שופטים". "סיפור לפרשת שופטים" "מהי דעת תורה" ניתן ללמוד מן הסיפור הבא עת בא הרב מן שליט"א לרב חיים קנייבסקי בשאלה, ותשובתו החודרת של הרב מבטאת את ההסתכלות של דעת תורה - להביט לדבר בעין של תורה - זוהי דעת תורה! לצפייה לצפייה
47003שופטים- החכמה איננה מצילה מן השוחד "רעיון לשבת פרשת שופטים". משל נפלא שמביא רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" להוכיח לחכם כי אל לו להישען אל בינתו ולחשוב כי הוא עמיד בפני פיתוי השוחד... "כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" גם חכם כזה שהקב"ה מחשיבו לחכם בכוחו של השוחד לעוור את עיניו!... לצפייה לצפייה
47004שופטים- הקב"ה אוהב את הדין "דבר תורה לפרשת שופטים" רעיון נפלא המבאר מדוע אומר הקב"ה למשה רבנו: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" מהדוע מדגיש הקב"ה את השייכות למשה רבנו: "לך"?! ביאור נפלא של מדרש רבה ותירוץ נוסף של ר' לוי בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
47005שופטים- תמימות ללא התחכמויות "משל ונמשל לפרשת השבוע שופטים". משל נפלא בשם הגאון הצדיק רבי ישראל סלנטר הממחיש כיצד על האדם מוטלת החובה לקיים את מצוות התורה בתמימות בלא מחשבות ובלא התחכמויות אך ורק כפי הכתוב עלינו לקיים, ותו לא! לצפייה לצפייה
47006שופטים- שבעת השערים שיש לאדם "דבר תורה קצר לפרשת השבוע - שופטים" שלוש תשובות נפלאות לשאלה : מדוע דיברה התורה בלשון יחיד בעניין השופטים והשוטרים? הרי היא מדברת לכאורה לכל ישראל?! ותשובותיהם המופלאות של: "נחל קדומים" של החיד"א, ה"שפת אמת"והספר "אור הצבי" משלים את העניין בדרך מיוחדת משלו... לצפייה לצפייה
47007שופטים- היושרה שומרת על ארץ ישראל "רעיון לשולחן שבת לפרשת שופטים" מה הקשר בין "צדק צדק תרדוף" ובין ירושת הארץ?! רעיון נפלא שמביא המגיד מדובנא המבאר את הפסוק: "צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נתן לך" ואת הקשר לארץ ישראל בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
47008שופטים- מי שלוקח שוחד לבסוף מטה משפט! "פרפראות לפרשת השבוע שופטים". "רעיון נפלא לפרשת שופטים". "לא תטה משפט לא תיקח שוחד" התורה מחברת את לקיחת השוחד עם עניין הטיית המשפט, ולא בכדי. ספר "לחם לפי הטף" מצא מלבד הקשר הישיר (שהתורה אומרת "כי השוחד יעוור עיני חכמים...") גם רמז באותיות המילה "שחד"... לצפייה לצפייה
47009שופטים- ריבוי סוסים משפיע לרעה "רעיון נפלא לפרשת השבוע שופטים" רעיון וחידוש עצום המובא בשם רבי ישראל בעל ה"חפץ חיים" בספר "וקראת לשבת עונג" המסביר את הקשר בין האיסור של מלך להרבות סוסים שהתוצאה החמורה שלו בסופו של תהליך הוא להשיב את העם מצריימה... לצפייה לצפייה
47010שופטים- התורה מקור החיות של האדם "וורט לפרשת השבוע פרשת שופטים". הדימוי בין האדם לעץ השדה הוא לא רק במישור הגשמי אלא גם במישור הרוחני. יש קשר בין הצומח לאדם, דהיינו ישנה תכונה עיקרית ומרכזית בצומח שיש לה משמעות רבה לאדם... החיבור לתורה הוא הכרחי גם כשעול הפרנסה מונח על צווארנו... לצפייה לצפייה
47011שופטים- "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים" "סיפור לשולחן שבת פרשת שופטים". מדוע התורה מייחסת את המשפט = בתי המשפט דווקא למשה רבינו? למה כתבה התורה תתן 'לך'?! סיפור על דרכו של רב פוסק שקיים את מאמר חז"ל: "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים" הלכה למעשה ולמד דין זה מפרשת השבוע שופטים... לצפייה לצפייה
47012שופטים- אם שמעת או ראית, סימן שהתכוונו אליך! "רעיון נפלא לפרשת השבוע - שופטים". הוראה לכולנו מדרך הנהגתו של רבי עקיבא בשני מצבים שונים הממחישים שאסור להתעלם!!!, אם שמעת או ראית- סימן שמשמים התכוונו אליך! וצריך לפעול בשביל לקדם/לעזור ולטפל... אסור לך להתעלם! לצפייה לצפייה
47013שופטים- לקבל הכוונה "דברי תורה קצרים לפרשת השבוע - שופטים" רעיון נפלא לפרשת שופטים בדרך של משל ונמשל המבטאים את הצורך לקבל הכוונה מרב ומורה דרך. אנחנו מייחלים לאושר. אם לא נדע להצביע על הנקודה הבעייתית לא נגיע אליו לעולם... לכך דרוש שופט שיכוון וידריך... לצפייה לצפייה
47014שופטים- ראייה של רב היא אחרת! "סיפור לפרשת שופטים". סיפור נפלא לפרשת השבוע המבאר מהו כוחם של תלמידי החכמים ואיזו ראייה יש להם... "מדוע רק לחכמי ישראל ניתנה הזכות לשפוט בצק?" דין תורה שהובא לפני האבן עזרא ומה פסק להם האבן עזרא, עד שהודו השניים בהתפעלות ואמרו: אכן "גדולה חכמת התורה ולומדיה"?... לצפייה לצפייה
48000כי תצא- הצער קובע את המחיר... "דבר תורה לפרשת השבוע כי תצא" דבר תורה קצר לפרשת כי תצא המבאר בדרך של משל ונמשל את מאמר חז"ל: "לפום צערא אגרא". כלומר, לפי גודל הצער – כך הוא השכר - מי שטרח והתייגע בעמל המצוות בוודאי יהיה שכרו רב עצום לפי הצער שחווה בקיומן... לצפייה לצפייה
48001כי תצא- שעטנז אל מול גאווה "סיפור לשבת פרשת כי תצא" סיפור על הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל שחשש מאיסור גדול יותר משעטנז... לצפייה לצפייה
48002כי תצא- "השב תשיבם" "סיפור לשולחן שבת" פרשת כי תצא. סיפור נפלא על הגאון הצדיק רבי יוסף יוזל הורוביץ ה"סבא מנוהברדוק" כיצד שמר על אבידה במשך שבע שנים והחזירה לבעליה... לצפייה לצפייה
48003כי תצא- להקריב הכל למען ה'... "דבר תורה קצר לפרשת השבוע כי תצא" לקח ומוסר השכל מהתנהגותה של היונה... מדוע נמשלו עם ישראל ליונה? מדוע מצווה התורה על מצוות שילוח הקן? למה אסור לקחת את האם? רעיון נפלא לפרשת כי תצא על ייחודיותה של היונה בהקרבה למען בניה ולמען ה' יתברך... לצפייה לצפייה
48004כי תצא- למה שרוצים יש כסף... "משל ונמשל לפרשת השבוע כי תצא". הסבר הרשעות של מואב ע"י משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא שממנו משמע שאך מתוך רשעות לא קדמו את בני ישראל בלחם ומים ולא מתוך עוני ודוחק... (וקראת לשבת עונג) לצפייה לצפייה
48005כי תצא- במלחמה צריך לגלות יוזמה... "דבר תורה קצר לפרשת כי תצא" רעיון נפלא שמביא רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל כהכנה לימים הנוראים, ההשוואה של ניצחון במלחמה בין שתי מדינות לבין מלחמת היצר. יוזמה היא המפתח להצלחה בכל מלחמה - הפתרון של ה"קוצקר רבה" לכתיבה וחתימה טובה... לצפייה לצפייה
48006כי תצא- לזכור מה עשה ה' למרים "משל ונמשל לפרשת כי תצא" משל נפלא שמביא הרב ברונשטיין בספרו בשם ה"חפץ חיים" המבאר את האזהרה של הקב"ה לכל מדבר לשון הרע ע"י זכירה של מעשה מרים הנביאה שאף היא לקתה בצרעת בעוון לשון הרע. לצפייה לצפייה
48007כי תצא- במלחמה נשיב את הגזלה!... "דבר תורה לפרשת כי תצא". משל ונמשל שמביא רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" להסביר את הפסוק הפותח את פרשתנו: "כי תצא למלחמה על אויביך" המבאר שרק על ידי מלחמה אינטנסיבית ביצר שלנו... ניתן להשיג בחזרה את מה שה"יצר הרע" גנב מאתנו... לצפייה לצפייה
48008כי תצא- האם לבלעם מגיע שכר על הברכות? "דבר תורה לשולחן שבת פרשת כי תצא" בלעם בא לקלל את ישראל ולבסוף בחסדי ה' מברך את ישראל. האם יכול לטעון הוא שמגיע לו שכר בעבור הברכות?! "משל ונמשל לפרשת כי תצא" של המגיד מדובנא (כפי שמובאים בספר: וקראת לשבת עונג) המביאים תשובה ניצחת לדרישתו של בלעם לתשלום... לצפייה לצפייה
48009כי תצא- 'אויבו מספר אחד של האדם' "שיחה לפרשת כי-תצא". "פרשת כי תצא היא הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות" זו הפרשה בריבוי מצוות 'עשה' ו'לא תעשה' 74 מצוות. והיא פותחת בפסוק: "כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ" איזו מלחמה? מי האויב? ביאור נפלא של חז"ל על "כוחו של היצר הרע", "נחישותו של השטן" ו- "כיצד מפיל היצר הרע את האדם" נשגב ככל שיהיה עד יומו האחרון... "האם הקב"ה נתן לנו כוחות להתמודד מול מלאכים?" "פרשת כי תצא וחודש אלול" לצפייה לצפייה
48010כי תצא- "חיסול יצר הרע ולקיחתו בשבי" "וורט לפרשת כי תצא". רעיון מאוד יפה של החיד"א על הפסוק שפותח את הפרשה: "כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹוקיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ". "איך ביטלו אנשי כנסת הגדולה את היצר של עבודה זרה?". "האם הצליחו לבטל את יצר הרע של עריות?". "מה הקשר בין יצר הרע של עריות ועבודה זרה לפרשת כי תצא?" משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
48011כי תצא- איך ניכנס הנחש הביתה? "חודש אלול בפרשת כי תצא". רעיון מאוד יפה של הרב ברוך רוזנבלום המבאר "מהי העבודה בחודש אלול?" דווקא מפרשת השבוע. "מהו העוון היחידי שמי שעובר עליו ה' עוזב אותו?". "האם אדם שמתנהג בחוסר צניעות, הקב"ה עוזב אותו?". "למה אסור להרדם בראש השנה?". "מי שישן בראש השנה, ישן לו המזל" האומנם?!. כשלא שומרים על צניעות ניכנס הנחש הביתה... לצפייה לצפייה
48012כי תצא- "מצוות ה' או רצון ה'?!" "דרשה לפרשת השבוע כי תצא". "האם יתכן שאדם עושה מצות ה' ולא עושה רצון ה'?" ביאורו של ר' אלחנן וסרמן למצוות בן סורר ומורה. "מהו התיקון לחטא של לקיחת אישה יפת תואר? - בן סורר ומורה". "מהו התיקון לחטא אשת יפת תואר?". "מה מתקנים ההורים של בן סורר ומורה?" מתוך "שיחה שלר הרב רוזנבלום לפרשת כי תצא". לצפייה לצפייה
48013כי תצא- ההכנה לראש השנה "פרשת כי תצא וראש השנה". סדרי העדיפויות של האדם קשים הם ויש להילחם ביצר הרע כדי לבחור את הדבר הנכון. ה' מבטיח לנו: כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ – אם תחליט לצאת למלחמה, כנגד היצר הרע וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ... עיבוד משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום. לצפייה לצפייה
49000כי תבוא- למה צריך קללות? "משל ונמשל לפרשת השבוע - פרשת כי-תבוא". משל ונמשל שהביא ה"חפץ חיים" לאלו המפחדים מן הקללות שבפרשתנו המבארים שכל קיומם הוא בעצם להורות לאדם את הדרך הישרה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת כי-תבוא" לצפייה לצפייה
49001כי תבוא- לבן אשם בירידה למצרים?! "חידוש לפרשת השבוע כי תבוא" חידוש נפלא של האלשייך הקדוש לפרשת כי תבוא. מה הקשר של לבן הארמי לעניין ירידת בני ישראל למצרים? שהתורה מדגישה: "ארמי אבד אבי וירד מצרים" האם בגלל לבן ירדנו למצרים?!... ביאורו הנפלא של האלשייך הקדוש לקשר הישיר של לבן לירידה מצריימה... לצפייה לצפייה
49002כי תבוא- ההשפעה שיש לעולה בקללות רעיון נפלא לפרשת השבוע - פרשת כי תבוא. האם יש איזו סגולה לעלות לתורה דווקא בקללות?! סיפור מדהים של הצלחה גדולה שהתבררה ככישלון הגדול ביותר...הסתכלות של רב... מתאים כ- "רעיון לפרשת כי תבוא" לצפייה לצפייה
49003כי תבוא- איך לתת עצה... "סיפור קצר לשבת פרשת כי תבוא" כיצד נזהר הגאון רבי שמחה זיסל זיו ה"סבא מקלם" מהאיסור: "ארור משגה עיוור בדרך" ניתן ללמוד מהסיפור הבא כאשר תלמיד בא לבקש את עצתו בעניין כל שהוא... לצפייה לצפייה
49004כי תבוא- הביכורים והתפילות "דרשה קצרה לפרשת כי תבוא". מה הקשר בין התפילות שאנו מתפללים היום למצוות ביכורים?. במה התייחדה מצוות ביכורים שיוצאת בת-קול ואומרת: תִּזְכֶּה לַשָּׁנָה הַבָּאָה. בָּרוּךְ אֱלֹהֵינוּ שֶׁבְּרָאָנוּ לִכְבוֹדוֹ - מטרת האדם בעולם להודות להקב"ה. מה המיוחד במצוות הביכורים, שהורידה כזה שפע לעולם? לצפייה לצפייה
49005כי תבוא- "מכה רעהו בסתר" "סיפור לשבת כי תבוא". סיפור על רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" המראה מהי הזהירות הנדרשת לאיסור של "המכה רעהו בסתר" = המדבר לשון הרע. ואיך בדוגמא אישית קיים זו ה"חפץ חיים" הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
49006כי תבוא- אשכול ענבים, רימון ותאנה "שיחה לפרשת השבוע כי תבוא". "פנינים לפרשת כי תבוא". "מדוע דווקא במצוות ביכורים מופיע המילה 'גמי'?". "מדוע המשנה מביאה את שלושת הדוגמאות של אשכול ענבים, רימון ותאנה למצוות ביכורים?!" תשובותיהם הנפלאות של הגאון ר' מנחם זמבה הי"ד והגאון ר' מיכל זילבר... "התיקון לחטא המרגלים - מצוות ביכורים" לצפייה לצפייה
49007כי תבוא- לתת עצה הוגנת לשואל! "סיפור לשולחן השבת - כי תבוא" איסור "ארור משגה עיוור בדרך" הוא גם כאשר בא אלי יהודי לשאול בעצתנו יש לתת לו את העצה הטובה ביותר בשבילו ללא כל שיקול אחר שמעורב בכך!... על עוצמת האיסור וגבולותיו נוכל ללמוד מממעשה שהיה עם הגאון רבי יהושע ליב דיסקין זצ"ל לצפייה לצפייה
49008כי תבוא- לספר שבחה של ארץ ישראל! "דבר תורה קצר לפרשת כי תבוא". רעיון נפלא שהביא הרב ברוך רוזנבלום על הטעם להבאת ביכורים ע"י מחזיק השדה בדווקא. "מדוע במצוות ביכורים מצווה הקב"ה את האדם לבוא בעצמו לירושלים?" אם "הביכורים הם תיקון לחטא המרגלים", "מה העניין שמגבילים את המביא ביכורים ללכת ביום רק שתי ידות?"... לצפייה לצפייה
49009כי תבוא- מי שלא ממתין סובל! "דרשה לשבת כי תבוא". מצוות הביכורים מתוארת במשנה: "יוֹרֵד אָדָם בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ"? "מדוע נקטה המשנה את המילה 'אדם'?!". "מה הקשר בין מצוות ביכורים לחטא אדם הראשון?". "מה הקשר בין מצוות ערלה ונטע רבעי לחטא אדם הראשון?". "מה המשותף לחטא אדם הראשון ולחטא העגל?... ביאור נפלא של האר"י הקדוש שעל 'חוסר סבלנות' של הדורות הקודמים אנו סובלים עד היום... לצפייה לצפייה
49010כי תבוא- להינצל מהקללות "משל ונמשל לפרשת כי תבוא". "למה אנחנו לא מרגישים התעלות לאחר ברכה?". הרוקח מביא כמה ראיות שמאה ברכות מצילות מן המאה קללות היתכן?!... לצפייה לצפייה
49900כי תבוא- "באורך נראה אור" "משל ונמשל לפרשת כי תבוא". "משל ונמשל קצרים" המבארים את תחילת ההפטרה: "קומי אורי כי בא אורך" ואת דברי העם אל ה': "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור". אין אנו ממתינים אלא לאורך... לצפייה לצפייה
50000ניצבים- כי קרוב אליך הדבר מאד!!! "דבר תורה לפרשת ניצבים" משל ונמשל המסבירים את משמעות של הקרבה והיכולת של כל אחד בקיום המצוות כפי שהיה האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחה זצ"ל, מספר בדרך של משל נפלא ומיוחד המבאר שאכן קרוב אלינו הדבר מאד! הבה נתחיל רק בדברים הפשוטים... לצפייה לצפייה
50001ניצבים- פיוס לאחר הרתעה "דבר תורה לפרשת ניצבים" לאחר צ"ח קללות שבפרשת כי תבוא מגיעה פרשת ניצבים ומשה מפייס את בני-ישראל הייתכן?! עד שהופעלה הרתעה כעת משה מרכך אותה?! תשובה נפלאה בדרך של משל ונמשל לביאור הסיבה לפיוס כיוון שהמטרה כבר הושגה... לצפייה לצפייה
50002ניצבים- "שלום יהיה לי?!" "משל ונמשל לפרשת ניצבים". מדוע מגיעה פרשת ניצבים מיד לאחר פרשת הקללות שבכי-תבוא?. "מה הקשר בין פרשת ניצבים לראש השנה?". "משל ונמשל של המגיד מדובנא" המבארים את העוצמה של הקללות דווקא לפני יום הדין - ראש השנה... לצפייה לצפייה
50003ניצבים- "אתם נצבים" לפני יום הדין "דבר תורה קצר לפרשת ניצבים". פרשת ניצבים נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה ולא בכדי. משל ונמשל המבארים כיצד על ידי חזרה בתשובה ניתן להעפיל על כל ה"צדיקים הגמורים" כפי הנאמר: "מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד"... לצפייה לצפייה
50005ניצבים- האם לעשות תשובה זה קל? "סיפור לפרשת השבוע פרשת ניצבים" סיפור נפלא על הסתכלות של גדולי הדור בהתייחסם לתשובה הנדרשת לפני ראש השנה כפי הנאמר בפרשתנו: "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו"... האם לעשות תשובה זה קשה? או קל?!... לצפייה לצפייה
50006ניצבים- ללכת עם השיירה "דרשה קצרה לפרשת ניצבים". רעיון נפלא שמביא ספר 'ביכורי משה' בשם הרב קמינצקי זצ"ל לבאר "מדוע בפרשת כי תבוא, כל הקללות הם בלשון יחיד, ובפרשת בחוקתי, הקללות הם בלשון רבים?". ומה הפשר המכתב שבראש חודש אלול, היה הסבא מקלם, תולה על דלת הישיבה?... לצפייה לצפייה
50007ניצבים- התשובה מתאימה דווקא למי שקשה לו... "משל ונמשל לפרשת השבוע ניצבים" משל ונמשל נפלאים לפרשת ניצבים המבארים שלאותם אנשים האומרים שקשה להם להתאמץ ולקבל על עמם לחזור בתשובה, למעשה, הם אינם מבינים שדווקא להם כדאי לעשות תשובה... עצה נפלאה למי שרוצה שנה טובה ומבורכת... לצפייה לצפייה
50008ניצבים- איך מתחילים להידבק בה'? "רעיון לפרשת השבוע ניצבים" "לאהבה את ה' אלוקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו" "רעיון נפלא לפרשת השבוע ניצבים" המבאר כיצד על האדם לפעול כדי להידבק בהקב"ה שהוא צדיק וישר, בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
50009ניצבים- המפתח להצלחה "משל ונמשל לראש השנה" לפעמים אנו מעדיפים להשקיע מאמצים בלבקש ולבקש.. ולבסוף גם להתלונן במקום לתעל את האנרגיות לחזרה בתשובה. משל ונמשל הממחישים שאנחנו לא רוצים להתאמץ ולחזור בתשובה וממשיכים לבקש ולבקש. הבה נתאמץ ונפתח לנו שערי אורה... לצפייה לצפייה
50010ניצבים- תעשה את מה שאתה יכול! רעיון נפלא לפרשת השבוע - ניצבים. רעיון נפלא המבטא את מאמרו של ר' זושא מאנפולי זצ"ל שאמר- כשאעלה לשמיים לא ישאלו אותי מדוע לא היית אברהם אבינו, אלא ישאל אותי למה לא היית זושא... לצפייה לצפייה
50011ניצבים- השבת שלפני ראש השנה "משל ונמשל לפרשת השבוע ניצבים" משל ונמשל המבארים את פתיחת הפרשה "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקכם.." ההתאמה והקשר להתייצבות לדין בראש השנה כפי שמסביר זאת ר' ישראל מסלנטר בספרו. זו גם העצה והזמן לעשות חשבון נפש להתחרט על העבר ולקבל לעתיד להיטיב את דרכנו... בכדי לזכות לשנה טובה ומבורכת! לצפייה לצפייה
51000וילך- חביבי תתעורר! הכל לטובה! "סיפור לשולחן שבת פרשת וילך" סיפור נפלא הממחיש שלא פעם חש האדם כי ה' עזב אותו, הוא הולך במחשבותיו בייאוש, כאן מבטיחה התורה: תדע שהקב"ה גם במצבים הקשים ביותר בהם אתה בטוח שהוא איננו... הוא שם. תיזהר כיוון שהייאוש מפסידנו את התקווה... ה' איננו מרפה ממך ולעולם לא עוזב אותך!... לצפייה לצפייה
51001וילך- מצוות הקהל והקשר למצוות לקט, שכחה ופאה "דבר תורה לפרשת השבוע וילך" רעיון נפלא המחבר בין מצוות הקהל למצוות לקט, שכחה ופאה. בנוסף ביאורו של המשך חכמה לכך שמצוות לקט שכחה ופאה הם הכנה לימים הנוראים מכוח מאמר חז"ל: "במידה שאדם מודד כך מודדים לו"... לצפייה לצפייה
51003וילך- למה צריך להביא ילדים למצוות הקהל?! "דבר תורה קצר פרשת וילך". ביאור נפלא של הכלי יקר על הסיבה שנדרשים הילדים במצוות הקהל. בנוסף הטעם שציווה הקב"ה להביאם הוא בכדי לזכות את ישראל בעוד מצוות... שאלה של ילד לר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל: אם הקב"ה רצה לזכות את ישראל היה לו להסתפק בכמה מצוות בודדות ותו לא?! והתשובה הנפלאה שממחישה יותר מכל איזו זכות להיות בן של מלך... לצפייה לצפייה
51004וילך- מעמד הקהל ומעמד הר סיני "רעיון לשולחן שבת פרשת השבוע וילך" רעיון נפלא של המבי"ט לשנה שבה פרשת וילך נמצאת בעשרת ימי תשובה ונקראת "שבת שובה". בנוסף רעיון של ה"שפת אמת" על הקשר שבין מעמד הר סיני לבין מעמד הקהל והסיבה לכך שכולם חייבים להגיע: אנשים, נשים, ילדים ותינוקות... לצפייה לצפייה
52000האזינו- לפחות אל תבעט!!! "דבר תורה קצר לפרשת האזינו". חששו של רבי ישראל מסלנטר זצ"ל מלזכות בעושר. "גודל האחריות שיש לעשיר" היהירות וההישענות על העושר מהווה מיכשול לעשיר עד כדי שבועט הוא בכול... משל ונמשל המבארים את החשש בשיקוף המציאות... לצפייה לצפייה
52001האזינו- הנשר ועשרת ימי תשובה "דבר תורה לפרשת האזינו". פרשת האזינו פותחת את עשרת ימי תשובה. מה יש בפרשה שמלמד על מהות הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? פרשת האזינו" מה מיוחד בנשר ומה ניתן ללמוד ממנו?". "משל ונמשל לפרשת האזינו" המבארים: שאם אתה רוצה לעלות בדרגה רוחנית עשרת הימים הללו הם הזמן המתאים אך עליך להתעורר מהתרדמה ולעשות תשובה! לצפייה לצפייה
52002האזינו- ההבדל בין חלון למראה "סיפור לשבת פרשת האזינו" סיפור נפלא לשבת האזינו הממחיש איך שכסף מעוור את עיני האדם ולא מאפשר לו לראות את הסביבה אלא אך ורק את עצמו... כיצד הצליח הרבי להוכיח חסיד אחד שהתעשר ושכח לרגע את עברו והתעלם מחבריו העניים... לצפייה לצפייה
52003האזינו- מיועדת לבינוניים "דבר תורה קצר לפרשת האזינו". "רעיון קצר לפרשת האזינו". המייחס את מספר הפסוקים בשלשת הפרשות: ניצבים, וילך והאזינו לשלשת סוגי המעמדות בעם ישראל: צדיקים בינוניים ורשעים. וההתעוררות לקראת יום הכיפורים. לצפייה לצפייה
52004האזינו- כאשר ה' מביא ייסורים הם רק לטובתנו "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת האזינו" לא פעם אנו שואלים מדוע "צדיק ורע לו"?! היכן הצדק?!!! באה התורה ומכריזה: "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול - צדיק וישר הוא" מחובת האדם להאמין באמונה שלמה שהדבר שנראה בעיניו כייסורים הרי שזה לטובתו. משל ונמשל המבארים שכאשר ה' מביא ייסורים הם רק לטובתנו... לצפייה לצפייה
52006האזינו- כגודל הייסורים כך גודל השכר "משל ונמשל לפרשת האזינו" לא פעם אומר האדם לעצמו: "למה זה מגיע לי"?! חסר למי לתת ייסורים?!... אך אם דע הוא את גודל השכר שהוא מקבל על כל צער וצער שנגרם לו, יצטער הוא עד למאוד שלא קיבל עוד מאלו... משל ונמשל המבארים שאילו היינו יודעים מהו שכרם של הייסורים היינו רוצים כמה שיותר... לצפייה לצפייה
52007האזינו- ימים של קרבת אלוקים "דרשה קצרה לשבת האזינו" פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו - פרשת האזינו. השבת נקראת גם 'שבת תשובה'. "מה הקשר בין פרשת האזינו לעשרת ימי תשובה?". הנהגת הנשר כמשל להנהגת הקב"ה. ומדוע יום הכיפורים ועשרת הימים הללו שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אלו הימים של קירבת אלוקים הכי גדולה שיש בשנה?... לצפייה לצפייה
53000וזאת הברכה- ביטול תורה = פירוק המורשת "דבר תורה לפרשת וזאת הברכה" "משל ונמשל לפרשת וזאת הברכה". משל ונמשל שסיפר החפץ חיים לכמה מתלמידיו המביאים לתובנה כי ביטול תורה עוקר מורשת שהנחילו האבות ירושה מדורי דורות... לצפייה לצפייה
53001וזאת הברכה- ברכת משה לימי הדין "רעיון לפרשת וזאת הברכה". רעיון נפלא של רבי עקיבא איגר זצ"ל לפרשת בלק וההשלכה של פירושו אף לפרשת וזאת הברכה המבאר כיצד משה בעצם הברכה הפך את ימי הדין לימי רצון שאין אומרים בהם תחנון... לצפייה לצפייה
53002וזאת הברכה- מי כמוך עם נושע בה' "סיפור לפרשת השבוע וזאת הברכה" סיפור נפלא שהיה בזמן האלשייך הקדוש, המתאר איך על ידי תמימות ומידת הביטחון בה' הצליח יהודי פשוט להתעשר עושר רב... אשרנו שבמידת ביטחוננו ה' מושיענו... לצפייה לצפייה
53003וזאת הברכה- תורה לא עוברת בירושה! "דרשה קצרה לפרשת וזאת הברכה". "שיחה קצרה לשמחת תורה". ביאור בדברי חז"ל: הַתְקֵן עַצְמָךְ לִלְמוֹד תּוֹרָה, שֶׁאֵינָהּ יְרֻשָּׁה לָךְ – תורה אי אפשר להעביר בירושה... אם אי-אפשר להעביר את התורה מדוע בתורה נאמר: תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה?! ביאור נפלא על "ייחודיותה של התורה אל מול חוכמות אחרות", ומדוע מלמדים את הילד דווקא את הפסוק: "תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב"... לצפייה לצפייה
53012וזאת הברכה- התורה היא זו שמכתיבה את ההתנהלות "רעיון נפלא לפרשת וזאת הברכה" רעיון נפלא מפרשת וזאת הברכה המבאר שדרך התורה היא הקובעת בכל סוג ובכל צורה של בחירת שילטון. תמיד המלך בישראל כפוף תחילה למורשת יעקב - לתורה שציווה לנו משה... לצפייה לצפייה
121000אלול- ימים של התחזקות בתורה ובמצוות "דברי תורה לחודש אלול". מה נדרש מאתנו בימים אלו - "הימים הנוראים"? האם נוכל תוך ארבעים יום לשפר את מאזן כל השנה כולה? נראה לנו שהדבר בלתי אפשרי, ולכן נוטים אנו להתייאש מראש. משל ונמשל המובאים בשער ההלכה לימים הנוראים הממחישים "מהי העבודה בחודש אלול?" ו"מהי עבודת יום הכיפורים וראש השנה" לצפייה לצפייה
121001חודש אלול – פחד מיום הדין "דבר תורה קצר לימי חודש אלול". "אריה שאג מי לא יירא" דורשי רשומות מצאו רמז בפסוק זה.והמשילו על כך משל נפלא. בנוסף רעיון יפה משיחת התעוררות שנשא הגאון רבי אליהו לואפיאן זצ"ל לצפייה לצפייה
121002אלול - הקב"ה הוא דוד שלי! "דרשה לסליחות". "שיעור לחודש אלול" מעובד מתוך דרשתו השבועית של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א: סמלו של חודש אלול: "אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי". "מה היחס בין ישראל להקב"ה?" האם הוא של בעל ואישה או של דוד ואחיין?! מה לעשות כדי לא ליפול ברוחנו כאשר רואים את כמות העוונות אל מול הידיעה שיום הדין מתקרב... לצפייה לצפייה
121003חודש אלול – לעשות משהו "דבר תורה לאלול". "משל לימי חודש אלול" מספר 'לנפש תדרשנו' שמביא הגאון רבי שריה דבליצקי שליט"א להבנת הצורך בשינוי על ידי עשייה - דיבורים זה לא מספיק נדרשת עשייה... מתאים כ- "דברי חיזוק לחודש אלול". לצפייה לצפייה
121004חודש אלול – זכייה באשראי נוסף "דבר תורה לימי הסליחות". בחודש אלול ניתנת האפשרות לזכייה באשראי נוסף.. משל ונמשל המבארים כיצד בימי הדין נבקש שנה טובה ומבורכת, ובשמים ישאלונו באיזו זכות?! האם יש לנו מה לענות?!... מתאים כ- "דברי חיזוק לחודש הרחמים והסליחות". לצפייה לצפייה
121005חודש אלול – המאמץ כדאי "דברי תורה לחודש אלול". האם ההתאמצות לחזרה בתשובה בחודש אלול כדאית? מסתבר שהמאמץ כדאי באם תהיה לנו שימת לב קטנה הרי שהיא עוזרת מאד... "משל ונמשל לחודש אלול" שהביא הצדיק רבי חיים מצאנז זצ"ל. מתאים כ- "שיחת חיזוק לימי חודש אלול" לצפייה לצפייה
121006אלול- חכם עיניו בראשו "דבר תורה לחודש אלול" "דברי חיזוק לקראת הימים הנוראים" המובאים בהקדמה לחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א סיפור הממחיש את ההזדמנות לתפוס את הימים הללו בידיים ו"למלא את נשמתנו באוצרות רוחניים". לצפייה לצפייה
121007המקור לסגולתם המיוחדת של ימי אלול "סגולתו של חודש אלול" המובאת בהקדמה לחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א: "הזמן לפתח את הרגשות של בן לאביו", להרגיש את האבא שבשמים. הרגשות שהיו בתרדמה במשך השנה, אטומים מלהרגיש אבא אוהב, אותן רגשות יכולות להתפתח במהירות משגשגת בחודש אלול. "אלול" - חיפוש ובילוש. היכן עלינו לבלוש בחודש זה? במה עלינו לחטט ולחפש?. "התקדמות אישית בחודש אלול". "הרמזים של חודש אלול". לצפייה לצפייה
121008אלול- סוד האושר במשחק הכדורגל... "דבר תורה לחודש אלול", "רעיון לשיחת חיזוק בימי התשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים מהו סוד האושר במשחק הכדורגל?!... ואיך הצליח הרב שלום שבדרון זצ"ל להשתמש בזה כדי לחזק בחור שיתאמץ לשבור את היצר הרע... לצפייה לצפייה
121009אלול- "אל תגיד שאין לך זמן להתכונן" "דרשות לחודש אלול". "מעלת חודש אלול". מתוך "שיעורים לחודש אלול" מעובד מדרשתו השבועית של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א: "מהי דרגתו שלחודש אלול?", "מדוע אומרים את המזמור לְדָוִד ה' אוֹרִי וְיִשְׁעִי בחודש אלול?", "שלושים הימים של חודש אלול הם ימי ההכנה ליום הדין" - "מדוע דווקא שלושים יום?". נותנים לך 30 ימים לפשפש במעשיך, שלא תגיד שלא נתנו לך זמן להתכונן... לצפייה לצפייה
121010אלול- "תציל את עצמך!" "שיחת חיזוק קצרה לחודש אלול". "החשיבות להתעוררות בחודש אלול", הקב"ה נותן לנו 30 יום , להתכונן לקראת יום הדין. הוא פותח לנו מחתרת, איך אפשר שלא לנצל את ההזדמנות בשלושים יום האלה, כדי להציל את נפשנו?!... ימי אלול הם ימי הרחמים והסליחות - הבה ננצלם כדבעי... לצפייה לצפייה
121011אלול- "החשש מיום הדין" "דרשות קצרות לחודש אלול". "הפחד של חודש אלול". "ממה פחד ר' יוחנן?" "מהי חרדת ר' יוחנן בן זכאי?", ולמה המיטה שלך תתמלא בדמעות? ליישם את מה שגילו לנו רבותינו בחודש אלול: "צבירת זכויות ככל שניתן והתובנה ש: "יש אפשרות לזכות בדין" אבל צריך לחשוש... מתוך "שיעור לחודש אלול" שמסר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
121012אלול - להוכיח שאני אוהב את ה'! "דרשה קצרה לימי אלול". רעיון נפלא של ה'שפת אמת' על הקשר בין הפסוק שאנו אומרים ב'מזמור לתודה' בכל יום: "וְלוֹ אֲנַחְנוּ עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ" לבין חודש אלול. "מהי נקודת המבחן לאדם בחודש אלול?". הבחינה של "כמה אתה מחובר לקב"ה?", לעומת "כמה אתה מחובר פחות לעצמך"... "הסיפור על רבי פינחס בן יאיר ונהר גינאי". שאלתו של ר' יצחק מקוזמיר ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
121013אלול- שִׁמְעוּ וּתְחִי נַפְשְׁכֶם! "שיחה לחודש אלול הכנה לראש השנה". שיחה מעובדת מדרשתו של הרב ברוך רוזנבלום המביאה לתובנה שאדם ששומע לא בהכרח מפנים. "איך יכולה להיות סכנה לכל הגוף דרך האוזן?". "מה היה ההבדל הזה גם בין יתרו לעמים האחרים?". "משל ונמשל לחודש אלול" המבארים את המושג: "אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא". הקב"ה זוכר לטובה, את מי שזוכר אותו, את מי שמראה שהוא מפחד מהקב"ה, את מי שפוחד מיום הדין, אכפת לו מה הקב"ה חושב עליו... לצפייה לצפייה
121020חודש אלול - המאמץ הכרחי "סיפור קצר לימי חודש אלול". סיפור על הצדיק רבי מרדכי מלכוביץ' המבאר שהמאמץ בימים אלו לא רק כדאי אלא הכרחי כדי להשיג שנה טובה ומתוקה... מתאים כ- "דרשה קצרה לחודש אלול" לצפייה לצפייה
121021אלול- לדון לכף זכות! "שיחה קצרה לחודש אלול". ביאור של הבעל שם טוב למאמר חז"ל: "וְנִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ" המסביר שבכדי שהקב"ה ידון אותנו לכף זכות גם אנחנו צריכים לדון את האחרים לכף זכות!. הקב"ה מחכה לראות כיצד אנו נגיב ולפי זה הוא שופט אותנו. אם אתה רוצה, שהמקום ידון אותך לזכות - אז תדבר זכות, למרות כל מה שהחבר עשה לך!!!... לצפייה לצפייה
121022אלול- על הקב"ה אי-אפשר לשקר! "שיחות חיזוק לחודש אלול". "אלול - הכנה לראש השנה". תשובתו של ר' אהרון קוטלר לשאלה: אם דּוֹבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָיו של הקב"ה, איך אנחנו מתכוננים לבוא לפני הקב"ה לדין?! לדעת שהקב"ה יודע את המחשבות שלנו... הידבקות במידת האמת היא המפתח לשינוי אמיתי וההכנה הראויה ליום הדין... לצפייה לצפייה
121500הלכות לחודש אלול- "מנהג הסליחות" "הלכות הקשורות לחודש אלול" ומנהג הסליחות כפי שמובאים בשער ההלכה לימים הנוראים: "מהו הזמן הראוי לסליחות?", "מיהו הראוי להיות שליח ציבור?", "מהי מטרת הסליחות?". "מה הדין לשומע סליחות מרדיו או לוויין?", "בדיקת תפילין ומזוזות בחודש אלול", והחתימה: לשנה טובה תכתבו ותחתמו לצפייה לצפייה
122000ערב ראש השנה- לשנות ברגע האחרון! "וורט לערב ראש השנה" רעיון נפלא מתפילת מנחה של ערב ראש השנה המבאר שברגע אחד אדם יכול לשנות את כל השנה שעברה לטובה ולברכה. אין דבר כזה שלא ניתן לשנות! גם ברגע האחרון של השנה אדם מסוגל לפעול בהפיכה של המצב בו הוא נמצא ולשנות הכל לטובה! לצפייה לצפייה
122001ראש השנה - תשובה מאהבה "דבר תורה לראש השנה". "משל ונמשל לראש השנה" של המגיד מקובנא המבאר ששכר מלא על תשובה אינו מגיע לאדם השב בתשובה מיראה עליו לדעת מפני מה עשה תשובה?! ולמי באמת מגיעה התהילה?! לפחדיו או לאישיותו ורצונותיו שיבואו לידי שינוי דווקא מתשובה מאהבה... לצפייה לצפייה
122002ראש השנה - הפחד מיום הדין "שיעור תורה לערב ראש השנה". שני רעיונות ממה ו"מדוע נדרשים אנו לפחד בראש השנה". האחד מבחינה לוגית כפי הסברו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל. והשני מתוך "סיפור על רבי סעדיה גאון" זצ"ל לצפייה לצפייה
122003לדרבן את עצמנו לשוב בתשובה "משלים לראש השנה". "משל ונמשל בעניין התשובה". שני משלים נפלאים: האחד של החפץ חיים המבאר שדווקא בחודש אלול צריך אדם להתוודות על חטאיו ביותר..."שובו אלי ואשובה אליכם". "משל שהביא רבי יצחק בלאזר" המביא להבנה שחובה על כל אדם לייסר ולהוכיח עצמו על מעשיו. לצפייה לצפייה
122004הסימנים לשנה טובה "וורט לראש השנה". "רעיון על סימני הסדר לראש השנה". שאלות ותשובות על הסימנים שנהוג לעשות בערב ראש השנה: לדוגמא: 1. "שנהיה לראש ולא לזנב" - האם זה הזמן לבקש שררה? להיות לראש?!. 2. "שירבו זכויותינו כרימון" - "הרי אפילו ריקנין שבישראל מלאים מצוות כרימון?!" 3. "שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" - "הרי מה שטוב הוא מתוק, לא?!" לצפייה לצפייה
122005"ראש השנה ויציאת מצרים" "דבר תורה ליום הזיכרון - ראש השנה". "הקשר בין ראש השנה ובין יציאת מצרים" כפי שאנו אומרים בתפילות ראש השנה: "ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה יום תרועה...זכר ליציאת מצרים" לצפייה לצפייה
122006מתפילות ראש השנה "דבר תורה ליום ראש השנה". שאלתו של הצדיק רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל על הקשר – שהקב"ה יזכור אותנו לחיים למענו?! כפי שאנו אומרים בתפילה: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים למענך אלוקים חיים" והסברו בדרך מיוחדת של "משל ונמשל לראש השנה"... בנוסף שאלתו של רבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים" על הבקשה: "ובכן תן פחדך על כל מעשיך"... לצפייה לצפייה
122007תקיעת שופר "דבר תורה לתקיעת שופר". מה המשמעות של "הטעם שנתנו חזל לתקיעת השופר בראש השנה": כדי "לערבב את השטן". בנוסף "משל ונמשל לתקיעת שופר" המבארים מדוע צריכים "לנצל את הרגע בתקיעת שופר" - את המעמד המיוחד והמרגש של תקיעת שופר?... לצפייה לצפייה
122008ראש השנה- אשרי העם יודעי תרועה "דבר תורה לראש השנה". ביאור למאמר חז"ל על הידע הנדרש בתרועת השופר ושיבחו של עם ישראל בכך שהם "יודעי תרועה". "משל ונמשל לתקיעת שופר" המבארים "מהו העיקר בתקיעת השופר?" ו-"מהי הפעולה הנדרשת בעקבות שמיעת השופר?"... לצפייה לצפייה
122009ראש השנה- הזמנה למשפט "הזמנה למשפט". רעיון נפלא המובא בספר לקח טוב. מעין נוסח ההזמנה שמזמין את האדם לפני הקב"ה ביום ראש השנה. מופנה בזאת לכל אחד ואחד מאתנו, יסייע לנו בוודאי לחוש ולהרגיש לקראת מה אנו הולכים ביום הדין... כמובן שעל החתום" בית דין של מעלה... לצפייה לצפייה
122010ראש השנה - יום הדין "הכנה לקראת יום הדין" הכנה לקראת ראש השנה" המובאת בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א: יום הדין והמשפט, מורא שמים כמורא בשר ודם, עורך דין בעולם השקר, "כל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד", הזמנה למשפט נוסח ההזמנה המובא בספר לקח טוב... לצפייה לצפייה
122011ראש השנה- לשמחה - מה זו עושה?! "משל ונמשל לראש השנה". "דברי תורה לראש השנה" חוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א: מדוע שמחים בראש השנה?! הרי זה יום הדין?!, היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו?! משל ונמשל המבארים את אחד הטעמים לתקיעת שופר ביום זה... זעקתו של השופר: תתעוררו לפשפש במעשיכם ולשוב אל ה'... לצפייה לצפייה
122012ראש השנה- גן המבוכה "משל ונמשל לראש השנה" משל "גן המבוכה" שמביא הרמח"ל בספרו מסילת ישרים על הצורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. "משל גן המבוכה" מדגיש ההבדל בין גדולי ישראל לבננו במה הם שונים מאיתנו ולמה יש לשמוע בקולם על מנת להגיע למסילה העולה בית ה'... לצפייה לצפייה
122013ראש השנה- להשתנות בדברים הקטנים "דבר תורה לראש השנה" רעיון נפלא לראש השנה בדרך של משל ונמשל המבאר שאת השינוי ניתן להתחיל ולהעדיף דווקא בדברים הקטנים והזמינים לנו. אין צורך לחפש לשנות את הכל ברגע אחד עלינו לדעת: "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"... לצפייה לצפייה
122014ראש השנה- המלכת הקב"ה "סיפור ליום ראש השנה". "מה נדרש מאיתנו בראש השנה?". "סיפור על השפת אמת" שבחר בדרך מיוחדת להסביר לתלמידיו "מה העבודה הנדרשת מיהודי בראש השנה?". "עיקר העבודה בראש השנה - המלכת הקב"ה בעולם!": "מלוך על כל העולם כולו בכבודך"... לצפייה לצפייה
122015ראש השנה- ארץ ישראל על כל העולם! "וורט לראש השנה". "רעיון ליום ראש השנה". רעיון נפלא של הרב קנייבסקי המוכיח את מאמר חז"ל: "עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל העולם" מתפילת ראש השנה: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך..." לצפייה לצפייה
122016ראש השנה- לא להתעלם ממצבך הרוחני! "משל ונמשל לראש השנה" שהביא רבינו יונה המבאר "מדוע אסור להישאר אדיש למצב הרוחני?", אלו שתי רעות עושה אדם שיש לו הזדמנות לשוב בתשובה ולהינצל מין הדין - לקבל שנה טובה ומתוקה מקודמתה... והוא יושב אדיש למצבו... לצפייה לצפייה
122017ראש השנה- "תהיה חכם - תזכה בדין!" "דרשה קצרה לראש השנה". שיחת חיזוק ליום ראש השנה". על הצורך להיות חכם בשביל לזכות בדין. "מה הקשר בין יוסף לראש השנה?". "האם חלום פרעה היה בראש השנה?" - מה ניתן ללמוד מפיתרונו של יוסף ליום הדין?. ביאור נפלא בדברי חז"ל: "ההוכחה שיציאת יוסף מן הבור הייתה בראש השנה". אם אתה רוצה לדעת מה זה ראש השנה, תעביר מול עינך, כל מה שקרה אשתקד, מתוך ידיעה שכל זה נגזר בשנה שעברה - בראש השנה"... מעובד משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
122019ראש השנה- ספר זכויות לזה שדן לזכות! "דרשה קצרה לראש השנה". תשובתו של החפץ חיים לשאלה על הבקשה בתפילת ראש השנה "אבינו מלכנו כתבנו בספר זכויות" איזו מן בקשה זו?! אם יש לך זכויות, אז ה' יכתוב אותך בספר זכויות. אם אין לך זכויות, אז למה שהוא יכתוב אותך?! והביאור הנפלא העונה גם על השאלה: "מי זוכה להיכתב לשנה טובה ומתוקה?". מתוך "שיעור לימים נוראים" שמסר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
122020ראש השנה- תגובה הולמת מצילה! "דרשה קצרה ליום הדין". "משל ונמשל לימים הנוראים" המבארים איל יכול האדם להציל עצמו מתביעה של הקב"ה על ידי תגובה הולמת של בעל חוב... ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל על הבקשה: "אל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי" לצפייה לצפייה
122021ראש השנה- כיפור קודם לר"ה? "סיפור לראש השנה". "משל ונמשל לראש השנה" שאלתו של רבי ישראל מסלנט: "למה יום הכיפורים הוא אחרי ראש השנה?" היה צריך להיות ההפך: "קודם יום הכיפורים ואחר כך ראש השנה?!" שני ביאורים יפים על הקדמת ראש השנה ליום הכיפורים... לצפייה לצפייה
122022ראש השנה- "זכרינו לחיים - למענך!" "דרשה לחיזוק בראש השנה" "משל ונמשל לתפילות ראש השנה" המבאר את הקושי בתוספת: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים כתבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים" - "למענך"?! הייתכן שאנו מבקשים חיים בשביל הקב"ה?!. מדוע הסבא מקלם האריך בתפילה הזו? ואיך הצליח ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל ללמד זכות גם מתפילה זו... לצפייה לצפייה
122023ראש השנה- הזדמנות לכל אחד! "משל ונמשל קצרים לראש השנה" "משל ונמשל לתשובה דווקא בראש השנה". "מדוע כדאי לחזור בתשובה דווקא בראש השנה?" "במה שונה החזרה בתשובה בראש השנה מיתר הימים בשנה?" איך הצליח סנגורם של ישראל - ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, ללמד זכות לפני ה' שיקבל את תשובתנו ושיכתבנו לשנה טובה ומבורכת... לצפייה לצפייה
122024ראש השנה- החץ האחרון... "דרשה לפני התקיעות בראש השנה". "משל ונמשל לפני התקיעות בראש השנה" המבארים שמכיוון שאין לנו קורבנות שיכפרו בעדנו (שהרי חרב בית המקדש) כל שנותר לנו היא מצוות תקיעת השופר. "השופר הוא הסיכוי האחרון"... "הזהירות במצוות שופר"... לצפייה לצפייה
122025ראש השנה- להשתמש בנשמה... "משל ונמשל ליום ראש השנה" משל ונמשל המעלים לגביי כל אחד מאיתנו שאלה נוקבת: ה' נתן לנו פיקדון - נשמה גבוהה. האם נוכל לומר שהשתמשנו בה כראוי? האם ניצלנו את הטובה שהעניק לנו הקב"ה?... "מדוע האדמו"ר מויז'ניץ כשהיה מגיע למילים "ולא נשבע למרמה" היה פורץ בבכי?" "מי יכול לומר שהוא לא נשבע למרמה?"... לצפייה לצפייה
122026ראש השנה- "פתיחה של דף חדש" "דברי חיזוק לראש השנה" "למה בראש השנה לא אומרים הלל?". "מדוע התורה לא מגלה לנו שראש השנה הוא יום הדין?". "מניין יודעים שראש השנה זה יום הדין שבו גורלות נקבעים?" "משל ונמשל ליום הדין". "מהי מהות החג של ראש השנה?"... לצפייה לצפייה
122027ראש השנה- "המלך הקדוש" "דבר תורה קצר לראש השנה". "ביאור בתפילת ראש השנה". העונה על הקשר בשבח להקב"ה: "קדוש אתה ונורא שמך ואין אלו-ה מבלעדיך - ככתוב "ויגבה ה' צבאות במשפט והא-ל הקדוש נקדש בצדקה". מה הקשר בין התקדשות ה' בצדקה לבין מלכותו?". "מה ההבדל בין מלך לשופט?"... לצפייה לצפייה
122028ראש השנה- למען מי אתה מבקש? "סיפור לראש השנה". בראש השנה אנו מבקשים מה' שיזכור אותנו לחיים וייתן לנו שנה טובה ומבורכת. האם זה מגיע לנו? סיפור הממחיש את הבקשות המיוחדות: "אבינו שבשמיים מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך"... "כתבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים"... והידיעה הברורה שאם זה העיקר - מקבלים הכל! לצפייה לצפייה
122029ראש השנה- "עשה למענך אם לא למעננו" "משל ונמשל ליום הדין". "משל לראש השנה" המבאר את סיבת הבקשה: "אבינו מלכנו עשה למענך אם לא למעננו" וכי הקב"ה צריך רחמים למען שמו?! ביאור נוסף בדרך צחות: אנו מבקשים מה' - "עשה למענך" ותיתן לנו כמו שמלך צריך לתת, אם לא למעננו - ולא כמו שאנחנו מבינים במושגים שלנו מהי מתנה... לצפייה לצפייה
122030"וורטים לראש השנה" "דברי תורה לראש השנה". "שני וורטים ליום הדין". רעיון נפלא שהובא בשם הרב נח הרץ הלומד על התשובה בראש השנה שני יסודות עיקריים ממכשיר ה-G.P.S בנוסף רעיון נפלא המלמד בתחילתה של שנה מהמצווה הראשונה דרך בקיום תורה ומצוות... לצפייה לצפייה
122031ראש השנה- ברגע האחרון לפני תקיעת שופר "דרשה לפני תקיעת שופר". "דברי התעוררות לפני תקיעת שופר". "למה תוקעים מאה קולות בראש השנה?". שבע פעמים אומרים לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח לפני התקיעות. מה זכה קֹרח שמזכירים את בניו? וְכָל יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר סְבִיבוֹתֵיהֶם נָסוּ לְקֹלָם... בני ישראל ברחו... למה ??? מי שיתעשת לפני תקיעת שופר, הוא יכול לזכות לנצח נצחים. לצפייה לצפייה
122200למה אומרים תשליך ליד מים? "דבר תורה ליום ראש השנה". "רעיון נפלא ליום ראש השנה" טעם אמירת סדר התשליך על יד המים דווקא על פי המדרש ילקוט שמעוני והקשר לעקידת יצחק... לצפייה לצפייה
122500הלכות ומנהגי ערב ראש השנה מקבץ "הלכות לערב ראש השנה" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: התרת נדרים, עלייה לקברי צדיקים, תספורת, הדלקת נרות וברכת שהחיינו. לצפייה לצפייה
122501הלכות ומנהגי ליל ראש השנה מקבץ "הלכות לליל ראש השנה" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: הראויים להיות שליחי ציבור, אזהרות לשליח ציבור, דין ראש השנה שחל בשבת, קידוש וברכת שהחיינו, ראש השנה שחל במוצאי שבת, כרטיסי ברכה והסימנים לברכה לצפייה לצפייה
122502הלכות ומנהגים ליום ראש השנה מקבץ "הלכות ליום ראש השנה" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: יום ראש השנה אכילה ושתייה קודם התפלה, סדר התפילה והכוונה בתפילה והזמנים. סדר היום והשינה ביום ראש השנה, דין ראש השנה שחל בשבת, דין ראש השנה שחל במוצאי שבת, "ותודיענו" הדלקת נרות של ליל שני ושל שבת שובה, לצפייה לצפייה
122503מהלכות תקיעת שופר מקבץ "הלכות תקיעת שופר" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: דין נשים בתקיעת שופר, דין חולה, אכילה לפני התקיעות, התעוררות לפני התקיעות, כוונת המצווה וברכת שהחיינו, איסור הפסקה בין התקיעות, וידוי בתקיעות, סדר תקיעות מיושב, תקיעות לאחר התפלה לצפייה לצפייה
122504ראש השנה- מהלכות יום טוב מקבץ "הלכות ליום טוב" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: מלאכות המותרות והאסורות ביום טוב: הדלקת האש ובישול, בישול מיום טוב ליום טוב ומיום טוב לחול, מוקצה לצורך אוכל נפש, רחיצה ביום טוב, מים שהתחממו מערב יום טוב, מחיאות כפיים וריקוד ביום טוב, רפואה ושעון שבת ביו"ט... לצפייה לצפייה
122505ראש השנה- הלכות עירוב תבשילין מקבץ "הלכות ערוב תבשילין" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: מהו עירוב תבשילין?, מי הם הפטורים מעירוב תבשילין?, "כיצד עושים עירוב תבשילין"?, זמן ההכנות לשבת ואכילת העירוב, דין מי שכח להניח עירוב או אם אבד העירוב... לצפייה לצפייה
122506ראש השנה- השינויים והתוספות בסדר התפילה מקבץ "הלכות לסדר התפילה בימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: השינויים בתפילת העמידה: "המלך הקדוש", ו"המלך המשפט", עושה 'השלום', לעילא 'ולעילא'. התוספות בתפילה: ארבע הוספות: "זכרנו לחיים..." - בברכת 'מגן אברהם'. "מי כמוך אב הרחמן..." - בברכת 'מחיה המתים'. "וכתוב לחיים טובים..." - בברכת 'מודים'. "ובספר חיים ברכה ושלום..." - בברכת 'שים שלום'. והוספה של "אבינו מלכנו" לאחר חזרת הש"ץ... לצפייה לצפייה
122800עשרת ימי תשובה- להכין את עצמנו לקבל! "משל ונמשל לעשרת ימי תשובה". משל ונמשל שמביא ספר העיקרים על מנת לענות על השאלה: הרי הקב"ה איננו בשר ודם, ואיך יתכן שבתפילתנו אנו מבקשים: "אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו" וכי הוא יחזור בו מגזר דינו?! ואיך כאשר האדם מתפלל ומשיב את ליבו אל הבורא תשתנה מדרגתו ותשתנה גם השנה הבאה שלו... לצפייה לצפייה
122801עשי"ת- 6 הדברים המעכבים תשובה "שיחה לעשרת ימי תשובה". "מהם ששת הדברים המעכבים את האדם מלשוב בתשובה?". כיצד משכנע היצר הרע את האדם להישאר במצבו הרוחי ולא לנסות ולשוב בתשובה?. "למה אנחנו שומעים ליצר הרע ומתעכבים מלשוב בתשובה?" ששת הדברים שמציג לנו היצר והשקר הגדול שבהם... לצפייה לצפייה
122802עשי"ת- סיפור של חוזר בתשובה "סיפור לעשרת ימי תשובה", "סיפור אישי לעשרת ימי תשובה" המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים ש"אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה!" כאשר האמת תתיצב למול עינינו, כל כך ברורה ונוקבת, מה נדבר ומה נצטדק?!... לצפייה לצפייה
122803עשי"ת- מתי כדאי לחזור בתשובה? "רעיון לעשרת ימי תשובה", המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים כי אין יאוש בעולם כלל! ושכל מהותנו להתחדש כנשר, לא ליפול לפיתויי היצר הרע, אלא להתחיל להשתנות... לצפייה לצפייה
122804עשי"ת- אין הדבר תלוי אלא בי! "סיפור לעשרת ימי תשובה" על רבי אלעזר בן דורדיא המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שאין שום שיטה בעולם שבה יוכל האדם להשיג ניקיון לנפשו, אם לא שהוא עצמו יחליט... לצפייה לצפייה
122805עש"ית- הצעתו של פיקח "דבר תורה קצר לעשרת ימי תשובה", "סיפור יפה לעשרת ימי תשובה" שסיפר החפץ חיים לאחד מתלמידיו המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים על פי הצעתו של אותו פיקח: אט אט נשוב בתשובה: נתקן את חטא הדיבור, נקבע עתים לתורה, נוסיף מצווה למצווה עד שנסלק את כל חובותינו לאבינו שבשמים ונתייצב מחדש על רגלינו. לצפייה לצפייה
122806עשרת ימי תשובה- השער פתוח! "דרשה לעשרת ימי תשובה". דבר תורה קצר המבאר את ההזדמנות שניתנת לעם ישראל בתקופת הזמן של "עשרת ימי תשובה". משל ונמשל לעשרת ימי תשובה" המבארים את חוסר ההיגיון בכך שאנשים ממתינים לקבל עונש ועוד עונש על מנת לעשות את הצעד של החזרה בתשובה... לצפייה לצפייה
122807עשי"ת- מקום שבעלי תשובה עומדים "חיזוק לעשרת ימי תשובה", "סיפור מצמרר לעשרת ימי תשובה" המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבאר את הטעם שבעלי תשובה דרגתם גדלה עד מאוד, כיון שבעלי תשובה יצרם מפתה אותם תמיד לחזור על העבירות שעשו והורגלו בהם, והם נלחמים תמיד עם יצרם ומתגברים עליו... לצפייה לצפייה
122808עשי"ת- אין דבר העומד בפני התשובה "מעשה נורא לעשרת ימי תשובה", "משל ונמשל לעשרת ימי תשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שאם עשה האדם עברות ושב בתשובה, בורא עולם מוחק אותן לגמרי, ולא יופיעו כלל ביום הדין! זהו כוחה של התשובה! לצפייה לצפייה
122809עשרת ימי תשובה- מטרת העונש "שיחה לעשרת ימי תשובה", "סיפורים לעשרת ימי תשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שכל מטרת העונש שמעניש הקב"ה את האדם, אינו אלא כדי שהאדם יתבונן במעשיו שעשה שלא כהוגן ויתחרט עליהם ולא יעשם שוב... לצפייה לצפייה
122810עשי"ת- הודוי אינו מאפשר עברות נוספות "משל ונמשל לעשרת ימי תשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים מהי מטרתו של הווידוי? ומה היא התשובה? בד בבד הבהרה על תקנת חז"ל בסדר התפילה נוסח וידוי, שבו אנו מכים על חטא ואומרים: "אשמנו, בגדנו" מתאים כ- "דברי חיזוק לעשרת ימי תשובה" לצפייה לצפייה
122811עשרת ימי תשובה- הקרב האמיתי "איזהו גבור הכובש את יצרו" "דבר תורה לעשרת ימי תשובה", "משל ונמשל לעשרת ימי תשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים ששינויי הרגלים והתגברות פנימית - אפילו אחת כמו: התאפקות בשעת כעס, הימנעות מלשון הרע, דורשת מאמץ פנימי גדול מאוד... לצפייה לצפייה
122812עשרת ימי תשובה- מה רוצה הכלב? "מדרש לעשרת ימי תשובה", "משל לעשרת ימי תשובה" המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א בשם הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל המבאר את גודל המאמץ הרב שעלינו להשקיע במלחמה הקשה נגד היצר הרע, וכן עלינו גם לדעת ולהכיר את תכסיסי היצר הרע... לצפייה לצפייה
122813עשרת ימי תשובה- שפתי צדיק ידעון רצון "רעיון נפלא לעשרת ימי תשובה", "משל ונמשל לימים שבין ר"ה ויוה"כ" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המביאה שאלתו של רבנו מאיר מרוטנבורג זצ"ל: למה תקנו חז"ל ארבע בקשות, הלוא היה מספיק לתקן את הבקשה האחרונה שבה כלולים כל הבקשות וההטבות? ותשובתו המופלאה בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
122814עש"ית- קרוב ה'... לכל אשר יקראוהו באמת "סיפור לעשרת ימי תשובה", "התפילה שהצילה" סיפור נפלא המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבאר כי בכל עת ניתן להתפלל להקב"ה כי בורא העולם רחום וחנון ושמח שאנו מבקשים ממנו עוד פעם ועוד פעם, ולעולם לא נמאס לו חס ושלם מאתנו... לצפייה לצפייה
122815עשרת ימי תשובה- "אבינו מלכנו" "משלים לעשרת ימי תשובה", מהחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א על ההוספה שאנו מוסיפים בתפלה לאחר חזרת הש"צ בעשרת ימי תשובה את נוסח 'אבינו מלכנו' בקול רם. והשאלה מדוע? הרי יש עוד 'אבינו מלכנו' שאנו אומרים במשך השנה בשקט מהו השוני? וביאור הדברים בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
122816עשי"ת- איך לחזור בתשובה על לשון הרע? "חיזוק לעשרת ימי תשובה". כיצד ניתן והאם בכלל ניתן לכפר ו/או לשוב בתשובה על "חטאי הלשון" כגון: לשון הרע ורכילות? "מעשה עם הגאון רבנו יוסף חיים" מבבל זיע"א שניסה להמחיש את הדרך לאחד שרצה למצוא תשובה לחטאים מעין אלו... לצפייה לצפייה
122817עשרת ימי תשובה- חצי חייב חצי זכאי "מאמר חז"ל לעשרת ימי תשובה" "לעולם יראה אדם את עצמו ואת העולם כולו כאילו חציו חייב וחציו זכאי.." מה אני נחשב אצל הקב"ה, האם צדיק שרובו זכויות או רשע שרובו עוונות?! מדרך חז"ל להביא את האדם לתובנה לגודל האחריות שמונחת על כתפיו ומאידך לא להביא את האדם לייאוש... לצפייה לצפייה
122818עשי"ת- "איך לשמור על הזכויות שלי?" "דרשה קצרה לעשרת ימי תשובה". "שיחה לעשרת ימי תשובה" ששמעתי מהרב ברוך רוזנבלום שליט"א המתרץ את השאלה: באיזו חוצפה אנו מבקשים בעשרת ימי תשובה: "זכרנו לחיים - למענך אלוקים חיים" וכי אנחנו עושים להקב"ה טובה שאנחנו חיים?!. "מה טמון בתוספת זכרנו לחיים?" ביאור נפלא על פי דרשה שנשא רבי ישראל מסלנטר זצ"ל. לצפייה לצפייה
122819עשי"ת- דבר טוב, קבל חנינה! "דרשות קצרות לעשרת ימי תשובה". תשובתו של החפץ חיים לבקשה הכפולה שבתוספת לעשרת ימי תשובה "אבינו מלכנו כלה כל צר ומשטין מעלינו" ומיד אחרי זה אומרים: "אבינו מלכנו סתום פיות משטיננו ומקטרגנו". מה הכפל בזה? והביאור הנפלא העונה גם על השאלה: "מי זוכה לחנינה ביום כיפור?". מתוך "שיעור לימים נוראים" שמסר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
122820עשרת ימי תשובה- להטות את הכף! "דרשה קצרה לעשרת ימי תשובה". תשובת הרב ש"ך לשאלתו של ר' איצל'ה מפיטרבורגר: אם הבינוני לדברי הרמב"ם תלוי ועומד בעשרת ימי תשובה עד יום הכפורים, אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה מדוע נדרש ממנו לעשות תשובה?! שיעשה מצווה אחת ויכריע את הכף?! לצפייה לצפייה
122821עשרת ימי תשובה- הזמן לפשפש בכיסים! "דרשה קצרה לעשרת ימי תשובה". "מה הקשר בין ערב שבת לעשרת ימי תשובה?". ביאור של הגאון מוילנא על הקשר בין המועדים לששת הימים, ולשבת? - ההוכחה לכך שבעשרת ימי תשובה - אדם חייב לבחון את מעשיו ולפשפש בכיסיו... לצפייה לצפייה
122822עשרת ימי תשובה- למה בא לנו החטא? "וורט קצר לעשרת ימי תשובה" רעיון נפלא המבאר בדרך צחות: "מדוע בזמן הווידוי מכים על הלב עם יד קפוצה?" ומה הקשר למצוות הצדקה?!... מתאים כ- "רעיון קצר לעשרת ימי תשובה"... לצפייה לצפייה
122823עשרת ימי תשובה- לעשות את הצעד הראשון "משל ונמשל לעשרת ימי תשובה". "משל ונמשל על הצורך להתחיל את הצעד הראשון". אם יהודי מנסה לחזור בתשובה לאחר יום הדין הקב"ה עוזר לו להצליח.. "רק אל תגיד אין לי כוח!" הקב"ה צריך כפרה?! כן! ואם ה' צריך - גם אתה צריך! רק תתחיל... תבקש... לצפייה לצפייה
122824עשי"ת- הזכות והחובה בימים אלה "שיחה לעשרת ימי תשובה". "מהי הזזכות שיש לנו בעשרת ימי תשובה?". "מהי הובה שיש לנו בעשרת ימי תשובה?" ומכוח מה באה החובה הזו?. תשובתו של ר' איצלה בלאזר מתוך "הסיפור על רב והקצב בערב יום הכיפורים". המבאר מדוע בעשרת ימי תשובה אם אתה לא מתפייס עם חברך התביעה עליך היא הרבה יותר חמורה... מעובד משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
122825עשי"ת- הבינוני חייב לעשות תשובה! "וורט לעשרת ימי תשובה" וורט נחמד המבאר מדוע חיב הבינוני לעשות תשובה על מנת להיחתם לחיים. הלא מספיק שיעשה מצווה אחת ויכריע את הכף המאוזנת שלו לטובה?! ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום מתוך דברי הרמב"ם... לצפייה לצפייה
122829עשי"ת- "אין הדבר תלוי אלא בי"!!! "רעיון לעשרת ימי תשובה", "משל נפלא לעשרת ימי תשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שבימים אלו, בהם נדרש כל אחד מאתנו לפשפש במעשיו ולתקנם, עלולים אנו ליפול בעצת היצר ל ידי טענות שוא. על כל אחד ואחד לומר לעצמו: "בשלי הסער הגדול הזה"! - "אין הדבר תלוי אלא בי"!!!... לצפייה לצפייה
122830עשרת ימי תשובה- לשנות כיוון "דבר תורה לעשרת ימי תשובה", "משל ונמשל לעשרת ימי תשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שהתשובה - בהישג יד! "כיצד חוזרים בתשובה?" ומה מוטל עלינו לעשות כדי לקבל שפע כה רב?... לצפייה לצפייה
122831עשי"ת- "במקום שבעלי תשובה עומדים..." "דברי תורה לעשרת ימי תשובה", "סיפורים לעשרת ימי תשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים ש"במקום שבעלי תשובה עומדים- צדיקים גמורים אינן יכולים לעמוד" כמו: יוסף משיטא, יקום איש צרורות ומנשה המלך... לצפייה לצפייה
122890מההלכות והמנהגים לעשרת ימי תשובה מקבץ "הלכות והנהגות לעשרת ימי תשובה" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: על ההנהגות טובות בימים שבין ראש השנה ליוה"כ, תפילה בציבור, צאת השבת, לימוד ההלכה, יום בשנה חשוב כשנה, "מנהג הכפרות" ומה עלינו לעשות בזמן ה"כפרות" - הזמן להרהורי תשובה... לצפייה לצפייה
122891מהלכות תשובה לעשרת ימי תשובה מקבץ "הלכות תשובה" לימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: מפסוקי התורה על מעלת ושכר השב התשובה, כמה מהלכות תשובה מרבנו הרמב"ם: איזוהי תשובה גמורה?, מעלת התשובה בימים אלו, מחילה מאשתו חרטה על העבר וקבלה לעתיד... ומעלתם של ה"חוזרים בתשובה" לצפייה לצפייה
122900שבת שובה - ללכת לדרשה "דברי זירוז לשבת שובה". בשבת זו יש מצוה לשמוע את דרשת הרב ולהתעורר בתשובה. הבעייה שדווקא בשיא ההתעוררות אנו מתעצלים בטענות שווא של היצר הרע. משל ונמשל המבארים שרק כאשר נדע את עצות היצר נבין ונצליח לגבור על טיעוניו המטופשים, להתעורר בתשובה ולזכות לקבל שנה טובה. לצפייה לצפייה
123000ערב כיפור- לימוד זכות לכפרה "סיפור לחיזוק בערב יום הכיפורים". סיפור על לימוד זכות של סנגורן של ישראל: ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל. שהצליח בראייתו הטובה על עם ישראל למצוא זכות עליהם דווקא בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123001ערב כיפור- "והסר השטן מלפנינו ומאחרינו" "רעיון נפלא לערב יום הכיפורים" רעיון נפלא שמביא "סנגורן של ישראל" רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל על מה שאנו מבקשים בכל יום בתפילת ערבית: "והסר השטן מלפנינו ומאחרינו" והקשרו לאכילה של סעודה מפסקת בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123002יום כיפור- לחיות את י"ג מידות "דבר תורה ליום כיפור". רעיון נפלא ל-"שיחת חיזוק ביום הכיפורים". "מהי התפילה הכי חזקה ביום הכיפורים?". "מה משה רבינו מבקש מה'?" "איזו מתנה נתן הקב"ה למשה רבינו?". מתי י"ג מידות הרחמים פועלים למעננו? "כמה פעמים אומרים ביום הכיפורים את י"ג מידות הרחמים?" לצפייה לצפייה
123003יום הכיפורים- עדיין אפשר לשנות! "סיפור קצר לדרשה ביום כיפור". מעלתו של יום הכיפורים. סיפור שהביא הרב פינקוס כמשל להבין שלמרות שבראש השנה נגזר הדין על כל אדם, אבל עדיין אפשר לשנות עד יום הכיפורים... לנסות ולשנות את השנה הבאה לטובה עוד יותר... לצפייה לצפייה
123004יוה"כ- על חטא שחטאנו לפניך... "דבר תורה לכיפור". החשיבות של החרטה מתוארת על ידי המגיד מדובנא זצ"ל במשל נפלא המבאר את הדרך הנכונה לחזרה בתשובה ואת המשמעות שהכאה על הלב איננה מספיקה... בנוסף דרשה של מגיד בלובלין לחיזוק לפני יום הכיפורים. לצפייה לצפייה
123005יוה"כ - עברות שבין אדם למקום "דבר תורה קצר לערב יום כיפור". עבירות שבין אדם למקום מעלת הוידוי ועד כמה גדולה היא עד למאוד! משל נפלא המבאר - שכאשר מתוודה האדם על חטאיו בפחד ובחלחלה ושב באמת ובתמים ממעשיו הרעים גורם הוא בכך להסיר כל שטן ומקטרג ממנו - והקב"ה סולח... מתאים כ- "דבר תורה קצר לכל נדרי" לצפייה לצפייה
123006יוה"כ - עברות שבין אדם לחברו "דבר תורה קצר לערב יום כיפור". עבירות שבין אדם לחברו הסברו הנפלא של ה"חפץ חיים" שכל מי שיש לו שנאה על חברו, גם להקב"ה יש תרעומת עליו... מתאים כ- "דבר תורה קצר לכל נדרי" לצפייה לצפייה
123007פדיון כפרות "דבר תורה לערב יום הכיפורים". "סיפור נפלא ליום הכיפורים" עם רבי אלימלך מליזנסק ששלח את אחד החסידים שלו להתבונן על דרך מיוחדת של עשיית "פדיון כפרות" והקשר למה שאומר דוד המלך בתהילים בפרק ל"ח: "השם נגדך כל תאוותי ואנחתי ממך לא נסתרה"... מתאים כ- סיפור לערב יום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123008יוה"כ - לבקש מחילה עד כמה? "דברי חיזוק לערב יום הכיפורים". כדי להבין מהי הדרישה להשתדלות בבקשת המחילה ועהיכן היא מגיעה נביא מעשה שהגיע אל הרב משה פיינשטיין זצ"ל המראה מה צריך לעשות כדי לרצות אדם שנפגע מאיתנו... לצפייה לצפייה
123009יוה"כ - לבקש סליחה מהאשה "חיזוק לימים הנוראים וליוה"כ". לאן צריך לשאוף בחיי הזוגיות. והחשיבות לומר סליחה לזו שקרובה אלינו מכולם - האשה... לצפייה לצפייה
123010יום כיפור- השטן יוצא לפגרה "דבר תורה ליום כיפור", "משל ונמשל ליום כיפור" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שכל יהודי הוא בן מלך, אהוב וחביב ויקר לאביו שבשמים ועליו לנצל יום זה לצפייה לצפייה
123011יום הכיפורים- להשתנות בדברים הקטנים "חיזוק ליום כיפור" "משל ונמשל ליום כיפור" המבארים שהשינוי הוא בדברים הקטנים. הקב"ה לא מבקש מאיתנו לעזוב את כל עיסוקנו ושגרת חיינו כדי להשתנות, אלא לחפש את הפגמים הקטנים שיש לנו ואותם לתקן ולחדש... לקבל החלטה טובה בדבר קטן ולצעוד לקראת שנה טובה ומבורכת... לצפייה לצפייה
123012יום הכיפורים- סגולה לחיים - לב שבור! "דרשה קצרה לכיפור". "כיצד ניתן לקבל שנה טובה למרות שחטאנו?". "משל ונמשל ליום הכיפורים". שמביא המהר"ל לבאר איך יתכן שהקב"ה נתן לנו נשמה, ואומר לנו: "תשמרו על הנשמה הזאת, היא בבת עיני, זה חלק אלוהַ ממעל, תשמרו לא לטמא אותה!". ובא בן-אדם ופוגע בנשמה, והוא שואל עכשיו "איך מתקנים"???... הפיתרון של המהר"ל... לצפייה לצפייה
123013יוה"כ- הזהירות מלפגוע בשני! "סיפור ליום הכיפורים". סיפור מצמרר שסיפר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א המבאר "מהי הזהירות הנדרשת בפגיעה בזולת". "סיפור על אחד שקשה לו לסלוח". יהודי שלא מוכן לסלוח על עלבון של המעסיק של ו במשך 53 שנה... "אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו" לצפייה לצפייה
123014יוה"כ- מעביר אשמֹתנו בכל שנה ושנה "שיחה קצרה ליום הכיפורים". "משל ונמשל ליום כיפורים" שהובאו משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א המבאר מדוע לא האמינו אנשי דורו של יחזקאל שתשובה תעזור להם? ולשם מה הקב"ה נאלץ להישבע להם על כך?... "כמה ארך אפיים לפני המקום". והסיבה שאומרים בתפילות יום הכיפורים: "כי אתה מעביר אשמֹתנו בכל שנה ושנה"... לצפייה לצפייה
123015יום הכיפורים- ברית שלוש עשרה "משל ונמשל יום כיפור" "משל ונמשל במעלת 13 המידות" ביאור נפלא של רבי אברהם סבע על מאמר חז"ל: הבטחה של הקב"ה, שאם עם ישראל חוטא... יגידו לפניו י"ג מידות של רחמים, והבקשה שלהם תתקבל. הייתכן והלא הרבה אמרו ולא נענו?!... לצפייה לצפייה
123016יום כיפור- מתנה מבורא עולם "שיחת חיזוק ליום הכיפורים" "שיחה לכיפור מפי הרב רוזנבלום" המבארת שהקב"ה נתן לנו מתנה כזאת, פעם אחת בשנה ... "כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ" 26 שעות, שאנחנו מחובקים עם הקב"ה, יושב לבד בדין. האם יעלה על הדעת שבן-אדם שנותנים לו כזה דבר ביד, והוא יאבד אותו! לצפייה לצפייה
123017יוה"כ- לחשוב על התוצאה! "סיפור ליום הכיפורים" המבאר את בקשת הסליחה: "עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיוֹדְעִים וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלֹא יוֹדְעִים" מעשה המעלה את המודעות לעברות שאנו עושים וההשלכות שלהם. כמה בני האדם לא מודעים, שמהמעשה ההוא שהוא עשה, לא נעשה מעשה אחד אלא רבים אחרים לטוב או חלילה להפך... לצפייה לצפייה
123030יום הכיפורים – כל נדרי "דבר תורה לערב יום כיפור". הדרך בה "דחף" הצדיק רבי שלום מבעלז זצ"ל, את תלמידיו להרהר בתשובה לפני תחילת היום הקדוש... ובנוסף כיצד לימד רבי לוי יצחק מברדיצב סנגוריא על עם ישראל בערב יום הכיפורים לפני תפילת "כל-נדרי"?!... לצפייה לצפייה
123042יוה"כ - מלך מוחל וסולח "דבר תורה ליום הכיפורים". משל שהביא המגיד מדובנא להסבר מדוע התקין הקב"ה את יום הכיפורים לעם ישראל. ובנוסף רעיון נחמד שהביא רבי לוי יצחק מברדיצב על הקשר שבין אכילת מצווה ביום הפורים לאכילת המצווה בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123303יום הכיפורים- חשיבות הווידוי ומעלתו "דבר תורה ליום הכיפורים". חשיבות הווידוי ומעלתו הרמב"ם כותב: "יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. משל נפלא שמביא המגיד מדובנא לביאור האריכות בווידוי... מתאים כ- "דבר תורה ליוה"כ" לצפייה לצפייה
123399יוה"כ- למה שרים "חטאנו לפניך"?! "יום הכיפורים - דבר תורה". ביום כל כך מיוחד בו באים בתפילה ותחינה להקב"ה שימחל לנו, מניין התעוזה לשיר: "אדון הסליחות...חטאנו לפניך רחם עלינו"?! ביאור נפלא על פי המדרש "תנא דבי אליהו"... לצפייה לצפייה
123400יום הכיפורים- השעירים והגורלות "דבר תורה קצר לחיזוק בתפילת יום הכיפורים". רעיון נפלא בדרך של מטאפורה המנסה להביא להבנה שאלו ש"עושים חיים" ונהנים לא בהכרח גורלם שפר עליהם... יתכן ואנו נראים כ-"סובלים" וספונים בבית הכנסת יום שלם אבל הסבל יקבע בסופו של תהליך... "צוחק - מי שצוחק אחרון" לצפייה לצפייה
123500יוה"כ- שיר ושבח אל מול תשלום "דבר תורה לסדר העבודה ביום הכיפורים". לשם מה נצרך הכהן בבית המקדש לקרוא את פרשה זו ביום הכיפורים? משל ונמשל המבארים את ההבדל בין קריאת הפרשה בזמן שבית המקדש היה קיים לזמננו אנו... לצפייה לצפייה
123501יוה"כ- לשמור על צדיקי הדור דבר תורה קצר לחיזוק ביום הכיפורים. התורה פותחת את הפרשה המדברת על יום הכיפורים פרשת אחרי מות הנקראת ביום זה - במיתתם של שני בני אהרון מדוע?! ביאור נפלא על הקשר בין בקשת הסליחה ביום הכיפורים למיתת הצדיקים במהלך השנה ... לצפייה לצפייה
123700הלכות יום הכיפורים- חמישה עינויים מקבץ "הלכות חמישה עינויים ביום הכיפורים" ליום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: איסור אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל - נעלי עור, ותשמיש המיטה והחיוב לאנשים ונשים... לצפייה לצפייה
123701הפטורים מהתענית של יום הכיפורים מקבץ מ"הלכות יום הכיפורים" מקבץ "הלכות תשובה" דינים הקשורים לפטורים מהתענית ביום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: "דין ילדים ביום הכיפורים", "דין נשים מעוברות ומניקות ביום הכיפורים", "דין יולדת ביום הכיפורים", "דין חולה וזקן ביום הכיפורים" והדרכים להאכיל ולהשקות את החולה ביום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123702הלכות תפילות יום הכיפורים מקבץ "הלכות תפילות יום הכיפורים" ליום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: דיני תפילות יום הכיפורים שחל בשבת", "דיני תפילת ערבית ביום הכיפורים", "דיני תפילת שחרית ביום הכיפורים", סדר העבודה, "דיני תפילת מנחה ביום הכיפורים", "דיני תפילת נעילה ביום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123710סדר מוצאי יום הכיפורים מקבץ "הלכות וסדר התפילה" למוצאי יום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: הכוונה בתפילה, השינויים בתפילת העמידה, הוספה מחול על קודש, סדר ההבדלה במוצאי יום הכיפורים, והליכות הנדרשות לאחר שנמחלו כל עוונותינו... לצפייה לצפייה
123900יוה"כ- נעילה לתת מתנה לה'! "שיחת חיזוק לתפילת נעילה". "דרשה קצרה לתפילת נעילה" מתוך שיחה ליום כיפור של הרב ברוך רוזנבלום. "מדוע נקראת התפילה האחרונה בכיפור בשם "נעילה"?". והקשר בן חדר ייחוד של חתן וכלה לתפילת הנעילה ביום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123901יום כיפור - "שערי דימעה לא ננעלו?" "דבר תורה קצר לתפילת נעילה". משל ונמשל למאמר חז"ל: "שערי דימעה לא ננעלו"...תשובה לשאלתו של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: אם שערי דמעה לא ננעלים, לשם מה בכלל יש שם שער?! ביאור נפלא המתאים כ- "דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123902יוה"כ - שטרות שפג תוקפן - לא מתקבלים! "דרשה לתפילת נעילה". הרגעים האחרונים של היום הקדוש - יום הכיפורים ועוד רגע קט ינעלו השערים... "משל ונמשל של החפץ חיים לעת נעילת שער"... מתאים כ- "דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123903מוצאי יום כיפור- לאן בורחים כשקשה? "סיפור לנעילה ביום הכיפורים". "איך אפשר לדעת מהי עוצמתו של יהודי?". "מה עושה יהודי שקשה לו?". "לאן בורחים יהודים כתקווה אחרונה? ומה הקשר לכלב הים?... סיפור נפלא על האדמו"ר מסלונים בזמן תפילת הנעילה... לצפייה לצפייה
123904מוצאי יום כיפור- איך לשמר את החוויה הרוחנית? "משל ונמשל למוצאי יום הכיפורים". "איך אפשר שיום הכיפורים ישאיר חותם בליבנו?" באמת אין מנוס, הן לא נוכל לשנות את הטבע, לא נוכל לעצור את תהליך נסיגתה של החוויה, אבל האם אנו יכולים לשמר אותה?. חוויה זולה, קלות ראש וליצנות מוחקים את החוויה המרוממת והזכה... "למה נמשל דברי תורה לשמן?". האם ניתן להגביר את החוויה של יום הכיפורים? "כיצד נעצים את החוויה המרוממת של יום כיפור?". ומה הקשר למאמר חז"ל: "שופר של אדם כוחו נחלש, ושל מתן תורה הולך ומתגבר"... לצפייה לצפייה
123905מוצאי יום כיפור- התהליך כבר התחיל... "משל ונמשל למוצאי יום הכיפורים". "הצורך לבדוק במה התקדמנו משנה שעברה?". "האם תהליך התשובה התחיל אצלנו?". מדוע אומרים בסוף התפילה:"לך אכול בשמחה לחמך"? הרעיון שלנלמד מעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים בזמן שמזה: "אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים..." מתאים כ- "דרשה קצרה למוצאי יום הכיפורים" לצפייה לצפייה
124000חג סוכות - "פרי עץ הדר" "דבר תורה לחג סוכות". "פרי עץ הדר" סיפור נפלא על רבי מרדכי מנשכיז זצ"ל המלמד מהם סדרי העדיפויות כאשר מזדמן לאדם קיום מצוות גמילות חסד אל מול הידור מצווה... לצפייה לצפייה
124001סוכות- קיום מצווה לשם שמים "סיפור לחג סוכות". התורה מצווה: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" מהי חביבות מצווה? ואיך ניתן לקיימה שלא על מנת לקבל פרס... נלמד מהגאון אליהו מווילנא זצ"ל... לצפייה לצפייה
124002ערב סוכות- "לשלוט על הכעס" "דבר תורה לערב חג הסוכות". "מהו הגבול שלחייב אדם לשלוט בכעסו?" "סיפור על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב" זצ"ל איך הצליח לעורר רעש גדול בשמים בעצם שליטתו המלאה במידת הכעס בערב חג הסוכות... לצפייה לצפייה
124003סוכות- המילה "סכה" והמשמעות בכשרותה "רעיון של הגאון מוילנא לחג סוכות". "הלכות דפנות הסוכה הנרמזים בשם סוכה". "שלשת סוגי הסוכות הכשרות" לגביי דפנות הסוכה נמצאים ברמז במילה "סכה"... לצפייה לצפייה
124004חג סוכות - הסוכה שהצילה "סיפור נפלא לחג הסוכות". "סיפור מרגש לחג סוכות" על סוכתו הנפלאה והמיוחדת של רבי דוד מלעלוב זצ"ל שנעלמה בלילה אחד... ופיתרון התעלומה שנתגלתה לאחר שנים בדרך אגב... (אלה מועדי) לצפייה לצפייה
124005סוכות- "ראשון לחשבון עוונות" "מדרש לחג סוכות" "משל ונמשל לחג סוכות" שמביא המדרש להסביר את מה שישראל עושים בחג סוכות ואיך בזה שנוטלים לולביהם ביו"ט ראשון של סוכות, ומהללים ומקלסים לפני הקב"ה - הקב"ה מתרצה להם ומוחל להם... לצפייה לצפייה
124006סוכות- "גימטריות לחג סוכות" "גימטריות לחג סוכות" רעיונות לדברי תורה בחג סוכות" קישורים בין סוכות למצוות הצדקה ע"י גימטרייה, ארבעת המינים כנגד תרי"ג מצוות ורמז למי שקונה אתרוג עם לולב נאה זוכה לחיי העולם הזה והבא... לצפייה לצפייה
124007למה עושים סוכה דווקא לאחר יום הכיפורים? "דבר תורה קצר לסוכות" רעיון קצר לסוכות המבאר "למה עושים סוכות אחרי יום הכיפורים ולא לאחר פסח?" תירוצו הנפלא של החידושי הרי"ם - אין דעת לעובר עבירה, אלא אם כן עשה תשובה... רק לאחר שה' סולח ניתן לעשות סוכה... לצפייה לצפייה
124008סוכות- ראשון לחשבון עוונות? "דבר תורה קצר לחג הסוכות" מדוע ט"ו בתשרי - חג הסוכות הוא ראשון לחשבון עוונות? האם אי אפשר לעשות עבירות ב-4 הימים שבין יוה"כ לסוכות?! בנוסף שאלתו של הרב אלזרוב: "ולקחתם לכם ביום הראשון" - ראשון לחשבון עוונות! מה הקשר?! וביאורו הנפלא... לצפייה לצפייה
124009סוכות- הבן עולה על אביו "רעיון נפלא לחג הסוכות" למרות שיש ירידת הדורות ותמיד האב גדול מהבן, כמאמר חז"ל: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם ראשונים כבני אדם אנחנו כ..." למעט שלשה דברים וסוכות שבו עושים תשובה מאהבה הוא אחד מהם... לצפייה לצפייה
124010סגולה בסוכה שלא מדברים לשון הרע! "רעיון נפלא לחג סוכות של הגאון מוילנא" רעיון שמביא הגאון מוילנא לסגולה מיוחדת שיש לסוכה שלא מדברים בה לשון הרע וההוכחה לכך... והקשר למה שמוסיפים בברכת המזון בימי חג הסוכות:"הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"... לצפייה לצפייה
124011סוכות- להסתופף בצל השכינה "משל ונמשל לחג הסוכות" הקשר בין הימים הנוראים לסוכות מבואר על ידי משל נפלא הממחיש שלאחר ר"ה ויוה"כ וההתעלות הרוחנית אומר הקב"ה - אם אתם רוצים לזכות בהגנתי על חייכם, בריאותכם ורכושכם ומשפחתכם- עליכם לחסות בצילא דמהימנותא - בסוכה. לצפייה לצפייה
124012סוכות - הקשר בין התורה לסוכה "רעיון של הגאון לסוכות" רעיון נפלא שמביא הגאון מווילנא בו הוא עורך הקבלה בין התורה לסוכה והוא מצא קווי דימיון בין השניים. בנוסף רמז לשתי המצוות שקיומם נעשה עם כל הגוף - סוכה ויישוב ארץ ישראל... לצפייה לצפייה
124013אם נכנסים לסוכה ה' צריך למחול לנו! "סיפור על רבי יהודה הנשיא" המשמש כ- "משל לחג הסוכות" הממחיש שבעצם זה שאנחנו באים ומסתופפים תחת הסוכה של הקב"ה למרות שיצאנו חייבים בדין לאחר יום הכיפורים בכל זאת אם באנו להסתופף תחת צילה דמהימנותא - ה' צריך למחול לנו! לצפייה לצפייה
124014חג הסוכות- זכר לענני הכבוד "דבר תורה לחג הסוכות" הסוכות שאנו עושים היום הם זכר לענני הכבוד. מדוע דווקא ענני כבוד? הרי היו ניסים כמו המן והבאר? מדוע לזכרם לא עושים שום חג? בנוסף: מדוע לא עושים זכר למן ולבאר? סוכה זכר לענני כבוד שיש בה לקח לדורות - הסתפקות במועט... לצפייה לצפייה
124015מדוע סוכות הוא זמן שמחתנו? "דבר תורה לסעודה בסוכה" שלשה טעמים לכך שסוכות הוא זמן שמחתנו. ומה הקשר בין שמחה למידת הענווה?! רעיון נפלא של האדמו"ר מאמשרוב על הפסוק: "והיית אך שמח" ורמז יפה שהביא הגאון מוילנא להשלמת הרעיון... לצפייה לצפייה
124016סוכות- זמן שמחתנו על מה השמחה? "מהותה של שמחה בסוכות" שלשה טעמים למצוות השמחה בחג הסוכות. שיוצאים מנצחים עם לולב, זה מראה שה' רוצה שנמשיך לשרת אותו. זהו הניצחון הגדול והשמחה שיש בניצחון הזה... לצפייה לצפייה
124017ההשקפה היהודית בחג הסוכות "דבר תורה לסוכות" תירוץ של הצדיק ר' יצחק מאיר מגור, בעל "חידושי הרי"ם" על שאלת הטור הרי סוכות היו למעשה בחודש ניסן למה נצטווינו על כך בתשרי?! החשיבות בהכנסת אורחים לסוכה. הכנסת אורחים של עם ישראל אין לה אח ורע באומות העולם את הראייה לכך מצא ר' משה מקוברין זצ"ל... לצפייה לצפייה
124018סוכות- מהו ה"הדר" שבאתרוג? "דבר תורה לחג הסוכות" ישנם אנשים המהדרים במצוות שבין אדם למקום, אך, מזלזלים מאד במצוות שבין אדם לחברו. או להיפך, מוטב היה, אם לא היו מהדרים כל כך אבל היו שלמים ומקיימים את שני סוגי המצוות: הן בין אדם למקום, והן בין אדם לחברו... לצפייה לצפייה
124019סוכות- דרך חיים מהנענועים בלולב "סיפור מיוחד לחג הסוכות". ביאור נפלא על נטילת ארבעת המינים והניענועים בלולב. ובנוסף סיפור על דרך חיים שהתווה ראש ישיבת "פורת יוסף" הרב יהודה צדקה זצ"ל לתלמיד שבא לשאול בעצתו מהניענועים בלולב... לצפייה לצפייה
124020סוכות- דירת ארעי מביאה שמחה "משל ונמשל קצרים לסוכות" משל ונמשל המבארים שרק מתוך תחושת הארעיות שיש בסוכה ניתן להגיע לשמחה אמיתית... עושים סוכת ארעי כדי להבין ששום דבר כאן לא שלנו, וכשאדם אין לו הרי הוא יכול לשמוח... לצפייה לצפייה
124021"המצטער פטור מן הסוכה" "רעיון נפלא לחג הסוכות" מדוע רק במצוות סוכה יש דין "המצטער פטור מן הסוכה"?! והרי בכל מצוות התורה אין דין שמצטער פטור מן המצווה? נהפוך הוא- לפום צערא אגרא?! תירוץ מדהים של הבאר יוסף מאושרוב זצ"ל... לצפייה לצפייה
124022סוכה ולולב כלקח לשנה החדשה "משל ונמשל למועדי ישראל - סוכות" משל ונמשל המבארים את טעמן וסודן של שתי מצוות החג - הסוכה והלולב... "אינו דומה היחיד העושה את המצווה לרבים העושים את המצווה" בעמל הפרנסה יש סיפוק וגאווה לאדם בהצלחותיו ובעושרו, אבל עבודת הבורא משובחת היא כשהיא נעשית בצוותא... לצפייה לצפייה
124023סוכות- פתיחת דף חדש "דבר תורה לסוכה" דבר תורה קצר המבאר את המעבר בין יום הכיפורים לחג הסוכות והאחדות הנדרשת מאיתנו ולכן השמחה הגדולה דווקא בסוכות שבו נאמר: "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" - מלמד שכל בני ישראל ראוים לישב בסוכה... לצפייה לצפייה
124024שיאה של התשובה היא בחג הסוכות "משל ונמשל לימי חג הסוכות" איך יתכן לומר "כשלת בעוונך"? הרי כישלון הוא מעידה - עברה שנעשית בשוגג ללא כוונה ואילו עוון משמעותו עברה שנעשתה במזיד?! תשובה נפלאה בדרך של משל ונמשל שמביא המדרש לאות כי בסוכות יש תשובה מיוחדת שבה הזדונות הופכים לזכויות... לצפייה לצפייה
124025מצוות חג הסוכות מורות על עזרה הדדית "דבר תורה לימי הסוכות" אם נתבונן נראה שבמצוות חג הסוכות יש מכנה משותף העוברות כחוט השני והוא: הקשר לזולת וההתחברות עם הכלל. מהו אם כן הלקח הצפון בחג הסוכות (שהוא מגשר בין יוה"כ להושענא רבה) בחג ובהלכותיו: הסוכה, ארבעת המינים מצוות השמחה. הן חג הסוכות הוא זמן שמחתנו?!... לצפייה לצפייה
124026"הקבלת שלשת הרגלים לעבודה בשדה" "דבר תורה לחגי ישראל - סוכות" כדי להבין את התהליך שעבר עם ישראל עד הכנסו לארץ הקודש יש תחילה להבין את תהליך גידול התבואה וממנו להבין את הקשר לשלשת הרגלים כאשר גולת המועדים - חג הסוכות! לצפייה לצפייה
124027"אמרות לחג הסוכות" "וורטים לחג סוכות" מדוע בפסח אומרים חצי הלל ובסוכות כל יום גומרים את ההלל? ומהו הקשר בין קרבנות לאמירת הלל?! רעיון נפלא של הבני יששכר על ייחודיות ארבעת המינים: על כל צמח וצמח, ועל כל עץ ועץ יש מלאך שאומר לו- גדל! חוץ מארבעת המינים שה' בעצמו ואומר להם- גדל!... לצפייה לצפייה
124028שלשת הרגלים כנגד חטא העגל "דבר תורה לשלשת הרגלים" רעיון נפלא של הבן יהוידע המבאר כיצד ניתנו לנו שלשת הרגלים על מנת לכפר על חטא העגל... בנוסף רעיון נפלא של ספר כותנות עור המראה איך בלעם הרשע מנסה לעורר את חטא העגל... ועל כך הוכיחה אותו האתון: "למה זה הכיתני שלוש רגלים"... לצפייה לצפייה
124029סוכות- "מתכון לשמירת מצוות" "שיחה לחג סוכות". "דרשה לסוכות" המבארת את "ההבדל בין יהודי לגוי שבא לידי ביטוי במצוות הסוכה". "מדוע שביקשו הגויים מצווה אחת הקב"ה בחר דווקא במצוות סוכה?" והלא הקב"ה יכל להביא עוד מצוות?! ביאור נפלא של הספר 'שירת דוד' המוצא את "המתכון לשמירת מצוות - סוכה!" לצפייה לצפייה
124030סוכות- ולישרי לב שמחה! "וורט לחג הסוכות". "וורט לסוכות" המבאר "מדוע חג הסוכות הוא זמן שמחתנו?". "למה יהודי שמח דווקא לאחר יום הכיפורים?"... ראשי תיבות המראים את "הקשר בין מחילת העוונות ביום הכיפורים לשמחה בחג הסוכות" והייחודיות של מצוות סוכה המקרבת את הגאולה... לצפייה לצפייה
124100חג הסוכות - זמן שמחתנו "דבר תורה לחג סוכות" מתוך המבוא לחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה המבאר את תחושת הקדושה ואת הקרבה המיוחדת לה' יתברך בימים אלו ולבדוק באופן אישי שהשמחה אכן ממלאה את הלב וחודרת אל פנימיות הנפש - "זמן שמחתנו"!!! לצפייה לצפייה
124101מהי המשמעות המיוחדת של חג הסוכות? "דבר תורה לחג הסוכות". "כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי" ביאור נפלא במחלוקת התנאים באלו סוכות מדובר. רבי אליעזר שאומר: "ענני כבוד" ורבי עקיבא שאומר: סוכות ממש עשו להם - נראה כי למעשה אין כאן מחלוקת בעצם העובדות. וכי הדיון הוא לזכר מה חוגגים את חג הסוכות. בחינה של שני הטעמים, וממקנה ברורה כי למעשה שניהם משלימים זה את זה לרעיון אחד... (חג הסוכות באגדה ובהלכה) לצפייה לצפייה
124102סוכות- התאמנות על ה' "רעיון לשיחה בחג הסוכות" לשם מה נדרשת הסוכה בימנו?! מה הקשר של הסוכה שבנו אבותינו בזמן המסעות במדבר לימנו אנו?! ואם אכן הדבר מבטא את תקופת המדבר יש לשאול מה המיוחד בתקופת המדבר שלזכרו אנו חוגגים שבוע שלם מחוץ לבית הקבע ויושבים בדירת ארעי? ביאורו הנפלא של ה"שפת אמת"... לצפייה לצפייה
124103סוכות- מדרשי חז"ל למשמעות חג הסוכות "מדרש לחג סוכות" מקבץ מדרשי חז"ל על תקופת המדבר וההקשר של תקופה זו לחג הסוכות והצורך במנהיגים כמשה, אהרון ומרים שיכלכלו את העם בדרך. השולחן ערוך פסק שהסוכות שאנו עושים כיום הם זכר לענני הכבוד שהיו במדבר. עיון בנס "ענני הכבוד" והמשכיותם לכל אורך 40 שנות המדבר... לצפייה לצפייה
124104חג הסוכות בירושלים - בזמן שבית המקדש היה קיים "העליה לרגל בחג הסוכות" בזמן שבית המקדש היה קיים - כיצד היו עולי הרגל מתאספים ובאים לירושלים?, השמחה של העולים ומקבלי הפנים שהיו בירושלים. מהי "שמחת בית השואבה"? "ניסוך המים" ומשמעותו. תיאור על פי מדרשי חז"ל על ההכנות, ההתרחשות והשמחה שהייתה בירושלים בחג הסוכות... לצפייה לצפייה
124105האושפיזין בחג הסוכות "האושפיזין בחג הסוכות" מעלת הלימוד משבעת הרועים הנאמנים של עם ישראל, שהם: אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך. כאשר בכל יום יש ללמוד מדרכיהם כפי שפסק המטה אפרים... לצפייה לצפייה
124106אברהם אבינו - האושפזין ביום הראשון "לימוד ליום ראשון של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל - הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין שדווקא ביום הראשון של חג הסוכות מזמינים את "אברהם אבינו" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124107יצחק אבינו - האושפזין ביום השני "לימוד ליום שני של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל -הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום השני של חג הסוכות מזמינים את "יצחק אבינו" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124108יעקב אבינו - האושפיזין ביום השלישי "לימוד ליום שלישי של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל -הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום השלישי של חג הסוכות מזמינים את "יעקב אבינו" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124109משה רבנו - האושפיזין ביום הרביעי "לימוד ליום רביעי של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל -הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום הרביעי של חג הסוכות מזמינים את "משה רבנו" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124110אהרון הכהן - האושפיזין ביום החמישי "לימוד ליום חמישי של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל -הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום החמישי של חג הסוכות מזמינים את "אהרון הכהן" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124111יוסף הצדיק - האושפיזין ביום השישי "לימוד ליום שישי של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל - הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום השישי של חג הסוכות מזמינים את "יוסף הצדיק" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124112דוד המלך - האושפיזין ביום האחרון "רעיון ללמידה ביום שביעי של חג הסוכות" עיון בדרכי האבות ממדרשי חז"ל - הלקחים הנלמדים משבעת האושפיזין דווקא ביום השביעי והאחרון - הושענא רבה של חג הסוכות מזמינים את "דוד המלך" - אם נבין כיצד הוא עשה את רצון ה' וניקח משהו מדרך עבודת ה' שלו הרי שהשנה הבעל"ט תיראה אחת לגמרי... לצפייה לצפייה
124203סוכות- לא שואלים מה נשתנה "סיפור קצר לחג סוכות". "סיפור על חכמה יהודית" המביא בצחות את הטעם מדוע הילדים לא שואלים בחג הסוכות "מה נשתנה?"... סיפור המובא בספר וקראת לשבת עונג המסביר את "ההבדל בין פסח לסוכות" לגביי הקושיות של "מה נשתנה?"... לצפייה לצפייה
124500מהלכות חג הסוכות מקבץ הלכות לחג הסוכות. קובץ הלכות לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה. חג הסוכות בתורה מניין?, לימוד הלכות חג הסוכות קודם החג, "האם אומרים ווידוי בימים שבין כיפור לסוכות?", הזהירות הנדרשת בימים שבין כיפור לסוכות ו"האם אומרים תיקון חצות בחודש תשרי ובחול המועד סוכות?" לצפייה לצפייה
124501הלכות בניית הסוכה מקבץ הלכות בניית הסוכה לחג הסוכות. קובץ הלכות לבניית הסוכה המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה. בניית הסוכה על ידי תלמיד חכם, עדיפות בו יותר מבשלוחו, דין בניית הסוכה ע"י גוי, אישה וקטן, דין סוכה ישנה, דין בניית הסוכה בחול המועד ובערב שבת, מיקום הסוכה, בניית הסוכה בבית הכנסת וברחוב, דיני סוכה גזולה, תקנת השבים, החובה של בניית סוכה בכל בית למרות המאמץ הכרוך בזה... לצפייה לצפייה
124502הלכות דפנות הסוכה מקבץ הלכות דפנות הסוכה לחג הסוכות. קובץ הלכות על כשרות דפנות הסוכה ותהליך בניית הסוכה לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה. מספר הדפנות, עמידות של הדפנות בפני הרוח, מידות המינימליות של הסוכה ומידת הגובה המקסימלית של הסוכה, דין לבוד - וסדר בניית הסוכה... לצפייה לצפייה
124503הלכות ודיני הסכך למצוות סוכה מקבץ הלכות ודיני הסכך לחג הסוכות. קובץ הלכות ודיני הסכך למצוות סוכה לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: שלשת התנאים לסכך כשר, רוחב הקורה, דין דבר המעמיד וסכך לנצח, קשירת הסכך, סכך פסול וכשר בעירבוביא, דין חבלי כביסה ופרגולה, דין אוויר בסכך ודופן עקומה, כמות הסכך הנדרשת לסוכה, מה הדין אם נפל הסכך בשבת או ביום טוב?, דין סכך שמתרומם ברוח... לצפייה לצפייה
124504הלכות ודיני נוי הסוכה מקבץ הלכות ודיני נוי הסוכה. קובץ הלכות סוכה וקישוטיה לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: "האם צריך לקשט את הסוכה"?, "האם אפשר להשתמש בפרוכת לקישוט הסוכה"?, דין קישוט הסכך ותליית סדין לנוי, "מהו גובה הקישוטים בסוכה"?, הנאה מהקישוטים, הסכך והדפנות של הסוכה, "האם מותר להוציא קישוטים מהסוכה אם יורד גשם?" "האם מותר לקשט באתרוג שביעית?". מי צריך לקשט הבעל או האישה? לצפייה לצפייה
124505הלכות ערב חג סוכות מקבץ הלכות לערב חג הסוכות. קובץ הלכות לערב חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: המצווה לשמוח ולשמח, מקווה טהרה בערב החג, דין האכילה בערב החג, הכנת נר והדלקת נרות, היכן מניחים את הנר בסוכה?, מה מברכים בהדלקת נרות בסוכה?, האם הנשים צריכות לברך שהחיינו בערב חג סוכות?, לצפייה לצפייה
124506הלכות ליל חג הסוכות מקבץ הלכות לליל חג הסוכות. קובץ הלכות ליל חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: הכניסה לסוכה, הקידוש וכוס של ברכה, הזימון וברכת המזון בחג הסוכות, לימוד משניות בסוכה... לצפייה לצפייה
124507הלכות ודיני ישיבה בסוכה מקבץ הלכות ודיני ישיבה בסוכה בחג הסוכות. קובץ הלכות ודיני ישיבה בסוכה לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: זכר לענני הכבוד, חביבות ומעלת מצוות הישיבה בסוכה, הריהוט והכלים בסוכה, דיני כבוד הסוכה, הלימוד בסוכה, מה עדיף תפילה בסוכה או בבית הכנסת?, מי פטור מהסוכה?, דין המצטער בלילה הראשון ובשאר ימי החג, דין ברית מילה בימי חג הסוכות, דין ישיבה בסוכה לשליחי מצווה, אנשי הביטחון או מטיילים. דין נשים לגביי ישיבה בסוכה וברכת לישב בסוכה... לצפייה לצפייה
124508הלכות ודיני אכילה בסוכה מקבץ הלכות ודיני אכילה בסוכה בחג הסוכות. קובץ הלכות ודיני אכילה בסוכה לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: אכילת פת בלילה הראשון, זמן האכילה והקידוש בסוכה, מתי חייבים לאכול בסוכה?, מהו זמן הברכה "לישב בסוכה"?, דין אכל ושכח לברך "ליישב בסוכה", מה הדין אם אדם אוכל בעמידה בסוכה?, על אילו מאכלים יש חובה לברך "ליישב בסוכה"?, האם יש לברך בכניסה לסוכת חברים?, מה הדין לאחד שיצא באמצע הסעודה מחוץ לסוכה?, מהו ההבדל בין מצה לסוכה?, האם קטן חייב בסוכה?... לצפייה לצפייה
124509הלכות ודיני השינה בסוכה מקבץ הלכות ודיני השינה בסוכה בחג הסוכות. קובץ הלכות לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: חיוב השינה בסוכה, שנת עראי והנרדם חוץ לסוכה, דין סוכה קטנה והמתהפך בשנתו בסוכה, דין המצטער בסוכה, מה הדין אם האישה קשה לה כשבעלה ישן בסוכה ולא ישן בבית?... לצפייה לצפייה
124510הלכות ארבעת המינים - כללי מקבץ הלכות ארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה. הציווי בתורה, זיהוי ארבעת המינים - הלכה למשה מסיני, הוצאות מצווה - לא בחינם ובשמחה, האם קטן חייב בארבעת המינים? האם מותר לקנות ארבעת המינים בהקפה או מילד קטן?... לצפייה לצפייה
124511הלכות ודיני האתרוג - ארבעת המינים מקבץ הלכות כשרות האתרוג בארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות כשרות האתרוג - ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: חלקי האתרוג, מהו הצבע שצריך להיות לאתרוג?, מה דין אתרוג המנומר?, מהו הגודל שצריך לאתרוג?, איזו צורה צריכה להיות לאתרוג?, דין חזיזית ועלים שבאתרוג, דין אם נשבר העוקץ או הפיתם של האתרוג, דין אתרוג שנסדק או נקלף, דין של אתרוג מורכב או ששרתה עליו רוח רעה, מהו האתרוג המהודר ביותר?, אתרוג של טבל או ערלה - פסול!... לצפייה לצפייה
124512הלכות ודיני הלולב - ארבעת המינים מקבץ הלכות לולב מארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות לולב של ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: תבנית הלולב צורתו ואורכו, מה הדין אם נפתחו העלים של הלולב?, דין לולב שנקטם ראשו, לולב עקום מה דינו?, לולב עקום מה דינו?, מהו הלולב המהודר ביותר?, האם יש דין של ערלה בלולב?.... לצפייה לצפייה
124513הלכות ודיני הדס - ארבעת המינים מקבץ הלכות הדס מארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות הדס של ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: הגדרה של ההדס, תבנית ההדס, הגדרה של הדס שוטה, מה הוא האורך של ההדס, מה המשמעות של ההידור: "עליו חופים את עצו"? מה הגודל של עלי ההדס?, מה הדין אם נקטם ראשו של ההדס?, מה הדין אם יש על ההדס ענבים קטנים?, מהו ההדס המהודר ביותר?, האם יש דין ערלה בהדס? לצפייה לצפייה
124514הלכות ודיני ערבה - ארבעת המינים מקבץ הלכות ערבה מארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות ערבה של ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מהי ערבה מן התורה?, תבנית הערבה, אורך הערבה, מה הדין אם נקטם ראש הערבה?, מה הדין אם נקטמו העלים של הערבה? או נתחוררו העלים?, מהו לַבְלוּב?, מהי הערבה המהודרת ביותר?, האם יש דין ערלה בערבה? ומהו הידור מצווה בערבה?... לצפייה לצפייה
124515הלכות ודיני ארבעת המינים בשנת שמיטה מקבץ הלכות ודיני ארבעת המינים בשנת השמיטה. קובץ הלכות ארבעת המינים בשנה השביעית לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מה הדין אתרוג שיש בו קדושת שביעית? דין אתרוג שחנט בשישית, דין אתרוג שחנט בשביעית, קניית אתרוג מעם הארץ בשנת השמיטה, שיווק אתרוגים לחו"ל בשנת השמיטה, האם דיני השמיטה נוהגים בלולב, הדס וערבה? ומה הדין אם גדלו בשדה שנעבדה בשביעית?... לצפייה לצפייה
124516הלכות ודיני נטילת ארבעת המינים מקבץ הלכות ודיני נטילת ארבעת המינים לחג הסוכות. קובץ הלכות נטילת ארבעת המינים לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: הידור וזמן מצוות נטילת ארבעת המינים, האם צריכים ליטול ארבעת המינים דווקא ליד הכותל המערבי?, האם נוטלין ארבעת המינים בשבת?, כיצד יש לאגוד את הלולב?, האם צריך לאגוד את ארבעת המינים קודם לחג?, האם מותר לטלטל את ארבעת המינים בחג? ומה הדין בשבת?, מה מברכים על ארבעת המינים? ומתי צריך לברך שהחיינו?, סדר הניענועים וקריאת ההלל, סדר ההקפות ומה הדין אם שכח לברך, האם עושים הקפות בשבת?, האם נשים חייבות בארבעת המינים? והאם חייבות לברך?, האם נשים חייבות בניענועים? לצפייה לצפייה
124517הלכות יום טוב מקבץ הלכות יום טוב לחג הסוכות. קובץ הלכות יום טוב לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: דין הטועה בתפילת יום טוב, מלאכות האסורות והמותרות ביום טוב, לצפייה לצפייה
124518הלכות חול המועד - סוכות מקבץ הלכות חול המועד לחג הסוכות. קובץ הלכות חול המועד לימי חג הסוכות המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מהי ההנהגה הראויה בימי חול המועד?, שמחת החג ועבודת ה' במועדים, דיני הזכרת יעלה ויבוא בחול המועד, מלאכות המותרות והאסורות בחול המועד ודין "דבר האבד", עלייה לרגל ו"הקבלת פני רבו", "שמחת בית השואבה"... לצפייה לצפייה
124900חול המועד סוכות- לנצל את השבוע משל ונמשל לחול המועד סוכות. מדוע אדם שהולך לעבודה בימי חול המועד נקרא: "מבזה את המועדות"?! מה הקב"ה מצפה שנעשה שבוע שלם?!... משל ונמשל המבארים מהי מטרת חול המועד סוכות... לצפייה לצפייה
124901לא משתלם לעבוד בחול המועד "סיפור לחול המועד סוכות" סיפור נפלא לחול המועד סוכות, סיפור שהיה עם ר' מצליח מאזוז זצ"ל הממחיש איך שחול המועד ניתן על מנת להתחזק בדרכי ה' ותורתו ובוודאי שלא משתלם לעבוד בחול המועד לצפייה לצפייה
124910הושענא רבה- בזכות האתרוגים "סיפור להושענא רבה" סיפור נפלא המובא במדרש רבה על האתרוגים שהצילו ביום הושענא רבה לאחר שכבר לא היה צורך בהם... הסיפור הובא בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א לצפייה לצפייה
124911מה הפירוש של "הושענה רבה" "דבר תורה קצר להושענא רבה". מה פירוש המילים: "הושענא רבה"? ביאור נפלא בשלשה אופנים של ה"דברי חיים" - ר' חיים מצאנז זצ"ל... "רעיון נפלא להושענא רבה" מתוך הספר 'אלה מועדי'. מתאים כ- "וורט להושענא רבה" לצפייה לצפייה
124912הושענא רבה- הושענא למענך אלוקינו! "משל ונמשל להושענא רבה", "דבר תורה קצר להושענא רבה" ביאור נפלא של הרב משה טייטלבוים המובא בסיפרו של רב רובינשטיין המבאר את התחינה הנאמרת בהקפות של הושענה רבא: "הושע נא למענך אלוקינו" תוך שהוא עומד על המילה "למענך". מהו ה"למענך"? ... לצפייה לצפייה
124913הושענא רבה- "אבינו אתה" "דבר תורה קצר להושענא רבא" ביאור נפלא של האדמו"ר מסלונים על מה שאומרים בסיום ההושענות ביום הושענא רבא: "אנא קל נא הושע נא והושיעה נא אבינו אתה" בדרך של "משל ונמשל להושענא רבה" הזעקה המסכמת "אבינו אתה"!!! לצפייה לצפייה
124914הושענא רבה- ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו! "דבר תורה להושענא רבה" מדוע מכריזים בסיום ההושענות: מכריזים: "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוקים אין עוד"! ביאור נפלא של ה"בני יששכר" ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל המביא שקיום מצוות, זהו רצון המלך, ולכן, כשמחבבים מצווה בעצם, מכבדים את רצון המלך! בנוסף "סיפור להושענא רבה" - כבוד החכמים... לצפייה לצפייה
124995מוצאי הושענא רבה- "כדור הפלא" "דבר תורה למוצאי הושענא רבה". "משל ונמשל לערב שמחת תורה". האם ניתן לאחר שהשלוחים קיבלו לידיהם את פסק הדין, האם עדיין ניתן לשנות אותו בשמיני עצרת?!. "משל ונמשל לסיום הושענא רבה" שאמר האדמו"ר מצאנז לאור דברי הזוהר הקדוש, המבארים כי עדיין ניתן לשנות... לצפייה לצפייה
124999הלכות ליום הושענא רבה מקבץ הלכות ליום האחרון של חג הסוכות - הושענא רבה. קובץ הלכות להושענא רבה המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מעלת היום של הושענא רבה, התיקון במהלך הלילה, האכילה בסוכה ביום הושענא רבה, דיני ברכות השחר לנשארים ערים כל הלילה, דיני מצוות חיבוט הערבה, נשמת כל חי בסיום התפילה, הפרידה מן הסוכה... לצפייה לצפייה
125000שמחת תורה- בזכות הסוכה זוכים לתורה "דבר תורה קצר לשמחת תורה" "רעיון נפלא לשמחת תורה" של החידושי הרי"ם המבאר מדוע שמחת תורה מגיע דווקא לאחר חג הסוכות? ומסקנתו הברורה: כשהאדם מכתת רגליו, טורח ויוצא מביתו אל הסוכה, זוכה על ידי כך לתורה!... לצפייה לצפייה
125001שמחת תורה- שותפות מלאה "סיפור לשמחת תורה" סיפור נפלא המובא בספר אלה הם מועדי המבאר ששמחת תורה היא לכל עם ישראל ולא רק ללומדי התורה בלבד! תשובה ניצחת שהשיב סנדלר פשוט לדיין חשוב שניסה להבין מדוע הוא שמח ב"שמחת תורה" אם אין לו יכולת ללמוד תורה... לצפייה לצפייה
125002שמחת תורה- שאח עושה שמחה גם אני שמח! "סיפור קצר לשמחת תורה" סיפור על תשובה נפלאה שהשיב סבל פשוט לר' נפתלי מרופשיץ שתמהה מדוע הוא רוקד בשמחת תורה והרי לא למד תורה מעודו?! "סיפור מחזק לשמחת תורה"... לצפייה לצפייה
125003"ביום השמיני עצרת תהיה לכם" "משל ונמשל לשמחת תורה" משל ונמשל המובאים בספר אלה הם מועדי המבארים את הצורך ב"שמיני עצרת" דווקא לאחר הקרבת 70 קורבנות כנגד 70 אומות העולם, מבקש הקב"ה קורבן וחג נוסף - שמיני עצרת! תוך הדגשה "עצרת תהיה לכם"... לצפייה לצפייה
125004שמחת תורה- מחילת עוונות "פתגם לשמחת תורה" רעיון נפלא של האר"י הקדוש המבאר כיצד בשמחת תורה מסוגל האדם למחוק את כל עוונותיו בעצם הריקוד לכבודה של תורה!... לצפייה לצפייה
125005שמחת תורה- לשמור ולעשות ולקיים "משל ונמשל לשמחת תורה" משל ונמשל שהביא החפץ חיים זצ"ל המבארים כי כבודה של תורה הוא בעיקר בקיום המצוות שבה. ושבחם של קהילות העניות שבישראל, אמנם אין ביכולתם לפאר את התורה בבגדי משי, אולם נוהגים בה כבוד גדול, ומקיימים כל תג ותג שבה. לצפייה לצפייה
125006שמחת תורה- אשריך ישראל מי כמוך!!! "משל ונמשל לשמחת תורה" משל ונמשל שהביא המשגיח של ישיבת מיר, ר' ירוחם הלוי ליבוביץ' זצ"ל בעת ההקפות לכבודה של תורה, המבאר אנו שרים בשעת ההקפות: "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'!"... לצפייה לצפייה
125007שמחת תורה- מזכירים גבורות גשמים "רעיון לשמחת תורה" ההוכחה לה' יתברך על השפעת חג הסוכות עלינו ועל רצוננו להשתנות היא דווקא בהתנה עד ז' במרחשוון, עד שיגיע אחרון שיצא מירושלים אל ביתו שבקצה השני של הארץ... לצפייה לצפייה
125008שמחת תורה- מהי השמחה? ומדוע בסוף המועדים? "דבר תורה לשמחת תורה" מדוע בחר הקב"ה לשים את שמחת תורה בסוף המועדים? מדוע לאחר שזוכה האדם לבהירות הדעת לאחר הימים הנוראים, מתמלא לבו שמחה בחג הסוכות אם כן מדוע ששוב ליבו יתמלא שמחה ביום סיום התורה?! רעיון נפלא וההקבלה לברכת השיבנו שבתפילת שמונה עשרה... לצפייה לצפייה
125009שמחת תורה- חזרה לשגרה "דבר תורה לשמיני עצרת" אין לשמיני עצרת מצוות מיוחדות המאפיינות אותו כרגל עצמאי. כל האפיון שלו זה שאין יושבים בו בסוכה - רגל בפני עצמו. מה המשמעות של שמיני עצרת?! הוספת מימד נוסף לחג הסוכות בכוחה לעצור התדרדרות שבאה לאחר התעלות רוחנית כה גבוהה... לצפייה לצפייה
125010למה זוכה מי ששמח בשמחת התורה "סיפור לשמחת תורה" סיפור נפלא שסיפר הרב יהודה צדקא זצ"ל על השכר שקיבל חכם יעקב עובדיה ז"ל שהשתדל לרקוד בכל כוחו בהקפות של שמחת תורה לכבודה של תורה... לצפייה לצפייה
125011למה נקרא שמו: "חתן תורה"? "רעיון לשמחת תורה" רעיון נפלא לשמחת תורה על פי מדרש שיר השירים המבאר בדרך של משל ונמשל, מדוע מכנים את העולה לתורה בשמחת תורה בשם: "חתן תורה"... (חג הסוכות בהלכה ובאגדה) לצפייה לצפייה
125012שמיני עצרת ושמחת תורה "דבר תורה לשמיני עצרת ושמחת תורה" שמיני עצרת הקב"ה אומר: עשו לפני יום אחד רק אתם ואני משל ונמשל שמביא המדרש לביאור העניין. "איך אפשר לשמוח בשמחת תורה"? רעיון נפלא של האדמו"ר מברסלב המבאר: שבעצם הריקוד לכבוד התורה הוא מנער מעלינו הרבה מן העוונות... לצפייה לצפייה
125013הכי מתאים לעשות שמחת תורה לאחר סוכות! "משל ונמשל לשמחת תורה" משל ונמשל המבארים את העובדה שלתורה יש ערך מיוחד כי מלבד ההוראות יש בה גם מורשת אבות... מה מיוחד בתורה שקישרוה לקהילת יעקב?! ביאורו הנפלא של הרב משה פיינשטיין זצ"ל המביא שהכי מתאים לעשות שמחת תורה לאחר סוכות!... לצפייה לצפייה
125014שמחת תורה- למה דווקא לאחר כיפור? "דבר תורה לשמחת תורה". מדוע חוגגים את שמחת תורה לאחר סוכות ורק לאחר שמסיימים את התורה? והלא ראוי היה לחגוג כשמקבלים את התורה- בחג השבועות?! משל ונמשל המבארים את השמחה שבשמחת תורה דווקא לאחר יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
125015מה קרה בשמיני עצרת? "דבר תורה קצר לשמיני עצרת". ארבעת המינים מסמלים 4 סוגים של יהודים, אנחנו לוקחים את כולם ומחברים אותם ביחד שיתעוררו להתאחד, עובר השבוע והמלך אומר "קשה עלי פרידתכם" האם אתם עדיין כארבעה סוגים נפרדים או כיחידה אחת?! ביאור נפלא של הרבי מלובביץ' זצ"ל לצפייה לצפייה
125016שמחת תורה- שמחה והתחדשות מתוך ארעיות "דבר תורה לשמחת תורה". "מדוע חוגגים את שמחת תורה מיד לאחר חג הסוכות?". "סיפור לשמחת תורה" המבאר "מדוע רק בשפל המדרגה ניתן להגיע לשמחה אמיתית?"... "משל ונמשל לשמחת תורה" המביאים לתובנה שדברים שמתנהלים במשך שנים - לא בהכרח נכונים הם... וההוכחה שדווקא מתוך ארעיות - מתוך הבנה שהכול זמני כאן - ניתן להגיע לשמחה אמיתית. לצפייה לצפייה
125017שמחת תורה- "המקור לשמחת תורה" "שיחה לשמחת תורה". "מהו המקור לשמחת תורה?". "מניין שהנהגת הקב"ה, היא בדיוק להפך ממידת בשר ודם?". ביאור נפלא מתוך שיחה של הרב רוזנבלום שליט"א לטעם של עשיית סעודה לגומרה של תורה... שלמה המלך קיבל לב שומע, כלי הקיבול שלו, הפך להיות כלי מלא. ההנהגה של הקב"ה הפוכה מזו של האדם. 'כלי מלא', יש לו את היכולת ללמוד עוד ועוד תורה. לצפייה לצפייה
125499שמחת תורה- נפרדים עם שמחת תורה "דבר תורה לשמחת תורה". מה המשמעות של התחלת התורה לאחר שמחת תורה?. בסיום הימים הנוראים - "מה צריך לבקש בשמחת תורה?". "משל ונמשל לשמחת תורה" שמביא האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל על החשש מהפרידה. ומדוע בחר הקב"ה – להיפרד דווקא בשמחת תורה?. הבקשה הראויה בשמחת תורה כדי "להישאר מחוברים אל הבורא יתברך"... לצפייה לצפייה
125500הלכות לשמחת תורה מקבץ הלכות לשמיני עצרת - שמחת תורה. קובץ הלכות לשמיני עצרת - שמחת תורה המובאים ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: התפילות בשמחת תורה ומנהג ההקפות, מעלת הריקודים והשמחה לכבודה של תורה, האם צריך לעמוד בזמן ההקפות?, קריאת התורה בליל שמיני עצרת, הקידוש בליל שמחת תורה וקריאת שנים מקרא ואחד תרגום, דיני תפילת שחרית וקריאת התורה ביום שמחת תורה, חתנים וסדר העולים ביום שמחת תורה, האם שני כוהנים יכולים לעלות בזה אחר זה בשמחת תורה?, "משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילת המוסף, סעודת חתנים והקפות ביום שמחת תורה לצפייה לצפייה
125501הלכות ודיני מוצאי שמחת תורה מקבץ הלכות ודיני מוצאי שמחת תורה. קובץ הלכות ודיני מוצאי שמחת תורה המובאים ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מנהג "הקפות שניות", דין תושב חו"ל שנמצא בישראל בזמן שמחת תורה, ביעור האתרוג של שמיטה, סגולות מיוחדות עם ארבעת המינים לאחר החג... לצפייה לצפייה
126001חנוכה- התורה היא האנרגיה שלנו! "דבר תורה לחנוכה". חנוכה ופורים לא בטלים מדוע? הסבר בדרך של "משל ונמשל לחנוכה"... הסברו המיוחד של מאיר שפירא מלובלין על הנאמר במסכת שבת: "מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי חנוכה.. "יהי אור"- רמז יפה לחנוכה מהתורה מהבן איש חי... לצפייה לצפייה
126002חנוכה- "המנורה ושמן הזית" "דבר תורה קצר לחנוכה". המנורה ושמן הזית כסמל החכמה בחנוכה. "הרוצה שיחכים – ידרים, וסימנך: מנורה בדרום". דוגמאות לרמזים של חכמה שיש במנורה. כמו כן רמזים נפלאים המובאים בספרים על המילה "שמן" בהתאמה לחג האורים... "ראשי תיבות של המילה שמן" לצפייה לצפייה
126003ראשי תיבות של "חנוכה" "דבר תורה לחג חנוכה". רמזים במילה "חנוכה" של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בשם בעל ה"חתם סופר". כמו כן ראשי תיבות של "חנוכה" בנוסף, רמזים למחלוקת הידועה בין בית הלל ובית שמאי באופן הדלקת הנרות בחג בראשי התיבות של המילה "חנוכה" לצפייה לצפייה
126004חנוכה- "פרפראות לחנוכה" "פרפראות לחג חנוכה". במדרש מובא, כי אנטיוכוס הרשע גזר על בני ישראל שלא יקיימו שלש מצוות: שבת, ראש חודש ומילה. והקשר להוספת המזמור: שאנו אומרים "מזמור שיר חנוכת ..". "רעיון של החיד"א" על הפסוק: כי נר מצווה ותורה אור" לשלש מצוות ביהדות. לצפייה לצפייה
126005פרסום הנס ודמי חנוכה "דבר תורה לחג האורים". פרסום הנס והקשר לדמי חנוכה. מדוע דווקא בחנוכה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו, ולוקח שמן להדליק?! תירוצו המדהים של רבי יששכר דוב מבעלזא זצ"ל. ונתינת דמי חנוכה בחג האורים לעניים... לצפייה לצפייה
126006פנינים לחנוכה "דבר תורה קצר לחנוכה". "משל ונמשל לחנוכה". שאלתו של ה"בית יוסף": מדוע כללו חז"ל גם את היום הראשון במניין ימי החנוכה הרי הנס היה רק 7 ימים?! תשובה בדרך של "משל ונמשל לימי החנוכה"... לצפייה לצפייה
126007חנוכה- האם היוונים ניצחו?! "רעיון נפלא לחנוכה" המכבים האמתיים נלחמו נגד הספורט, ואנחנו לעומתם מנציחים את הספורט ע"י 'מכבים' מסוג אחר, כמו מכבי ת"א וכפר הספורט שנקרא מכביה... האם ניתן לומר שהיוונים ניצחו?! כיצד ניתן להשיב מלחמה?... לצפייה לצפייה
126008הגיגים ב"על הניסים" לחנוכה "הגיגים לחג חנוכה". התוספת "על הניסים" בחנוכה צופנת בחובה שאלות רבות נענה על כמה מהם כמו: מהו הנס ברשעים ביד צדיקים?, אין כאן הרי כל חידוש ונס, הרי כך צריך להיות?! ועוד... לצפייה לצפייה
126009חנוכה- "מהדרין מן המהדרין" "הדרכה לחיים מחג חנוכה". דרך בעבודת השם הנלמדת מחנוכה. מדוע על הפך שמן היה חותם של כהן גדול?, והרי בדרך כלל, היה הגזבר הממונה חותם על כדי השמנים?! ותירוצו הנפלא של האדמו"ר מגור. לצפייה לצפייה
126010חנוכה- "חידות לחנוכה" "חידות תורניות לחנוכה": 1. נסו להבין מה תומן המשפט הבא: "קח מציאת יוסף אל בגדי יוסף ומחיר יוסף אל תוספת יוסף ותמצא – חנוכה"! 2. מה הקשר בין אותיות האל"ף בי"ת לחג החנוכה? כל הפתרונות במאמר שלפניכם... לצפייה לצפייה
126011"וורטים לחנוכה" "וורטים לחג חנוכה". ההשגחה הפרטית בעולם. מה טמון בבקשת היוונים מעם ישראל "כתבו לכם על קרן השור - אין לכם חלק באלוקי ישראל"? מה המשמעות של השור? בנוסף רעיון נפלא מדוע תקנו חז"ל להניח נר חנוכה בפתח דווקא בצד שמאל? לצפייה לצפייה
126012"רעיון חינוכי לחנוכה" "רעיון חינוכי לחנוכה". מהו העיקר ומה הוא הטפל? תרבות יון עשתה מהגוף נזר התפארת שבאדם במקום מהנשמה - שהיא עיקר החיים. כמה מטופשת הגישה הזו נוכל להווכח מ"משל ונמשל לחג חנוכה"... לצפייה לצפייה
126013חנוכה ופורים "ההבדל בין חנוכה לפורים". מדוע בחנוכה משחקים בסביבון ובפורים ברעשן?! מדוע שונה הנוסח ב"על הניסים": חנוכה - רבת את ריבם דנת את דינם בצורת נוכח - מדברים להקב"ה כאילו הוא כאן ופורים - הרב את ריבנו והדן את דיננו בגוף שלישי? רעיון נפלא לחנוכה לצפייה לצפייה
126014חנוכה- נרות של אהבה "דבר תורה-חנוכה" מעשה המובא בחוברת ימי החנוכה בהלכה ובאגדה הממחיש כמה חביבים נרות חנוכה, שהם זכר ודוגמא למנורה שהייתה בבית המקדש, ואשר מזכירים לנו תמיד, אף בחשכת הגלות, את אהבת הנצח שאוהב הקב"ה את עמו ישראל. לצפייה לצפייה
126015ניצחון המספר 8 בחנוכה "וורט נפלא לחנוכה". המספר 8 ומשמעותו ביהדות בכל ובחנוכה בפרט. "למה מדליקים 8 נרות בחנוכה"? מדוע יוון שכבר יכלו להכנס להיכל, וטמאו את כל השמנים לא נכנסו לקודש הקדשים?! והקשר להדלקת 8 נרות בשמונת ימי החנוכה ... לצפייה לצפייה
126016חנוכה- למה טימאו דווקא את השמנים? "השקפה יהודית מחג החנוכה". מעניין לראות שהיוונים הצליחו לטמא את כל השמנים שחתומים בחותם כהן רגיל, חוץ מפך שמן אחד שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. מדוע לא הצליחו לטמא גם אותו?! השמן = נשמה = שמנה לצפייה לצפייה
126017מהות השמות בחנוכה "רעיון מדהים לחנוכה". "סוד השמות בחנוכה". "ניצחון החכמה האלוקית" לכל שם יש משמעות את זה גם היוונים ידעו. אצלהם המשמעויות שליליות אך כנגד עמדו החשמונאים עם שמות הרבה יותר חזקים ומבוססים וזהו סוד הניצחון... לצפייה לצפייה
126018משמעות מלחמת יון ביהדות "דברי תורה לחנוכה". משמעותה של מלחמת יון ביהדות היא מלחמה של פנימיות וחיצוניות. רעיון נפלא המלווה ב"סיפור לחנוכה" המבטא את המהות של יון לעומת מהותו של ה-אדם כפי שבא לידי ביטוי בשמם... לצפייה לצפייה
126020איך לנקות בחנוכה את טומאת יון? "רעיון לדבר תורה קצר לחג החנוכה". האם ניצחנו את היוונים בחנוכה? האם המלחמה נגד היוונים הסתיימה? רעיון יפה לחנוכה המסביר מה רצתה יון? מהי תשובת הנגד שלנו להרס הפנימי שהיא זרעה? והלקח שלנו מימי החנוכה: כשבפנים מלוכלך - צריך לעשות פעולה חיצונית. לצפייה לצפייה
126021החיסול השקט וחנוכה "בדיחה טובה לחג החנוכה" עם מסר מדהים על מזימתם השפלה של היוונים. מה הם למדו מהמן הרשע ושיטת הפעולה שלהם בחיסול העם היהודי לתמיד. הפיתרון האולטימטיבי לניצחון במלחמה הזו עד היום... לצפייה לצפייה
126022חנוכה- "מהדרין מן המהדרין" "שיעור תורה לחג החנוכה". המונח "מהדרין מן המהדרין" מופיע בחז"ל רק בחנוכה. מדוע?! וכי אין צריך להדר בתכלית ההידור גם ביתר המצוות?! משמעות ההידור באור החנוכה כמשל לאור התורה. הפצת האור מוטלת על כתפם של תלמידי החכמים... לצפייה לצפייה
126023חנוכה - לעמוד בפני פיתויים "משל ונמשל לחנוכה". היוונים הובילו את עם ישראל לאבדון. אם כך למה היו מתייוונים?! למה אנשים שידעו שהולכים להרוג אותם בשואה לא ניסו לברוח ולהמלט על נפשם?! התשובה לשאלות הללו בדרך של "משל ונמשל עם מוסר השכל" גדול לחנוכה ולחיינו האישיים... לצפייה לצפייה
126024חנוכה- האם אנחנו בוורטיגו?! "רעיון לדבר תורה לחנוכה". האם אנחנו בוורטיגו?!ורטיגו - זו תחושה מוטעית של סחרחורת סיבובית, שהאדם חש כאילו הוא עצמו או הסביבה נמצאים בתנועה מתמדת. אצל טייסים תחושה מעין זו מביאה אותם לחוסר וודאות נדמה להם שהם הפוכים ביחס לקרקע. בעקבות ה"ורטיגו" הם הופכים את המטוס ומתרסקים אל מותם. "סיפור מזעזע והמסר לחנוכה" לצפייה לצפייה
126025חנוכה- כוחם של בנים "רעיון נחמד לחנוכה". "בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול". לכאורה המשפט פתיחה של "על הניסים" קשה. מי היה כהן גדול - מתתיהו או יוחנן? הבן מזכה את אביו עד להיכן?! רעיון יפה ממשנה המפורשת על דרך צחות ומביאה להכרה שהבן של הנפטר יכול לרוממו גבוה גבוה... לצפייה לצפייה
126026קרן השור ומשמעותה בחנוכה "שיעור תורה לחנוכה". שלוש תשובות לשאלה בחנוכה: לשם מה ביקשו היוונים מעם ישראל לכתוב על הקרן השור "אין לנו חלק באלוקי ישראל"?!. במאמר זה נביא שלוש תשובות לשאלה זו. בנוסף פירוש נפלא במזמור מעוז צור למילים: "וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים בְּנֵי בִינָה יְמֵי שְׁמוֹנָה קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים" לצפייה לצפייה
126027"רעיונות לדבר תורה בחנוכה" "רעיונות קצרים לדבר תורה בחנוכה". האם ניצחנו? למה מציינים ב"על הניסים" – "..ועל המלחמות"? מדוע מודיםעל מלחמה? צריכים עם כבר להודות על הניצחונות? ועוד.. מתאים כ- "רעיון קצר למסיבת חנוכה". לצפייה לצפייה
126028"מהדרין מן המהדרין" בחנוכה "דבר תורה קצר לחג האורים - חנוכה". מדוע דווקא במצוות החנוכה נאמר המושג "מהדרין מן המהדרין"?! תשובתו הנפלאה של ה"חידושי הרי"ם", רבי יצחק מאיר מגור זצ"ל לצפייה לצפייה
126029חנוכה - הדרך הנכונה להתקרבות להקב"ה "דבר תורה-חנוכה". מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין נרות חנוכה היא גם מחלוקת במה היא הדרך הטובה ביותר לאדם הרוצה לשפר ולתקן מעשיו ולהתקרב אל הקב"ה... לצפייה לצפייה
126030חנוכה- כמה ימים היה הנס? "דבר תורה לחנוכה" בפזמון "מעוז צור": "בני בינה - ימי שמונה קבעו שיר ורננים". מילים אלו טעונות ביאור, מדוע נצרכו דווקא "בני בינה" כדי לקבוע שיר ורננים?! הסבר נפלא לאור תירוץ על שאלתו של הבית יוסף: מדוע אנו חוגגים את חג החנוכה שמונה ימים, הרי היה בכד שמן ליום אחד, וא"כ הרי שהנס היה רק שבעה ימים? ומדוע מדליקים שמונה ימים?!... לצפייה לצפייה
126031חנוכה- הילד צודק! "דברי חיזוק לחג החנוכה" איך מצטיירים המכבי"ם בעיני החברה הישראלית בת זמנינו?!... סיפוק מצחיק המתאר כיצד ילד קטן הצליח בחוכמתו להבין מה שאביו לא השכיל להפנים במשך שנים רבות. "חג החנוכה - חג של חינוך" לצפייה לצפייה
126032חנוכה- חינוך: "הנרות הללו קודש הם" "חינוך הילדים וחנוכה" דרשתו של הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל על הכתוב "הנרות הללו קודש הם" בעניין של חינוך בנים בתקופות הקשות בהם ההורים נעזרו בילדהם לפרנסת הבית... כיצד קיים רב את דרשתו הלכה למעשה ונלחם על חינוך ילדי ישראל... "סיפור על חינוך הילדים" לצפייה לצפייה
126033חנוכה- חושך = מלכות יון "מאמר לחנוכה" המובא בחוברת ימי החנוכה בהלכה ואגדה. כאשר היוונים גוזרים גזרות שמד על העם היהודי, הם אינם מבינים מדוע הרימו היהודים את נס המרד, מה היה חסר להם?! מדוע דחו את אור ההשכלה, את הפילוסופיה והתרבות הנאורה? משל המבאר שדווקא זה שפועל לפי ההוראות - מצליח לצפייה לצפייה
126034חנוכה- "השפן הקטן וחג החנוכה" "סיפור עם מוסר השכל לחנוכה". "מה הקשר בין השיר השפן הקטן לחנוכה?" מה ניתן ללמוד ממנו על הדרך הנכונה בעבודת ה'? ומה כל זה קור לחנוכה?! "סיפור עם הרב לסרי" שהצליח בבדיחותא לשכנע כאלו שאינם שומרי תורה ומצוות להקשיב ל-5 דקות שלו ולהשאיר אותם מרותקים לשעה וחצי הרצאה... לצפייה לצפייה
126035חנוכה- לנצח בשם ה'! "דרשה לחנוכה". אם כל הנס בחנוכה היה על מציאת פח שמן אחד, מדוע אם כן אומרים: "וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשֶׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים" - "קנקנים" ברבים ולא קנקן - ביחיד?! ומה בכלל הקשר למאמר חז"ל: אַל תִּסְתַּכֵּל בַּקַּנְקַן, אֶלָּא בְמַה שֶּׁיֶּשׁ בּוֹ?... לצפייה לצפייה
126036חנוכה- "מי שבוטח בה' מנצח!" "שיחה לחנוכה". שיחה מחזקת המבארת המעט שיוצא להילחם מול הרב... החלש שיוצא להילחם מול החזק... הוא לא בוטח בעצמו - הוא יודע שאין לו סיכוי... הוא בוטח אך ורק בקב"ה! ארבעה מלכים: דָּוִד וְאָסָא וִיהוֹשָׁפָט וְחִזְקִיָּהוּ, איזה מלך הוא הגדול מכולם?... אדם שבוטח אך ורק בקב"ה, הוא האדם שנוצח את המלחמה! לצפייה לצפייה
126037חנוכה- "למה אוכלים סופגנייה?" "למה אוכלים סופגניות?". לכל חג יש מאכלים מיוחדים משלו, מאכלים שמסמלים את החג ונצרבו בתודעתנו לאורך הדורות עד שלפעמים נדמה שאי אפשר בלעדיהם... בפסח זוהי המצה, בשבועות מאכלי חלב, תפוח בדבש בראש השנה ואוזני המן בפורים... גם לחג החנוכה יש מאכל - סופגנייה. "מדוע נבחרה הסופגנייה כסמל לחג החנוכה?". "מדוע שמים אבקת סוכר על הסופגנייה?". "למה המילוי האותנטי של הסופגנייה הוא דווקא בצבע אדום?!". "מדוע הריבה בתוך הסופגנייה?" לצפייה לצפייה
126038חנוכה- "למה יון היא חושך?" "חושך זו יון! - מדוע?". ביאור על מאמר חז"ל: על המלים: "וחושך על פני תהום", "וחושך – זו גלות יון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן". "סיפור על חכמתו של רבי יהושוע" המבהיר באופן מובהק: מי שלא לומד ומבין את חכמת תורה - נמצא בחושך! לצפייה לצפייה
126050חנוכה- מעלת הדלקת נרות חנוכה "סיפורי צדיקים לחנוכה". כיצד הזדרז רבי יוסף מספינקא זצ"ל להדליק נרות חנוכה?, מהו המאמץ הנדרש בניקוי החנוכייה והכנתה להדלקה מהנהגתו של האדמו"ר רבי זאב וולף מזיטומיר. מה למד הגאון רבי חיים עוזר זצוק"ל מהדלקת נרות החנוכה של חייט?, "זה אלי ואנווהו" - "הִתנאה לפניו במצוות" של רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב במצוות החנוכה... כמה גדולים הם ימי החנוכה, כמה גדולה מעלתו של המדליק נרות חנוכה! לצפייה לצפייה
126051חנוכה- איך זוכים לבנים תלמידי חכמים? "מעשיות לחנוכה" שני סיפורים המגלים לנו כיצד זוכה אדם לבנים תלמידי חכמים? ומה הסגולה המיוחדת דווקא בחנוכה? מעשה ברב הונא שידע בוודאות שיצא מבית אחד תלמיד חכם גדול, ובאמת יצא מבית זה רב שיזבי. מעשה נוסף עם רבי חיים חזקיה מדיני מחבר סדרת הספרים "שדי חמד" שדרש מקהילתו לקיים הלכה למעשה את מאמר חז"ל: "כל הזהיר בנר שבת ונר חנוכה לעשותם יפה - יהיו לו בנים תלמידי חכמים". (ימי החנוכה בהלכה ובאגדה) לצפייה לצפייה
126052חנוכה- נרות חנוכה בשואה "סיפור לחנוכה - מצמרר" "סיפור לחג חנוכה" שסיפרו החסידים אודות הדלקת נרות החנוכה של הרבי הקדוש מצאנז וחסידיו, במחנה העבודה "מיהרלדארף", חנוכה תש"ה ומסקנתו: כשחיים בניסי ניסים - לא מוותרים על "פרסומי ניסא"!. ועוד סיפור על הדלקת נרות חנוכה בצל השואה הנאצית, שסיפר יהודי מוינה - אוסטריה באותה שנה... לצפייה לצפייה
126053חנוכה- מצוות חכמים בחנוכה "סיפור לחנוכה" מצוות החנוכה הם דרבנן אך נזהרים בהם מאוד! מדוע עשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל דברי תורה, ועונשם חמור יותר מדברי תורה?! סיפור בזמנו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, וכיצד ענה למושל העיר תשובה נפלאה על דברי חז"ל: "כל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה"... לצפייה לצפייה
126054חנוכה- מה אגיד לאבא?! "סיפור מרגש לחנוכה". קטע מהסיפור: "ואז חזרתי אל המקום בו היו הילדים, ואספתי את שברי הבקבוק מהרחוב, ונטלתי אותם לביתי. ובאותו לילה, לתדהמתם של אשתי וילדי, הדלקתי את נר החנוכה, מה שלא עשיתי כבר הרבה שנים"... "סיפור נפלא לחנוכה"... לצפייה לצפייה
126055חנוכה- בחינוך הילדים תלוי עיקר קיומנו "חינוך הילדים - חנוכה" העמידה על משמר החינוך היא מחובתנו כעם יהודי. סיפור עם הגאון הקדוש רבי יוסף חיים - ה"בן איש חי" זצוק"ל המתאר איך בדרכו הבהיר שבחינוך הילדים - אין פשרות!. מנאומו של החפץ חיים לככל הרבנים וראשי הישיבות שבמחוזות וילנא, גרודנא וסלובק: "על כן בואו אחי, בואו רעי, ונעשה כל יכולתנו להציל את הדור החדש מכליון רוחני, ולחנכם לתורה ולמצוות"... לצפייה לצפייה
126056חנוכה- יון תרבות הדמיון "סיפור יפה לחנוכה" סיפור נפלא לחג החנוכה המתאר כיצד תרבות יון אינה אלא דמיון שאיננו מוביל לשום מקום!...ביזבוז זמן בעשייה רדודה ולא מועילה, יש להביא את האור שיגרש את החושך ויגלה את אפסות של תרבות הדמיון, ולנצל את הזמן היקר כל כך... לצפייה לצפייה
126057חנוכה- הללו את ה' כל גויים "משל ונמשל חנוכה" משל ונמשל לחג החנוכה המתארים שפעמים אף אנו איננו מכירים כלל בנס שבורא עולם עושה לנו, עד שמשכילים לדעת שבורא עולם עושה לנו את כל הניסים הללו, ואז אפילו אומות העולם משבחים ומפארים על זאת... לצפייה לצפייה
126058חנוכה- אין הקב"ה מקפח שכר כל ברייה! "דרשה קצרה לחנוכה". מה הפסיד חודש כסלו? ומה קיבל בתמורה? "סיפור יפה לחנוכה" המראה עד כמה מדקדק הקב"ה שלא להפסיד ולא לקפח שום נוצר בעולם, ואם דקדק הקב"ה כל כך על יום אחד מימי השנה, שלא לקפח אותו, ונתן לו בתמורה את ימי החנוכה, על אחת כמה וכמה מדקדק הקב"ה עם בני אדם שלא לקפח שכרם על כל מצווה ומצווה ואפילו הקלה שבקלות... לצפייה לצפייה
126059חנוכה- רמז מן התורה לחנוכה "רעיון לחנוכה". "חנוכה מן התורה" ביאורו של הרמב"ן לשאלה: מדוע נסמכה פרשת בהעלותך שבה מצווה הקב"ה לאהרון הכהן על המנורה, לפרשת חנוכת הנשיאים? ותשובתו ממגילת סתרים לרבנו נסים גאון... סיפור על אנשי לודקיא שהיו צריכים לשמן... לצפייה לצפייה
126060חנוכה- שבת, חודש ומילה "שיעור לחנוכה" מהו הטעם שהיוונים גזרו על עם ישראל בעיקר על שלושה מצוות: שבת, קידוש החודש ומילה? מטרתם של היוונים הייתה לעקור ולשרש מעם ישראל את שמירת התורה והמצוות כולם ללא שום פשרה, אלא שכדי לעשות זאת תפסו היוונים בשיטה אומנותית מאוד, מהי השיטה? על פי חוברת ימי החנוכה בהלכה ובאגדה... לצפייה לצפייה
126061חנוכה- מדוע עושים חנוכה שמונה ימים? "רעיונות תורניים לימי החנוכה" חג החנוכה נחוג זכר לנס פך השמן, "שלא היה בו להדליק אלא ליום אחד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים". והשאלה הנשאלת: למה עושים חנוכה שמונה ימים, והלו נס השמן לא היה אלא שבעה ימים בלבד, שכן היה שמן ליום אחד גם ללא הנס?! מקצת התשובות על פי הדרש ומוסר השכל... לצפייה לצפייה
126500חנוכה- "מהו נס חנוכה"? "מה היה נס חנוכה?" "סיכום נס חנוכה" מתוך מבוא של חוברת בהלכה ובאגדה לימי החנוכה. חז"ל מלמדים אותנו כי ימי החנוכה נקבעו לדורות לא רק כזכר לנס, אלא יש בהם מהות מיוחדת... מהם שני הניסים העיקריים שהתרחשו בימי החנוכה? מהו בנס הגדול יותר והלקח לימנו... לצפייה לצפייה
126501חנוכה- מבוא לסיפור החנוכה "הקדמה לנס חנוכה". "סיכום האירועים שקדמו לנס חנוכה". "שיעור העשרה לקראת חנוכה" מתוך מבוא לימי החנוכה באגדה: איך וכיצד התרחשו הדברים מימי בתורה מדינת יון בראשיתה עד להפיכתה למעצמה בימי החשמונאים: אתונה וספרטה, תרבות חיצונית ויופי, בעיות מדיניות, הסיפור עם אלכסנדרוס והסוס, התעצמותה של מלכות יון, אלכסנדר פונה להחריב את בית המקדש, הפגישה עם שמעון הצדיק, נבואתו של דניאל, התרבות ה"הלניסטית", מותו של אלכסנדר והתפצלות המלכות. היהודים באלכסנדריה, תלמי המלך מבקש להחכים ותרגום התורה ליוונית, ה"מתיוונים", סוף שלטון התלמיים, עליית אנטיוכוס לשלטון, הכהונה הגדולה עוברת לידיו הטמאות של יאסון, ירושלים מחוללת וההרג הנורא בירושלים, גזירות השמד ומלחמת חרמה, מותו אלעזר שר הכוהנים וחיסולם של אלף איש במערה... לצפייה לצפייה
126502חנוכה- "חנה ושבעת בניה" "הסיפור על חנה ושבעת בניה" רשעותו של אנטיוכוס והרצון שלו לכפות משפחה שלימה להעבירה מדת אלוקינו. אנטיוכוס טובח משפחה שלימה: שבעה ילדים שמסרבים לסור למשמעתו ולהמיר את דתם. מתאים כ-"שיעור לחג החנוכה" לצפייה לצפייה
126503חנוכה- מעלליו של יוסף המוכס "סיפור לחנוכה". "שיעור העשרה לקראת חנוכה" מתוך מבוא לימי החנוכה באגדה: איך וכיצד התרחשו הדברים בתקופת ה"מתיוונים" בתחילת תקופת שלטון התלמיים? סיפור המגולל "כיצד החלו המתייוונים" ומה הביא אותם לתעוזה לכפור בהקב"ה בריש גלי? הסיפור על מעלליו של יוסף המוכס... לצפייה לצפייה
126504חנוכה- ההתארגנות למלחמה ביוונים "מי הם המכבים?". "שיעור העשרה לקראת חנוכה" מתוך מבוא לימי החנוכה באגדה: ההתקוממות הגלויה נגד היוונים התחילה בעיר "מודיעין" על ידי מתתיהו, בנו של יוחנן הכהן הגדול ממשפחת חשמונאי, גיוס של שני אחיו וחמשת בניו: שמעון, יוחנן, יונתן, יהודה ואלעזר. צוואת מתתיהו ו"משיחתו של יהודה המכבי" לצפייה לצפייה
126505חנוכה- "קרבות המכבים נגד היוונים" "מורשת קרב בחנוכה" "סיפורי גבורה לחנוכה". "שיעורי העשרה לקראת חנוכה" מתוך מבוא לימי החנוכה באגדה: "מלחמות המכבים ביוונים" עד לחנוכת המזבח: הקרב הראשון - נגד אפולוניוס, הקרב נגד סרון, ליזיאש - ממלא מקומו של אנטיוכוס, הכרזת הצום והקרב הכפול, תיאור מלחמת המכבים" בדרשות חז"ל עד שמסרת גיבורים ביד חלשים לצפייה לצפייה
126506חנוכה- "חנוכת המקדש" "סיפורים לחנוכה". "שיעורי העשרה לקראת חנוכה" מתוך מבוא לימי החנוכה באגדה: "ניצחון המכבים וחנוכת המשכן", שיממון המקדש והכלים החסרים בו, בעיות בהכשרת המקדש: האם ניתן להכשיר מזבח שנעבדה עליו עבודה זרה? בניית המזבח וחנוכתו. "נס פך השמן", וכפי שאומר הפייטן: "אז אגמור בשיר מזמור - חנוכת המזבח". לצפייה לצפייה
126507חנוכה- סופו של אנטיוכוס "סיפורים לחנוכה". "שיעורי העשרה לחנוכה" מתוך מבוא לימי החנוכה באגדה: "סופו של אנטיוכוס הרשע". תשועת ה' כהרף עין! איך דווקא, כשהמצב כבר נראה נואש - הגיעה לפתע כרגע ישועת ה'! ימי החנוכה ונרות החנוכה הלוחשות את "סוד קיומו הפלאי של העם היהודי"... לצפייה לצפייה
126508חנוכה- "מעשה יהודית" "סיפור לחנוכה". "שיעור העשרה לחנוכה" מתוך מבוא לימי החנוכה באגדה: "מעשה יהודית בת בארי": אליפורני מתכונן למלחמה וצר על ירושלים, לאחר צמא כל כך גדול בירושלים עוזיהו כמעט ונכנע. העם מתפלל את ה' ויהודית בת בארי יוצאת למחנה אליפורני ומתייצבת לפני המלך ובתחבולה נועזת מצליחה לכרות את ראשו של המלך, יוצאת ומגיעה לשערי ירושלים והוציאה מאמתחתה את ראשו של אליפורני. ומחזירה את השליטה בירושלים לעם ישראל... לצפייה לצפייה
126520הלכות חנוכה- "הטעם להדלקת נר חנוכה" "מדוע מדליקים נרות חנוכה?". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "למה מדליקים נרות חנוכה?" אם היוונים טימאו את השמנים מהיכן השיגו שמן חדש?, מדוע תיקנו חכמים לעשות את ימי החנוכה שמונה ימים של ימי שמחה והלל?!... "מושגים לחנוכה"... לצפייה לצפייה
126521הלכות חנוכה- "כמה נרות מדליקים?" "מהי כמות הנרות שמדליקים נרות חנוכה?". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "כמה נרות חובה להדליק בחנוכה?". "כמה נרות חובה להדליק בחנוכה?". "מהם נרות ההידור?". "למה מדליקים שַׁמָּשׁ?". "מה ההבדל בין אשכנזים לספרדים בנרות חנוכה?". כיצד מקיימים בחנוכה את הפסוק:"זה אלי ואנוהו"?... לצפייה לצפייה
126522הלכות חנוכה- "החייבים בנרות חנוכה" "החייבים והפטורים בנרות חנוכה". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מי חייב להדליק נרות בחנוכה?". "מי פטור מלהדליק נרות בחנוכה?". "האם עני חייב בהדלקת נרות חנוכה?". "האם נשים חייבות בנרות חנוכה?". "הדין אם לא נמצא בבית". "הדין אם יגיע מאוחר לבית". "איך מדליקים בחורי הישיבה נרות חנוכה?" "דין נרות חנוכה לתלמידי ישיבות הבאים מחוץ לארץ, כדי ללמוד תורה בארץ ישראל". "מה עושים חיילים בחנוכה?", "ההבדל לבחור ישיבה בין נר שבת לנר חנוכה". "דין אורח בנרות חנוכה". "דין בן נשוי הגר אצל אביו וסמוך על שלחנו בנרות חנוכה". "נרות חנוכה בדירה משותפת". "הדלקת נרות חנוכה בבית מלון". "דין קטן בחנוכה". "דין סומא בהדלקת נרות חנוכה". לצפייה לצפייה
126523הלכות חנוכה- "השמנים והפתילות" "השמנים והפתילות לנרות חנוכה". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מדוע מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית?". "הסגולה לבנים תלמידי חכמים". "האם יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה בגז או בחשמל?". "דין הפתילות בחנוכה". "האם הנרות הצבעוניים שמוכרים בחנויות כשרים להדלקה" לצפייה לצפייה
126524הלכות חנוכה- "מקום הנחת החנוכיה" "היכן להניח את החנוכייה?". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "היכן מניחים את החנוכייה בדירת קרקע?". "היכן מניחים את החנוכייה בדירה בבניין מגורים? בקומה גבוהה?" "מה גובה הנחת החנוכייה?". "אם בעל הבית חולה ואינו יכול לקום ממיטתו האם אפשר להביא את החנוכייה אליו?" לצפייה לצפייה
126525הלכות חנוכה- "זמן ההדלקה" "מהו זמן הדלקת נרות חנוכה?". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מתי מדליקים נרות חנוכה?". "מה ההבדל בין אשכנזים לספרדים בזמן הדלקת נרות חנוכה?". "עד מתי אפשר להדליק נר חנוכה?". "תפילת ערבית ונרות חנוכה מי קודם?". "שיעור תורה ונרות חנוכה מי קודם?" לצפייה לצפייה
126526הלכות חנוכה- "קודם ההדלקה" "מה עושים לפני הדלקת נרות חנוכה". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר לאכול לפני הדלקת נר חנוכה?". "האם מותר לישון לפני הדלקת נר חנוכה?". "האם מותר לעשות מלאכה לפני הדלקת נר חנוכה?" ומה הדין לגביי בני הבית? לצפייה לצפייה
126527הלכות חנוכה- "סדרההדלקה" "מהו סדר הדלקת נרות חנוכה". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהם שלשת הברכות שמברך בלילה הראשון של חנוכה?". מהם שתי הברכות שמברך בשאר הלילות?". "מה הדין אם טעה במספר הנרות?" "מה הדין אם לא יודע לברך?". "איך מסדרים את הנרות בחנוכייה?". "האם מותר להשתמש בנרות חנוכה?". הסבר הדין: "כבתה, אין זקוק לה". "השווה והשונה בין נר שבת ונר חנוכה". "מה עושים עם השמן והפתילות שנשארו מחנוכה?"... לצפייה לצפייה
126527הלכות חנוכה- "ערב שבת של חנוכה" "הלכות ערב שבת של חנוכה". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "התפילות בערב שבת חנוכה". |"כמות השמן בערב שבת חנוכה". "זמן ההדלקה בערב שבת חנוכה". "מה יעשה אם כבתה החנוכייה?"... לצפייה לצפייה
126528הלכות חנוכה- "מוצאי שבת של חנוכה" "הלכות מוצאי שבת של חנוכה". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הבדלה במוצאי שבת חנוכה". "הבדלה והדלקת נרות חנוכה". "זמן ההדלקה במוצאי שבת חנוכה". "מתי ידליק מי שמוציא שבת על פי רבינו תם?"... לצפייה לצפייה
126529הלכות חנוכה- "ההדלקה בבית הכנסת" "הלכות הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת ובמקומות ציבוריים". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הדלקת נרות שבת בבית הכנסת". "האם אבל יכול להדליק בבית הכנסת?". "ההדלקה בשחרית בבית הכנסת". "כמות השמן בבית הכנסת". "הדלקת נרות חנוכה בערב שבת חנוכה בבית הכנסת". "הבדלה והדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת". "זמן ההדלקה במוצאי שבת חנוכה בבית הכנסת". "הדלקת נרות חנוכה בכנסים, שמחות ומקומות ציבוריים"... לצפייה לצפייה
126530הלכות חנוכה- "מנהגי חנוכה" "מנהגי חנוכה". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "סעודות מצווה בחנוכה". "מאכלי חלב בחנוכה". "סופגניות בחנוכה". "הפרשת חלה לסופגניות?". "חימום סופגניות על הפלטה בשבת". "האם מותר להכין סופגניות חלביות?". "המקור למנהג דמי חנוכה". "חתן בימי החנוכה"... לצפייה לצפייה
126531הלכות חנוכה- "אבלות בחנוכה" "דיני אבלות בחנוכה". "הלכות ומנהגי חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הספד בימי החנוכה". "סעודת הבראה בחנוכה". עלייה לבית הקברות בחנוכה". "השתתפות במסיבת חנוכה לאבל". אזכרה בימי החנוכה". דיני תענית בימי החנוכה". לצפייה לצפייה
126532הלכות חנוכה- "התפילות בימי החנוכה" "הלכות וסדר התפילה חנוכה" מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "דיני הוספת ועל הניסים בחנוכה". "מה הדין אם שכח על הניסים בחנוכה". "דיוקים בנוסח אמירת 'ועל הנסים' בחנוכה". "דיני הלל בחנוכה". "האם נשים פטורות מקריאת ההלל בחנוכה?". דיני הלל לאבל בחנוכה". "סדר קריאת התורה בחנוכה". "דיני ראש חודש טבת שחל בשבת". "האם אומרים במה מדליקין בחנוכה?"... לצפייה לצפייה
126800עשרה בטבת- יום הדין לבית המקדש דבר תורה לעשרה בטבת" מדוע נקרא ביהמ"ק צוואר? ומהי חשיבותו? מדוע מתענים בי' בטבת אפילו שחל בשבת? הרי לא מתענים בשבת על פורענות שהייתה, הדבר היחידי שניתן לצום עליו זה על העתיד? תשובתו הנפלאה של החתם סופר... לצפייה לצפייה
126801עשרה בטבת- מי נקרא "חי"? דבר תורה קצר לעשירי בטבת". מהי הדבקות בה' ואיך ניתן להגיע אליה? מה נקרא לחיות? - "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום" חשיבות של בניית בית המקדש והצורך להתאבל על חורבן הבית - "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה"... לצפייה לצפייה
126802עשרה בטבת- ירושלים היא משל לגביי האדם "דבר תורה לצום י' בטבת" ירושלים היא משל לגביי האדם. משיעור שמסר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א: כשם שירושלים נצרכת למזון ושתייה מבחוץ, כך כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשמוע שיעורי תורה להתבונן בבריאה ולומר תודה לה'... לצפייה לצפייה
126804עשרה בטבת- והקשר לפרשת ויגש "דרשה לעשרה בטבת" "דבר תורה לצום עשירי בטבת" המבאר את הקשר בין פרשת ויגש לעשרה בטבת, ובין יום הכיפורים החל גם הוא בעשירי בחודש... אם לכל דבר ראשון יש עדיפות והשפעה לאורך זמן אזי גם לחטא הראשון בבריאה יש השפעה על כל התנהלות הבריאה, כיצד זה בא לידי ביטוי בחורבן בית המקדש?... לצפייה לצפייה
126901ט"ו בשבט- הרימון כסמל למצוות "דבר תורה קצר לט"ו בשבט". ה"רימון" הוא אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ואף בני ישראל משולים אל הרימון. התורה מתארת: "ויבאו עד נחל אשכול ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאוהו במוט בשנים ומן הרימונים ומן התאנים" (במדבר י"ג, כג) מתאים כ- "דבר תורה לטו בשבט" לצפייה לצפייה
126902ט"ו בשבט - כי האדם עץ השדה "דבר תורה לטו בשבט".נאמר בספר דברים (פרק כ,יט): "...כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה לָבֹא מִפָּנֶיךָ בַּמָּצוֹר" הסיקו מכאן חז"ל שיש דימיון בין העץ לאדם בכמה אופנים. גם החיד"א בדרכו המיוחדת, משווה את האדם לאילן ומראה עד כמה האדם יכול ללמוד מן האילן... מתאים כ- "דבר תורה לסעודת טו בשבט" לצפייה לצפייה
126903טו בשבט- אלוקינו מלך העולם "משל ונמשל ליום טו בשבט". כשעם ישראל אוכלים מפירות הארץ ונהנים מטוב האדמה, הם מברכים בהתחלה ובסוף, לבורא עולם שהנחיל להם ארץ חמדה - ארץ זבת חלב ודבש. "משל ונמשל לטו בשבט" שמביא רבי ישראל סלנטר זצ"ל המבאר מדוע אנו מברכים בברכות הנהנים "אלוקינו מלך העולם" בזמן שכרגע אוכלים רק מפירות העץ... מתאים כ- "דבר תורה ליום טו בשבט" לצפייה לצפייה
126904ט"ו בשבט - הקשר ל"שבת שירה" "דבר תורה ל'טו בשבט' ושבת שירה". מהו הקשר בין ראש השנה לאילנות ופרשת בשלח - "שבת שירה" "משל ונמשל לשבת טו בשבט" נפלאים המביאים להכרה שצריכים אנו להודות להקב"ה גם כשהכול רגיל ואיננו רואים ניסים גלויים. לצפייה לצפייה
126905ט"ו בשבט - כמה שיותר פירות "דבר תורה קצר לסעודת טו בשבט". שאלתו של ספר הכוזרי: מה עניין השמחה בט"ו בשבט?! ולמה כדאי לשים פרות ככל שניתן? ותשובתו הנפלאה. איזהו עשיר השמח בחלקו "משל יפה לט"ו בשבט". לצפייה לצפייה
126906ט"ו בשבט - כוונה בברכות "סיפור יפה לטו בשבט". סיפור נפלא על הדרך של הגאון רבי אברהם אבן עזרא להודות להקב"ה מתוך צורך - לברך ברכה לאחר שהרגשנו מהו חיסרון בלעדי הטוב שהשפיע עלינו הקב"ה... לצפייה לצפייה
126907מה עניין השמחה בט"ו בשבט?! "סיפור לטו בשבט". מה עניין השמחה בט"ו בשבט?! ולמה נדרשים כל כך הרבה סוגי פירות על השולחן?! "סיפור עם מוסר השכל לטו בשבט" המביא לתובנה: אם אדם יראה את מה שיש לו הוא תמיד יהיה בשמחה! לצערנו אנו רואים רק את מה שחסר... לצפייה לצפייה
126908עם ישראל נמשל לשבעת המינים "דבר תורה ט"ו בשבט". פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל - שבעת המינים: "כִּי ה' אֱלֹקיךָ, מְבִיאֲךָ אֶל-אֶרֶץ טוֹבָה, אֶרֶץ, נַחֲלֵי מָיִם עֲיָנֹת וּתְהומות, יֹצְאִים בַּבִּקְעָה וּבָהָר. אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה, וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ-זֵית שֶׁמֶן, וּדְבָשׁ." (דברים ח', ז'-ח'). "ישראל נמשלו לשבעת המינים" לצפייה לצפייה
126909טו בשבט- חיבת ארץ ישראל "סיפור לטו בשבט". "סיפור על הרב צבי יהודה". החשיבות של הנטיעות בארץ ישראל והצורך להוסיף בברכת מעין שלוש: "לאכול מפריה ולשבוע מטובה"... מה ריגש את הרב כל כך שהתבטא ואמר: "הרגשתי שאני מידבק בשכינה ועל כן אחזה בי חרדה!"... "מצוות נטיעות בארץ-ישראל". מתוך גיליון ארץ צבי בשם הרב חיים שטיינר במאמר: אהבה שאינה תלויה...בפירות. לצפייה לצפייה
126910טו בשבט- ארץ ישראל קדושה עצמית "קדושתה של ארץ ישראל". ביאור של הרב צבי יהודה על הסיפור בגמרא שרבי אבא נישק את האבנים שבארץ ישראל. מדוע לא נישק רבי אבא את רגבי האדמה?! ומה הקשר של ריבוי הפירות והשפע שיש היום בארץ ישראל, לגאולה השלימה?.... מתוך גיליון ארץ צבי בשם הרב חיים שטיינר במאמר: אהבה שאינה תלויה...בפירות. לצפייה לצפייה
126911טו בשבט- האחדות בשבעת המינים "דרשה לטו בשבט". שבעת המינים והאנשים בעם ישראל. איך עם ישראל מתאחד בפירות ט"ו בשבט?. כל אחד משבעת המינים מסמל את המידות שיש לתקן על מנת להגיע לאחדות בעם ישראל. לאיזה פרי משבעת המינים אתה משתייך?... לצפייה לצפייה
126912טו בשבט- מצוות התלויות בארץ "מצוות התלויות בארץ וחמישה עשר בשבט". כמה מצוות שתלויות בארץ? מה הקשר בין חמישה עשר בשבט = טו בשבט ל17 המצוות התלויות בארץ? ביאור נפלא של ספר "שערי ניסים"... "דרשה קצרה לטו בשבט" לצפייה לצפייה
126913טו בשבט- האדם = עץ השדה "כי האדם עץ השדה". מדוע השוותה התורה את האדם לעץ השדה?. "הדמיון בין האדם לעץ" הוא בכמה מישורים כפי שמביא החיד"א. דרך הטיפול בעץ היא זו שתקבע את התוצאה. הצרכים הבסיסיים של העץ - הם הצרכים הבסיסיים של האדם... "חינוך הילדים וטו בשבט" לצפייה לצפייה
126914טו בשבט- להרגיש חופשי "סיפור עם מוסר השכל לטו בשבט". "משל ונמשל לטו בשבט" המבארים שכשהאדם מתנתק ממורשתו אין הוא חופשי כלל וכלל. נהפוך הוא, הוא 'מתייבש' והופך לחסר צורה... לצפייה לצפייה
126915טו בשבט- להודות גם כשאין כלום "סיפור לטו בשבט". מוסר השכל מטו בשבט... משל ונמשל המבארים "מדוע טו בשבט חל בזמן החורף?" והלא זמן הבשלת הפירות הוא בקיץ?!... למה לברך על פירות יבשים אם אפשר להמתין ולברך על פירות גדולים, יפים ועסיסיים בקיץ?! לצפייה לצפייה
126916טו בשבט- ישראל נמשלו לפירות "למה נמשלו ישראל" מבחר מדרשי חז"ל המתארים ומדמים את ישראל לפירות: "עם ישראל והתאנה". "עם ישראל והגפן". איזה עץ רצה שיקחו ממנו כדי לתלות את המן הרשע? לצפייה לצפייה
126990מנהגי ט"ו בשבט "טעמי מנהגי טו בשבט". "מקורות לאכילת פירות בטו בשבט" למה צריך לעשות סדר ליל טו בשבט?. הסגולות שיש בכל אחד מהפירות ומי מברך עליהם... מדוע נוהגים לאכול בטו בשבט פרי חדש? ומעט מכל מין חדש בשנה?. "מדוע נוהגים ללבוש בגדי יום טוב בטו בשבט?". "להתפלל על האתרוג" לצפייה לצפייה
127001פורים- עד דלא ידע "דבר תורה לפורים". "חייב איניש לבשומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי".נשאלת השאלה: וכי זו דרכו של יהודי?! לשתות יין עד כדי שכרות?!, ומה נשתנה פורים בעניין הזה יותר מכל חג אחר?! תשובתו הנפלאה של הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל בדרך "משל ונמשל לפורים"... לצפייה לצפייה
127002פורים- גם כששותים לא שוכחים! "דבר תורה לסעודת פורים". "בשלשה דברים אדם ניכר: בכיסו, בכוסו ובכעסו". ומבאר רש"י: בכוסו – אם דעתו מיושבת עליו ביינו. משל ונמשל המבארים שגם כשאנו שתויים לגמרי, עלינו לזכור ולא להסיח דעת ממלך המלכים הקב"ה... לצפייה לצפייה
127003פורים- פרפראות לחג פורים "פרפראות לפורים". מה גרם לכל יהודי שושן לצהול ולשמוח? עד שנאמר: "שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי". "מדוע נקרא שמו של מרדכי פתחיה?" ומה הקשר לפסוק באיוב: "והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאד"?. ביאורים נפלאים לחג פורים... לצפייה לצפייה
127004פורים- מרדכי היהודי והמן הרשע "דבר תורה קצר לפורים". "ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את אשר קרהו" מה היה צריך המן לספר ולחדש לקרוביו? וכי לא שמעו את ששמעה העיר שושן כולה? ה"בן איש חי" מבאר זאת ע"י משל ונמשל... לצפייה לצפייה
127006פורים- ושמו מרדכי "דבר תורה קצר לפורים". המובא בספר "אלה הם מועדי" "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי" הסברו של המגיד מדובנא בדרך של "משל ונמשל לפורים" שאצל הצדיקים מקדימים ואומרים את "ושמו" לפני שמם כמו במגילה "ושמו מרדכי"... לצפייה לצפייה
127007פורים- כשבת המלך אחשוורוש "משל ונמשל לחג פורים". יש להבין מדוע כתוב במגילה "כשבת המלך" ולא "בשבת המלך"? ביאור העניין עפ"י ספר "קול רינה" בדרך של "משל ונמשל" המסביר מדוע אחשוורוש עשה משתה וביקש להחטיאם... מתאים כ- "דבר תורה לסעודה בפורים" לצפייה לצפייה
127008פורים- "וורטים לפורים" "וורטים קצרים לפורים". מה הקשר בדברי רבי עקיבא: "יודעים אתם מפני מה מלכה אסתר על שבע ועשרים ומאה מדינה? ועוד רעיון של החידושי הרי"ם... בנוסף המן מן התורה מנין?, ומתרצת, שנאמר: המן העץ". ולכאורה, מה הקשר בין הדברים?! תירוצו של רביאיסר זלמן מלצר זצ"ל... לצפייה לצפייה
127009המשמעות של התחפושות בפורים "רעיון לפורים". "מדוע מתחפשים בפורים"? מהו הרובד הפנימי שיש בתחפושות - להיות אדם אחר?! מהיכן שאבו חז"ל את הרעיון? והאם חג הפורים הוא באמת זמן להתבוננות וחשבון נפש?... משל ונמשל מאלפים... לצפייה לצפייה
127010"אוזני המן בפורים" "דרשה קצרה לפורים". "למה אוכלים אוזני המן בפורים"?. מדוע אוזני המן נחשבים לאחד מהמאכלים המסמלים את חג הפורים?! ממתי מנציחים במאכל שם של רשע? ופרט שרצה להשמידנו?! הגילוי והתגלית של פורים... לצפייה לצפייה
127011"מה צריך לגלות בפורים?" "דבר תורה קצר לחג פורים". מגילת אסתר כשמה כן היא = לגלות הנסתר... מדוע אם כן שמו של האלוקים לא מוזכר בכלל במגילה? ומדוע אדם שהפסיד מילה אחת בשמיעה של קריאת המגילה - לא יצא ידי חובה?! התשובה לשאלות הללו במאמר זה... לצפייה לצפייה
127012מרדכי - מר דרור "פורים - דבר תורה". "מרדכי מן התורה מנין"? והגמרא מתרצת: שכתוב: "מר דרור" מתרגמים זאת מריא דכיא, דהיינו מרדכי. ונשאלת השאלה: מה הקשר ל"מור דרור"? בגלל שבארמית יש לזה צליל כמו של מרדכי?! ביאור נפלא בדברי חז"ל משיחתו של הרב שלמה לוינשטיין משל ונמשל של הרב שמואל קרליץ זצ"ל לצפייה לצפייה
127013המן - המן העץ "חג פורים - דבר תורה קצר". המן מן התורה מנין? והגמרא מתרצת: שנאמר "המן העץ אשר ציותיך לבלתי אכול ממנו אכלת". האם בגלל צירוף אותיות?! היתכן לומר שחז"ל הביאו פסוק שבו מוזכרות האותיות ה"א מ"ם ונו"ן ובכך יצאו ידי חובה?!... מהו אם כן הקשר בין אדם הראשון והאכילה מעץ הדעת להמן? לצפייה לצפייה
127014פורים - מתנות חשובות לאביונים "סיפור קצר לחג הפורים". "גודל ומעלת מתנות לאביונים". "כיצד יעשה אדם מצוות מתנות לאביונים" אם כסף אצלו - הוא דבר מאוס?!... קיום מצוות מתנות לאביונים בשלמות של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל זיע"א, ה"אוהב ישראל" מאפטא... לצפייה לצפייה
127015"פורים וחנוכה" "שיעור תורה קצר לפורים". "מה ההבדל בין פורים לחנוכה". "מדוע בפורים משחקים ברעשן ובחנוכה בסביבון"?!. מדוע שונה הנוסח ב"על הניסים": בפורים - הרב את ריבנו והדן את דיננו בגוף שלישי ואילו בחנוכה - רבת את ריבם דנת את דינם בצורת נוכח - מדברים להקב"ה כאילו הוא כאן? רעיון נפלא לפורים... "מדוע חנוכה ופורים לא בטלים"? והקשר לאומץ הלב... לצפייה לצפייה
127016אסתר מן התורה מנין? "דברי תורה קצרים לפורים". דיון בשאלת הגמרא (במסכת חולין דף קלט:) אסתר מן התורה מנין? ומתרצת שכתוב: "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא". תשובה לשאלתו של הגר"א: מדוע היה קשה לחז"ל דווקא על אסתר מנין היא מהתורה?, ומדוע לא שאלו חכמינו גם על שאר הצדיקים שנעשה נס על ידהם? תשובתו המאלפת בדרך של משל ונמשל. מתאים כ- "דבר תורה קצר לסעודת פורים". לצפייה לצפייה
127017פורים- סיפורו של המן הרשע "דבר תורה לסעודת פורים". שאלתו של ה"בן איש חי" מהכתוב במגילת אסתר: "ויספר להם המן..." ותשובתו הנפלאה בדרך של משל ונמשל... מתאים כ- "דבר תורה לפני קריאת המגילה". לצפייה לצפייה
127018פורים- חרבונא צדיק או רשע?! "דבר תורה לסיום קריאת המגילה בפורים" . אנו אומרים בסוף הקריאה "וגם חרבונא זכור לטוב" כיצד יתכן שרבי אלעזר סובר שהוא רשע?! ועוד היה עם המן באותה עצה? הייתכן?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
127019פורים- לשאת חן בעיני כולם "סיפור לסעודת הפורים". כיצד יכלה אסתר לשאת חן בעיני כל רואיה?! הרי הנוהג הביקורתי של אנשים תמיד ימצא איזה שהוא פגם?!... והעצה הטובה של רבי שלום מבעלז זצ"ל למי שרוצה למצוא חן בעיני אנשים... לצפייה לצפייה
127020פורים- "למה ה' לא מוזכר במגילה?" "דבר תורה על מגילת אסתר". "מדוע שם ה'לא מופיע במגילת אסתר?" מבחר פרשנים המבארים את הטעם לשאלה: "למה הקב"ה לא מופיע במגילת אסתר?". הסבר של המהר"ל, ביאור תורה תמימה והראייה של הרמב"ן... לצפייה לצפייה
127021פורים- כל המצוות ב'מגילה' "רעיון לפורים". כל מצוות הפורים נמצאות במילה מגילה. "רעיון יפה לסעודת פורים" לצפייה לצפייה
127100פורים- "איך לומדים היסטוריה" "מאמר לפורים". "משל ונמשל לפורים" המבארים אסתר - סוף כל הניסים "מתי התחילה התקופה של הסתרת פנים"?. "מהו הרמז בתורה למגילת אסתר?". בחשכת הגלות - כדי לראות את יד ה', יש צורך בהכוונה ובהדרכה שתאיר את עינינו לראות אותה - כך לומדים היסטוריה... לצפייה לצפייה
127101פורים- השגחה סמויה "תמצית סיפור המגילה" ההתחלה, והסוף... מחוברת בהלכה ובאגדה לפורים. שתי נקודות חשובות מסיפור המגילה: א. כמה שונה התפיסה שלנו - מן התפיסה האמיתית של דעת תורה! ב. בואו ונראה את יד ה'! שום דבר לא במקרה, שום דבר לא 'סתם כך'. תפתחו את העיניים חזק חזק ותנסו לראות ולהבין מיהו המושך בחוטים, שמסדר את הכל מראש בצורה הטובה ביותר, שהכל יפעל כמו שצריך, ממש כמו מכונה מתוכננת מראש. לצפייה לצפייה
127102פורים- הרקע למלכות אחשורוש "אגדות חז"ל לפורים" מחוברת שער האגדה לפורים. על סופה של מלכות בבל. מי עשה חשבון ומדוע התבלבל. מדוע ערך בלשצאר משתה והילולה. ומה שם קרה שגרם לו בהלה. איך לפתע הוא נפל וקרס. והשלטון עבר למלכות מדי ופרס. מה נדר דריוש הפרסי בלב נרגש. ומי לבסוף הצהיר על בניית בית המקדש. מי הסתכל על כל זה בשנאה. ואיך דאג להוציא צו הקפאה... לצפייה לצפייה
127103"סיפור מגילת אסתר"- פרק א' "סיפור מגילת אסתר הפרק הראשון" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר על משתה ראוותני. אשר ערך אחשורוש מתוך שיקול זדוני. מי ומי בו נוכחו. מה שם אכלו ועל מה דרכו?. וביום האחרון מה ביקש אחשורוש?. למי צמח זנב וגם קרן על הראש?. לאלו יועצים המלך נזקק?. ואיזה חוק חדש בפרס נחקק?. לצפייה לצפייה
127104"סיפור מגילת אסתר"- פרק ב' "סיפור מגילת אסתר הפרק השני" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איך חיפשו למלך כלה חדשה?. איך ערכו גיוס בינלאומי למען המשימה הקשה?. מה היתה הפרוצדורה ומה התהליך?. כי אין זה פשוט מלכה להמליך. ומי לבסוף אל התפקיד נכנסה?. מדוע יש הנחה בארנונה ובמס הכנסה?. מה בדיוק הרגיז את בגתן ותרש?. ומי גילה את מזימתם חרש?. לצפייה לצפייה
127105"סיפור מגילת אסתר"- פרק ג' "סיפור מגילת אסתר הפרק השלישי" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איך עלה המן לגדולה?. ועל איזה כסא הוא ישב בישיבת הממשלה?. מי השתחווה לפניו ומי נשאר זקוף?. ואיך טפח על רגליו ברמז שקוף. כיצד הפיל גורלות ורקם לו תוכנית. ועשה למלך שטיפת מוח רצינית. כיצד גייס כספים בצורה מתוחכמת. וקיבל מן המלך הסכמה וחותמת. איך דאג להפצה מהירה ונרחבת. והעיר שושן נבוכה וכואבת. לצפייה לצפייה
127106"סיפור מגילת אסתר"- פרק ד' "סיפור מגילת אסתר הפרק הרביעי" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר היאך מתפשט הצו האיום ונורא?. ומביא עימו זעקה גדולה ומרה. היאך מתוודעת אסתר אל החדשות?. ומתבקשת ממרדכי לבקש בעד עמה ולא לחשות. היאך היהודים לעצרת תפילה נאספים, ושרויים בתענית שלושה ימים רצופים. ובליל הסדר אין מצות ואין יין, רק דמעות נשפכות כמים. גדולים וקטנים יחדיו קוראים וזועקים. ותעל שוועתם אל האלוקים. לצפייה לצפייה
127107"סיפור מגילת אסתר"- פרק ה' "סיפור מגילת אסתר הפרק החמישי" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איך אסתר אל המלך ניגשה. שני משתאות לערוך היא ביקשה. לא שכחה להזמין את המן. ואיזה פח פה בעצם נטמן. איך הוא יצא מהמשתה כבלון נפוח. ומה העכיר לו את מצב הרוח. ועם מי הוא שוחח והתייעץ. עד אשר הכין את העץ. לצפייה