3901פרשת נשא ערבות הדדית בפרשת השבוע. "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם והתוודו את חטאתם והשיב את אשמו" שאלתו של רבי משה חגיז: מדוע הפסוק פותח בלשון יחיד ממשיך בלשון רבים ומסיים בלשון יחיד?! ותרוצו במשל ונמשל והמסר שיש לגבי ערבות הדדית... השמע לצפייה לחץ להורדה
3902פרשת נשא "ואיש את קדשיו לו יהיה" ביאורו של החפץ חיים על הפסוק בדרך של משל ונמשל. מוסר השכל לכל יהודי על הכדאיות שבהשקעה לטווח ארוך, וכן על הבחירה הנכונה בהשקעה בטוחה בעלת תשואה גבוהה במיוחד... השמע לצפייה לחץ להורדה
3903פרשת נשא "איש אשר יתן לכהן - לו יהיה" ביאורו של הרב זלמן סורוצקין זצ"ל על הפסוק בדרך צחות תוך שהוא מביא סיפור על הפרשן דון אברבנל והגישה שלו לחיים תוך שהוא מביא אתה לידי ביטוי הלכה למעשה. היכולת להבין מה שלי ומה נשאר לי באמת... השמע לצפייה לחץ להורדה
3904פרשת נשא "איש אשר יתן לכהן - לו יהיה" ביאורו של רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל על הפסוק בדרך של משל המביא להבנה שההשקעה הטובה ביותר איננה בהכרח מה שצריך ברגע זה... השמע לצפייה לחץ להורדה
3905פרשת נשא מה מחפש היצר הרע בגאווה?!. "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להשם" דבריו של רבי שמעון הצדיק והמפגש שלו עם נזיר יפה תואר ודרך הלחימה של הנער עם היצר הרע עד שנשקו על ראשו ואמר "יהי רצון שירבו נודרי נזירות כמתך בישראל". שאלתו של הסטייפלר זצ"ל והתובנות שלו מהסיפור... השמע לצפייה לחץ להורדה
3906פרשת נשא מדוע נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? רש"י: "כל הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין" מה הקשר?! סיפור על מה הדאגה של רבי ישראל מסלנטר זצ"ל בזמן חוליו... השמע לצפייה לחץ להורדה
3907פרשת נשא "וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש" מה חטא הנזיר שעליו להביא קורבן חטאת?!. סיפור על רבי יחיאל מיכל מאוסטרובצא זצ"ל על תשובתו המופלאה לשאלת תלמידיו: "מדוע הרבי מתענה ומסתגף בזמן שהגמרא בפרוש אוסרת זאת?! השמע לצפייה לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏