3951פרשת בהעלותך "ויעש כן אהרון" רש"י: מגיד שיבחו שלא שינה. מה הרבותא בזה שהוא לא שינה? הרי חלק מהאמונה הבסיסית של כל יהודי היא להאמין בבורא ולעשות כל שהוא מצווה?! תירוצו בדרך משל של המגיד מדובנא äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3952פרשת בהעלותך "והבדלת את הלווים מתוך בני-ישראל והיו לי הלווים" ביאור נפלא של מדרש ילקוט שימעוני בדרך משל על חביבותם של שבט לוי לפני הקב"ה והזכות הגדולה שנפלה בחלקם. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3953פרשת בהעלותך "וכי תבואו מלחמה בארצכם...והרעותם בחצוצרות...ונושעתם מאויבכם" רעיון נפלא של הצדיק רבי שמואל משינובא זצ"ל על ההבדל בין פרשתינו לבין פרשת כי תצא שם מובטח "ושבית שביו" והפרוייקצייה למלחמת היצר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3954פרשת בהעלותך "וכי תבואו מלחמה בארצכם...והרעותם בחצוצרות...ונושעתם מאויבכם" סיפור הצלה בתקופתו של הגאון רבי מאיר לייבוש - המלבי"ם זצ"ל המראה כיצד תקיעה בשופר הדפה את הפורעים והצילה את הקהילה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3955פרשת בהעלותך משה מציג בפני יתרו אפשרות להצטרף איתם ןלנחול את ארץ ישראל "ויאמר משה לחובב נוסעים אנחנו אל המקום לכה אתנו והטבנו ..." כצד משה מאפשר לחותנו לנחול את הארץ הרי הקב"ה הועיד אותה לבני ישראל?! תירוץ נפלא בדרך של משל ונמשל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3956פרשת בהעלותך בני-ישראל מתלוננים: "זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצריים את הקישואים ואת האבטיחים..." מה חשבו בני ישראל שמשה רבינו ימציא להם במדבר את המעדנים שהיו להם במצרים?! תירוץ נפלא בדרך של משל ונמשל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3957פרשת בהעלותך בני-ישראל מתלוננים ומשה זועק אל הקב"ה: "האנוכי הריתי את כל העם הזה אם אנוכי ילדתיהו... מאיין לי בשר, לתת לכל-העם הזה...?!" סיפור מופלא עם ה"שפת אמת" על החובה של ההורים לעזור לילדהם בכל גיל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3958פרשת בהעלותך התורה מעידה על משה רבינו: "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" משלו של המגיד מדובנא המבהיר מהי ההשקפה הנכונה בהנהגת האדם. ומעלתו של משה בעצם ענוותנותו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3959פרשת בהעלותך התורה מעידה על משה רבינו: "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" ביאורו של הרמב"ן (רבי משה בן נחמן) שלימדה התורה שהנעלב ואינו משיב הקב"ה נפרע מרודפיו ואף מרים את קרנו... סיפור על רבי יהודה צדקא שקיים זאת הלכה למעשה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏