2251פרשת תולדות "דבר תורה לפרשת תולדות" מדוע בחר לברך יצחק את בנו הרשע עשיו ולא את יעקב שהיה איש תם יושב אוהלים?! "משל ונמשל של האלשייך הקדוש" המלמד מיהו הזקוק לירושה באמת. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2252פרשת תולדות "סיפור מדהים לפרשת השבוע פרשת תולדות". נשאלת השאלה: מדוע בחרה רבקה להעלים מיצחק בעלה, שעשיו רוצה להרוג את יעקב?! הרי סכנת חיים של ממש יש כאן?!... "סיפור מצמרר על שמירת כבוד הזולת בכל מחיר". äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2253פרשת תולדות "דבר תורה קצר לפרשת תולדות". האם יש שוני בין דברי עשיו: "אחי יש לי רב" לבין הצהרת יעקב: "אחי יש לי כל"?. משל ונמשל על מאמר חז"ל: "איזהו עשיר השמח בחלקו". הבא לידי ביטוי בהבדל המהותי שיש בין עשיו ליעקב אבינו. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2254פרשת תולדות "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת תולדות" הזהירות מפני דרכו של הרשע. . "ויתרוצצו הבנים בקירבה.." רש"י: כאשר רבקה עוברת ליד בית מדרש של שם ועבר יעקב מבקש לצאת ועשיו חוסם את דרכו, כשעוברת ליד בתי עבודה זרה מבקש עשיו לצאת. מדוע עשיו לא יוצא מי מנע ממנו?! תשובתו של רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל החושפת את דרכו המרושעת של עשיו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2255פרשת תולדות הדרך הראויה ללימוד תורה מפרשת השבוע פרשת ויצא. "ויתרוצצו הבנים בקירבה.." שאלתו של ה"חתם סופר": הרי יעקב למד את כל התורה כולה בבטן אימו לשם מה ביקש לצאת?! וכי בבית המדרש ילמד יותר טוב משיעור פרטי של מלאך השם?! ותשובתו המופלאה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2256פרשת תולדות "משל ממשלי שועלים המובא במדרש רבה לפרשת השבוע פרשת תולדות". לאחר שיצחק מבקש לעזוב אומרים לו האנשים: "אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום..." מה הטובה שעשו ליצחק?! "משל לפרשת תולדות" המבהיר את ה"טובה" הגדולה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2257פרשת תולדות "דבר תורה יפה לפרשת השבוע פרשת ויצא". לאחר שיצחק לא מזהה מי הוא העומד לידו הוא ממשש את יעקב ואומר: "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו..." הסברו המיוחד של המגיד מדובנא על מצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2258פרשת תולדות "מוסר השכל מפרשת השבוע פרשת תולדות". כשעשיו קולט מה עשה יעקב הוא זועק ואומר: "...ברכני גם אני אבי" מדוע לא פירט עשיו לאיזו ברכה הוא מצפה כעת?! פירוש נפלא על אורחות חיים של רשע שלבסוף כושלת בדרך של "משל ונמשל לפרשת תולדות"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2259פרשת תולדות "שיעור לפרשת השבוע פרשת תולדות". לאחר ששומע עשיו שיעקב לקח את הברכות הוא מתלונן לאביו ואומר: "הכי קרא שמו יעקב -ויעקבני זה פעמיים..." וכי יעקב קרא לעצמו יעקב?! הרי יצחק קרא לו כך, והיה לו לומר: הכי קראת שמו יעקב?! תשובה נפלאה של בדרך של "משל ונמשל - תולדות"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2260פרשת תולדות "משל ונמשל לפרשת תולדות". אחת מהברכות שברך יצחק את יעקב היא: "ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך" מה המשמעות של הברכה הזו ולמה נצרכה לו?! הסברם של חז"ל בדרך של "משל ונמשל עם מוסר השכל" גדול מאד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2261פרשת תולדות "רעיון לדבר תורה קצר לפרשת תולדות". בסיום הפרשה מודיעה לנו התורה: "וילך עשיו אל ישמעאל" מה רוצה התורה לומר לנו בזה? הסבר של חז"ל על פי המדרש בדרך של "משל ונמשל עם מוסר השכל - תולדות": "אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏